Monosan 20 mg - tablett (20mg)

ATC Kood: C01DA14
Toimeaine: isosorbiitmononitraat
Tootja: PRO.MED.CS Praha a.s.

Artikli sisukord

MONOSAN 20 MG
tablett (20mg)


Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

MONOSAN 20 mg, tabletid

MONOSAN 40 mg, tabletid

Isosorbiitmononitraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet..

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4..

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Monosan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Monosan’i võtmist
 3. Kuidas Monosan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Monosan’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Monosan ja milleks seda kasutatakse

Monosan on veresooni laiendav ravim. Ravim vähendab venoosset verevoolu ja südame eelkoormust. Suured annused langetavad perifeersete veresoonte vastupanu arterite laiendamise teel. Ravim vähendab südame vasaku vatsakese tööd ja südamelihase hapnikuvajadust. Ravim laiendab ka südame pärgartereid.

Monosan’i kasutatakse stenokardia (koronaararterite perfusioonihäiretest tingitud valu südames) ärahoidmiseks ja pika-ajaliseks raviks. Seda ravimit kasutatakse ka kroonilise südamepuudulikkuse raviks, eriti koos teiste ravimitega.

Monosan ei oma mõju glükoosi ainevahetusele ja seda võib kasutada ka diabeedikutel.

Monosan on näidustatud täiskasvanutele ja üle 15-aastastele noorukitele.

Mida on vaja teada enne Monosan’i võtmist

Ärge võtke Monosan’i

 • kui olete isosorbiitmononitraadi, muude orgaaniliste nitraatide või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • ägeda vereringehäire korral (šokk, hüpotensiivne kollaps);
 • kardiogeense šoki korral (südame funktsioonihäirest põhjustatud šokk), ilma vasaku südamevatsakese diastoolse rõhu piisava säilitamiseta, kasutades aordisisest balloon kontrapulsatsiooni või positiivse inotroopse toimega ravimeid
 • väga madala vererõhu korral (süstoolne rõhk < 90 mm Hg);
 • kinnisenurga glaukoomi korral;
 • samaaegsel manustamisel koos ravimitega, millega ravitakse erektsioonihäireid – fosfodiesteraasi tüüp 5 inhibiitor (sildenafiil, vardenafiil, tadalafiil), kuna isosorbiitmonohüdraadi vererõhku alandav toime võib oluliselt suureneda.
 • kui te olete alla 15aastane

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Monosan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on äkiline südame valuhoog (nagu nt ootamatu stenokardiahoog või äge südamelihase

infarkt

 • kui teil on hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia;
 • kui teil on konstriktiivne perikardiit;
 • kui teil on südametamponaad;
 • kui te põete seisundeid, millega kaasneb madal vererõhk, nt äge südamelihase infarkt, vasaku vatsakese puudulikkus (vasakkardiaalne puudulikkus), tuleb süstoolse rõhu langust alla 90 mm Hg vältida;
 • kui teil on aordi või mitraalklapi ahenemine;
 • kui teil on kalduvus ortostaatilistele (kehaasendist sõltuvatele) vereringehäiretele;
 • kui te põete haigust, millega võib kaasneda koljusisese rõhu tõus;
 • kalduvus vereringe regulatsiooni häiretele

Ülalmainitud seisundite korral võib Monosan’i manustada ainult pärast ravist eeldatava kasu ja võimalike riskide hoolikat kaalumist.

Muud ravimid ja Monosan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Isosorbiitmononitraadi vererõhku langetav toime tugevneb teiste vererõhku alandavate ravimite (kõrgvererõhutõve vastased ravimid, beeta-adrenoblokaatorid, kaltsiumi antagonistid – kaltsiumikanali blokaatorid, veresooni laiendavad ravimid – vasodilataatorid), mõnede vaimsete häirete raviks kasutatavate ravimite (neuroleptikumid või tritsüklilised antidepressandid) ja alkoholi toimel. Monosan’i samaaegne kasutamine koos erektsioonihäirete raviks kasutatavate ravimitega, fosfodiesteraasi tüüp 5 inhibiitoritega (PDE 5), nagu sildenafiil, vardenafiil ja tadalafiil, võib anda tulemuseks märkimisväärse vererõhu languse. Seega pole nende koosmanustamine Monosan’iga soovitatav.

Monosan’i koosmanustamine dihüdroergotamiiniga (migreeni ravis kasutatav toimeaine), võib anda tulemuseks vereõhu tõusu.

