Medorisper - õhukese polümeerikattega tablett (2mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AX08
Toimeaine: risperidoon
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Medorisper, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Medorisper, 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Medorisper, 3 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Risperidoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Medorisper ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Medorisper’i võtmist
 3. Kuidas Medorisper’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Medorisper’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Medorisper ja milleks seda kasutatakse

Medorisper kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antipsühhootikumideks. Ravimit Medorisper kasutatakse järgmiste seisundite ravis:

Skisofreenia, mille puhul võite näha, kuulda ja tunda asju, mida ei ole olemas, uskuda asju, mis ei ole õiged või tunda tavatut kahtlustust või segasust

Mania, mille puhul võite end tunda väga erutununa, innustununa, agiteerituna, entusiastlikuna või hüperaktiivsena. Mania ilmneb haigusena, mida nimetatakse bipolaarseks häireks

Pikaajalise agressiooni lühiajaline ravi (kuni 6 nädalat) Alzheimeri dementsusega inimestel, kes vigastavad ennast ja teisi. Eelnevalt peaks olema kasutatud alternatiivseid (mittemedikamentoossed) ravisid

Pikaajalise agressiooni lühiajaline ravi (kuni 6 nädalat) intellektipuudega sotsialiseerumata käitumishäirega lastel (vähemalt 5-aastased) ja noorukitel.

Medorisper aitab leevendada teie haiguse sümptomeid ja ei lase neil uuesti avalduda.

Mida on vaja teada enne Medorisper’i võtmist

Ärge võtke Medorisper’i:

- kui olete risperidooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te pole kindel, kas ülalnimetatu kehtib teie puhul, rääkige enne ravimi Medorisper võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Medorisper’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on südameprobleeme. Siia alla kuuluvad näiteks ebaregulaarne südamerütm või kui teil on kalduvus madala vererõhu tekkeks või kui te kasutate vererõhuravimeid. Medorisper võib põhjustada madalat vererõhku. Teie annust võidakse kohandada.
 • kui teil on mõni insulti soodustav tegur, nagu kõrge vererõhk, südameveresoonkonna häire või veresoonteprobleemid ajus.
 • kui teil on kunagi esinenud keele, suu ja näo tahtmatuid liigutusi.

kui teil on kunagi olnud seisund, mille sümptomite hulka kuuluvad kõrge kehatemperatuur,

lihasjäikus, higistamine või teadvuse vähenemine (seda nimetatakse ka maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks).

 • kui teil on Parkinsoni tõbi või dementsus.
 • kui te teate, et teil on kunagi esinenud vere valgeliblede madalat taset (mis võis, aga ei pruukinud olla põhjustatud teistest ravimitest).
 • kui te olete diabeetik.
 • kui teil on epilepsia.
 • kui te olete mees ja teil on kunagi olnud probleeme pikaajalise või valuliku erektsiooniga.
 • kui teil on probleeme kehatemperatuuri kontrolli või ülekuumenemisega.
 • kui teil on neeruprobleeme.
 • kui teil on maksaprobleeme.
 • kui teil on hormoon prolaktiini ebanormaalselt kõrge tase veres või kui teil võib olla prolaktiin sõltuv kasvaja.
 • kui teil või kellelgi teie perekonnast on varem esinenud verehüübeid, sest antipsühhootikume on seostatud verehüüvete moodustumisega.

Kui te pole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie puhul, rääkige enne ravimi Medorisper võtmist oma arsti või apteekriga.

Kuna risperidooni võtvatel patsientidel on väga harva täheldatud ohtlikult madalat teatud valgete vereliblede taset (valged verelibled on vajalikud võitlemaks infektsioonidega teie veres), võib arst kontrollida teie vere valgeliblede taset.

Ravimi Medorisper mõjul võib teie kehakaal tõusta. Oluline kehakaalu suurenemine võib kahjustada teie tervist. Teie arst peab regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.

