Mxl 120 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (120mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA01
Toimeaine: morfiin
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

MXL 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

MXL 120 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Morfiinsulfaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on MXL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne MXL’i võtmist
 3. Kuidas MXL’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas MXL’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on MXL ja milleks seda kasutatakse

MXL sisaldab morfiinsulfaati, mis on tugev valuvaigisti ning kuulub opioidide ravimrühma.

MXL’i kasutatakse tugeva valu raviks.

Mida on vaja teada enne MXL’i võtmist

Ärge võtke MXL’i:

 • kui olete morfiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on seisund, mille korral teie sooled on blokeeritud (paralüütiline iileus);
 • kui teil on teadmata põhjusega äge kõhuvalu (äge kõht).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne MXL’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MXL:

 • kui te olete varem aineid kuritarvitanud;
 • kui teil on teadvushäired;
 • kui teil on seisund, mille korral esinevad või peab vältima hingamiskeskuse ja hingamisfunktsiooni häireid (hingamisdepressioon);
 • kui teil on südamehaigus, mis tuleneb kopsuvereringe kroonilisest ülekoormusest (raskekujuline kopssüda);
 • kui teil on hingamisprobleemid, nagu nt raske bronhiaalastma või krooniline raske obstruktiivne hingamisteede haigus;
 • kui teil on seisund, mille korral on suurenenud aju/koljusisene rõhk;
 • kui teil on madal vererõhk, mis on seotud ringleva vere vähese mahuga;
 • kui teil on eesnäärme suurenemine koos kusepõie tühjendamise järgse jääkuriiniga (risk kusepõie rebendi tekkeks (st kusepõis võib lõhkeda) uriinipeetuse tõttu);
 • kui teil on kuseteede kitsenemine või koolik;
 • kui teil on sapiteede haigus;
 • kui teil on soolte kitsenemisega seotud ja põletikuline soolte haigus;
 • kui teil on neerupealise kasvaja;
 • kui teil on pankrease põletik;
 • kui teil on raske neerufunktsiooni häire;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid;
 • kui teil on kilpnäärme alatalitlus;
 • kui teil on epilepsia või suurenenud krambivalmidus (sest morfiin võib alandada teie krambiläve).

Rääkige oma arsti, apteekriga või meditsiiniõega, kui teil esineb MXL’i võtmise ajal ükskõik milline alljärgnevast:

 • Suurenenud valutundlikkus, olenemata sellest, et suurendate annust (hüperalgeesia). Teie arst otsustab, kas annust on vaja muuta või kasutada muud tugevatoimelist analgeetikumi (valuvaigisti) (vt lõik 2).
 • Nõrkus, väsimus, isutus, iiveldus, oksendamine või madal vererõhk. See võib viidata, et neerupealistes tekib liiga vähe hormooni kortisooli ja võibolla peate võtma seda hormooni lisaks.
 • Sugutungi vähenemine, impotentsus, menstruatsiooni ärajäämine. Neid sümptomeid võib põhjustada suguhormoonide tekke vähenemine.
 • Varasem ravimi või alkoholisõltuvus. Samuti rääkige sellest, kui tunnete MXL’i ravi ajal, et teil hakkab tekkima sõltuvus, näiteks kui mõtlete tihti järgmise annuse võtmisest, isegi kui teil ei ole seda valu vaigistamiseks vaja.
 • Võõrutussümptomid või sõltuvus. Kõige sagedamad võõrutussümptomid on loetletud lõigus 3. Kui teil tekivad need sümptomid, võib arst määrata teile teist tüüpi ravimi või muuta annustevahelist aega.

Peamine risk opioidide liigsel kasutamisel on hingamisdepressioon.

Morfiini tuleb võtta ettevaatusega, kui te võtate kesknärvisüsteemi pärssivaid ravimeid.

Toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid võib alla neelata tervelt (koos piisava koguse veega) või avada ja puistata sisu pehme külma toidu peale ning sisse võtta. Kapsleid ja kapslite sisu ei tohi närida ega peenestada, sest see võib põhjustada toimeaine kiire vabanemise koos morfiini potentsiaalselt surmava annuse imendumisega.

Pika-ajaline MXL’i kasutamine võib viia taluvuse (tolerantsi) kujunemisele ning sellest tuleneva vajaduseni kasutada soovitava valuvaigistava toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Pikaajaline MXL’i kasutamine kasutamine võib viia füüsilise sõltuvuse tekkeni ja järsk ravi lõpetamine võib tekitada võõrutusnähte. Kui ravi morfiiniga ei ole enam vajalik, võib olla soovitav annuse järk- järguline vähendamine, et vältida võõrutussündroomi teket – teie arst räägib teile, kuidas annust aja jooksul vähendada, kui te ei vaja enam ravi morfiiniga.