Monosan koos toidu, joogi ja alkoholiga

Tablette tuleb võtta pärast sööki, neid ei tohi närida ning tuleb tervetena alla neelata, juues peale piisavalt vedelikku.

Samaaegne alkoholi tarbimine võib põhjustada hüpotensiooni.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tohib Monosan’i tablette kasutada vaid äärmisel vajadusel ja üksnes arsti loal. Monosan’i ei tohi manustada imetavatele emadele välja arvatud äärmisel vajadusel ja üksnes arsti loal.

Autojuhimine ja masinatega töötamine

Monosan’il võib olla kõrvaltoimeid vaimset tähelepanu nõudvatele tegevustele (nt autojuhtimine, masinate käsitsemine, kõrgustes töötamine), seda eriti ravi alguses.

Neid tegevusi võib sooritada ainult arsti soovitusel.

Monosan sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist arsti poole.

Kuidas Monosan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Monosan tablettidega tuleb alustada väikseima annusega, seda vajadusel ravikuuri jooksul suurendades.

Tavaline annus on 20 mg või 40 mg kaks korda ööpäevas.

Tavaliselt võetakse tablett(e) kaks korda päevas, hommikul ja pärastlõunal (nt kell 8.00 ja 15.00). Tolerantsuse tekke ärahoidmiseks tuleb teine annus võtta umbes 8 tundi pärast esimest manustamiskorda.

Sagedaste öiste stenokardiahoogudega variantstenokardia puhul on soovitatav ravimit manustada hommikul ja õhtuti vahetult enne voodisseheitmist.

Kui te võtate Monosan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Monosan’i tablette rohkem kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Üleannustamise sümptomid

Sõltuvalt üleannustamise raskusest, võivad ilmneda raskekujuline vererõhu langus koos kiire pulsi, nõrkustunde, pearingluse, segasuse, peavalu, kuumahoogude, iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega.

Suurte annuste manustamisel võib orgaaniliste nitraatide metabolismi tulemusena tekkida methemoglobineemia, tsüanoos (naha ja limaskestade sinakas värvus), hingamispuudulikkus ja tahhüpnoe (kiirenenud hingamine, hingeldus).

Väga suured annused võivad põhjustada koljusisese rõhu tõusu koos tserebraalsete sümptomitega.

Üleannustamise või ravimi juhuslikul sissevõtmisel lapse poolt, pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Monosan’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Seejärel jätkake annuste võtmisega, nagu arst on teile määranud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Esinemissageduste kirjeldamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume:

Väga sage

(esineb rohkem kui ühel kasutajal 10-st)

 

Sage

(esineb 1-10 kasutajal 100-st)

 

Aeg-ajalt

(esineb 1-10 kasutajal 1000-st)

 

Harv

(esineb 1-10 kasutajal 10 000-st)

 

Väga harv

(esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st)

 

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu (nitraadipeavalu)

 

 

Sage

Pearinglus

 

 

Aeg-ajalt

Minestus

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage

Pearinglus

Südame häired

 

Aeg-ajalt

Stenokardia (stenokardia

 

 

 

ägenemine)

 

 

 

Pulsi aeglustumine

 

 

Sage

Vererõhu langus, kehaasendist

 

 

 

sõltuv vererõhu langus

 

Aeg-ajalt

Tsirkulatoorne kollaps (kollaps),

 

 

nahaõhetus (mööduv nahaõhetus)

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Allergiline dermatiit (allergilised

kahjustused

 

nahareaktsioonid), nahaõhetus

 

 

(mööduv nahaõhetus)

 

Väga harv

Nahakahjustus (eksfoliatiivne

 

 

dermatiit

Üldised häired ja

Sage

Asteenia (nõrkus)

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Uuringud

Sage

Südame löögisageduse tõus

 

 

(pulsisageduse tõus)

 

Aeg-ajalt

Vererõhu langus (tugev vererõhu

 

 

langus)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Monosan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalsisepakendis ja karbis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage sed ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Monosan sisaldab:

 • Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Üks 20 mg Monosan’i tablett sisaldab 20 mg isosorbiitmononitraati. Üks 40 mg Monosan’i tablett sisaldab 40 mg isosorbiitmononitraati.
 • Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, maisitärklis, talk, magneesiumstearaat.

Kuidas Monosan välja näeb ja pakendi sisu

Monosan 20 mg on valged kaksikkumerad poolitusjoonega tabletid, diameeter 7 mm. Tabletid on saadaval 30-tabletistes blisterpakendites.