Kuna risperidooni võtvatel patsientidel on teatatud suhkurtõve tekkest või olemasoleva suhkurtõve halvenemisest, peab teie arst kontrollima teid veresuhkru kõrgele tasemele viitavate nähtude suhtes. Olemasoleva suhkurtõvega patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida veresuhkru taset.

Silmaläätse hägususe (kae e katarakti) operatsiooni ajal võib juhtuda, et pupill (must ketas silma keskel) ei pruugi laieneda nii palju kui tarvis. Samuti võib juhtuda, et iiris (silma värviline osa) muutub operatsiooni ajal lõdvaks, mistõttu on võimalik silma vigastus. Kui teil on plaanis silmaoperatsioon, rääkige kindlasti silmaarstile, et te võtate seda ravimit.

Eakad dementsusega patsiendid

Eakatel dementsusega patsientidel on suurenenud insuldirisk. Te ei tohi võtta risperidooni, kui teil on insuldist põhjustatud dementsus.

Risperidoonravi ajal peate te sagedasti arsti külastama.

Medikamentoosne ravi on vajalik kohe, kui teie või teie hooldaja märkab äkilist muutust teie vaimses seisundis, äkki tekkinud nõrkust või tuimust näopiirkonnas, kätel või jalgadel (eriti ühepoolset) või segast kõnet (ka siis, kui need muutused on lühiajalised). Need nähud võivad viidata ajuinsuldile.

Lapsed ja noorukid

Enne kui alustatakse sotsialiseerumata käitumishäire ravi, tuleb välistada teised agressiivse käitumise põhjused.

Kui risperidoonravi ajal tekib väsimus, võib manustamisaja muutus tähelepanuhäireid parandada. Enne kui alustatakse ravi võidakse teie või teie lapse kehakaalu mõõta ning seda ravi ajal regulaarselt jälgida.

Muud ravimid ja Medorisper

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on pidada nõu oma arsti või apteekriga, kui võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

ravimid, mille toimel te rahunete (bensodiasepiinid) või mõned valuvaigistid (opiaadid), allergiaravimid (mõned antihistamiinikumid) – risperidoon võib suurendada nende ravimite rahustavat toimet;

ravimid, mis võivad muuta teie südame elektrilist aktiivsust, nagu näiteks malaariavastased ravimid, südamerütmi ravimid (nagu kinidiin), allergiaravimid (antihistamiinikumid), mõned antidepressandid või muud vaimsete häirete ravimid;

ravimid, mis põhjustavad aeglast südamerütmi;

ravimid, mis langetavad veres kaaliumi sisaldust (nagu teatud diureetikumid);

vererõhku alandavad ravimid. Medorisper võib alandada vererõhku;

Parkinsoni tõve ravimid (nagu levodopa);

vett väljutavad ravimid (diureetikumid), mida kasutatakse südameprobleemide korral või kui vedeliku liigse peetuse tõttu on teil tekkinud mõnesse kehapiirkonda tursed (nagu furosemiid või klorotiasiid). Dementsusega eakatel võib Medorisper üksi või võetuna koos furosemiidiga suurendada insuldi või surma riski.

Järgnevad ravimid võivad risperidooni toimet vähendada

rifampitsiin (mõnede infektsioonide korral kasutatav ravim);

karbamasepiin, fenütoiin (epilepsiaravimid);

fenobarbitaal.

Kui te hakkate neid ravimeid võtma või lõpetate nende ravimite võtmise, võite te vajada erinevat risperidooni annust.

Järgnevad ravimid võivad risperidooni toimet suurendada

kinidiin (kasutatakse teatud tüüpi südamehaiguste korral);

antidepressandid nagu paroksetiin, fluoksetiinid, tritsüklilised antidepressandid;

beetablokaatorid (kasutatakse kõrge vererõhu ravis);

fenotiasiinid (nagu ravimid, mida kasutatakse psühhoosi ravis või rahunemiseks);

tsimetidiin, ranitidiin (maohappe blokaatorid).