Morfiinsulfaadi puhul on võimalik kuritarvitamine nagu teistegi tugevate opioidide korral. Esineb võimalus psühholoogilise sõltuvuse tekkeks. MXL’i peab seetõttu kasutama erilise ettevaatusega patsientidel, kellel on esinenud alkoholi või ravimite kuritarvitamist. Võimalik on suukaudsete ravimvormide kuritarvitamine süstimise teel, mis põhjustab tõsiseid kõrvaltoimeid ja võib lõppeda surmaga.

MXL’i tuleb kasutada ettevaatusega enne ja 24 tunni jooksul pärast operatsiooni (kuna esineb risk soole liikuvuse pidurdumiseks või hingamisdepressiooni tekkeks).

Väga harva, eriti suurte annuste korral, tekib valutundlikkuse suurenemine, mis ei allu morfiini annuse edasisele tõstmisele. Teie arst otsustab, kas annuse vähendamine või muutus (opioid)valuvaigisti ravis on sellises olukorras vajalik.

Kui teil on neerupealise koore haigus (nt Addisoni tõbi), kontrollib arst neerupealiste koore hormooni sisaldust veres ja vajadusel määrab teile sobiva ravimi (kortikosteroidi).

Enne ravi MXL’iga

Morfiiniravile tüüpiline kõrvaltoime on kõhukinnisus. Te peaksite hakkama lahtistit võtma juba alates morfiiniravi algusest, eriti kui teil on enne morfiini kasutamist esinenud probleeme soole liikuvusega. Konsulteerige oma arstiga.

Fertiilses eas mehed ja naised

Morfiinil on mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu tohib seda fertiilses eas meestele ja naistele manustada ainult juhul, kui nad kasutavad tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Lapsed

Üldreeglina ei tohiks MXL 120 mg kasutada alla 12-aastastel lastel, sest toimeaine sisaldus on liiga suur. Samuti puudub piisav hulk dokumenteeritud kogemust MXL 120 mg kasutamise kohta vähem kui 12-aastastel lastel. MXL kapsleid ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Eakad patsiendid

Eakatele tuleb MXL’i manustada erilise ettevaatusega (vt Kuidas MXL’i võtta).

Dopingukontroll

MXL’i kasutamine võib anda dopingukontrollis positiivse tulemuse.

Muud ravimid ja MXL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on see siis, kui võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest või alljärgnevalt loetletud näidustuste ravimeid:

 • Rifampitsiin, nt tuberkuloosi raviks.
 • MXL’i ja rahustite, nt bensodiasepiinide või sarnaste ravimite samaaegne kasutamine suurendab unisuse, hingamisraskuste (hingamisdepressioon) ja kooma tekkeriski ning võib olla eluohtlik. Seetõttu tuleb samaaegset kasutamist kaalutleda ainult siis, kui muud ravivalikud puuduvad. Kui teie arst määrab teile siiski MXL’i koos rahustitega, peab ta piirama ravimite annust ja samaaegse kasutamise kestust. Rääkige oma arstile kõikidest rahustitest, mida võtate, ning järgige hoolikalt arsti annusesoovitusi. Abiks võib olla, kui palute sõpradel või sugulastel olla valvsad eespool nimetatud nähtude ja sümptomite suhtes. Selliste sümptomite esinemisel pöörduge arsti poole.

Morfiini ja teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ravimite (ravimid, mis vähendavad aju funktsiooni) [nt ärevushäirete, depressiooni, vaimsete häirete ravimid (neuroleptikumid, sh fenotiasiinid), tuimestuses kasutatavad ravimid, unehäirete ravimid (uinutid ja rahustid, sh bensodiasepiinid), gabapentiin või teised tugevad valuvaigistid (opioidid)] või alkoholi samaaegne kasutamine võib suurendada morfiini kõrvaltoimete tekkeriski, eriti hingamisdepressioon, tugev sedatsioon, kooma või surm.

Antikolinergilise toimega ravimid (nagu psühhoaktiivse toimega ravimid, allergiaravimid, oksendamise vastased ravimid, Parkinsoni tõve ravimid) võivad suurendada opioidide antikolinergilisi kõrvaltoimeid (nagu kõhukinnisus, suukuivus, urineerimishäired).

