Mirtastad 15 mg - õhukese polümeerikattega tablett (15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AX11
Toimeaine: mirtasapiin
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

MIRTASTAD 15 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

MIRTASTAD 30 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Mirtasapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on MIRTASTAD ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne MIRTASTAD’i kasutamist
 3. Kuidas MIRTASTAD’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas MIRTASTAD’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on MIRTASTAD ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimeks on MIRTASTAD.

MIRTASTAD kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antidepressantideks. MIRTASTAD’i kasutatakse depressiooni raviks.

Mida on vaja teada enne MIRTASTAD’i kasutamist

ÄRGE VÕTKE MIRTASTAD’i:

 • kui olete mirtasapiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Sel juhul peate enne MIRTASTAD’i võtmist rääkima oma arstiga võimalikult kiiresti.
 • kui te võtate või olete hiljuti (viimase kahe nädala jooksul) võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne MIRTASTAD’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

MIRTASTAD’I ei tohi tavaliselt kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna ravimi tõhusust selles vanuserühmas ei ole kindlaks tehtud. Lisaks tuleb silmas pidada, et alla 18-aastastel patsientidel esineb antud ravimirühma kuuluvate preparaatide kasutamisel suurenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, nagu enesetapukatse, suitsiidimõtted ja vaenulik käitumine (peamiselt vägivaldsus, vastandlik käitumine ja viha). Sellele vaatamata võib arst MIRTASTAD’i määrata ka alla 18-aastasele patsiendile, kui ta leiab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on MIRTASTAD’i välja kirjutanud alla 18-aastasele patsiendile ning te soovite selle kohta küsida, pöörduge uuesti oma arsti poole. Informeerige oma arsti, kui alla 18-aastasel MIRTASTAD’i kasutajal tekib või süveneb mõni ülalpool loetletud kõrvaltoimetest. Lisaks ei ole antud vanuserühmas veel tõestatud MIRTASTAD’i kasutamise pikaajaline ohutus kasvamisele, küpsemisele ning kognitiivsele ja käitumuslikule arengule. Lisaks on ravi ajal MIRTASTAD’iga selles vanuserühmas sagedamini täheldatud kehakaalu olulist suurenemist võrreldes täiskasvanutega.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

 • kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
 • kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25aastased), keda raviti antidepressandiga.

Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Olge samuti ettevaatlik MIRTASTAD’i kasutamisel

 • kui teil on või on kunagi olnud mõni järgnevatest seisunditest.

Rääkige neist seisunditest oma arstile enne MIRTASTAD’i võtmist, kui te ei ole seda varem teinud

 • krambid (epilepsia). Kui teil tekivad krambid või need muutuvad sagedasemaks, lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole;
 • maksahaigus, sealhulgas ikterus. Ikteruse tekkimisel lõpetage MIRTASTAD’i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga;
 • neeruhaigus;
 • südamehaigus või madal vererõhk;
 • skisofreenia. Kui psühhootilised sümptomid, nt paranoilised mõtted, muutuvad sagedasemaks või süvenevad, võtke kohe ühendust oma arstiga;
 • bipolaarne häire (vahelduvad erksuse/üliaktiivsuse ja depressiooni episoodid). Kui hakkate tundma end erksalt või liiga erutatuna, lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole;
 • suhkurtõbi (vajalik võib olla insuliini või muu diabeedivastase ravi kohandamine);
 • silmahaigus, nt silma siserõhu tõus (glaukoom);
 • urineerimisraskused, mille põhjuseks võib olla suurenenud eesnääre.
 • kui teil tekivad infektsiooninähud, nagu seletamatu kõrge palavik, kurguvalu ja suuhaavandid. Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole vereanalüüsi tegemiseks. Harvadel juhtudel võivad need sümptomid olla märgiks vererakkude tootmise häiretest luuüdis. Kuigi harva, ilmnevad need nähud tavaliselt 4...6 ravinädala järel.
 • kui olete eakas inimene. Võite olla tundlikum antidepressantide kõrvaltoimete suhtes.

Muud ravimid ja MIRTASTAD

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke MIRTASTAD’i koos järgmiste ravimitega:

 • monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAO inhibiitorid). Samuti ärge võtke MIRTASTAD’i kahe nädala jooksul pärast MAO inhibiitorite tarvitamise lõpetamist. Kui lõpetate MIRTASTAD’i võtmise, ärge võtke MAO inhibiitoreid järgmise kahe nädala jooksul. MAO inhibiitorid on näiteks moklobemiid, tranüültsüpromiin (mõlemad on antidepressandid) ja selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve puhul).

