Minirin - tablett (0,1mg)

ATC Kood: H01BA02
Toimeaine: desmopressiin
Tootja: FERRING GmbH

Artikli sisukord

MINIRIN
tablett (0,1mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

MINIRIN, 0,1 mg tabletid

MINIRIN, 0,2 mg tabletid

Desmopressiinatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on MINIRIN ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne MINIRIN’i võtmist
 3. Kuidas MINIRIN’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas MINIRIN’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on MINIRIN ja milleks seda kasutatakse

Omadused ja toimemehhanism: MINIRIN sisaldab desmopressiini, mis on struktuurilt sarnane naturaalse hormooni arginiinvasopressiiniga. Naturaalses hormooni struktuuris on tehtud kaks keemilist muudatust: 1-tsüsteiini desaminatsioon ja 8-L-arginiini substitutsioon 8- D-arginiiniga. Need struktuursed muutused loovad tugeva antidiureetilise toimega ühendi, millel on väga nõrk toime silelihastele, seega puudub ebasoovitav rõhuga seotud kõrvaltoime.

0,1...0,2 mg desmopressiini suukaudsel manustamisel saavutatakse antidiureetiline toime, mis kestab enamikul patsientidest 8...12 tundi.

Näidustused: Magediabeedi ravi. Primaarse öise enureesi (öise kusepidamatuse) ravi üle 5- aastastel lastel, kellel ei esine uriini kontsentratsiooni häireid.

Noktuuria täiskasvanutel (so sage põietühjendus öösel).

Mida on vaja teada enne MINIRIN’i võtmist

Ärge võtke MINIRIN’i

 • kui te olete ülitundlik (allergiline) desmopressiini või MINIRIN’i mõne koostisosa suhtes.
 • kui teil on:
 • harjumuslik ja psühhogeenne polüdipsia (mille tulemusel suureneb uriini eritus 40 ml/kg/24 tunni jooksul);
 • teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus ja teised diureetikumravi vajavad seisundid;
 • mõõdukas ja tugev neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens alla50 ml/min );
 • teadaolev hüponatreemia (madal naatriumisisaldus veres);
 • ADH sekretsiooni häired;

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MINIRIN

Kui MINIRIN’i kasutatakse primaarse öise enureesi või noktuuria raviks tuleb vedeliku tarbimist piirata miinimumini 1 tund enne ravimi manustamist ja kuni 8 tundi pärast ravimi manustamist. Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või naatriumivaegus kaasuvate sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskel juhul krambid).

- Ettevaatus on vajalik, kui esineb üks järgnevatest:

 • *tõsine põiefunktsioonihäire
 • *madal vere naatriumisisaldus
 • *äge haigus (süsteemsed infektsioonid, palavik, gastroenteriit)

Muud ravimid ja MINIRIN:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravimid, mis põhjustavad antidiureetilise hormooni vabanemist, nt tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin võivad võimendada antidiureetilist toimet ja suurendada veepeetuse riski.

Indometatsiin võib tugevdada desmopressiini toimet ilma toimeaja pikenemiseta. Mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad põhjustada veepeetust ja/või naatriumivaegust. Samaaegne ravi loperamiidiga võib põhjustada desmopressiini sisalduse kuni kolmekordse tõusu vereplasmas, mis omakorda suurendab veepeetuse/naatriumivaeguse riski.

MINIRIN’i võtmine koos toidu ja joogiga

MINIRIN’i võib sisse võtta ka toiduga koos. Väga rasvane toit vähendab märgatavalt suukaudse desmopressiini imendumist.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus: Rasedatele patsientidele tohib MINIRIN’i tablette manustada ainult arsti loal. Loomkatsetes ei leitud desmopressiini loodet kahjustavat toimet. Samas on üksikuid andmeid juhtudest, kus emadele anti desmopressiini magediabeedi raviks raseduse ajal ja vastsündinuil esines arenguhäireid. Kuid olemasolevate andmete metaanalüüs näitab, et kogu raseduse vältel desmopressiini kasutanud naiste lastel väärarengute esinemissagedus ei suurenenud.

Imetamine: Desmopressiin eritub rinnapiima, kuid raviannustes ei avalda toimet lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MINIRIN ei avalda mõju võimele juhtida liiklusvahendeid või käsitseda masinaid.

Oluline teave mõningate MINIRIN’i koostisiainete suhtes

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas MINIRIN’i võtta

Võtke MINIRIN’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

MINIRIN tablettide optimaalne annus määratakse kindlaks individuaalselt.