Kui te hakkate neid ravimeid võtma või lõpetate nende ravimite võtmise, võite te vajada erinevat risperidooni annust.

Kui te pole kindel, kas midagi ülalnimetatust kehtib teie puhul, rääkige enne ravimi Medorisper võtmist oma arsti või apteekriga.

Medorisper koos toidu, joogi ja alkoholiga

Te võite seda ravimit võtta koos söögiga või ilma. Medorisper ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarbimist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

 • Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst otsustab, kas võite ravimit võtta.
 • Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse viimase 3 kuu jooksul) ravimit Medorisper võtnud, on täheldatud järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, agiteeritus, hingamisraskused ja imemisraskused. Kui teie lapsel tekib mõni nendest sümptomitest, peate arstiga ühendust võtma.
 • Medorisper võib tõsta teie veres hormoon prolaktiini taset, mis võib mõjutada teie viljakust (vt lõik „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Medorisper ravi ajal võib tekkida pearinglus, väsimus ja nägemiseprobleemid. Ärge juhtige autot ega töötage masinate või tööriistadega enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Medorisper sisaldab laktoosi

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige palun enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

Medorisper 2 mg üks abiainetest on päikeseloojangukollane FCF (E 110), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Medorisper’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused on järgmised:

Skisofreenia ravi

Täiskasvanud

 • Tavaline algannus on 2 mg ööpäevas, mida võidakse suurendada 4 mgni teisel päeval.
 • Arst võib seejärel teie annust kohandada, olenevalt sellest, kuidas teie haigus ravile allub.
 • Enamus inimesi tunneb ennast paremini päevaannustega 4 kuni 6 mg.
 • Ööpäevase annuse võib jagada kas üheks või kaheks annuseks. Arst ütleb, mis sobib teile kõige paremini.

Eakad patsiendid

 • Teie algannus on tavaliselt 0,5 mg kaks korda ööpäevas.
 • Arst võib seejärel teie annust järkjärgult suurendada 1…2 mgni kaks korda ööpäevas.
 • Arst ütleb, mis sobib teile kõige paremini.

Mania ravi

Täiskasvanud

 • Teie algannus on tavaliselt 2 mg üks kord ööpäevas.
 • Arst võib seejärel järkjärgult teie annust kohandada, olenevalt sellest, kuidas teie haigus ravile allub.
 • Enamus inimesi tunneb ennast paremini annustega 1 kuni 6 mg üks kord ööpäevas.

Eakad

 • Teie algannus on tavaliselt 0,5 mg kaks kord ööpäevas.
 • Arst võib seejärel järkjärgult teie annust kohandada kuni 1...2 mg kaks korda ööpäevas, olenevalt sellest, kuidas teie haigus ravile allub.

Pikaajalise agressiivsuse ravi Alzheimeri dementsusega isikutel

Täiskasvanud (sh eakad)

 • Teie algannus on tavaliselt 0,25 mg kaks korda ööpäevas.
 • Arst võib seejärel järkjärgult teie annust kohandada, olenevalt sellest, kuidas teie haigus ravile allub.
 • Enamus inimesi tunneb ennast paremini annusega 0,5 mg kaks korda ööpäevas. Mõned patsiendid võivad vajada annust 1 mg kaks korda ööpäevas.
 • Ravi kestus Alzheimeri dementsusega patsientidel ei tohi ületada 6 nädalat.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei tohi skisofreeniat ega maniat ravimiga Medorisper ravida.

Sotsialiseerumata käitumishäire ravi

Annus sõltub teie lapse kehakaalust.

Alla 50 kg kaaluvad lapsed

 • Algannus on tavaliselt 0,25 mg üks kord ööpäevas.
 • Annust võidakse suurendada igal teisel päeval 0,25 mg kaupa ööpäevas.
 • Tavaline säilitusannus on 0,25 mg kuni 0,75 mg üks kord ööpäevas.

