Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Montelukast Olainfarm 4 mg - Montelukast Olainfarm 4 mg pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Montelukast Olainfarm 4 mg närimistabletid
Montelukast 2…5-aastastele lastele

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
•     Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
•     Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
•     Ravim on välja kirjutatud teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
•     Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Montelukast Olainfarm 4 mg ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Montelukast Olainfarm 4 mg’i võtmist
3. Kuidas Montelukast Olainfarm 4 mg’i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Montelukast Olainfarm 4 mg’i säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON MONTELUKAST OLAINFARM 4 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Montelukast Olainfarm 4 mg on leukotrieeni retseptorite antagonist, mis takistab leukotrieenideks nimetatavate ainete toimimist. Leukotrieenid põhjustavad teie kopsudes hingamisteede ahenemist ja turset. Leukotrieenide toime takistamisega leevendab Montelukast Olainfarm 4 mg astma sümptomeid ja aitab hoida astmat kontrolli all.
Teie arst on määranud Montelukast Olainfarm 4 mg’i astma raviks, et vältida astmanähtude teket nii päeval kui ka öösel.
•     Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutatakse 2…5-aastaste patsientide raviks, kelle ravim ei ole piisavalt tõhus ja kes vajavad lisaravi.
•     Montelukast Olainfarm 4 mg’i võib kasutada ka inhaleeritavate kortikosteroidide asemel 2…5-aastastel lastel, kes ei ole hiljuti saanud suukaudseid kortikosteroide astma raviks ja on ilmnenud, et nad ei ole võimelised inhaleeritavaid kortikosteroide kasutama.
•     Montelukast Olainfarm 4 mg aitab ära hoida ka füüsilise koormuse poolt põhjustatud hingamisteede ahenemist.

Arst otsustab teie lapse haigusnähtude ja astma raskuse põhjal, kuidas Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutada.
Mis on astma?
Astma on pikaajaline haigus.
Astmale on iseloomulik järgnev.
•     Ahenenud hingamisteede tõttu on hingamine raskendatud. Hingamisteede ahenemine süveneb ja paraneb mitmel erineval põhjusel.
•     Tundlikud hingamisteed reageerivad paljudele asjadele, nt sigaretisuitsule, õietolmule, külmale õhule või füüsilisele koormusele.
•     Hingamisteede limaskesta turse (põletik)
•     Astma sümptomite hulka kuuluvad köha, vilistav hingamine ja raskustunne rinnus.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MONTELUKAST OLAINFARM 4 MG’i VÕTMIST

Rääkige arstile kõikidest terviseprobleemidest või allergiatest, mis teie lapsel esinevad või on varem esinenud.

Ärge kasutage Montelukast Olainfarm 4 mg’i
•     kui laps on allergiline (ülitundlik) toimeaine või Montelukast Olainfarm 4 mg’i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Montelukast Olainfarm 4 mg
•     Kui teie lapse astma või hingamine halveneb, rääkige sellest otsekohe oma arstile.
•     Suukaudne Montelukast Olainfarm 4 mg ei ole ette nähtud ägedate astmahoogude raviks. Astmahoo tekkimisel järgige arstilt selleks puhuks teie lapse jaoks saadud juhiseid. Kandke endaga alati kaasas inhaleeritavat astmahoo esmaabi ravimit.
•     On tähtis, et teie laps kasutaks kõiki arsti määratud astmaravimeid. Montelukast Olainfarm 4 mg’i ei tohi kasutada arsti poolt lapsele määratud teiste astmaravimite asemel.
•     Kõik astmaravimeid kasutavad patsiendid peavad teadma, et kui tekivad kombinatsioonid sellistest sümptomitest nagu gripitaoline haigus, käte või jalgade surisemine või tuimus, kopsusümptomite halvenemine ja/või lööve, tuleb oma arstiga nõu pidada.
•     Teie laps ei tohi võtta aspiriini ega põletikuvastaseid ravimeid (mida nimetatakse ka mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks, MSPVAd), kui nende toimel tema astma süveneb.

Kasutamine lastel
2…5-aastastele lastele on Montelukast Olainfarm 4 mg närimistabletid.
6…14-aastastele lastele on Montelukast Olainfarm 5 mg närimistabletid. 
Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablettide ohutust ja tõhusust ei ole alla 2-aastastel lastel kindlaks
tehtud.