Olge ettevaatlik MIRTASTAD’i tarvitamisel kombinatsioonis koos:

 • antidepressantidega, nagu SSRId, venlafaksiin ja Ltrüptofaan või triptaanidega

(kasutatakse migreeni raviks), tramadooliga (valuvaigisti), linesoliidiga (antibiootikum), liitiumiga (kasutatakse teatud psühhiaatriliste seisundite raviks) ja liht-naistepuna – Hypericum

perforatum – preparaatidega (taimne depressiooni ravim). Väga harvadel juhtudel võib MIRTASTAD üksi või MIRTASTAD’i kombinatsioon koos nende ravimitega põhjustada nn serotoniinisündroomi. Mõned selle sündroomi sümptomid on: seletamatu palavik, higistamine, südame löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (kontrollimatud) lihaskontraktsioonid, värisemine, ülemäära aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused ja teadvusetus.

Kui teil esineb nende sümptomite kombinatsioon, rääkige sellest koheselt oma arstile, kuna ravi tuleb lõpetada ning alustada toetava sümptomaatilise raviga.

 • antidepressant nefasodooniga. See võib suurendada MIRTASTAD’i sisaldust teie veres. Teavitage oma arsti kui te kasutate seda ravimit. Vajalik võib olla MIRTASTAD’i annuse vähendamine või nefasodooni kasutamise lõpetamisel MIRTASTAD’i annuse uuesti suurendamine.
 • ärevuse ja unetuse vastaste ravimitega, nagu bensodiasepiinid; skisofreeniaravimitega, nagu olansapiin;

allergiavastaste ravimitega, nagu tsetirisiin; tugevate valuvaigistitega, nagu morfiin.

Kombinatsioonis nende ravimitega võib MIRTASTAD suurendada nende poolt põhjustatud unisust.

 • infektsioonivastaste ravimitega; bakteriaalsete infektsioonide vastased ravimid (nagu erütromütsiin),
 • seeninfektsioonidevastaste ravimitega (nagu ketokonasool) ja HIV/AIDSi ravimid (nagu HIV proteaasi inhibiitorid).

Nende ravimite kombinatsioon MIRTASTAD’iga võib suurendada MIRTASTAD’i sisaldust teie veres. Teavitage oma arsti kui te kasutate neid ravimeid. Vajalik võib olla MIRTASTAD’i annuse vähendamine või nende ravimite kasutamise lõpetamisel MIRTASTAD’i annuse uuesti suurendamine.

 • epilepsiaravimitega, nagu karbamasepiin ja fenütoiin; tuberkuloosiravimitega, nagu rifampitsiin.

Nende ravimite kombinatsioon MIRTASTAD’iga võib vähendada MIRTASTAD’i sisaldust teie veres. Teavitage oma arsti kui te kasutate neid ravimeid. Vajalik võib olla MIRTASTAD’i annuse suurendamine või nende ravimite kasutamise lõpetamisel MIRTASTAD’i annuse uuesti vähendamine.

 • vere hüübimist vältivate ravimitega, nagu varfariin. MIRTASTAD võib suurendada varfariini toimet verele. Teavitage oma arsti kui te kasutate seda ravimit. Kombinatsiooni puhul on soovitatav arsti poolt teie vere tähelepanelik jälgimine.

MIRTASTAD koos toidu, joogi ja alkoholiga

MIRTASTAD’i kasutamisel koos alkoholiga võite jääda uniseks.

Alkoholi tarvitamine ei ole soovitatav.

MIRTASTAD’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Olge kindel, et teie arst ja/või ämmaemand teavad, et te võtate MIRTASTAD’i. Kui te võtate raseduse ajal selliseid ravimeid (SSRI-d), võib suureneda imikul tõsise seisundi tekkimise risk, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks (PPHN), mis põhjustab lapse kiiremat hingamist ja naha muutumist sinakaks. Need sümptomid ilmuvad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see juhtub teie lapsega, võtke otsekohe oma arsti ja/või ämmaemandaga ühendust.

Kui te võtate MIRTASTAD’i ja rasestute või planeerite rasestuda, küsige oma arsti käest, kas te võite MIRTASTAD’i võtmist jätkata. Kui te võtate MIRTASTAD’i kuni sünnituseni või vahetult enne sünnitust, peab teie vastsündinut jälgima võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Küsige oma arsti käest, kas te võite MIRTASTAD’i võtmise ajal rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MIRTASTAD võib mõjutada teie kontsentratsioonivõimet ja erksust. Veenduge, et ravim ei mõjuta neid võimeid enne, kui hakkate autot juhtima või masinatega töötama.

MIRTASTAD sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

MIRTASTAD 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid:

MIRTASTAD 15 mg sisaldab päikeseloojangukollast FCF (E110)

Värvaine päikeseloojangukollane FCF (E110) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas MIRTASTAD’i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ravimit võtta

Soovitatav algannus on 15 mg või 30 mg ööpäevas. Teie arst võib teil soovitada suurendada annust mõne päeva pärast koguses, mis on teie jaoks parim (15 kuni 45 mg päevas). Annus on tavaliselt sama kõigi vanuserühmade jaoks. Siiski, kui olete eakas või kui teil on neeru- või maksahaigus, võib teie arst annust teie jaoks kohandada.