50 kg või rohkem kaaluvad lapsed

 • Algannus on tavaliselt 0,5 mg üks kord ööpäevas.
 • Annust võidakse suurendada igal teisel päeval 0,5 mg kaupa ööpäevas.
 • Tavaline säilitusannus on 0,5 mg kuni 1,5 mg üks kord ööpäevas.

Ravi kestus sotsialiseerumata käitumishäirega patsientidel ei tohi ületada 6 nädalat.

Alla 5-aastastel lastel ei tohi sotsialiseerumata käitumishäiret ravimiga Medorisper ravida.

Maksa- või neeruhaigustega patsiendid

Sõltumata ravitavast haigusest, tuleb kõik risperidooni algannused ja järgnevad annused poolitada. Nendel patsientidel peab annuse suurendamine olema aeglasem. Risperidooni tuleb selles patsiendigrupis kasutada ettevaatusega.

Tablett tuleb alla neelata joogiveega.

Kui te võtate Medorisper’i rohkem kui ette nähtud

 • Pöörduge kohe arsti poole. Võtke ravimipakend endaga kaasa.
 • Üleannustamise korral võite te tunda end unise või väsinuna, tekkida võivad tavatud liigutused, raskused kõndimisel ja seismisel, pearinglus madala vererõhu tõttu või teil võivad tekkida südame rütmihäired või krambid.

Kui te unustate Medorisper’i võtta

 • Kui te unustasite ravimit võtta, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui aga on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele ja jätkake senist ravi. Kui jätate vahele kaks või enam annust, võtke ühendust oma arstiga.
 • Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samal ajal), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Medorisper’i võtmise

Ärge lõpetage ravi, kui te ei ole eelnevalt arstiga nõu pidanud. Teie haigusnähud võivad taastekkida. Kui teie arst otsustab ravi lõpetada, võidakse teie annust vähendada järk-järgult mitme päeva jooksul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge kohe oma arstile:

 • kui teil tekivad veresoontes hüübed, eriti jala veresoontes (sümptomid on jala turse, valu ja punetus), mis võivad levida veresoonte kaudu kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskusi. Nende sümptomite tekkimisel kutsuge kohe esmaabi.
 • kui teil on dementsus ja te täheldate järsku muutust oma vaimses seisundis või näo, käte või jalgade äkki tekkinud nõrkust või tuimust (eriti ühepoolset), või segast kõnet, seda kõike kasvõi lühiajaliselt. Need võivad olla insuldi tunnused.
 • kui teil esineb palavik, lihasjäikus, higistamine või kerge teadvusehäire (seda seisundit nimetatakse pahaloomuliseks neuroleptiliseks sündroomiks). Te võite vajada kohest ravi.
 • kui te olete mees ja teil tekib pikaajaline valulik erektsioon. Seda nimetatakse priapismiks. Te võite vajada kohest ravi.
 • kui teil esinevad keele, suu ja näo tahtmatud rütmilised liigutused. Vajalikuks võib osutuda risperidoonravi lõpetamine.
 • kui teil tekib raske allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on palavik, suu, näo, huulte või keele turse, hingeldus, sügelus, nahalööve või vererõhu langus.

Tekkida võivad järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

 • Probleemid magamajäämisega või magamisega
 • Parkinsonism. See seisund võib hõlmata: aeglane või kahjustunud liikumine, lihaste jäikuse või pingsuse tunne (teeb liigutused tõmblevaks) ja mõnikord isegi liikumise blokeerumise ja uuesti liikuma hakkamise tunne. Teised parkinsonismi sümptomid on aeglane lohisev kõnnak, rahuloleku treemor (värisemine), suurenenud süljeeritus ja/või süljevool, skeletilihaste jäikus,

