Monosan 20 mg - tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01DA14
Toimeaine: isosorbiitmononitraat
Tootja: PRO.MED.CS Praha a.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

MONOSAN 20 mg, tabletid

MONOSAN 40 mg, tabletid

Isosorbiitmononitraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet..

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4..

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Monosan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Monosan’i võtmist
 3. Kuidas Monosan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Monosan’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Monosan ja milleks seda kasutatakse

Monosan on veresooni laiendav ravim. Ravim vähendab venoosset verevoolu ja südame eelkoormust. Suured annused langetavad perifeersete veresoonte vastupanu arterite laiendamise teel. Ravim vähendab südame vasaku vatsakese tööd ja südamelihase hapnikuvajadust. Ravim laiendab ka südame pärgartereid.

Monosan’i kasutatakse stenokardia (koronaararterite perfusioonihäiretest tingitud valu südames) ärahoidmiseks ja pika-ajaliseks raviks. Seda ravimit kasutatakse ka kroonilise südamepuudulikkuse raviks, eriti koos teiste ravimitega.

Monosan ei oma mõju glükoosi ainevahetusele ja seda võib kasutada ka diabeedikutel.

Monosan on näidustatud täiskasvanutele ja üle 15-aastastele noorukitele.

Mida on vaja teada enne Monosan’i võtmist

Ärge võtke Monosan’i

 • kui olete isosorbiitmononitraadi, muude orgaaniliste nitraatide või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • ägeda vereringehäire korral (šokk, hüpotensiivne kollaps);
 • kardiogeense šoki korral (südame funktsioonihäirest põhjustatud šokk), ilma vasaku südamevatsakese diastoolse rõhu piisava säilitamiseta, kasutades aordisisest balloon kontrapulsatsiooni või positiivse inotroopse toimega ravimeid
 • väga madala vererõhu korral (süstoolne rõhk < 90 mm Hg);
 • kinnisenurga glaukoomi korral;
 • samaaegsel manustamisel koos ravimitega, millega ravitakse erektsioonihäireid – fosfodiesteraasi tüüp 5 inhibiitor (sildenafiil, vardenafiil, tadalafiil), kuna isosorbiitmonohüdraadi vererõhku alandav toime võib oluliselt suureneda.
 • kui te olete alla 15aastane

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Monosan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on äkiline südame valuhoog (nagu nt ootamatu stenokardiahoog või äge südamelihase

infarkt

 • kui teil on hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia;
 • kui teil on konstriktiivne perikardiit;
 • kui teil on südametamponaad;
 • kui te põete seisundeid, millega kaasneb madal vererõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese puudulikkus (vasakkardiaalne puudulikkus), tuleb süstoolse rõhu langust alla 90 mm Hg vältida;
 • kui teil on aordi või mitraalklapi ahenemine;
 • kui teil on kalduvus ortostaatilistele (kehaasendist sõltuvatele) vereringehäiretele;
 • kui te põete haigust, millega võib kaasneda koljusisese rõhu tõus;
 • kalduvus vereringe regulatsiooni häiretele

Ülalmainitud seisundite korral võib Monosan’i manustada ainult pärast ravist eeldatava kasu ja võimalike riskide hoolikat kaalumist.

Muud ravimid ja Monosan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Isosorbiitmononitraadi vererõhku langetav toime tugevneb teiste vererõhku alandavate ravimite (kõrgvererõhutõve vastased ravimid, beeta-adrenoblokaatorid, kaltsiumi antagonistid – kaltsiumikanali blokaatorid, veresooni laiendavad ravimid – vasodilataatorid), mõnede vaimsete häirete raviks kasutatavate ravimite (neuroleptikumid või tritsüklilised antidepressandid) ja alkoholi toimel. Monosan’i samaaegne kasutamine koos erektsioonihäirete raviks kasutatavate ravimitega, fosfodiesteraasi tüüp 5 inhibiitoritega (PDE 5), nagu sildenafiil, vardenafiil ja tadalafiil, võib anda tulemuseks märkimisväärse vererõhu languse. Seega pole nende koosmanustamine Monosan’iga soovitatav.

Monosan’i koosmanustamine dihüdroergotamiiniga (migreeni ravis kasutatav toimeaine), võib anda tulemuseks vereõhu tõusu.

Monosan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Tablette tuleb võtta pärast sööki, neid ei tohi närida ning tuleb tervetena alla neelata, juues peale piisavalt vedelikku.

