Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Mono mack 40 mg - tabl 40mg n50 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01DA14
Toimeaine: Isosorbide mononitrate
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

MONO MACK 40 MG_12840_PIL_128401x1

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Mono Mack 20 mg, tabletid

Mono Mack 40 mg, tabletid

Isosorbiitmononitraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Mono Mack ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Mono Mack’i võtmist

3.Kuidas Mono Mack’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Mono Mack’i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON MONO MACK JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mono Mack tabletid sisaldavad toimeainena isosorbiitmononitraati, mille toimel väheneb südame hemodünaamiline koormus, paraneb südamelihase hapnikuga varustatus ja tõuseb töövõime. Ravimit kasutatakse stenokardia (rinnaangiini) profülaktikaks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MONO MACK’i VÕTMIST

Ärge võtke ravimit Mono Mack

-kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine isosorbiitmononitraadi, teiste nitraatide või Mono Mack’i mõne koostisosa suhtes,

-kui teil esineb äge vereringehäire,

-kui teil esineb kardiogeenne šokk, kui ei ole tagatud vasaku vatsakese piisavalt kõrge lõppdiastoolne rõhk kindla toimega ravimitega,

-kui teil on väga madal vererõhk (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg),

-kui teil esineb hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit ja perikardi tamponaad (südamelihase haigus koos südame siseruumi ahenemisega, ahendav südamepauna põletik ja südamepauna tamponaad),

-kui te kasutate samaaegselt erektsioonihäirete korral kasutatavaid ravimeid (sildenafiili, vardenafiili või tadalafiili),

-kui teil esineb suletud nurga glaukoom,

-pärilik galaktosidaasi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mono Mack järgmistel juhtudel kui teil on:

-madal südame täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti ja vasaku vatsakese talitlushäire (vasaku südamepoole puudulikkus) puhul. Tuleb vältida süstoolse vererõhu langemist alla 90 mmHg;

-aordi- ja/või mitraalstenoos;

-kalduvus vereringe regulatsiooni ortostaatilistele häiretele;

-haigused, millega kaasneb koljusisese rõhu suurenemine (siiani on koljusisese rõhu tõusu täheldatud vaid pärast suure annuse glütserüültrinitraadi veeni manustamist);

-tõsine aneemia (kehvveresus).

Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg ei sobi ägedate stenokardiahoogude raviks.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigustest.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mono Mack tablettide samaagne manustamine koos teiste veresooni laiendavate, kõrgvererõhuvastaste ravimite, AKE inhibiitorite, β-blokaatorite, kaltsiumikanali antagonistide, diureetikumide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide, samuti alkoholiga, võib võimendada Mono Mack’i vererõhku langetavat toimet.

Mono Mack’i ja dihüdroergotamiini koosmanustamine võib võimendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

MonoMack’i ei tohi võtta samaaegselt koos erektsioonihäirete korral kasutatavate ravimitega (sildenafiil, vardenafiil või tadalafiil) kuna see võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid nagu eluohtlikku vererõhu langust, minestust või südameinfarkti. Ajavahemik nende ravimite ning Mono Mack’i manustamise vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

Mono Mack’i võtmine koos toidu ja joogiga:

Ravimi imendumine ei sõltu toidust.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all.

Kui olete rase või planeerite rasestuda informeerige sellest oma arsti.

Imetamise ajal tuleb Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta imetavatel naistel ja ei ole teada, kas Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg erituvad rinnapiima. Kui Mono Mack’i kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule. Kui toidate last rinnaga informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isegi vastavalt juhistele kasutatuna võib Mono Mack muuta reaktsioonikiirust sellisel määral, et halveneb võime juhtida autot, töötada masinatega või töötada ilma ohutusmeetmeteta. See kehtib eriti ravi alguse, annuse suurendamise ja ravimi vahetamise, samuti alkoholiga koosmanustamise puhul.

Oluline teave mõningate Mono Mack’i koostisainete suhtes

Kui teie arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.KUIDAS VÕTTA RAVIMIT MONO MACK

Võtke Mono Mack tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse ja kestvuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.

Kui ei ole teisiti määratud, siis manustatakse 20 mg kaks korda ööpäevas või 40 mg üks kord ööpäevas.

Kui nitraadivajadus on suurem, võib annust suurendada kuni 20 mg-ni 3 korda ööpäevas. Erandjuhtudel võib annust suurendada, manustades 40 mg 2 korda ööpäevas. Sellisel juhul tuleb täieliku toime saavutamiseks võtta teine tablett mitte hiljem kui 8 tundi pärast esimest tabletti. Tabletid tuleb alla neelata tervelt, piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).

Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga.

Kui te võtate Mono Mack tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te juhuslikult manustate liiga palju tablette, võtke koheselt ühendust oma arstiga. Kui te ei saa arstiga rääkida, pöörduge otsekohe lähimasse haiglasse. Näidake seal Mono Mack tablettide pakendit. Ärge võtke seni ühtegi tabletti, kuni teie arst on vastava korralduse andnud.

Üleannustamisel võib tekkida vererõhu langus, peavalu, nõrkus, pearinglus, uimasus, punetav ja soe nahk, külm higi, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, methemoglobineemia, tsüanoos, hingamisraskus, südamepekslemine. Esmaabina tuleb panna haige lamama ülestõstetud jalgadega ja teha maoloputust.

Kui te unustate Mono Mack’i võtta

Kui olete unustanud võtta ravimit õigel ajal või võtsite seda liiga väikeses annuses, võite seda manustada kohe kui õigest ajast pole möödunud üle kahe tunni. Seejärel jätkake oma ettenähtud annustamise reziimi. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Mono Mack põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st): peavalu (“nitraadipeavalu”). Ravi jätkamisel see tavaliselt mõne päeva pärast nõrgeneb.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 100-st):

vererõhu langus ja/või ortostaatiline hüpotensioon, pulsisageduse tõus, pearinglus, uimasus ja nõrkustunne.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 1000-st):

iiveldus, oksendamine, mööduv nahaõhetus ja allergilised nahareaktsioonid, tugev vererõhu langus, valu rinnus (stenokardiasümptomite ägenemine), aeglane südamelöögisagedus (südameaeglusega kaasnev rütmihäire), kollaps, nahaõhetus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10 000-st): nahapõletik.

Ravimi kestval kasutamisel suurtes annustes võib tekikida tolerantsus selle ravimi ja risttolerantsus teiste nitroühendite suhtes. Et ära hoida toime vähenemist või kadumist, tuleb vältida suurte annuste kasutamist pikka aega.

Märkus: Mono Mack tabletid võivad põhjustada hapnikuga varustamise ajutist vähenemist, mis on tingitud verevoolu suhtelisest ümberjaotumisest kopsu alaventileeritud osades. Seetõttu võib ravim südame isheemitõvega patsientidel tekitada müokardi hüpoksiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS MONO MACK TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Mono Mack’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Mono Mack tabletid sisaldavad

-Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Iga tablett sisaldab 20 mg või 40 mg isosorbiitmononitraati.

-Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, talk, mikrokristalliline tselluloos.

Kuidas Mono Mack välja näeb ja pakendi sisu

50 tabletti blisterpakendis

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja:

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

89257 Illertissen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: 6 405 328

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014