Multibic 3 mmoll potassium - hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus (6,048g +0,224g +0,2205g +0,1016g +1,1g +3,066g 1l) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05ZB80
Toimeaine: naatriumkloriid +kaaliumkloriid +kaltsiumkloriiddihüdraat +magneesiumkloriid +glükoos +naatriumvesinikkarbonaat
Tootja: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

multiBic 3 mmol/l potassium hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on multiBic 3 mmol/l potassium ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutamist
 3. Kuidas multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas multiBic 3 mmol/l potassium’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on multiBic 3 mmol/l potassium ja milleks seda kasutatakse

multiBic 3 mmol/l potassium on lahus jääkainete eemaldamiseks kehast neeruhaigusega inimestel, kes vajavad pidevat neeruasendusravi. Seda lahust kasutatakse neerukahjustusega patsientidel ja ka mürgistuse raviks. Teile antav lahus sõltub kaaliumi (sool) sisaldusest veres. Arst kontrollib teie kaaliumi taset regulaarselt.

Mida on vaja teada enne multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutamist

Ärge kasutage multiBic 3 mmol/l potassium’i:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on hüpokaleemia (teie vere kaaliumisisaldus on väga madal);
 • kui teil on metaboolne alkaloos (teie vere bikarbonaatide sisaldus on liiga kõrge);
 • kui ei ole võimalik saavutada piisavat verevoolu läbi hemofiltri (vere filtreerimiseks kasutatav filter);
 • kui teil on hüübimisvastase raviga (antikoagulatsiooni vältimiseks hemofiltris) seotud kõrge risk veritsemisele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

 • Seda ravimit tohib kasutada ainult pärast kahe lahuse kokkusegamist kahekambrilises kotis (kaks lahtrit).
 • Mitte mingil juhul ei tohi kasutada toatemperatuurist jahedamat lahust.
 • Kasutamisvalmis lahuse manustamiseks kasutatavat süsteemi tuleb inspekteerida iga 30 minuti tagant. Kui märgatakse sademe (tahked osakesed) teket, tuleb lahusekott ja infusioonivoolikud asendada otsekohe ning hoolikalt patsienti jälgida.
 • Arst kontrollib teie hüdratatsiooniastet (vee kogust organismis), kaaliumi, naatriumi, teiste soolade, teatud jääkainete ja veresuhkru taset. Arst võib teid samuti nõustada toitumise osas.

Lapsed

multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutamist lastel ei ole uuritud.

Muud ravimid

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Mõeldavad on järgmised koostoimed:

 • Digitaalise (südamehaiguste ravim) toksilised toimed;
 • elektrolüüte sisaldavad toidulisandid, parenteraalsed toitelahused (intravenoosne toitmine) ja teised infusioonid. Arvestama peab nende toimet vereseerumi koostisele ja vedeliku tasakaalule;
 • see ravi võib vähendada ravimite kontsentratsiooni veres. Vajalik võib olla annuse korrigeerimine.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutamise kohta rasedatel ja imetamise ajal andmed puuduvad või on piiratud hulgal.

Seda ravimit tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui arst kinnitab ravi vajalikkuse.

multiBic 3 mmol/l potassium’i ravi ajal ei ole soovitav rinnaga toita .

Kuidas multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutada

multiBic 3 mmol/l potassium’i kasutatakse haiglas või kliinikus. Arst teab, kuidas seda ravimit kasutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

multiBic 3 mmol/l potassium’i kõrvaltoimed on järgmised:

 • iiveldus;
 • oksendamine;
 • lihaskrambid;
 • vererõhu muutused.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tingitud liiga suurest või liiga vähesest vedelikumahust. Need on:

 • õhupuudus;
 • pahkluude ja jalgade turse;
 • dehüdratsioon (nt pearinglus, lihaskrambid, janu);
 • muutused vereanalüüsides (nt ebanormaalne soolade kontsentratsoon veres).

Nende kõrvaltoimete täpne esinemissagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas multiBic 3 mmol/l potassium’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril alla +4 °C.

Säilitamise tingimused pärast kahe kambri kokkusegamist:

Kasutamisvalmis lahust tuleb hoida temperatuuril kuni 30 °C ja selle peab ära kasutama maksimaalselt 48 tunni jooksul pärast kokku segamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida multiBic 3 mmol/l potassium sisaldab

 • Toimeained on kaaliumkloriid, naatriumkloriid, naatriumvesinikkarbonaat, kaltsiumkloriiddihüdraat, magneesiumkloriidheksahüdraat ja glükoosmonohüdraat.
 • Teised koostisosad on süstevesi, vesinikkloriidhape 25%, süsinikdioksiid ja naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat.