Võtmine koos teiste ravimitega
Mõned ravimid võivad mõjutada Montelukast Olainfarm 4 mg’i toimet või Montelukast Olainfarm 4 mg võib mõjutada teiste ravimite toimet.
Palun informeerige oma arsti, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Teavitage oma arsti enne ravi alustamist Montelukast Olainfarm 4 mg’i sellest, kui teie laps võtab järgmisi ravimeid:
•     fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks),
•     fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks),
•     rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja mõnede teiste nakkuste raviks).

Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutamine koos toidu ja joogiga
Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablette ei tohi võtta vahetult söögi ajal; neid tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki.

Rasedus ja imetamine
See alalõik ei ole kohaldatav Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablettide puhul, sest need on ette nähtud kasutamiseks 2…5-aastastel lastel, kuid järgnev informatsioon on oluline toimeaine montelukasti kohta.

Kasutamine raseduse ajal
Rasedust puudutavad vähesed andmed ei näita põhjuslikku seost montelukasti ja väärarengute (s.o jäsemete defektide) tekke vahel, mida on harva kirjeldatud ülemaailmse turustamisjärgse kogemuse käigus.
Naised, kes on rasedad või planeerivad rasedust, peavad enne Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutamist nõu pidama oma arstiga. Arst otsustab, kas te tohite Montelukast Olainfarm 4 mg’i raseduse ajal kasutada.

Kasutamine imetamise ajal
Ei ole teada, kas Montelukast Olainfarm 4 mg eritub inimese rinnapiimaga. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha, peate enne Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutamist nõu pidama oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See alalõik ei ole kohaldatav Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablettide puhul, sest need on ette nähtud kasutamiseks 2…5-aastastel lastel, kuid järgnev informatsioon on oluline toimeaine montelukasti kohta. Montelukast ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Kuid individuaalne reageerimine ravimile võib olla erinev. Teatud kõrvaltoimed (nt pearinglus ja uimasus), mida on Montelukast Olainfarm 4 mg’i kasutamisel kirjeldatud väga harva, võivad mõnedel patsientidel mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Montelukast Olainfarm 4 mg’i koostisainete kohta
Montelukast Olainfarm 4 mg’i närimistabletid sisaldavad aspartaami.
Sisaldab fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriga patsientidele. Kui teie lapsel on
pärilik häire fenüülketonuuria, peate arvestama sellega, et iga Montelukast Olainfarm 4 mg
närimistablett sisaldab fenüülalaniini koguses, mis vastab 0,135 mg fenüülalaniinile.


3. KUIDAS MONTELUKAST OLAINFARM 4 MG’i VÕTTA

•     Seda ravimit tuleb lapsele manustada täiskasvanu järelevalve all. Laste jaoks, kellele valmistab närimistableti võtmine raskusi, on olemas suukaudsed graanulid.
•     Teie laps tohib võtta ainult ühe Montelukast Olainfarm 4 mg’i tableti üks kord ööpäevas, nagu teie arst on määranud.
•     Seda tuleb võtta isegi juhul, kui teie lapsel haigusnähud puuduvad või tal tekib äge astmahoog.
•     Teie laps peab võtma Montelukast Olainfarm 4 mg’i alati nii, nagu teie arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga
•     Seda ravimit võetakse suu kaudu.

2…5-aastased lapsedÜks Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablett ööpäevas võetakse õhtul. Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablette ei tohi võtta vahetult söögi ajal; neid tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või kaks tundi pärast sööki. Kui teie laps võtab Montelukast Olainfarm 4 mg’i, siis veenduge, et teie laps ei kasuta samal ajal teisi sama toimeainet (montelukastit) sisaldavaid ravimeid.

Kui teie laps võtab Montelukast Olainfarm 4 mg’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arstiga.
Enamiku üleannustamise juhtude korral ei täheldatud kõrvaltoimeid. Kõige sagedasemad sümptomid, mida on kirjeldatud üleannustamise korral nii täiskasvanutel kui ka lastel, olid kõhuvalu, unisus, janu, peavalu, oksendamine ja hüperaktiivsus.


