Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Mono mack 40 mg - tabl 40mg n50

ATC Kood: C01DA14
Toimeaine: Isosorbide mononitrate
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

MONO MACK 40 MG
tabl 40mg N50


MONO MACK 40 MG_12840_PIL_128401x1

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Mono Mack 20 mg, tabletid

Mono Mack 40 mg, tabletid

Isosorbiitmononitraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Mono Mack ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Mono Mack’i võtmist

3.Kuidas Mono Mack’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Mono Mack’i säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON MONO MACK JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Mono Mack tabletid sisaldavad toimeainena isosorbiitmononitraati, mille toimel väheneb südame hemodünaamiline koormus, paraneb südamelihase hapnikuga varustatus ja tõuseb töövõime. Ravimit kasutatakse stenokardia (rinnaangiini) profülaktikaks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MONO MACK’i VÕTMIST

Ärge võtke ravimit Mono Mack

-kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine isosorbiitmononitraadi, teiste nitraatide või Mono Mack’i mõne koostisosa suhtes,

-kui teil esineb äge vereringehäire,

-kui teil esineb kardiogeenne šokk, kui ei ole tagatud vasaku vatsakese piisavalt kõrge lõppdiastoolne rõhk kindla toimega ravimitega,

-kui teil on väga madal vererõhk (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg),

-kui teil esineb hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit ja perikardi tamponaad (südamelihase haigus koos südame siseruumi ahenemisega, ahendav südamepauna põletik ja südamepauna tamponaad),

-kui te kasutate samaaegselt erektsioonihäirete korral kasutatavaid ravimeid (sildenafiili, vardenafiili või tadalafiili),

-kui teil esineb suletud nurga glaukoom,

-pärilik galaktosidaasi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mono Mack järgmistel juhtudel kui teil on:

-madal südame täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti ja vasaku vatsakese talitlushäire (vasaku südamepoole puudulikkus) puhul. Tuleb vältida süstoolse vererõhu langemist alla 90 mmHg;

-aordi- ja/või mitraalstenoos;

-kalduvus vereringe regulatsiooni ortostaatilistele häiretele;

-haigused, millega kaasneb koljusisese rõhu suurenemine (siiani on koljusisese rõhu tõusu täheldatud vaid pärast suure annuse glütserüültrinitraadi veeni manustamist);

-tõsine aneemia (kehvveresus).

Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg ei sobi ägedate stenokardiahoogude raviks.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigustest.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mono Mack tablettide samaagne manustamine koos teiste veresooni laiendavate, kõrgvererõhuvastaste ravimite, AKE inhibiitorite, β-blokaatorite, kaltsiumikanali antagonistide, diureetikumide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide, samuti alkoholiga, võib võimendada Mono Mack’i vererõhku langetavat toimet.

Mono Mack’i ja dihüdroergotamiini koosmanustamine võib võimendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

MonoMack’i ei tohi võtta samaaegselt koos erektsioonihäirete korral kasutatavate ravimitega (sildenafiil, vardenafiil või tadalafiil) kuna see võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid nagu eluohtlikku vererõhu langust, minestust või südameinfarkti. Ajavahemik nende ravimite ning Mono Mack’i manustamise vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

Mono Mack’i võtmine koos toidu ja joogiga:

Ravimi imendumine ei sõltu toidust.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all.

Kui olete rase või planeerite rasestuda informeerige sellest oma arsti.

Imetamise ajal tuleb Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta imetavatel naistel ja ei ole teada, kas Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg erituvad rinnapiima. Kui Mono Mack’i kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule. Kui toidate last rinnaga informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isegi vastavalt juhistele kasutatuna võib Mono Mack muuta reaktsioonikiirust sellisel määral, et halveneb võime juhtida autot, töötada masinatega või töötada ilma ohutusmeetmeteta. See kehtib eriti ravi alguse, annuse suurendamise ja ravimi vahetamise, samuti alkoholiga koosmanustamise puhul.

Oluline teave mõningate Mono Mack’i koostisainete suhtes

Kui teie arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.KUIDAS VÕTTA RAVIMIT MONO MACK

Võtke Mono Mack tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse ja kestvuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.