Tsimetidiin (kasutusel maohaavandite ravis) ja teised ravimid, mis kõrvaltoimena mõjutavad maksas toimuvat ainevahetust, võivad pidurdada morfiini lagundamist ja seega tõsta morfiini kontsentratsiooni veres.

MXL’i ei tohi kasutada koos monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (depressiooni ravimid) või 14 päeva jooksul pärast sellist ravi.

Morfiin võib tugevdada lihaseid lõõgastavate ravimite (lihaslõõgastite) toimet.

Samaaegne rifampitsiini (tuberkuloosi ravim) kasutamine võib morfiini toimet vähendada.

MXL koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te joote MXL’i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on MXL’i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja sünnitus

Te ei tohi MXL’i raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui teie arst peab morfiinravi tingimata vajalikuks ja sellest saadav kasu teile on palju suurem kui risk lapsele. Kui MXL’i kasutatakse pikaajaliselt raseduse ajal, on vastsündinul risk vastsündinu võõrutussündroomi tekkeks, mis vajab ravi.

Morfiin võib lühendada või pikendada sünnituse kestust.

Viljakus

Morfiinil on mutageensed omadused (mis tähendab, et see põhjustab geneetilisi muutusi) ja seetõttu tohib seda fertiilses eas meestele ja naistele manustada vaid juhul, kui nad kasutavad efektiivset rasestumisvastast vahendit.

Imetamine

Morfiin eritub rinnapiima ja saavutab lapse jaoks toimiva kontsentratsiooni. Seetõttu ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

MXL võib muuta halvemaks tähelepanuvõimet ja reaktsiooniaega. Sel juhul ei ole te enam võimeline reageerima piisavalt kiiresti ja efektiivselt ootamatutele ja äkilistele sündmustele.

Konsulteerige oma arstiga, kas ja mis tingimustel te võite nt autot juhtida.

Tugevam negatiivne toime on eriti tõenäoline ravi alustamisel, annuse suurendamisel või üleminekul teisele ravimile ja kombinatsioonis koos alkoholiga või trankvillisaatorite kasutamisega. Sellises olukorras ärge juhtige autot ega teisi mootorsõidukeid. Ärge käsitsege elektrilisi tööriistu ega masinaid. Ärge töötage kõrgustes.

MXL sisaldab värvaineid

MXL’i kapslid sisaldavad värvaineid. Vt lõik 6. Kui olete allergiline värvainete suhtes, pidage palun nõu oma arstiga.

Kuidas MXL’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Võtta suu kaudu üks kord ööpäevas 24-tunniste ajavahemike järel. Toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid võib neelata tervelt (koos piisava koguse veega) või avada ja puistata kapsli sisu pehmele külmale toidule ja sisse võtta. Kapsleid ja kapsli sisu ei tohi närida või peenestada, sest see põhjustab toimeaine kiiret vabanemist ja morfiini potentsiaalselt surmavate koguste imendumist. MXL 30/120 mg on ainult suukaudseks kasutamiseks. Tulenevalt abiainetest (eriti talgist) võib MXL 30/120 mg parenteraalne kasutamine põhjustada tõsiseid, potentsiaalselt letaalseid kõrvaltoimeid (nt kopsu granuloom).

Annustamine

MXL’i annus peab põhinema valu tugevusel, patsiendi vanusel ja varasemal valuvaigistite vajadusel ning patsiendi individuaalsel tundlikkusel. Teie arst määrab teile õige annuse.

Reeglina võtavad täiskasvanud ühe toimeainet prolongeeritult vabastava MXL’i kõvakapsli üks kord ööpäevas.

Ravi alustatakse tavaliselt lühitoimelise morfiiniga (tablett või lahus), et selgitada välja valu kontrollimiseks vajalik annus. Seejärel viiakse patsient üle vastavale MXL’i ööpäevasele annusele. Säilinud valu (läbilöögivalu) ravitakse lühitoimelise morfiini annustega (tableti või lahusega).

Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid

Maksa- või neeruprobleemidega või arvatava aeglustunud mao-soolepassaažiga patsientidel tuleb MXL’i annust tiitrida erilise ettevaatusega.

Eakad patsiendid

Eakad patsiendid (reeglina vanemad kui 75 eluaastat) ja halvas üldseisundis patsiendid võivad olla morfiinile tundlikumad. Seega tuleb annuseid kohandada suurema ettevaatlikkusega ja/või manustada annuseid pikema ajavahemikuga. Võib osutuda vajalikuks kasutada väiksemaid toimeaine tugevusi.

