Monopro - silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris (50mcg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: latanoprost
Tootja: Laboratoires Théa

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Monopro 50 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus üheannuselises pakendis

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on väljakirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Monopro ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Monopro kasutamist
 3. Kuidas Monoprod kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Monoprod säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Monopro ja milleks seda kasutatakse

Monopro kuulub prostaglandiinidena tuntud ravimite rühma. See langetab silmasisest rõhku suurendades loomulikku vesivedeliku väljavoolu silmast vereringesse.

Monoprod kasutatakse selliste haiguste, nagu avatudnurgaga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooni raviks. Mõlemad nimetatud haigused on seotud silmasisese rõhu tõusuga, mõjutades teie nägemist.

Mida on vaja teada enne Monopro kasutamist

Ärge kasutage Monoprod:

 • kui olete latanoprosti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Monopro kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui te arvate, et midagi alljärgnevast kehtib teie kohta:

 • kui teil on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasa arvatud kae eemaldamise operatsioon).
 • kui teil esinevad silmaprobleemid (nagu silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine).
 • kui teil on kuiv silm.
 • kui teil on raske astma või teie astma ei allu hästi ravile.
 • kui te kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Monoprod, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.
 • kui teil on esinenud või esineb silma viirusinfektsioon, mida põhjustab herpes simplex’i viirus.

Lapsed

Monoprod ei ole uuritud lastel (alla 18-aastased).

Muud ravimid ja Monopro

Monopro võib toimida koos teiste ravimitega. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Monoprod, kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Monopro võib põhjustada lühiajalist nägemise hägustumist. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid, kuni teie nägemine muutub uuesti selgeks.

Monopro sisaldab makrogoolglütseroolhüdroksüstearaati (riitsinusõli derivaat), mis võib põhjustada nahareaktsioone.

Kuidas Monoprod kasutada

Tavaline annustamine

 • Kasutage Monoprod alati täpselt nii, nagu teie arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.
 • Ärge kasutage Monoprod rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal kasutamisel väheneda.
 • Kasutage Monoprod alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud, kuni arst käsib teil ravimi kasutamise lõpetada. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kontaktläätsede kandjad

Kui te kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Monopro silmatilkade kasutamist eemaldada. Pärast Monopro kasutamist peate ootama 15 minutit, enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutusjuhend

Silmatilgad on üheannuselises pakendis. Üheannuselises pakendis olev Monopro lahus tuleb manustada kohe pärast avamist kahjustatud silma(desse). Kuna steriilsust ei ole võimalik säilitada pärast ühekordse pakendi avamist, tuleb uus pakend avada enne igat kasutamist ning pärast manustamist tuleb pakend minema visata.

Palun järgige silmatilkade manustamisel järgmiseid juhiseid:

 1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
 2. Tõmmake nimetissõrmega haige silma alalaugu kergelt allapoole.
 3. Lähendage üheannuselise pakendi otsik silmale, kuid ärge puudutage otsikuga silma.
 4. Pigistage kergelt üheannuselist pakendit, nii et üks tilk ravimit läheks silma ja seejärel vabastage alumine silmalaug.
 5. Vajutage sõrmega silma ninapoolsele nurgale. Sulgege silm ja hoidke 1 minuti jooksul sõrme paigal.
 6. Kui teie arst on käskinud manustada ravimit ka teise silma, siis korrake samu võtteid.
 7. Pärast kasutamist tuleb üheannuseline pakend minema visata. Ärge hoidke seda järgmiseks manustamiseks alles.

Monopro kasutamine koos teiste silmatilkadega

Monopro ja teiste silmatilkade kasutamise vahele peab jääma vähemalt 5 minutit.

Kui te kasutate Monoprod rohkem kui ette nähtud

Kui te tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ja silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti poole nõu saamiseks.

Kui te neelate Monoprod kogemata alla, pöörduge nii kiiresti kui võimalik oma arsti poole.

Kui te unustate Monoprod kasutada

Oodake kuni järgmise manustamiskorrani. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Kui te ei ole milleski kindel, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te lõpetate Monopro kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Monoproga, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Monopro kasutamisel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage: võivad ilmneda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Silmavärvi järk-järguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks.

 • Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad).
 • Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul.
 • Värvuse muutus võib olla püsiv ja ka rohkem märgatav, kui te manustate Monoprod ainult ühte silma.
 • Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme.
 • Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist Monoproga.

Silma punetus.

Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas).

Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade järk-järguline muutus, mida on täheldatud peamiselt Jaapani päritolu inimestel. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sage: võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10-st

Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik (blefariit), silmavalu ja valgustundlikkus (fotofoobia).

Aeg-ajalt: võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st

Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemise hägustumine ja konjunktiviit.

Nahalööve.

Harv: võivad ilmneda kuni 1 inimesel 1000-st

Vikerkesta (silma värviline osa) põletik (iriit/uveiit); reetina turse (makulaarne turse), silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine.

Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.

Astma, astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

Väga harv: võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10 000-st

Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus.

Valu rinnus.

Silma sissevajunud välimus (silmalau vao süvenemine).

Patsiendid on täheldanud ka järgnevaid kõrvaltoimeid: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas (vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamerütmi tundmine (südamepekslemine), lihasvalu, liigesevalu ja silma viirusinfektsiooni tekkimine, mida põhjustab herpes simplex’i viirus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Monoprod säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile, kotikesele ja üheannuselisele pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pärast 5 üheannuselise pakendiga kotikese esmast avamist: üheannuselised pakendid kasutada 7 päeva jooksul.

Pärast 10 üheannuselise pakendiga kotikese esmast avamist: üheannuselised pakendid kasutada 10 päeva jooksul.

Pärast üheannuselise pakendi esmast avamist: kasutada kohe ja pärast kasutamist tuleb üheannuseline pakend ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Monopro sisaldab

 • Toimeaine on latanoprost.

1 ml silmatilkade lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti.

 • Teised koostisosad on: makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat 40, sorbitool, karbomeer 974P, makrogool 4000, dinaatriumedetaat, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

Kuidas Monopro välja näeb ja pakendi sisu

Monopro silmatilkade lahus üheannuselises pakendis on kergelt kollaka värvusega ja hägune säilitusainevaba lahus, mis on pakendatud kotikesse üheannuseliste pakenditena 5 või 10 kaupa, iga üheannuseline pakend sisaldab 0,2 ml ravimit.

Pakendi suurused on 5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 10 (1 x 10), 30 (6 x 5), 30 (3 x 10), 90 (18 x 5) või 90 (9 x 10) üheannuselist pakendit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Laboratoires Thea 12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Prantsusmaa

Tootjad Excelvision

27, rue de la Lombardiere zi la Lombardiere

07100 Annonay Prantsusmaa

või

Laboratoires Thea 12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Prantsusmaa

või

Laboratoire Unither ZI de la Guérie

50211 Coutances Cedex Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia, Bulgaaria, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Luksemburg, Norra,

Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani....

......................................... Monoprost

Hispaania...........................................................................................................................

Monoprost UD

Iirimaa, Ühendkuningriik ............................................................................................

Monopost Unidose

Austria, Leedu, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik..........................................

Monopost

Eesti.............................................................................................................................................

Monopro

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.