tõmblused jäsemete painutamisel ning näoilme muutumatuna püsimine

Unisus või uimasus

Peavalu.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • Kopsupõletik, rindkere infektsioon (bronhiit), külmetushaiguse sümptomid, siinusinfektsioon, kuseteede infektsioon, kõrvainfektsioon, gripilaadne tunne
 • Medorisper võib tõsta hormooni, mida nimetatakse “prolaktiiniks”, taset, mis on nähtav vereanalüüsil (võib, aga ei pruugi põhjustada sümptomeid). Kui kõrge prolaktiinitaseme sümptomid tekivad, võivad sinna kuuluda meestel rindade turse, raskus erektsiooni saavutamisel või hoidmisel või muud seksuaalsed häired. Naistel võivad sinna kuuluda ebamugavustunne rindades, piima eritumine rindadest, menstruatsiooni vahelejäämine või teised tsüklihäired
 • Kehakaalu tõus, söögiisu suurenemine, söögiisu vähenemine
 • Unehäired, ärrituvus, depressioon, ärevus, rahutus
 • Düstoonia. See on seisund, mis hõlmab aeglaseid või püsivaid tahtmatuid lihaste kokkutõmbeid. Kuigi see võib haarata ükskõik millist kehaosa (ja põhjustada ebanormaalset rühti), haarab düstoonia sageli näolihaseid, sh silmade, suu, keele või lõua ebanormaalsed liigutused
 • Pearinglus
 • Düskineesia. See on seisund, mis hõlmab tahtmatuid lihaste liigutusi ja siia kuuluvad korduvad, spastilised või väänlevad liigutused või tõmblused
 • Treemor (värisemine)
 • Hägune nägemine, silmade infektsioon või „punetavad silmad“
 • Kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, hingeldus
 • Kurguvalu, köha, ninaverejooks, ninakinnisus
 • Kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, seedehäired, suukuivus, hambavalu
 • Nahalööve, naha punetus
 • Lihaste spasmid, luu või lihasvalu, seljavalu, liigesevalu
 • Kusepidamatus
 • Keha, käte või jalgade tursed, palavik, valu rinnus,, nõrkus, kurnatus (väsimus) valu
 • Kukkumine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Hingamisteede infektsioon, kusepõie infektsioon, silmade infektsioon, kurgumandlite põletik, küünte seenhaigus, nahainfektsioon, nakkus, mis hõlmab üksikut keha või naha piirkonda, viirusinfektsioon, lestadest põhjustatud nahapõletik
 • Teatud tüüpi valgevereliblede (rakud, mis aitavad võidelda infektsiooni vastu) arvu langus, valgevereliblede arvu langus, trombotsüütide (vererakud, mis aitavad peatada verejooksu) arvu langus, aneemia, punavereliblede arvu langus, eosinofiilide (teatud tüüpi valgeverelibled) taseme tõus
 • Allergiline reaktsioon
 • Suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, vere kõrge suhkrutase, liigne veejoomine
 • Kehakaalu vähenemine, söögiisu kadumine, mille tulemuseks on alatoitumus ja madal kehakaal
 • Kolesteroolisisalduse tõus veres
 • Kõrgendatud meeleolu (mania), segasusseisund, vähenenud sugutung, närvilisus, luupainajad
 • Tardiivdüskineesia (näo, keele või teiste kehaosade tahtele allumatud tõmblevad liigutused või tõmblused). Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekivad tahtmatud rütmilised keele, suu ja näo liigutused. Vajalik võib olla Medorisperravi katkestamine
 • Äkiline aju verevarustuse häire (insult või “mini” insult)
 • Stiimulile mittereageerimine, teadvuse kaotus, teadvuse madal tase
 • Krambid (krambihood), minestamine
 • Pidev tahtmine keha liigutada, tasakaaluhäired, koordinatsiooni häired, pearinglus püstitõusmisel, tähelepanuhäired, kõnehäired, maitsetundlikkuse muutused või selle kadumine, vähenenud naha valu ja puutetundlikkus, torkimisetunne, „sipelgatejooksu” tunne, naha tuimus
 • Silmade ülitundlikkus valguse suhtes, silmade kuivus, pisaravoolu suurenemine, silmade punetus
 • Pöörlemise tunne (peapööritus), helin kõrvus, kõrvavalu