Millal MIRTASTAD’i võtta

Võtke MIRTASTAD’i iga päev samal ajal. Kõige parem on MIRTASTAD’i võtta ühe annusena enne magamaminekut. Siiski võib teie arst soovitada teil MIRTASTAD’i annuse poolitada – üks kord hommikul ja üks kord õhtul enne magamaminekut. Suurem annus tuleks võtta enne magamaminekut. Võtke tabletid sisse suu kaudu. Neelake ettenähtud MIRTASTAD’i annus alla närimata koos vähese vee või mahlaga.

Millal võite oodata enesetunde paranemist

Tavaliselt hakkab MIRTASTAD toimima 1 kuni 2 nädala pärast ja 2 kuni 4 nädala möödudes võite end hakata tundma paremini.

On tähtis, et esimeste ravinädalate jooksul räägite arstiga MIRTASTAD’i toimest:

 • 2 kuni 4 nädala möödumisel MIRTASTAD’i tarvitamise alustamisest rääkige oma arstile, kuidas

see ravim teile mõjub.

Kui te ei tunne end ikka paremini, võib teie arst määrata suurema annuse. Sel juhul rääkige oma arstiga uuesti veel 2 kuni 4 nädala pärast.

Tavaliselt peate võtma MIRTASTAD’i depressioonisümptomite kadumiseni 4 kuni 6 kuu jooksul.

Kui te võtate MIRTASTAD’i rohkem kui ette nähtud

Kui teie ise olete või keegi teine on võtnud liiga palju MIRTASTAD’i, siis võtke otsekohe ühendust arstiga. Üleannuse kõige tõenäolisemateks sümptomiteks on uimasus, desorientatsioon ja südame

löögisageduse kiirenemine.

Kui te unustate MIRTASTAD’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui peate annuse võtma üks kord päevas

 • Kui unustasite MIRTASTAD’i annuse võtta, ärge võtke vahelejäänud annust. Jätke see lihtsalt vahele. Võtke oma järgmine annus tavalisel ajal.

Kui peate annuse võtma kaks korda päevas

 • Kui unustasite oma hommikuse annuse, võtke see sisse koos õhtuse annusega.
 • Kui unustasite võtta oma õhtuse annuse, ärge võtke seda koos järgmise hommikuse annusega, vaid jätke see vahele ja jätkake oma tavapäraste hommikuste ja õhtuste annustega.
 • Kui unustasite võtta mõlemad annused, ärge proovige vahelejäänud annuseid tasa teha. Jätke vahele mõlemad annused ja jätkake järgmisel päeval oma tavapäraste hommikuste ja õhtuste annustega.

Kui te lõpetate MIRTASTAD’i kasutamise

Lõpetage MIRTASTAD’i kasutamine ainult pärast arstiga nõu pidamist.

Kui lõpetate kasutamise liiga vara, võib teie depressioon taastuda. Kui tunnete end paremini, rääkige sellest oma arstiga. Teie arst otsustab, millal ravi võib lõpetada.

Ärge lõpetage MIRTASTAD’i võtmist äkki, isegi kui teie depressioon on kadunud. Kui te lõpetate MIRTASTAD’i kasutamise äkki, võib teil tekkida halb enesetunne, võite tunda pearinglust, erutust või ärevust ja peavalusid. Neid sümptomeid saab vältida ravimi kasutamise järk-järgulise lõpetamisega. Teie arst ütleb teile, kuidas ravimi annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimed esinevad suurema tõenäosusega kui teised. MIRTASTAD’i võimalikud kõrvaltoimed on toodud allpool ja neid saab jagada järgmiselt:

Väga sage (võib esineda enam kui 1 kasutajal 10-st):

 • söögiisu tõus ja kehakaalu suurenemine
 • uimasus või unisus
 • peavalu
 • suukuivus

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st):

 • letargia
 • pearinglus
 • värisemine või treemor
 • iiveldus
 • kõhulahtisus
 • oksendamine
 • raske, osaline või harv roojamine (kõhukinnisus)
 • nahalööve või nahanähud (eksanteem)
 • valu liigestes (artralgia) või lihastes (müalgia)
 • seljavalu
 • pearingluse või minestamise tunne äkki püstitõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon)
 • tursed (tüüpiliselt pahkluudel või labajalgadel), mille põhjuseks on vedelikupeetus (ödeem)
 • väsimus
 • väljendusrikkad unenäod
 • segasus
 • ärevustunne
 • uneprobleemid