Kuidas multiBic 3 mmol/l potassium välja näeb ja pakendi sisu

multiBic 3 mmol/l potassium on pakendatud kahekambrilisse kotti (kaks lahtrit, mis sisaldavad erinevaid lahuseid). Kahes kambris oleva lahuse segunemisel saadakse kasutamisvalmis lahus.

Iga kott sisaldab 5000 ml lahust. Kasutamisvalmis lahus on selge ja värvitu.

Iga kott on varustatud HF-ühendusega, Luer-lock-ühendusega ja injektsiooniventiiliga ning on kaetud kaitsekilega.

Pakendi suurus:

2 kotti, millest kumbki on 5000 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Saksamaa

Tootja

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Saksamaa

Müügiloa hoidja esindaja Eestis

CentralPharmaCommunications OÜ, Selise 26-11, Tallinn 13522

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

Ainult tervishoiutöötajatele mõeldud teave on selle pakendi infolehe lõpus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

1000 ml kasutamisvalmis lahust sisaldab:

Kaaliumkloriid

0,2237 g

Naatriumkloriid

6,136 g

Naatriumvesinikkarbonaat

2,940 g

Kaltsiumkloriiddihüdraat

0,2205 g

Magneesiumkloriid- heksahüdraat

0,1017 g

Glükoosmonohüdraat

1,100 g

(Glükoos)

(1,000 g)

 

 

K+

3,0 mmol/l

Na+

140 mmol/l

Ca2+

1,5 mmol/l

Mg2+

0,50 mmol/l

Cl-

112 mmol/l

HCO-

35 mmol/l

Glükoos

5,55 mmol/l

pH ≈ 7,4

 

Teoreetiline osmolaarsus (Theor. osmolar.) 298 mOsm/l

Kasutamisvalmis lahust võib kasutada ainult siis, kui see on selge ja värvitu ning kui pakend ja ühendused on kahjustamata.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Tuleb kasutada dosaatorpumpasid.

Kasutusjuhend

Hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahuse kasutamisel tuleb arvesse võtta järgnevat kolme punkti:

Kaitsekile eemaldamine ja koti hoolikas läbivaatus

Kaitsekile tuleb eemaldada alles vahetult enne manustamist.

Plastikümbrised võivad aeg-ajalt kahjustada saada transpordil nii tootjalt dialüüsikliinikusse kui ka kliinikusiseselt. Selle tulemusel võib lahus saastuda ja tekkida mikroobide või seente kasv lahustes. Seega on vajalik nii pakendi kui ka lahuste kasutamiseelne hoolikas visuaalne kontroll. Erilist tähelepanu tuleb pöörata, arvestades võimalikku saastumist, pakendi sulundi, keevisõmbluste ja pakendi nurkade vähimalegi kahjustusele.

Kahe kambri kokkusegamine

Kaks lahust segatakse vahetult enne kasutamist, et saada kasutamisvalmis lahus.

A)B)

Rulli väike kamber lahti.

Rulli lahuse kott kokku

 

alustades väikese kambri

 

vastas olevast nurgast…

C)

…kuni kinnitusriba kambrite vahel on oma kogupikkuses avanenud ja mõlemas kambris olevad lahused on segunenud.

Pärast mõlema kambri lahuse kokkusegamist tuleb kontrollida, et kinnitusriba oleks täielikult avanenud ning lahus on selge ja värvitu ning pakend on kahjustamata.

Kasutamisvalmis lahuse manustamine

Kasutamisvalmis lahus tuleb kohe ära kasutada. Kui see ei ole võimalik, tuleb lahus kasutada hiljemalt 48 tunni jooksul pärast kokku segamist.

Igasugused lisamised kasutamisvalmis lahusele tuleb teostada vaid pärast kasutamisvalmis lahuse täielikku segunemist. Pärast mingi aine lisamist tuleb kasutamisvalmis lahust enne infusiooni alustamist veelkord põhjalikult segada.

Lisamiseks sobivad naatriumkloriidi lahus (naatriumkloriidi kontsentratsioon kuni 30%) või süstevesi, mida võib vajadusel kasutada naatriumi kontsentratsiooni korrigeerimiseks, et raske hüper- või hüponatreemia korral limiteerida naatriumi kontsentratsiooni muutuse kiirust. Täpsem teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kui pole teisiti määratud, tuleb kasutamisvalmis lahus vahetult enne infusiooni soojendada kuni 36,5 °C...38 °C. Täpne temperatuur tuleb valida sõltuvalt kliinilistest asjaoludest ja kasutatavatest tehnilistest seadmetest.