 • Kodade virvendus (ebanormaalne südamerütm), südame ülemiste ja alumiste osade vahelised erutusjuhtivushäired, südame erutusjuhtivuse häired, QTintervalli pikenemine, südame aeglane löögisagedus, muutused elektrokardiogrammis, südame pekslemise tunne (palpitatsioonid)
 • Madal vererõhk, vererõhu langus püsti tõusmisel (seetõttu võivad mõned inimesed, kes võtavad ravimit Medorisper, tunda äkilisel püsti või istuli tõusmisel minestustunnet, pearinglust või minestada), nahaõhetus
 • Toidu sissehingamisest põhjustatud kopsupõletik, kopsu limaskestade tursed, hingamisteede limaskestade tursed, räginad kopsus, hingeldus, häälekahjustus, hingamisteede kahjustus
 • Mao või seedetrakti infektsioon, roojapidamatus, väga tahke väljaheide, neelamisraskus, ülemäärane kõhupuhitus
 • Kublad (või "nõgestõbi"), sügelus, juuste väljalangemine, naha paksenemine, ekseem, nahakuivus, naha värvuse muutus, akne, kestendus, sügelev peanahk või nahk, nahaprobleemid, naha kahjustus
 • KFK (kreatiniinfosfokinaas) tõus veres, ensüüm, mis vahel vabaneb lihaste lagunemisel
 • Ebanormaalne kehaasend, liigeste jäikus, liigeste tursed, lihasnõrkus, kaelavalu
 • Sage urineerimine, võimetus urineerida, valu urineerimisel
 • Erektsioonihäire, ejakulatsiooni häired
 • Menstruatsioonide hilinemine, menstruatsioonide ärajäämine või teised tsüklihäired (naistel)
 • Meestel rindade suurenemine, eritis rindadest, seksuaalsed häired, rindade valu, ebamugavustunne rindades, eritis tupest
 • Näo, suu, silmade või huulte tursed
 • Külmavärinad, kehatemperatuuri tõus
 • Muutused kõnnakus
 • Janutunne, halb enesetunne, ebamugavustunne rinnus, tujust ära olek, ebamugavustunne
 • Maksa transaminaaside aktiivsuse tõus veres, GGT (gammaglutamüültransferaas – ensüüm) aktiivsuse tõus veres, maksaensüümide aktiivsuse tõus veres
 • Protseduuriaegne valu.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • Infektsioon
 • Ebapiisav hormooni sekretsioon, mis kontrollib uriini kogust
 • Suhkur uriinis, madal veresuhkru tase, triglütseriidide (rasvad) kõrge sisaldus veres
 • Emotsioonide puudumine, võimetus saavutada orgasmi
 • Maliigne neuroleptiline sündroom (segasus, teadvusevähenemine või kadu, kõrge palavik ja raske lihasjäikus)
 • Aju veresoonte kahjustus
 • Kontrollimatust diabeedist põhjustatud kooma
 • Pea värisemine
 • Glaukoom (silma siserõhu tõus), silmade liigutuste häired, silmade pööritamine, rähm
 • Silmaprobleemid kaeoperatsiooni ajal. Kui te võtate või olete varem võtnud Medorisper’it, siis võib kaeoperatsiooni ajal tekkida seisund, mida nimetatakse operatsiooniaegseks lõdva iirise sündroomiks (IFIS, intraoperative floppy iris syndrome). Kui teil on tulemas kaeoperatsioon, rääkige kindlasti oma silmaarstile, et te võtate või olete võtnud seda ravimit
 • Ohtlikult madal valgete vereliblede tase (vajalikud võitlemaks infektsioonidega teie veres)
 • Raske allergiline reaktsioon, mida iseloomustab palavik, suu, näo, huulte või keele turse, hingeldus, sügelus, nahalööve ja mõnikord vererõhu langus
 • Ohtlikult ülemäärane vee tarbimine
 • Ebaregulaarne südame löögisagedus
 • Verehüübed jalgade veresoontes, verehüübed kopsudes
 • Uneaegsed hingamisraskused (uneapnoe), kiire, pindmine hingamine
 • Kõhunäärme põletik, sooletakistus
 • Keele turse, huulte lõhenemine, ravimiga seotud nahalööve
 • Kõõm
 • Lihaskiudude lagunemine ja valu lihastes (rabdomüolüüs)
 • Menstruatsioonide hilinemine, rinnanäärmete suurenemine, rindade suurenemine, eritis rindadest
 • Insuliini (hormoon, mis kontrollib vere suhkrusisaldust) taseme tõus veres
 • Priapism (pikenenud erektsioon, mis võib vajada kirurgilist ravi)
 • Naha paksenemine
 • Kehatemperatuuri langus, käte ja jalgade külmatunne
 • Ravimi ärajätunähud
 • Naha ja silmavalgete kollaseks muutumine (ikterus).