Tsentraalne magediabeet: sobiv algannus lastele ja täiskasvanutele on 0,1 mg kolm korda päevas. Annust korrigeeritakse vastavalt patsiendile. Kliinilised kogemused on näidanud, et päevane annus varieerub 0,2 mg ja 1,2 mg vahel. Sobiv ravirežiim on 0,1...0,2 mg kolm korda

päevas. Juhul, kui tekivad veepeetuse ja naatriumivaeguse sümptomid (nt tursed), tuleb ravi katkestada ja korrigeerida annust.

Primaarne öine enurees (öine kusepidamatus) üle 5-aastastel lastel: tavaline algannus on 0,2 mg enne magamaminekut. Annust võib suurendada nädala pärast kuni 0,4 mg-ni, kui väiksem annus ei ole piisavalt efektiivne. Vedeliku tarbimist tuleks piirata. Juhul, kui ilmnevad vedeliku peetuse ja/või naatriumivaeguse sümptomid (peavalu, iiveldus/oksendamine, kaalutõus, raskel juhul krambid) tuleb ravi katkestada kuni patsiendi seisund on paranenud. Kui ravi alustatakse uuesti, on oluline piirata tarbitava vedeliku hulka. Ravi jätkamise vajalikkust hinnatakse kolme kuu pärast vähemalt ühe ravivaba nädala ajal.

Noktuuria täiskasvanutel: Soovitatud algannus on 0,1 mg enne magamaminekut. Kui nimetatud annus ei osutu piisavalt efektiivseks nädala jooksul, võib annust järkjärgult nädala kaupa suurendada 0,2 mg ja hiljem 0,4 mg-ni . Vedeliku tarbimise piiramist tuleb jälgida. 65 aastastel ja vanematel patsientidel määrata seerumi naatriumi sisaldus enne ravi alustamist ja 3 päeva pärast ravi alustamist või enne annuse suurendamist. Juhul, kui ilmnevad vedeliku peetuse ja/või naatriumivaeguse sümptomid (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalutõus, raskel juhul krambid) tuleb ravi katkestada kuni patsiendi seisund on paranenud. Kui ravi alustatakse uuesti, on oluline jälgida piiratud vedeliku hulka.

Kui te võtate MINIRIN’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduda kohe arsti poole. Üleannustamine suurendab vedeliku peetuse ja naatriumivaeguse ohtu.

Kui te unustate MINIRIN’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Üleannustamine suurendab vee kinnipeetuse ja hüponatreemia riski.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka MINIRIN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Primaarne öine enurees ja magediabeet:

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on peavalu, kõhuvalu ja iiveldus, väga harvadel juhtudel – hüponatreemia. Väga harva on registreeritud emotsionaalseid häireid lastel. On teatatud allergilistest nahareaktsioonidest ja tõsistest allergilistest reaktsioonidest.

Noktuuria:

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on peavalu, iiveldus, kõhuvalu, hüponatreemia, pearinglus ja suukuivus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas MINIRIN’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida pakend tihedalt suletuna. Ärge kasutage MINIRIN’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida MINIRIN sisaldab

 • Toimeaine on desmopressiin. Üks 0,1 mg tablett sisaldab 0,1 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,089 mg desmopressiinile.

Üks 0,2 mg tablett sisaldab 0,2 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,178 mg desmopressiinile.

 • Teised koostisosad on: laktoos, kartulitärklis, povidoon, magneesiumstearaat.

Pakend. 30 tabletti pakendis.

Müügiloa hoidja

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Saksamaa

Tootjad:

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn

Eesti

Tel: +372 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

MINIRIN, 0,1 mg tabletid

MINIRIN, 0,2 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

MINIRIN 0,1 mg tablett:

Üks tablett sisaldab 0,1 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,089 mg desmopressiinile.

MINIRIN 0,2 mg tablett:

Üks tablett sisaldab 0,2 mg desmopressiinatsetaati, mis vastab 0,178 mg desmopressiinile.

INN. Desmopressinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

MINIRIN 0,1 mg:

Valge, ovaalne ja kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud „0.1“.

MINIRIN 0,2 mg:

Valge, ovaalne ja kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele on pressitud „0.2“.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Magediabeedi ravi. Primaarse enuresis nocturna ravi üle 5-aastastel lastel, kellel ei esine uriini kontsentratsioonihäireid.