Kui ei ole teisiti määratud, siis manustatakse 20 mg kaks korda ööpäevas või 40 mg üks kord ööpäevas.

Kui nitraadivajadus on suurem, võib annust suurendada kuni 20 mg-ni 3 korda ööpäevas. Erandjuhtudel võib annust suurendada, manustades 40 mg 2 korda ööpäevas. Sellisel juhul tuleb täieliku toime saavutamiseks võtta teine tablett mitte hiljem kui 8 tundi pärast esimest tabletti. Tabletid tuleb alla neelata tervelt, piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).

Haigusnähtude püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga.

Kui te võtate Mono Mack tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te juhuslikult manustate liiga palju tablette, võtke koheselt ühendust oma arstiga. Kui te ei saa arstiga rääkida, pöörduge otsekohe lähimasse haiglasse. Näidake seal Mono Mack tablettide pakendit. Ärge võtke seni ühtegi tabletti, kuni teie arst on vastava korralduse andnud.

Üleannustamisel võib tekkida vererõhu langus, peavalu, nõrkus, pearinglus, uimasus, punetav ja soe nahk, külm higi, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, methemoglobineemia, tsüanoos, hingamisraskus, südamepekslemine. Esmaabina tuleb panna haige lamama ülestõstetud jalgadega ja teha maoloputust.

Kui te unustate Mono Mack’i võtta

Kui olete unustanud võtta ravimit õigel ajal või võtsite seda liiga väikeses annuses, võite seda manustada kohe kui õigest ajast pole möödunud üle kahe tunni. Seejärel jätkake oma ettenähtud annustamise reziimi. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Mono Mack põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st): peavalu (“nitraadipeavalu”). Ravi jätkamisel see tavaliselt mõne päeva pärast nõrgeneb.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 100-st):

vererõhu langus ja/või ortostaatiline hüpotensioon, pulsisageduse tõus, pearinglus, uimasus ja nõrkustunne.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 patsiendil 1000-st):

iiveldus, oksendamine, mööduv nahaõhetus ja allergilised nahareaktsioonid, tugev vererõhu langus, valu rinnus (stenokardiasümptomite ägenemine), aeglane südamelöögisagedus (südameaeglusega kaasnev rütmihäire), kollaps, nahaõhetus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel patsiendil 10 000-st): nahapõletik.

Ravimi kestval kasutamisel suurtes annustes võib tekikida tolerantsus selle ravimi ja risttolerantsus teiste nitroühendite suhtes. Et ära hoida toime vähenemist või kadumist, tuleb vältida suurte annuste kasutamist pikka aega.

Märkus: Mono Mack tabletid võivad põhjustada hapnikuga varustamise ajutist vähenemist, mis on tingitud verevoolu suhtelisest ümberjaotumisest kopsu alaventileeritud osades. Seetõttu võib ravim südame isheemitõvega patsientidel tekitada müokardi hüpoksiat.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS MONO MACK TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Mono Mack’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Mono Mack tabletid sisaldavad

-Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Iga tablett sisaldab 20 mg või 40 mg isosorbiitmononitraati.

-Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, talk, mikrokristalliline tselluloos.

Kuidas Mono Mack välja näeb ja pakendi sisu

50 tabletti blisterpakendis

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja:

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

89257 Illertissen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pirita tee 20

10127 Tallinn

Tel: 6 405 328

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mono Mack 20 mg, tabletid

Mono Mack 40 mg, tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab vastavalt 20 mg või 40 mg isosorbiitmononitraati.

INN. Isosorbidi mononitras

Iga Mono Mack 20 mg tablett sisaldab 280 mg laktoosmonohüdraati.

Iga Mono Mack 40 mg tablett sisaldab 260 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tabletid.

Mono Mack 20 mg tabletid on valged kaksikkumerad tabletid, mille ühel pool on poolitusjoon ja teisel pool presstrükis kiri "20".

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Mono Mack 40 mg tabletid on valged lamedad kaksikkumerad tabletid, mille ühel pool on poolitusjoon ja teisel pool presstrükis kiri "40"

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Stenokardia profülaktika.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamissoovitused

Kui ei ole teisiti määratud, siis manustatakse 20 mg kaks korda ööpäevas või 40 mg üks kord ööpäevas.