Monosan 40 mg on valged kaksikkumerad poolitusjoonega tabletid, diameeter 9 mm. Tabletid on saadaval 30-tabletistes blisterpakendites.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Müügiloa hoidja ja tootja

PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1, Michle 140 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008

Infoleht viimati uuendatud mais 2017

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

MONOSAN 20 mg, tabletid

MONOSAN 40 mg, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 20 mg või 40 mg isosorbiitmononitraati (IS-5-MN). INN. Isosorbidi mononitras

Teadaolevat toimet omav abiaine: 75 mg või 150 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tabletid.

Tablettide kirjeldus: Valged poolitusjoonega tabletid, diameeter 7 mm (20 mg), või 9 mm (40 mg). Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Stenokardia profülaktika ja ravi. Südamepuudulikkuse täiendav ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravi MONOSAN-tablettidega tuleb alustada väikese annusega ja seejärel annust järk-järgult nõutava annuseni suurendades.

Tavaline annus on 20 mg või 40 mg kaks korda ööpäevas.

Tavaliselt võetakse tablett(e) kaks korda päevas, hommikul ja pärastlõunal (nt kell 8.00 ja 15.00).

Tolerantsuse tekke ärahoidmiseks tuleb teine annus võtta umbes 8 tundi pärast esimest manustamiskorda.

Isosorbiitmononitraat (IS-5-MN) ei sobi ägedate stenokardiahoogude ja ägeda müokardiinfarkti raviks.Sagedaste öiste stenokardiahoogude korral on soovitatav ravimit manustada õhtuti vahetult enne voodisseheitmist.

Lapsed

Preparaati kasutatakse täiskasvanutel ja üle 15-aastaste noorukitel.

MANUSTAMISVIIS

Tablette tuleb võtta pärast sööki, neid ei tohi närida ning peale tuleb juua piisavalt vedelikku.

Vastunäidustused

• Ülitundlikkus toimeaine, teiste nitroühendite või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Äge vereringepuudulikkus (šokk, tsirkulatoorne kollaps).

Kardiogeenne šokk, kui vasaku vatsakese piisavalt kõrge lõppdiastoolne rõhk ei ole tagatud aordisisese vastupulsatsiooni või positiivse inotroopse toimega ravimitega.

Hüpotensioon (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg).

Kinnise nurga glaukoom.

Samaaegne fosfodiesteraas-5 inhibiitorite, näiteks sildenafiili, vardenafiili või tadalafiili kasutamine (vt lõik 4.5).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

IS-5-MN ei sobi ägedate stenokardiahoogude ja ägeda müokardiinfarkti raviks.

IS-5-MN tuleb ettevaatusega kasutada järgmistel juhtudel:

Hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit, perikardi tamponaad;

madal südame täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti ja vasaku vatsakese talitlushäire (vasaku südamepoole puudulikkus) puhul. Tuleb vältida süstoolse vererõhu langemist alla 90mm Hg;

aordi- või mitraalstenoos;

kalduvus vereringe regulatsiooni (ortostaatilistele) häiretele;

haigused, millega kaasneb koljusisese rõhu suurenemine (siiani on koljusisese rõhu tõusu täheldatud vaid pärast suure annuse glütserüültrinitraadi veeni manustamist).

IS-5-MN-l puudub toime glükoosi ainevahetusele, mistõttu seda võib kasutada ka diabeetikutel.

Laktoosi talumatus: See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

IS-5-MN hüpotensiivne toime tugevneb oluliselt samaaegsel fosfodiesteraasi tüüp 5 inhibiitorite – sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili manustamisel (vt lõik 4.3). Võib tekkida eluohtlik vererõhu langus, minestus või müokardiinfarkt.

Koosmanustamine teiste vasodilataatorite, hüpertensioonivastaste ravimite, β-blokaatorite, kaltsiumikanali antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide, samuti alkoholiga, võib võimendada IS-5-MN vererõhku langetavat toimet.

IS-5-MN ja dihüdroergotamiini (DHE) koosmanustamine võib tõsta DHE taset ja võimendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

Samaaegne alkoholi tarbimine võib põhjustada hüpotensiooni.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal tuleb isosorbiitmononitraati kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski lootele, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes embrüotoksilisi toimeid ei täheldatud (vt lõik 5.3).