Kui te unustate Montelukast Olainfarm 4 mg’i lapsele anda
Püüdke võtta Montelukast Olainfarm 4 mg’i nii, nagu arst on öelnud. Kui teie lapsel jäi aga üks annus vahele, tuleb ravimi võtmist jätkata tavalise skeemi kohaselt üks tablett üks kord ööpäevas.Ärge andke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teie laps lõpetab Montelukast Olainfarm 4 mg’i võtmise
Montelukast Olainfarm 4 mg ravib teie lapse astmat ainult juhul, kui teie laps jätkab ravimi võtmist. On tähtis, et Montelukast Olainfarm 4 mg’i võtmist jätkatakse senikaua, kui arst on öelnud. See aitab teie lapse astmat kontrolli all hoida. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Montelukast Olainfarm 4 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Montelukast 4 mg närimistablettide kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed (need tekkisid rohkem kui 1 patsiendil 100-st või vähem kui 1 ravitud patsiendil 10-st), mida seostati montelukast 4 mg’i kasutamisega, järgmised:
•     kõhuvalu,
•     janu.

Lisaks on järgmist kõrvaltoimet kirjeldatud montelukast 10 mg õhukese polümeerikattega tablettide ja 5 mg närimistablettide kliinilistes uuringutes:
•     peavalu.
Need olid üldiselt kerged ja neid esines suurema sagedusega nii montelukast 4 mg’i kui ka platseebot
(tablett, mis ei sisalda ravimit) saanud patsientidel.
Lisaks on ravimi turustamise järgselt kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

•     suurenenud eelsoodumus verejooksu tekkeks,
•     allergilised reaktsioonid, sh lööve, näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust,
•     käitumise ja meeleoluga seotud muutused (ebatavalised unenäod (sh hirmuunenäod), hallutsinatsioonid, ärrituvus, ärevus, rahutus, agitatsioon (sh agressiivne käitumine), värisemine, depressioon, unehäired, (väga harvadel juhtudel) enesetapumõtted ja enesetapukatsed,
• pearinglus, uimasus, surisemine/tuimus jäsemetes, krambid,
• südamepekslemine,
• ninaverejooks,
• kõhulahtisus, suukuivus, seedehäired, iiveldus, oksendamine,
• hepatiit,
• verevalumite teke, sügelemine, nõgestõbi, valulikud punetavad muhud naha all, kõige sagedamini säärtel (nodoosne erüteem),
• liigese- või lihasvalu, lihaskrambid,
• väsimus, halb enesetunne, tursed, palavik.


Montelukastiga ravitud astmahaigetel on väga harva kirjeldatud kombinatsiooni sümptomitest, nagu gripitaoline haigus, käte ja jalgade surisemine või tuimus, kopsusümptomite halvenemine ja/või lööve (Churgi-Straussi sündroom). Kui teie lapsel tekib üks või mitu nimetatud sümptomit, peate sellest kohe teatama oma arstile. Küsige oma arstilt või apteekrilt rohkem teavet kõrvaltoimete kohta. Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS MONTELUKAST OLAINFARM 4 MG’i SÄILITADA

•     Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
•     Ärge kasutage Montelukast Olainfarm 4 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
•     Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
•     Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Montelukast Olainfarm 4 mg sisaldab
•     Toimeaine on montelukast Montelukast Olainfarm 4 mg närimistablett sisaldab montelukastnaatriumi, mis vastab 4 mg montelukastile.
•     Abiained on mannitool, mikrokristalne tselluloos, hüproloos (E 463), punane raudoksiid (E 172), kroskarmelloosnaatrium, kirsi maitseaine, mille koostisosadeks on maltodekstriin, kummiaraabik, aniisaldehüüd, bensaldehüüd, tsinnaamaldehüüd, vanilliin, heliotropiin, ionoonid, aspartaam (E951) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Montelukast Olainfarm 4 mg välja näeb ja pakendi sisu
Montelukast Olainfarm 4 mg närimistabletid on roosad, ovaalsed ja kaksikkumerad.
Pakendis on 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 ja 98 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
JSC Olainfarm 5 Rupnicu Street LV 2114 Olaine Läti Vabariik
Tootja:
Pharmathen S.A.,  6 Dervenakion street, Pallini Attiki, 15351 Kreeka

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:
Eesti Montelukast Olainfarm 4mg Leedu Montelukast Olainfarm 4mg kramtomosios tabletės
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010.