Kui nitraadivajadus on suurem, võib annust suurendada kuni 20 mg-ni 3 korda ööpäevas. Erandjuhtudel võib annust suurendada, manustades 40 mg 2 korda ööpäevas. Sellisel juhul tuleb täieliku toime saavutamiseks võtta teine tablett mitte hiljem kui 8 tundi pärast esimest tabletti.

Manustamisviis ja –kestus

Tabletid tuleb alla neelata tervelt piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).

Ravi tuleb alustada väikese annusega ja seejärel annust järk-järgult nõutava annuseni suurendada.

Manustamise kestuse määrab raviarst.

4.3Vastunäidustused

Isosorbiitmononitraati ei tohi kasutada patsientidel, kellel on:

ülitundlikkus toimeaine isosorbiitmononitraadi, teiste nitroühendite või mingi teise abiaine suhtes;

äge vereringepuudulikkus (šokk, tsirkulatoorne kollaps);

kardiogeenne šokk, kui vasaku vatsakese piisavalt kõrge lõppdiastoolne rõhk ei ole tagatud aordisisese vastupulsatsiooni või positiivse inotroopse toimega ravimitega;

hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit, perikardi tamponaad;

hüpotensioon (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg);

kinnise nurga glaukoom.

Isosorbiitmononitraati ei tohi kasutada koos fosfodiesteraas-5 inhibiitorite, näiteks sildenafiili, vardenafiili või tadalafiiliga (vt lõik 4.5).

Mono Mack tablette ei tohi anda patsientidele, kellel on:

pärilik galaktosidaasi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Isosorbiitmononitraati tuleb ettevaatusega kasutada järgmistel juhtudel:

madal südame täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti ja vasaku vatsakese talitlushäire (vasaku südamepoole puudulikkus) puhul. Tuleb vältida süstoolse vererõhu langemist alla 90mm Hg;

aordi- ja/või mitraalstenoos;

kalduvus vereringe regulatsiooni ortostaatilistele häiretele;

haigused, millega kaasneb koljusisese rõhu suurenemine (siiani on koljusisese rõhu tõusu täheldatud vaid pärast suure annuse glütserüültrinitraadi veeni manustamist);

raske aneemia.

Patsientidel, kellel on puudulik methemoglobiinreduktaasi aktiivsus või ebanormaalne hemoglobiini süntees, on täheldatud methemoglobineemia teket.

Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 mg ei sobi ägedate stenokardiahoogude raviks.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioon:

Isosorbiitmononitraati ei tohi kombineerida fosfodiesteraas tüüp 5 inhibiitoritega, mis võivad suurendada ravimi vasodilatoorset toimet ning põhjustada tõsiseid kõrvalmõjusid nagu eluohtlikku vererõhu langust, minestust või müokardiinfarkti (vt lõik 4.3). Ajavahemik nende ravimite ning isosorbiitmononitraadi manustamise vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele koostoimetele:

Koosmanustamine teiste vasodilataatorite, hüpertensioonivastaste ravimite, AKE inhibiitorite, β- blokaatorite, kaltsiumikanali antagonistide, diureetikumide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide, samuti alkoholiga, võib võimendada Mono Mack 20 mg ja Mono Mack 40 vererõhku langetavat toimet.

Isosorbiitmononitraadi ja dihüdroergotamiini (DHE) koosmanustamine võib tõsta DHE taset ja võimendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

4.6Rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal tuleb isosorbiitmononitraati kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski lootele, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes embrüotoksilisi toimeid ei täheldatud (vt lõik 5.3).

Imetamine

Imetamise ajal tuleb isosorbiitmononitraati kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta imetavatel naistel ja ei ole teada, kas toimeaine eritub rinnapiima. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Isegi vastavalt juhistele kasutatuna võivad need ravimid muuta reaktsioonikiirust sellisel määral, et halveneb võime juhtida autot, töötada masinatega või töötada ilma ohutusmeetmeteta. See kehtib eriti ravi alguse, annuse suurendamise ja ravimi vahetamise, samuti alkoholiga koosmanustamise puhul.