Imetamine

Imetamise ajal tuleb isosorbiitmononitraati kasutada erilise ettevaatusega ja ainult arsti järelevalve all, sest ei ole piisavalt andmeid selle kasutamise kohta imetavatel naistel ja ei ole teada, kas toimeaine eritub rinnapiima. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

Toime reaktsioonikiirusele

MONOSAN võib halvendada reageerimisvõimet liiklemisel ja liikuvate mehhanismidega töötamisel, seda eriti ravi alguses.

Kõrvaltoimed

Esinemissageduste kirjeldamisel on kasutatud järgmisi kriteeriume: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoimed

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu (nitraadipeavalu)

 

Sage

Pearinglus

 

Aeg-ajalt

Sünkoop

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage

Vertiigo

Südame häired

Aeg-ajalt

Stenokardia (stenokardia

 

 

ägenemine)

 

 

Bradükardia (bradüarütmiad)

 

Sage

Hüpotensioon, ortostaatiline

 

 

hüpotensioon

 

Aeg-ajalt

Tsirkulatoorne kollaps

 

 

(kollaps), nahaõhetus (mööduv

 

 

nahaõhetus)

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Allergiline dermatiit

kahjustused

 

(allergilised nahareaktsioonid),

 

 

nahaõhetus (mööduv

 

 

nahaõhetus)

 

Väga harv

Eksfoliatiivne dermatiit

Üldised häired ja

Sage

Asteenia (nõrkus)

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid

 

 

Uuringud

Sage

Südame löögisageduse tõus

 

 

(pulsisageduse

 

 

tõus)

 

Aeg-ajalt

Vererõhu langus (tugev

 

 

vererõhu langus)

Kirjeldatud on tolerantsuse teket, samuti ristuva tolerantsuse teket teiste nitroühendite suhtes. Et ära hoida toime vähenemist või kadumist, tuleb vältida suurte annuste kasutamist pikka aega.

Märkus

Isosorbiitmononitraat võib põhjustada mööduvat hüpokseemiat, mis on tingitud verevoolu suhtelisest ümberjaotumisest alaventileeritud alveolaarsetes piirkondades ja südame isheemiatõvega patsientidel tekitada müokardi hüpoksiat.

Annuse suurendamine ja/või manustamisintervalli muutmine võib põhjustada ravimi toime vähenemist või kadumist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

a) Üleannustamise sümptomid

Võivad esineda vererõhu langus koos ortostaatilise düsregulatsiooniga, reflektoorne tahhükardia, peavalu, nõrkus, pearinglus, uimasus, punetav ja soe nahk, külm higi, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Suurte annuste (üle 20 mg/kg kehamassi kohta) manustamisel võib tekkida methemoglobineemia, tsüanoos, düspnoe ja tahhüpnoe, mis on tingitud nitritioonide moodustumisest isosorbiitmononitraadi metaboliseerumisel.

Väga suured annused võivad põhjustada koljusisese rõhu tõusu koos tserebraalsete sümptomitega. Suurenenud methemoglobiini tasemeid täheldati kroonilisel üleannustamisel, siiski on nende kliiniline tähtsus vaieldav.

b) Üleannustamise ravi

Peale üldiste meetmete (maoloputus ja patsient lamavas asendis, jalad üles tõstetud) tuleb intensiivravis jälgida elulisi parameetreid ja vajadusel neid korrigeerida.

Tugeva hüpotensiooniga ja/või šokis patsientidele tuleb manustada veremahu taastamiseks infusioonilahuseid, erandjuhtudel võib infundeerida vereringe toetamiseks norepinefriini (noradrenaliini) ja/või dopamiini.

Epinefriini (adrenaliini) ja teiste sarnaste ainete manustamine on vastunäidustatud. Sõltuvalt methemoglobineemia raskusastmest võib kasutada järgmisi antidoote.

1.

Vitamiin C

1 g suu kaudu või naatriumisoolana veeni.

2.

Metüleensinine

kuni 50 ml 1% metüleensinise lahust veeni.

3.

Toluidiinsinine

alguses 2...4 mg/kg kehamassi kohta täpselt veeni, vajadusel võib manustada

 

 

korduvalt tunniste intervallidega 2 mg/kg kehamassi kohta.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Hapnikravi, hemodialüüs, verevahetus.

Farmakoterapeutiline rühm: isheemiatõve vastased ained, vasodilataatorid.

ATC-kood: C01DA14.

Toimemehhanism

Isosorbiitmononitraadil on otsene veresoone silelihaseid lõõgastav toime, mis põhjustab vasodilatatsiooni.