Noktuuria täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Üldine

Toidu mõju: Toit võib vähendada desmopressiini väikeste annuste toimet ja antidiureetilise toime kestvust (vt lõik 4.5).

Kui esinevad veepeetuse ja/või hüponatreemia nähud või sümptomid (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu suurenemine ja rasketel juhtudel krambid) tuleb ravi katkestada seniks kuni patsient on

täielikult tervistunud. Ravi uuesti alustamisel tuleb rangelt jälgida vedeliku piiratud tarbimist (vt lõik see 4.4).

Kui nelja nädalaga pärast sobiva annuse tiitrimist piisavat ravivastust ei saavutata, tuleb ravi katkestada.

Näidustuse spetsiifiline informatsioon

Tsentraalne magediabeet:

Sobiv algannus lastele ja täiskasvanutele on 0,1 mg kolm korda päevas. Annust korrigeeritakse vastavalt patsiendile. Kliinilised kogemused on näidanud, et päevane annus varieerub 0,2 mg ja 1,2 mg vahel. Optimaalne ravirežiim on 0,1...0,2 mg kolm korda päevas.

Primaarne öine enurees:

Tavaline algannus on 0,2 mg enne magamaminekut. Annust võib suurendada nädala pärast kuni 0,4 mg-ni, kui väiksem annus ei ole piisavalt efektiivne. Vedeliku tarbimist tuleks piirata.

MINIRIN tabletid on ette nähtud kuni 3-kuuliseks raviks. Ravi jätkamise vajalikkust hinnatakse kolme kuu pärast vähemalt ühe ravivaba nädala ajal.

Täiskasvanute noktuuria:

Noktuuriaga patsientidel tuleb öise polüuuria diagnoosimiseks kasutada vähemalt 2 päeva jooksul enne ravi algust urineerimise sageduse/mahu kaarti.

Öise uriini produktsioon, mis ületab põie funktsionaalse mahu või 1/3 24-tunnisest uriini produktsioonist loetakse öiseks polüuuriaks.

Soovitatud algannus on 0,1 mg enne magamaminekut. Kui nimetatud annus ei osutu piisavalt efektiivseks nädala jooksul, võib annust järkjärgult nädala kaupa suurendada 0,2 mg ja hiljem 0,4 mg- ni. Vedeliku tarbimise piiramist tuleb jälgida.

Patsientide erirühmad

Eakad: Üle 65-aastastel patsientidel ei ole soovitatav ravi alustada. Kui arst siiski otsustab eakale desmopressiin-ravi määrata, tuleb nendel patsientidel määrata seerumi naatriumisisaldus enne ravi algust ja 3 päeva pärast ravi algust või annuse suurendamisel või muul ajal ravi jooksul, kui arst peab seda vajalikuks.

Neerukahjustusega patsiendid: vt lõik 4.3

Maksakahujustusega patsiendid: vt lõik 4.5

Lapsed

MINIRIN tabletid on näidustatud tsentraalse magediabeedi sümptomaatilise ja primaarse öise enureesi ravi korral (vt lõik 5.1 ja näidustuse spetsiifiline informatsioon lõik 4.2 üleval). Soovitatav annustamine on sama mis täiskasvanutel.

Vastunäidustused

MINIRIN tabletid on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

 • Harjumuslik ja psühhogeenne polüdipsia (mille tulemusel suureneb uriini eritus 40 ml/kg/24 tunni jooksul);
 • Teadaolev või kahtlustatav südamepuudulikkus ja teised diureetikumravi vajavad seisundid;
 • Mõõdukas ja raske neerupuudulikkus (kreatiniini kliirens alla50 ml/min);
 • Teadaolev hüponatreemia;
 • ADH sekretsiooni häired ( SIADH);

Kui MINIRIN’i kasutatakse primaarse öise enureesi või noktuuria raviks tuleb vedeliku tarbimist piirata miinimumini 1 tund enne ravimi manustamist ja kuni järgmise hommikuni (vähemalt 8 tundi) pärast ravimi manustamist.

Kui ravi ajal ei piirata vedeliku tarbimist võib kujuneda vedeliku peetus ja/või hüponatreemia kaasuvate sümptomitega (peavalu, iiveldus/oksendamine, kehakaalu tõus ja raskel juhul krambid). Kõik patsiendid ja vajadusel patsiendi hooldaja peavad olema hoolikalt juhendatud, et kinni pidada vedeliku tarbimise piirangutest.

