Myrtol - gastroresistentne kapsel (120mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CA87
Toimeaine: eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide destillaat
Tootja: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Myrtol, 120 mg gastroresistentsed pehmekapslid

Eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaat (66:32:1:1)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Myrtol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Myrtol’i võtmist
 3. Kuidas Myrtol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Myrtol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Myrtol ja milleks seda kasutatakse

Myrtol on taimse päritoluga ravim, toimeaine saadakse taimede eeterlikest õlidest. Sekreedi vedeldamiseks sinusiidi ja bronhiidi korral.

Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Myrtol’i võtmist

Ärge võtke Myrtol’i

 • kui teil on mao, soolte või sapiteede piirkonnas põletikuline häire või kui teil on raske maksahaigus;
 • kui olete eukalüpti õli, magusa apelsini õli, mürdi õli, sidruni õli või tsineooli (eukalüpti õli peamine koostisosa) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Myrtol’i ei tohi anda alla 3-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Myrtol’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Konsulteerige otsekohe arstiga, kui sümptomid püsivad või halvenevad, kui tekib hingeldus või palavik või kui te hakkate köhima röga, milles on verd või mädasarnast sekreeti.
 • Kui teil on bronhiaalastma, läkaköha või mõni muu hingamisteede haigus, millele on iseloomulik hingamisteede märkimisväärne ülitundlikkus, siis võite võtta Myrtol’i alles pärast seda, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

Üle 6-aastastele lastele ja täiskasvanutele on saadaval GeloMyrtol forte.

Myrtol sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Muud ravimid ja Myrtol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Ravimi kasutamisel vastavalt soovitustele puuduvad teadaolevad koostoimed teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

 • Rasedus:

Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet lootele emaüsas.

Loomkatsed ja aastatepikkune kogemus Myrtol’iga inimeste ravimisel ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet lootele emaüsas. Seega võib Myrtol’i raseduse ajal kasutada, kui see on kliiniliselt näidustatud. Nagu kõigi ravimite rasedusaegsel kasutamisel, tuleb ka enne Myrtol’i kasutamist pidada nõu arstiga.

 • Imetamine:

Toimeaine rasvlahustuvate omaduste tõttu võib eeldada, et selle komponendid jõuavad väikestes kontsentratsioonides ka rinnapiima. Siiani ei ole leitud tõendeid, et Myrtol’i kasutamisega imetamise ajal kaasneks mingeid riske.

Nagu kõigi ravimite imetamise-aegsel kasutamisel, tuleb ka enne Myrtol’i kasutamist pidada nõu arstiga.

 • Viljakus:

Loomkatsed ei näita Myrtol’i otsest või kaudset kahjulikku toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eriline ettevaatus ei ole vajalik.

Kuidas Myrtol’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Vanus

Ägedate põletikuliste seisundite

Krooniliste põletikuliste seisundite

 

raviks:

raviks:

3…5 aastat

1 kapsel 3 korda ööpäevas

1 kapsel 2 korda ööpäevas

6…12 aastat

1 kapsel 3…4 korda ööpäevas

1 kapsel 3 korda ööpäevas või

 

 

2 kapslit 2 korda ööpäevas

> 12 aastat

2 kapslit 3…5 korda ööpäevas

2 kapslit 3…4 korda ööpäevas

Kuidas ja millal võtta Myrtol’i?

Võtke Myrtol’i 30 minutit enne sööki koos rohke külma vedelikuga. Viimase annuse võib võtta enne magama heitmist.

Kui kaua jätkata Myrtol’i võtmist?

Myrtol-ravi kestus sõltub sümptomitest. Krooniliste hingamisteede haiguste puhul on võimalik pika- ajaline ravi.

Kui te võtate Myrtol’i rohkem kui ette nähtud

Palun teavitage oma arsti. Tema otsustab, kas te vajate mingit ravi. Teil võivad esineda allpool loetletud kõrvaltoimed tugevamal kujul.

Kui te unustate Myrtol’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake Myrtol’i võtmist nii nagu arst on teile määranud või nagu on kirjeldatud annustamisjuhistes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamisel on aluseks järgnevad esinemissagedused:

Väga sage:

rohkem kui 1 ravitud patsiendil 10st

Sage:

1 kuni 10 ravitud patsiendil 100st

Aeg-ajalt:

1 kuni 10 ravitud patsiendil 1000st

Harv:

1 kuni 10 ravitud patsiendil 10 000st

Väga harv:

vähem kui 1 ravitud patsiendil 10 000st

Teadmata:

esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Aeg-ajalt võib esineda seedetrakti vaevusi, nt maovalu/ebamugavustunne ülakõhus, maitsetundlikkuse muutused. Harvadel juhtudel võib esineda iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust.

Harvadel juhtudel on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest (nt nahalööve, sügelus, näoturse, hingeldus ja vereringehäired).

Väga harva võivad hakata liikuma olemasolevad neerukivid või sapikivid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Myrtol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Myrtol sisaldab

 • Toimeaine on eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaat (66:32:1:1). Üks kapsel sisaldab 120 mg eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektifitseeritud eeterlike õlide segust saadud destillaati (66:32:1:1).
 • Teised koostisosad on keskmise ahelaga triglütseriidid, želatiin, glütserool, hüpromelloosatsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat, vedel sorbitool (mittekristalliseeruv), naatriumlaurüülsulfaat, talk, dekstriin, ammooniumglütsürisaat, lahjendatud vesinikkloriidhape.

Kuidas Myrtol välja näeb ja pakendi sisu

Myrtol’i ravimvorm on värvimata läbipaistvad pehmed želatiinkapslid.

Saadaval on pakendi suurused 20, 50 või 100 gastroresistentset kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG

Kieler Strasse 11

25551 Hohenlockstedt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: + 372 7338080

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.