4.8Kõrvaltoimed

Igas MedDRA organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed esitatud esinemissageduse vähenemise järjekorras. Esinemissageduste kirjeldamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA Organsüsteemi

 

Sagedus

 

 

Kõrvaltoimed

 

klass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Väga sage

 

Peavalu (nitraadipeavalu)

 

 

Sage

 

Pearinglus

 

 

Aeg-ajalt

 

Sünkoop

Kõrva ja labürindi

 

Sage

 

Vertiigo

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

Aeg-ajalt

 

Stenokardia (stenokardia ägenemine)

 

 

 

 

 

Bradükardia (bradüarütmiad)

Vaskulaarsed häired

 

Sage

 

Hüpotensioon, ortostaatiline hüpotensioon

 

 

Aeg-ajalt

 

Tsirkulatoorne kollaps (kollaps), nahaõhetus

 

 

 

 

 

(mööduv nahaõhetus)

Seedetrakti häired

 

Aeg-ajalt

 

Iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe

 

Aeg-ajalt

 

Allergiline dermatiit (allergilised

kahjustused

 

 

 

 

nahareaktsioonid), nahaõhetus (mööduv

 

 

 

 

 

nahaõhetus)

 

 

Väga harv

 

Eksfoliatiivne dermatiit

Üldised häired ja

 

Sage

 

Asteenia (nõrkus)

manustamiskoha

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

Sage

 

Südame löögisageduse tõus (pulsisageduse

 

 

 

 

 

tõus)

 

 

Aeg-ajalt

 

Vererõhu langus (tugev vererõhu langus)

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldatud on tolerantsuse teket, samuti ristuva tolerantsuse teket teiste nitroühendite suhtes. Et ära hoida toime vähenemist või kadumist, tuleb vältida suurte annuste kasutamist pikka aega.

Märkus

Isosorbiitmononitraat võib põhjustada mööduvat hüpokseemiat, mis on tingitud verevoolu suhtelisest ümberjaotumisest alaventileeritud alveolaarsetes piirkondades ja südame isheemiatõvega patsientidel tekitada müokardi hüpoksiat.

Annuse suurendamine ja/või manustamisintervalli muutmine võib põhjustada ravimi toime vähenemist või kadumist.

4.9Üleannustamine

a) Üleannustamise sümptomid

Võivad esineda vererõhu langus koos ortostaatilise düsregulatsiooniga, reflektoorne tahhükardia, peavalu, nõrkus, pearinglus, uimasus, punetav ja soe nahk, külm higi, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Suurte annuste (üle 20 mg/kg kehamassi kohta) manustamisel võib tekkida methemoglobineemia, tsüanoos, düspnoe ja tahhüpnoe, mis on tingitud nitritioonide moodustumisest isosorbiitmononitraadi metaboliseerumisel.

Väga suured annused võivad põhjustada koljusisese rõhu tõusu koos tserebraalsete sümptomitega.

Suurenenud methemoglobiini tasemeid täheldati kroonilisel üleannustamisel, siiski on nende kliiniline tähtsus vaieldav.

b) Üleannustamise ravi

Peale üldiste meetmete (maoloputus ja patsient lamavas asendis, jalad üles tõstetud) tuleb intensiivravis jälgida elulisi parameetreid ja vajadusel neid korrigeerida.

Tugeva hüpotensiooniga ja/või šokis patsientidele tuleb manustada veremahu taastamiseks infusioonilahuseid, erandjuhtudel võib infundeerida vereringe toetamiseks norepinefriini (noradrenaliini) ja/või dopamiini.

Epinefriini (adrenaliini) ja teiste sarnaste ainete manustamine on vastunäidustatud.

Sõltuvalt methemoglobineemia raskusastmest võib kasutada järgmisi antidoote.

1.

Vitamiin C

1 g suu kaudu või naatriumisoolana veeni.

2.

Metüleensinine

kuni 50 ml 1% metüleensinise lahust veeni.

3.

Toluidiinsinine

alguses 2...4 mg/kg kehamassi kohta täpselt veeni, vajadusel võib manustada

korduvalt tunniste intervallidega 2 mg/kg kehamassi kohta.