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

 • Kontrollimatust diabeedist tingitud eluohtlikud tüsistused
 • Tõsine allergiline reaktsioon tursega, mis võib hõlmata kõri ja viia hingamisraskusteni
 • Soolelihaste liikumatus, mis põhjustab sulguse.

Järgnevat kõrvaltoimet on täheldatud teise, risperidooniga väga sarnase ravimi, paliperidooni kasutamisel, seega võib seda oodata ka ravimi Medorisper kasutamisel: kiire südame löögisagedus püstitõusmisel.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Lastel on eeldatavad kõrvaltoimed üldjuhul samasugused nagu täiskasvanutel.

Järgmistest kõrvaltoimetest on lastel ja noorukitel (5- kuni 17-aastased) teatatud sagedamini kui täiskasvanutel: unisus- või uimasustunne, kurnatus (väsimus), peavalu, söögiisu suurenemine, oksendamine, külmetushaiguse sümptomid, ninakinnisus, kõhuvalu, pearinglus, köha, palavik, treemor (värisemine), kõhulahtisus ja kusepidamatus (kontrollimatu urineerimine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Medorisper’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Medorisper sisaldab

 • Toimeaine on risperidoon. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg, 2 mg või 3 mg risperidooni.
 • Teised abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikroskristalliline tselluloos, hüpromelloos (E 464), magneesiumstearaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat.

Tableti kate: titaandioksiid (E 171), propüleenglükool, hüpromelloos (E 464), talk.

Tabletid sisaldavad veel järgmisi värvaineid: 2 mg: päikeseloojangukollane FCF (E 110)

3 mg: kinoliinkollane alumiiniumlakk (E 104)

Kuidas Medorisper välja näeb ja pakendi sisu

Medorisper 1 mg: valged, ovaalsed, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoon mõlemal poolel. Suurus ligikaudu 11 x 5,5 mm.

Medorisper 2 mg: oranžid, ovaalsed, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoon mõlemal poolel. Suurus ligikaudu 11 x 5,5 mm.

Medorisper 3 mg: kollased, ovaalsed, õhukese polümeerikattega tabletid, poolitusjoon mõlemal poolel. Suurus ligikaudu 11 x 5,5 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused:

Blisterpakend.

Pakendis 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 või 120 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Medochemie Ltd

1-10 Constantinoupoleos street

3011 Limassol Küpros

Tootja: Medochemie Ltd

Central factory, 1-10 Constantinoupoleos 3011-Limassol

Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Netdoktor

Seebi 3 11316 Tallinn Tel: 56480207

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.