See ravim sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on tegemist selliste harvaesinevate pärilike haigustega nagu galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

Ettevaatusabinõud:

Enne ravi alustamist tuleb välistada tõsised põiefunktsioonihäired ja urineerimistakistuse põhjused.

Eakatel ja vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel on suurenenud risk hüponatreemia tekkeks.

Desmopressiin-ravi tuleb katkestada ägeda kaasuva haiguse ajal, mida iseloomustab vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häired (nt süsteemne infektsioon, palavik, gastroenteriit).

Ettevaatust rakendada patsientidel, kellel on oht intrakraniaalse rõhu tõusule.

Desmopressiini kasutada ettevaatlikult selliste seisundite puhul, kui on häiritud vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaal

Hüponatreemia vältimiseks tuleb ravi ajal rakendada ettevaatusabinõusid järgmistel juhtudel: -Seisundid, mille puhul esineb vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häire (süsteemsed infektsioonid, palavik ja häiritud ADH (antidiureetiline hormoon) sekretsioon.

-Seisundid, mis nõuavad samaaegset ravi diureetikumidega.

-Juhud, mil kasutatakse ADH sekretsiooni mõjutavaid ravimeid, nt tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin.

-Ravi korral mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVA).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis põhjustavad antidiureetilise hormooni vabanemist, nt tritsüklilised antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, kloorpromasiin ja karbamasepiin nagu ka sulfonüüluurea grupi antidiabeetikum kloorpropamiid võivad potentseerida antidiureetilist toimet ja suurendada vee retentsiooni riski, vt lõik 4.4.

MSPVA-d võivad indutseerida vee retentsiooni ja/või hüponatreemiat, vt lõik 4.4.

Samaaegne ravi loperamiidiga võib põhjustada kuni kolmekordse desmopressiini kontsentratsiooni tõusu vereplasmas, mis omakorda suurendab vee retentsiooni/hüponatreemia riski.

On vähe tõenäoline, et desmopressiin omaks koostoimet maksa ainevahetust mõjutavate ravimitega. In vitro uuringutes inimese mikrosoomidega on näidatud, et desmopressiin ei metaboliseeru olulisel määral maksas. Siiski vastavaid ametlikke in vivo uuringuid ei ole läbi viidud.

Samaaegne toidu tarbimine MINIRIN tablettidega vähendab tablettide imendumise ulatuse määra 40% võrra.

Samaaegne toidu tarbimine võib vähendada väikestes annustes manustatud MINIRIN suukaudsete tablettide toime tugevust ja antidiureetilise mõju kestvust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsusuuringuid ei ole veel läbi viidud. Inimese platsenta sagara mudeli in vitro analüüs on näidanud, et desmopressiini manustamisel terapeutilistes kontsentratsioonides, mis vastab soovitatud annustele - transplatsentaarset transporti ei toimu.

Rasedus:

Andmed piiratud arvu (n=53) magediabeeti põdevate rasedate naistega nagu ka andmed piiratud arvu (n=54) von Willebrand’i haigust põdevate rasedate naistega ei näita mingeid desmopresiini kõrvaltoimeid rasedusele või loote/vastsündinu tervisele. Käesolevaks ajaks pole muid asjakohaseid epidemioloogilisi andmeid saadaval. Loomkatsed ei viita otsestele või kaudsetele kahjulikele toimetele, rasedusele, loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.

Rasedatele patsientidele tuleb MINIRIN’i tablette manustada ettevaatusega.

Imetamine: Imetavatelt emadelt, kes said desmopressiini intranasaalselt annuses 300 µg, võetud rinnapiima analüüsi tulemused näitasid et desmopressiini kogused, mis võivad kanduda üle lapsele, on märkimisväärselt väiksemad, kui kogused, mis on vajalikud diureesi mõjutamiseks.