Samaaegne alkoholi tarbimine võib põhjustada hüpotensiooni.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tohib Monosan’i tablette kasutada vaid äärmisel vajadusel ja üksnes arsti loal. Monosan’i ei tohi manustada imetavatele emadele välja arvatud äärmisel vajadusel ja üksnes arsti loal.

Autojuhimine ja masinatega töötamine

Monosan’il võib olla kõrvaltoimeid vaimset tähelepanu nõudvatele tegevustele (nt autojuhtimine, masinate käsitsemine, kõrgustes töötamine), seda eriti ravi alguses.

Neid tegevusi võib sooritada ainult arsti soovitusel.

Monosan sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist arsti poole.

Kuidas Monosan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Monosan tablettidega tuleb alustada väikseima annusega, seda vajadusel ravikuuri jooksul suurendades.

Tavaline annus on 20 mg või 40 mg kaks korda ööpäevas.

Tavaliselt võetakse tablett(e) kaks korda päevas, hommikul ja pärastlõunal (nt kell 8.00 ja 15.00). Tolerantsuse tekke ärahoidmiseks tuleb teine annus võtta umbes 8 tundi pärast esimest manustamiskorda.

Sagedaste öiste stenokardiahoogudega variantstenokardia puhul on soovitatav ravimit manustada hommikul ja õhtuti vahetult enne voodisseheitmist.

Kui te võtate Monosan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Monosan’i tablette rohkem kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Üleannustamise sümptomid

Sõltuvalt üleannustamise raskusest, võivad ilmneda raskekujuline vererõhu langus koos kiire pulsi, nõrkustunde, pearingluse, segasuse, peavalu, kuumahoogude, iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega.

Suurte annuste manustamisel võib orgaaniliste nitraatide metabolismi tulemusena tekkida methemoglobineemia, tsüanoos (naha ja limaskestade sinakas värvus), hingamispuudulikkus ja tahhüpnoe (kiirenenud hingamine, hingeldus).

Väga suured annused võivad põhjustada koljusisese rõhu tõusu koos tserebraalsete sümptomitega.

Üleannustamise või ravimi juhuslikul sissevõtmisel lapse poolt, pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Monosan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Seejärel jätkake annuste võtmisega, nagu arst on teile määranud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esinemissageduste kirjeldamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume:

Väga sage

(esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st)

 

Sage

(esineb 1-10 kasutajal 100-st)

 

Aeg-ajalt

(esineb 1-10 kasutajal 1000-st)

 

Harv

(esineb 1-10 kasutajal 10 000-st)

 

Väga harv

(esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

 

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu (nitraadipeavalu)

 

 

Sage

Pearinglus

 

 

Aeg-ajalt

Minestus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage

Pearinglus

Südame häired

 

Aeg-ajalt

Stenokardia (stenokardia

 

 

 

ägenemine)

 

 

 

Pulsi aeglustumine

 

 

Sage

Vererõhu langus, kehaasendist

 

 

 

sõltuv vererõhu langus

 

Aeg-ajalt

Tsirkulatoorne kollaps (kollaps),

 

 

nahaõhetus (mööduv nahaõhetus)

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Allergiline dermatiit (allergilised

kahjustused

 

nahareaktsioonid), nahaõhetus

 

 

(mööduv nahaõhetus)

 

Väga harv

Nahakahjustus (eksfoliatiivne

 

 

dermatiit

Üldised häired ja

Sage

Asteenia (nõrkus)

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Uuringud

Sage

Südame löögisageduse tõus

 

 

(pulsisageduse tõus)

 

Aeg-ajalt

Vererõhu langus (tugev vererõhu

 

 

langus)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Monosan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalsisepakendis ja karbis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage sed ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Monosan sisaldab:

 • Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Üks 20 mg Monosan’i tablett sisaldab 20 mg isosorbiitmononitraati. Üks 40 mg Monosan’i tablett sisaldab 40 mg isosorbiitmononitraati.
 • Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat.

Kuidas Monosan välja näeb ja pakendi sisu

Monosan 20 mg on valged kaksikkumerad poolitusjoonega tabletid, diameeter 7 mm. Tabletid on saadaval 30-tabletistes blisterpakendites.

Monosan 40 mg on valged kaksikkumerad poolitusjoonega tabletid, diameeter 9 mm. Tabletid on saadaval 30-tabletistes blisterpakendites.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Müügiloa hoidja ja tootja

PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1, Michle 140 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008

Infoleht viimati uuendatud mais 2017