Lapsed

MXL’i ei ole soovitatav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Ravi kestus

Ravi kestuse otsustab teie arst sõltuvalt teie valust.

MXL’i ei tohi kunagi kasutada kauem kui tingimata vajalik. Patsientidel, kellel haigusseisundi iseloomu ja raskuse tõttu on vajalik pikaajaline valuravi MXL’iga, peab seda vajadust regulaarselt lühikeste intervallide järel hindama (vt lõik „Kui te lõpetate MXL’i võtmise“) kas ja kui suures ulatuses on säilinud meditsiiniline vajadus valu kontrolliks selle ravimiga. Patsient võib vajada üleviimist sobivamale ravimvormile.

Kroonilise valu ravis on eelistatud fikseeritud skeemiga manustamine.

Erijuhised annuse tiitrimisel

Teie arst kindlustab, et teie annus on õige. See tähendab, et algul võite kasutada teist ravimvormi ning alles seejärel minna üle toimeainet prolongeeritult vabastavatele kapslitele. Teie arst teeb kindlaks väikseima annuse, mis on piisav teie valu leevendamiseks.

Kui te saate muud täiendavat valuravi (nt operatsioon, närvipõimiku blokaad), peab annust pärast protseduuri tõenäoliselt uuesti tiitrima. Vajadusel teeb seda teie arst.

Kui teil on tunne, et MXL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate MXL’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate MXL’i rohkem kui ette nähtud, peate otsekohe pöörduma lähima arsti poole.

Kõige suurem oht opioidide üleannustamisel on hingamisdepressioon.

Teil võib tekkida mõni järgmistest sümptomitest: aspiratsioonist põhjustatud kopsupõletik, silma pupillide ahenemine, hingamise kahjustus kuni hingamise peatumiseni, teadvushäire kuni koomani, vererõhu langus, kiirenenud südame töö, aeglustunud südame töö, krambid ja lihaste kahjustus kuni lihaste lagunemiseni (koos võimaliku järgneva neerupuudulikkusega), langenud kehatemperatuur. Tugevate opioidide üleannustamine võib olla surmav.

Patsientidel, kes on ravimit võtnud liiga palju, võib okse või võõrkehade sattumisel kopsudesse tekkida kopsupõletik, mille sümptomid võivad olla näiteks raskendatud hingamine, köha ja palavik.

Üleannustusega patsientidel võib esineda ka hingamisraskusi, mis võivad põhjustada teadvusekaotust või isegi surma.

Ärge osalege tegevustes, mis nõuavad kõrgendatud tähelepanu, nt autojuhtimine.

Üleannustamise puhul võib arsti tulekut oodates kasu olla järgmistest toimingutest: hoidke patsient ärkvel, käskige hingata, abistage hingamisel.

Arst manustab antidooti, mis võitleb morfiini toimega.

Kui te unustate MXL’i võtta

Kui te võtate väiksema annuse MXL’i kui peaks või kui te unustate ühe annuse võtmata, võib kontroll valu üle väheneda või kaduda.

Kui te unustasite võtmata üksikannuse, võite te unustatud annuse võtta, kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud rohkem kui 16 tundi. Seejärel võite pöörduda tagasi fikseeritud raviskeemi juurde.

Kui järgmise regulaarse annuse võtmiseni on vähem kui 16 tundi, tuleb siiski annustamise režiimi muuta. Rääkige oma arstiga, kuidas edasi toimida.

Tavaliselt ei tohi MXL’i võtta sagedamini kui iga 24 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate MXL’i võtmise

Kui te soovite ravi katkestada või lõpetada, rääkige alati oma arstile katkestamise põhjustest ja arutage oma edasist ravi.

MXL’i pikaajaline kasutamine võib põhjustada füüsilist sõltuvust.

Ärge lõpetage MXL’i ravi ilma oma arsti nõusolekuta. Kui soovite lõpetada MXL’i ravi, küsige oma arstilt, kuidas annust järk-järgult vähendada, et vältida võõrutussümptomeid. Võõrutussümptomid võivad muu hulgas olla valu kehas, värinad, kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, gripilaadsed sümptomid, kiire pulss ja pupillide laienemine. Psühholoogilised sümptomid võivad olla näiteks tugev rahulolematuse tunne, ärevus ja ärrituvus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed või nähud, millest te peate olema teadlik ning meetmed nende tekkimise korral

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistest kõrvaltoimetest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

 • Raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust või peapööritust. Opioidi üleannustamisel on peamine oht pinnapealne ja aeglustunud hingamine