Toime reaktsioonikiirusele

MINIRIN ei avalda mõju võimele juhtida liiklusvahendeid või töötada masinatel.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte:

Desmopressiini kõige tõsisem kõrvaltoime on hüponatreemia, mis võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kehakaalu tõusu, pearinglust, segasust, üldist halba enesetunnet, mäluhäireid, tasakaaluhäireid, minestamist ja rasketel juhtudel krampe ja koomat. Võimaliku hüponatreemia põhjuseks on desmopressiini antidiureetiline toime. Hüponatreemia on pöörduv ning lastel täheldatakse sageli see tekkivat seoses päevarežiimi muutustega, mis mõjutavad ka vedeliku tarbimist ja/või higistamist. Enamus täiskasvanud patsiente, kellel ravitakse noktuuriat ja kellel tekib hüponatreemia, tekib naatriumi madal sisaldus pärast kolme-päevast annustamist. Täiskasvanutel suureneb hüponatreemia tekke võimalus koos desmopressiini annuse suurendamisega ja risk on on leitud olevat väljendunum naistel. Nii täiskasvanutel kui lastel tuleb erilist tähelepanu pöörata lõigus 4.4 toodud hoiatustele.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime täiskasvanutel oli peavalu ( 12%). Teised sagedamad kõrvaltoimed olid hüponatreemia (6%), pearinglus (3%), hüpertensioon (2%) ja gastrointestinaaltrakti häired (iiveldus (4%), oksendamine (1%), kõhuvalu (3%), diarröa (2%) ja kõhukinnisus (1%). Vähema sagedusega esineb mõju une kvaliteedile/teadvuse tasemele, mis väljendub näiteks unetusena (0,96%), unisusena (0,4 %) või väsimusena (0,06 %). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone esinenud, kuid sellekohaseid teateid on saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Ravi ajal kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime lastel oli peavalu ( 1%), vähem sagedamini esines emotsionaalseid häireid ( avaldades mõju labiilsusele ( 0,1% ), agressiivsusele ( 0,1% ), ärevusele ( 0,05% ), meeleolu kõikumisele ( 0,05% ), õudusunenägudele ( 0,05 %)), mis üldjuhul ravi katkestamisel kaovad ja gastrointestinaaltrakti häired ( kõhuvalu ( 0,65%), iiveldus ( 0,35% ), oksendamine ( 0,2% ) ja diarröa ( 0,15% ). Kliinilistes uuringutes ei ole anafülaktilisi reaktsioone esinenud, kuid sellekohaseid teateid on saadud spontaansetest kõrvaltoime teatistest.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Täiskasvanud:

Kõrvaltoimete esinemissageduste välja toomisel on tuginetud täiskasvanutel (N=1557) suukaudse desmopressiiniga läbiviidud noktuuria-ravi kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete sagedusele, mida on kombineeritud turuletulekujärgsete kogemustega kõikide täiskasvanutel olevate näidustuse korral (sh tsentraalne magediabeet). Ainult turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole võimalik määrata, seega on need lisatud kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA organ-

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

süsteemi klass

(> 10%)

(1-10%)

(0,1-1%)

(0,1- 0,01%)

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

reaktsioon

Ainevahetus- ja

 

Hüponatreemia*

 

 

Dehüdratatsioon**

toitumishäired

 

 

 

 

Hüpernatreemia**

Psühhiaatrilised

 

 

Unetus

Segasustunne*

 

häired

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu*

Pearinglus*

Unisus

 

Krambid*

häired

 

 

Paresteesia

 

Asteenia**

 

 

 

 

 

Kooma*

Silma kahjustused

 

 

Nägemise

 

 

 

 

 

halvenemine

 

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Vertiigo*

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Palpitatsioonid

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpertensioon

Ortostaatiline

 

 

 

 

 

hüpotensioon

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Düspnoe

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Iiveldus*,

Düspepsia (HLT),

 

 

 

 

Kõhuvalu*,

Gaasid, puhitus,

 

 

 

 

Diarröa,

(kõhuseina)

 

 

 

 

Kõhukinnisus,

pingsus

 

 

 

 

Oksendamine*

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

Higistamine,

Allergiline

 

kahjustused

 

 

Pruuritus, Lööve,

dermatiit

 

 

 

 

Urtikaaria

 

 

Lihas-skeleti ja

 

 

Lihasspasmid,

 

 

sidekoe kahjustused

 

 

Müalgia

 

 

Neerude ja

 

(HLT) Põie ja

 

 

 

kuseteede häired

 

kuseteede

 

 

 

 

 

sümptomid

 

 

 

Üldised häired ja

 

(HLT) Ödeem,

Ebamugavus-

 

 

manustamiskoha

 

Väsimus

tunne*,

 

 

reaktsioonid

 

 

Valu rinnus,

 

 

 

 

 

Gripitaoline

 

 

 

 

 

haigus

 

 

Uuringud

 

 

Kaalutõus*,

 

 

 

 

 

Maksaensüümide

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

 

Hüpokaleemia

 

 

* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust, segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.