Alla 18-aastastel lastel täheldati kliinilistes uuringutes sageli järgnevaid kõrvaltoimeid: kehakaalu oluline suurenemine, nõgestõbi ja vere triglütseriidide sisalduse suurenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st):

 • eleviloleku või emotsionaalselt „kõrgendatud“ tunne (mania) Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
 • ebanormaalsed aistingud nahal, nt põletus, torkimis, kihelemis või kipitustunne (paresteesia)
 • “rahutute” jalgade sündroom
 • minestamine (sünkoop)
 • tuimustunne suus (oraalne hüpoesteesia)
 • madal vererõhk
 • luupainajad
 • erutustunne
 • hallutsinatsioonid
 • liikumistung

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st):

 • silmade või naha kollane värvus, mis võib viidata maksafunktsiooni häirele (ikterus) Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.
 • lihastõmblused või kontraktsioonid (müokloonus)
 • agressioon
 • tugev kõhuvalu, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi sümptomiks.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • infektsiooninähud, nt äkki tekkiv seletamatu palavik, kurguvalu ja suu haavandid (agranulotsütoos)

Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga vereproovi tegemiseks. Harvadel juhtudel võib MIRTASTAD põhjustada vererakkude tootmise häireid (luuüdi supressioon). Mõned inimesed muutuvad vähem vastupidavateks nakkustele, sest MIRTASTAD võib põhjustada ajutist valgete vererakkude vähesust (granulotsütopeenia). Harvadel juhtudel võib MIRTASTAD samuti põhjustada punaste ja valgete vererakkude ning trombotsüütide vähesust (aplastiline aneemia), trombotsüütide vähesust (trombotsütopeenia) või valgete vererakkude arvu tõusu (eosinofiilia)

 • rasked nahareaktsioonid (StevensiJohnsoni sündroom, bulloosne dermatiit, mitmekujuline erüteem, toksiline epidermiline nekrolüüs)
 • epileptiline hoog (krambid)

Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.

 • selliste sümptomite kombinatsioon, nagu seletamatu palavik, higistamine, südame löögisageduse kiirenemine, kõhulahtisus, (kontrollimatud) lihaskontraktsioonid, värisemine, ülemäära aktiivsed refleksid, rahutus, meeleolu muutused ja teadvusetus. Väga harvadel juhtudel võivad need olla serotoniinisündroomi nähud

Lõpetage MIRTASTAD’i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile.

 • enese kahjustamise või enesetapumõtted

Võtke kohe ühendust oma arstiga või minge haiglasse.

 • ebanormaalsed aistingud suus (oraalne paresteesia)
 • turse suus (suu ödeem)
 • suurenenud süljeeritus
 • kõneraskused (düsartria)
 • uneskõndimine (somnambulism)
 • hüponatreemia
 • antidiureetilise hormooni liignõristus
 • suurenenud vere kreatiini kinaas
 • urineerimisraskused
 • lihasvalu/jäikus ja/või nõrkus ja tumenenud või muutunud värvusega uriin (rabdomüolüüs).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas MIRTASTAD’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida MIRTASTAD sisaldab

 • Toimeaine on mirtasapiin.

MIRTASTAD, 15 mg tablett sisaldab 15 mg mirtasapiini.

MIRTASTAD, 30 mg tablett sisaldab 30 mg mirtasapiini.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

 • Teised abiained on: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171) ja makrogool

15 mg tablett sisaldab samuti: kollane raudoksiid (E172), kollane kinoliin (E104) ja päikeseloojangukollane FCF (E 110).

30 mg tablett sisaldab samuti: punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

Kuidas MIRTASTAD välja näeb ja pakendi sisu

MIRTASTAD on õhukese polümeerikattega tabletid.

MIRTASTAD 15 mg tabletid on piklikud, kaksikkumerad, kollased, õhukese polümeerikattega tabletid, ühelt poolt poolitusjoonega.

MIRTASTAD 30 mg tabletid on piklikud, kaksikkumerad, beežid, õhukese polümeerikattega tabletid, ühelt poolt poolitusjoonega.

MIRTASTAD on saadaval 15 mg ja 30 mg blisterpakendites: 10, 14, 20, 28, 30, 40, 48, 50, 60, 90, 98, 100, 110, 150, 200, 250, 300, 350, 500 või 1000 tabletti, kuid kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Tootjad:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel

Co. Tipperary

Iirimaa

Combino Pharm, S.L.

Fructuós Gelabert 6-8

Sant Joan Despí

08970 Barcelona

Hispaania

Cosmo Pharmaceuticals S.p.A.

Via C. Colombo 1

20020 Lainate

Itaalia

Genus Pharmaceuticals Limited Park View House

65 London Road Newbury, Berkshire RG14 1JN Ühendkuningriik

Sanico NV

Industriezone, Veedijk 59

2300 Turnhout

Belgia

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien

Austria

Stadapharm GmbH

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Almar Sehver

Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel: 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.