4.Hapnikravi, hemodialüüs, verevahetus.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: südamehaiguste korral kasutatavad vasodilataatorid, orgaanilised nitraadid; ATC-kood: C01DA14

Toimemehhanism

Isosorbiitmononitraadil on otsene veresoone silelihaseid lõõgastav toime, mis põhjustab vasodilatatsiooni.

Toime on suurem postkapillaarsetele mahtuvusveresoontele ja suurtele arteritele, eriti pärgarterite veel reageerivatele osadele, kuid väiksem resistentsusveresoontele. Süsteemne vasodilatatsioon suurendab venoosset mahtuvust (vere ümberjaotumine), väheneb vere tagasivool südamesse, vatsakeste suurus ja täitumisrõhk (eelkoormuse vähenemine).

Vatsakeste suuruse ja süstoolse seinapinge vähenemine vähendab müokardi energia- ja hapnikuvajadust.

Südame täitumisrõhu vähenemine soodustab subendokardiaalsete seinakihtide perfusiooni isheemiariski korral, paraneb seina regionaalne liikuvus ja südame minutimaht.

Südamele lähedal asuvate suurte arterite dilatatsioon põhjustab nii süsteemse (järelkoormuse vähenemine) kui ka kopsuveresoonte resistentsuse vähenemist.

Isosorbiitmononitraat lõõgastab bronhide, kuseteede, sapipõie, sapiteede, söögitoru, peen- ja jämesoole silelihaseid, sealhulgas sfinktereid.

Molekulaarsel tasandil toimivad nitraadid arvatavasti lämmastikoksiidi (NO) ja tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP) moodustumise kaudu. NO ja cGMP arvatakse olevat lõõgastuse mediaatoriteks.

5.2Farmakokineetilised omadused

Isosorbiitmononitraat imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti ja täielikult. Süsteemne biosaadavus on 90...100%. Isosorbiitmononitraat metaboliseerub peaaegu täielikult maksas. Tekkivad metaboliidid on inaktiivsed.

Poolväärtusaeg plasmas on 4...5 tundi.

Isosorbiitmononitraat eritub valdavalt neerude kaudu metaboliitidena. Umbes 2% elimineerub neerude kaudu muutumatul kujul.

Tolerantsus

Olenemata pidevast annustamisest ja püsivast nitraatide tasemest, on täheldatud ravimi toime vähenemist. Toime taastub, kui ravi katkestatakse 24 tunniks. Perioodilise manustamise korral tolerantsuse teket ei täheldatud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

a) Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse uuringutes rottidel ei leitud toksilisi toimeid. Pärast isosorbiitmononitraadi suukaudset manustamist annuses 191 mg/kg kehamassi kohta täheldati koertel methemoglobiini taseme suurenemist 2,6% võrreldes algtaseme väärtusega. Nitriti kontsentratsioon seerumis pärast isosorbiitmononitraadi suukaudset manustamist annuses 191 mg/kg kehamassi kohta oli detekteerimise piiril (vähem kui 0,02 mg/l), leeliseline fosfataas ja GPT ei muutunud.

b) Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal

Pikaajalises uuringus rottidel ei leitud isosorbiitmononitraadil kartsinogeenset potentsiaali.

Erinevates testimissüsteemides (in vitro ja in vivo) tehtud mutageensustestid olid negatiivsed.

c) Reproduktiivne toksilisus

Embrüotoksilisuse loomkatsetes ei leitud tõendeid isosorbiitmononitraadi teratogeense toime kohta. Peri-/postnataalse toksilisuse uuringutes täheldati fetotoksilisi toimeid vaid väga suurte annuste manustamisel. Annused olid emasloomale toksiliste annuste vahemikus.

Inimestel puuduvad piisavad kogemused ravimi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal. Kui seda kasutavad imetavad emad, soovitatakse jälgida vastsündinut isosorbiitmononitraadi farmakoloogiliste toimete suhtes.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Magneesiumstearaat

Talk

Mikrokristalliline tselluloos

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

50 tabletti blisterpakendis.

Ravim on pakendatud PVC/alumiiniumist blisterpakendisse.

6.6Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Ei ole kohaldatav.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Mono Mack 20 mg: 014793

Mono Mack 40 mg: 014893

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

26.04.2000/29.06.2010

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2010