** Täheldatud ainult tsentraalse magediabeedi ( CDI) näidustuse korral

Lapsed ja noorukid:

Kõrvaltoimete esinemissageduste väljatoomisel on tuginetud lastel ja noorukitel suukaudse desmopressiiniga primaarse öise enureesi raviks läbi viidud kliinilistest uuringutest saadud kõrvaltoimete sagedusele (N = 1923). Ainult turuletulekujärgselt täheldatud kõrvaltoimete esinemissagedust ei ole võimalik määrata, seega lisati need kategooriasse „Teadmata“.

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

organsüsteemi klass

(> 10%)

( 1-10%)

(0,1-1%)

(0,1-0,01%)

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

reaktsioon

Ainevahetus- ja

 

 

 

 

Hüponatreemia****

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

 

Mõju

(HLT) Ärevuse

Ebanormaalne

 

 

 

labiilsusele**,

sümptomid,

käitumine,

 

 

 

Agressiivsus***

Õudusunenäod*,

Emotsionaalne häire,

 

 

 

 

Meeleolu

Depressioon,

 

 

 

 

kõikumised*

Hallutsinatsioonid,

 

 

 

 

 

Unetus

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu

 

Unisus

Keskendumishäire,Ps

 

 

 

 

 

ühhomotoorne

 

 

 

 

 

hüperaktiivsus,

 

 

 

 

 

Krambid*

Vaskulaarsed häired

 

 

 

Hüpertensioon

 

Respiratoorsed,

 

 

 

 

Epistaksis

rindkere ja

 

 

 

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Kõhuvalu,

 

 

 

 

 

Iiveldus,

 

 

 

 

 

Oksendamine,

 

 

 

 

 

Diarröa

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

 

 

Allergiline dermatiit,

kahjustused

 

 

 

 

Lööve, Higistamine,

 

 

 

 

 

Urtikaaria

Neerude ja kuseteede

 

 

(HLT) Põie ja

 

 

häired

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

sümptomid

 

 

Üldised häired ja

 

 

Perifeerne ödeem,

Ärrituvus

 

manustamiskoha

 

 

Väsimus

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

* Hüponatreemia võib põhjustada peavalu, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, kaalutõusu, pearinglust, segasust, ebamugavustunnet, mäluhäireid, vertiigot, minestamist ning rasketel juhtudel krampe ja koomat.

 • **Turuletulekujärgselt täheldatud võrdselt lastel ja noorukitel ( <18 aastat)
 • ***Turuletulekujärgselt täheldatud peaagu ainult lastel ja noorukitel ( <18 aastat)

****Turuletulekujärgselt täheldatud peamiselt lastel (<12 aastat)

Teised patsientide erirühmad:

Eakatel ja vere normaalsest madalama naatriumisisaldusega patsientidel on suurenenud risk hüponatreemia tekkeks (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

MINIRIN tablettide üleannustamine prolongeerib toimet ja suurendab vedeliku retentsiooni ja hüponatreemia ohtu.

Ravi:

Kuigi hüponatreemia ravi peab olema individuaalne, võib järgnevalt anda mõned üldised soovitused. Asümptomaatilise hüponatreemia puhul lõpetada ravi desmopressiiniga ja vedeliku piiramine, vajadusel sümptomaatiline ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Vasopressiin ja analoogid, ATC kood: H01BA02

MINIRIN sisaldab desmopressiini, mis on struktuurilt sarnane naturaalse hormooni arginiinvasopressiiniga.

Naturaalses hormoonis on tehtud kaks keemilist muudatust: 1-tsüsteiini desaminatsioon ja 8-L- arginiini substitutsioon 8-D-arginiiniga. Selliste struktuurimuutuste tõttu on toime märkimisväärselt prolongeeritud isegi intranasaalsel manustamisel ja raviannuste kasutamisel puuduvad pressoorseid kõrvalmõjud.

 1. Desmopressiin on tugevatoimeline ühend, mille EC50 väärtus antidiureetilise toimele on 1,6 pg/ml. Pärast suukaudset manustamist on eeldatav toimekestvus 6…14 tundi või enam.