(hingamisdepressioon). See tekib peamiselt eakatel või halvas üldseisundis patsientidel.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Kõhukinnisus, iiveldus

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Muutunud aktiivsustase (tavaliselt patsiendi aktiivsus väheneb, kuid võib ka suureneda), unetus, segasus

Peavalu, pearinglus, tahtmatud lihaskokkutõmbed, unisus

Oksendamine (eriti ravi alustamisel), kõhuvalu, söömishäired, suukuivus Liigne higistamine, nahalööve

Üldine nõrkus, väsimus, halb enesetunne, sügelus

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st) Allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

Rahutus, ülemäärane õnnetunne, hallutsinatsioonid, meeleolu muutused Krambid, suurenenud lihaspinge, torkimistunne nahal, minestus Nägemishäired

Pöörlemistunne

Suurenenud pulsisagedus (tahhükardia), vähenenud pulsisagedus (bradükardia) Vererõhu langus, vererõhu tõus, näo õhetus

Kopsuturse (vesi kopsus), pindmine ja aeglane hingamine (hingamisdepressioon), hingamisraskus, mis on tingitud hingamisteede ahenemisest (bronhospasm)

Soolte ummistus soolesulgus, maitsetundlikkuse muutused, seedehäire Maksaensüümide aktiivsuse tõus

Nõgestõbi

Uriinipeetus

Vedeliku kogunemine (tursed) labakätes, labajalgades, pahkluudes

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Kõhunäärme ensüümide aktiivsuse tõus, kõhunäärme põletik

Neerukoolik (valulik)

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom

Lihasvärinad, ebatavaline valutundlikkus

Hingeldus

Hammaste kahjustused, kuigi põhjuslik seos morfiinraviga ei ole kindel

Lihaste jäikus

Külmavärinad

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Allergilised reaktsioonid, sh järsku tekkiv hingamisraskus, nahaturse ja/või vererõhu järsk langus (anafülaktilised reaktsioonid, anafülaktoidsed reaktsioonid)

Mõtlemishäired, ravimsõltuvus, liigne õnnetuolek Uimasus, suurenenud valutundlikkus (hüperalgeesia) Silma pupillide kitsenemine

Tuntav südamepekslemine, südamepuudulikkus Köha vähenemine (köharefleksi pärssimine) Sapikoolik (valulik)

Libiido langus, impotentsus (erektsioonihäired), menstruatsioonide puudumine Ravimtolerantsus

Võõrutussümptomid või sõltuvus (sümptomid on loetletud lõigus 3 „Kui te lõpetate MXL’i võtmise“) Ravimi võõrutussümptomid vastsündinul (vt lõik 2 „Rasedus, imetamine ja viljakus“)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas MXL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida MXL sisaldab

Toimeaine on morfiinsulfaat.

Üks MXL toimeainet prolongeeritult vabastav kapsel sisaldab 30 mg või 120 mg morfiinsulfaati, mis vastab vastavalt 22,5 või 90,0 mg morfiinile.

Abiained on hüdrogeenitud taimeõli, talk, želatiin, polüetüleenglükool, magneesiumstearaat, naatriumdodetsüülsulfaat, šellak, must raudoksiid (E172) ja propüleenglükool.

Samuti sisaldavad kapslid järgmisi värvaineid:

30 mg kapslid: indigokarmiin (E132) ja titaandioksiid (E171).

120 mg kapslid: indigokarmiin (E132), titaandioksiid (E171) ja raudoksiid (E172).

Kuidas MXL välja näeb ja pakendi sisu

MXL 30 mg kapslid:

Suurus 4, helesinised želatiinist kõvakapslid, mis sisaldavad valgeid kuni kreemikasvalgeid graanuleid ning millele on märgitud «MS OD30».

MXL 120 mg kapslid:

Suurus 1, oliivrohelised želatiinist kõvakapslid, mis sisaldavad valgeid kuni kreemikasvalgeid graanuleid ning millele on märgitud «MS OD120».

30 mg kapslid: Igas karbis on 10, 14, 28 või 30 kapslit. 120 mg kapslid: Igas karbis on 10, 14, 28 või 30 kapslit.

Kapslid on pakendatud ühel viisil järgnevatest:

 1. polüetüleenkorgiga suletud polüpropüleenpakend
 2. PVdC-kihiga kaetud PVC blisterpakend alumiiniumfooliumis. Blisterpakendid on paigutatud kartongkarpidesse.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollogasse 16-18, A-1070 Viin, Austria.

ootja:

Fidelio Healthcare Limburg GmbH, Mundipharmastraße 2, 65549 Limburg, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.