Toime on suurem postkapillaarsetele mahtuvusveresoontele ja suurtele arteritele, eriti pärgarterite veel reageerivatele osadele, kuid väiksem resistentsusveresoontele. Süsteemne vasodilatatsioon suurendab venoosset mahtuvust (vere ümberjaotumine), väheneb vere tagasivool südamesse, vatsakeste suurus ja täitumisrõhk (eelkoormuse vähenemine).

Vatsakeste suuruse ja süstoolse seinapinge vähenemine vähendab müokardi energia- ja hapnikuvajadust.

Südame täitumisrõhu vähenemine soodustab subendokardiaalsete seinakihtide perfusiooni isheemiariski korral, paraneb seina regionaalne liikuvus ja südame minutimaht.

Südamele lähedal asuvate suurte arterite dilatatsioon põhjustab nii süsteemse (järelkoormuse vähenemine) kui ka kopsuveresoonte resistentsuse vähenemist.

Isosorbiitmononitraat lõõgastab bronhide, kuseteede, sapipõie, sapiteede, söögitoru, peen- ja jämesoole silelihaseid, sealhulgas sfinktereid.

Molekulaarsel tasandil toimivad nitraadid arvatavasti lämmastikoksiidi (NO) ja tsüklilise guanosiinmonofosfaadi (cGMP) moodustumise kaudu. NO ja cGMP arvatakse olevat lõõgastuse

Farmakokineetilised omadused

mediaatoriteks.

Südame-, neeru- või maksapuudulikkus ei mõjuta ravimi farmakokineetikat.

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub IS-5-MN kiiresti ja täielikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatub umbes ühe tunni möödudes. IS-5-MN toimiv plasmakontsentratsioon on keskmiselt 100 ng/ml. Süsteemne biosaadavus on 90...100%.

Jaotumine

Toimeaine ei seondu plasmavalkudega. Jaotusruumala on 0,62 l/kg kehakaalu kohta.

Biotransformatsioon

IS-5-MN metaboliseerub maksas isosorbiidiks ja isosorbiit-5-mononitraat-2-glükuroniidiks. Mõlemad metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed. Toimeaine poolväärtusaeg on 4...5 tundi. Esmasel maksapassaažil biotransformatsiooni ei toimu.

Eritumine

IS-5-MN eritub valdavalt neerude kaudu metaboliitidena. Ainult 2% toimeainest eritub muutumatul kujul. Kliirens on 115 ml/min.

Tolerantsus

Olenemata pidevast annustamisest ja püsivast nitraatide tasemest, on täheldatud ravimi toime vähenemist. Toime taastub, kui ravi katkestatakse 24 tunniks. Perioodilise manustamise korral tolerantsuse teket ei täheldatud.

Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus

10% IS-5-MN suspensiooni suukaudse manustamise järgselt annuses 1500...3500 mg/kg, oli DL50 isastel hiirtel 2650 mg/kg ja 2510 mg/kg emastel hiirtel. Isastel rottidel oli DL50 1690 mg/kg ja emastel rottidel 2100 mg/kg.

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse uuringutes rottidel ei leitud toksilisi toimeid. Pärast IS-5-MN suukaudset manustamist annuses 191 mg/kg kehamassi kohta täheldati koertel methemoglobiini taseme suurenemist 2,6% võrreldes algtaseme väärtusega. Nitriti kontsentratsioon seerumis pärast IS-5-MN suukaudset manustamist annuses 191 mg/kg kehamassi kohta oli detekteerimise piiril (vähem kui 0,02 mg/l), leeliseline fosfataas ja GPT ei muutunud.

Mutageenne ja kartsinogeenne potentsiaal

Pikaajalises uuringus rottidel ei leitud IS-5-MN kartsinogeenset potentsiaali. Erinevates testimissüsteemides (in vitro ja in vivo) tehtud mutageensustestid olid negatiivsed.

Reproduktiivne toksilisus

Embrüotoksilisuse loomkatsetes ei leitud tõendeid IS-5-MN teratogeense toime kohta. Peri- /postnataalse toksilisuse uuringutes täheldati fetotoksilisi toimeid vaid väga suurte annuste manustamisel. Annused olid emasloomale toksiliste annuste vahemikus.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Maisitärklis

Talk

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

4 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend, pakendi infoleht, pappkarp.

Pakendi suurus: 30 tabletti.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1, Michle 140 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

20 mg tabletid: 418903

40 mg tabletid: 418803

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 8.08.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2017