Kliinilised uuringud desmopressiini tablettidega noktuuria patsientidel on näidanud järgmist:

Vähemalt 50% öiste põietühjenduste keskmise arvu langus saavutati 39% desmopressiini patsientidest võrreldes 5% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine põietühjenduste arv langes desmopressiini grupis 44% võrra võrreldes 15% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 64% võrreldes 20% platseebo grupis (p<0.0001).

Keskmine esimese häirimatu uneperioodi pikkus pikenes desmopressiini grupis 2 tunnini võrreldes 31 minutiga platseebo grupis (p<0.0001).

Ravi efekt MINIRIN tablettide individuaalsete suukaudsete annustega vahemikus 0,1 ja 0,4 mg kolme nädala jooksul võrreldes platseeboga (ühendandmed).

 

Desmopressiin

Platseebo

 

Statistiline

 

 

 

 

 

tõenäosus

 

 

 

 

 

võrreldes

 

 

 

 

 

platseeboga

Muutuja

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Keskmine

 

 

algväärtus

väärtus 3-

algväärtus

väärtus 3-

 

 

 

nädalase ravi

 

nädalase ravi

 

 

 

ajal

 

ajal

 

Öiste

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1,05)

p<0,0001

põietühjenduste

 

 

 

 

 

arv

 

 

 

 

 

Öise diureesi maht

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0,57)

p<0,0001

(ml/min)

 

 

 

 

 

Esimese häirimatu

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p<0,0001

uneperioodi

 

 

 

 

 

pikkus (min)

 

 

 

 

 

8% patsientidest katkestas desmopresiini annuse tiitrimise faasi tekkinud kõrvaltoimete tõttu, ja 2% sellele järgnenud topelt-pime faasi ajal (0,63 % desmopressiini ja 1,45% platseebo grupist).

. Farmakokineetilised omadused

MINIRIN tablettide absoluutne biosaadavus on 0,16% standardhälbega 0,17%. Maksimaalne plasma kontsentratsioon saavutatakse 2 tunni jooksul.

Samaagene toidu tarbimine vähendab jaotumise ulatuse määra 40% võrra.

Jaotumine: Desmopressiini jaotumist on kõige paremini kirjeldatud kahekambrilise jaotusmudeli abil jaotusruumalaga eliminatsioonifaasi ajal 0,3…0,5 l/kg.

Biotransformatsioon: In-vivo ei ole desmopressiini metabolismi uuritud. In vitro metabolismi uuringud inimese maksamikrosoomidega on näidanud, et mingeid märkimisväärseid koguseid maksas tsütokroom P450 süsteemi kaudu ei lammutata. Seega on ebatõenäoline, et in vivo esineks inimesel maksametabolismi tsütokroom P450 süsteemi kaudu. Desmopressiini toime teiste ravimite farmakokineetikale on tõenäoliselt minimaalne, sest puudub inhibeeriv toime tsütokroom P450 ravimeid metaboliseerivale süsteemile.

Eliminatsioon: Desmopressiini kogukliirensiks on arvutatud 7,6 l/tunnis. Desmopressiini lõplik poolväärtusaeg on hinnanguliselt 2,8 tundi. Tervetel isikutel oli muutumatult erituva fraktsiooni suurus 52% (44%...60%)

Lineaarsus/mittelineaarsus: Desmopressiini mis tahes farmakokineetilistes parameetrites puuduvad viited mittelineaarsusele.

Parameetrid patsientide erirühmades:

Neerufunktsioonihäire

Sõltuvalt neerukahjustuse astmest suurenevad AUC väärtus ja poolväärtusaeg neerukahjustuse raskusastme suurenedes. Mõõduka ja raske neerufunktsioonihäirega patsientidel (kreatiniini kliirens alla 50 ml/min) on desmopressiin vastunäidustatud.

Maksafunktsioonihäire:

Uuringuid ei ole läbi viidud.

Lapsed:

MINIRIN tablettide populatsiooni farmakokineetikat on uuritud primaarse öise enureesiga lastel ning olulisi erinevusi võrreldes täiskasvanutega ei leitud.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole desmopressiiniga läbi viidud, sest see on väga sarnane looduslikult esinevale peptiid-hormoonile.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoos, kartulitärklis, povidoon, magneesiumstearaat.

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

30 ml HDPE-pudel/PP lastekindla korgiga, 30 tabletti pakendis.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ferring GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

MINIRIN 0,1 mg: 167497

MINIRIN 0,2 mg: 167597

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa kuupäev: 9.05.1997

Müügiloa uuendamise kuupäev: 29.10.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2016