L-spec - süstelahus (50mg +100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01RA87
Toimeaine: linkomütsiin +spektinomütsiin
Tootja: V.M.D.n.v.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

L-SPEC, süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

V.M.D.n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

L-SPEC, süstelahus linkomütsiin/spektinomütsiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

 

Linkomütsiini

50 mg, mis vastab 54,5 mg linkomütsiinvesinikkloriidile

Spektinomütsiini

100 mg, mis vastab 149,1 mg spektinomütsiindivesinikkloriidpentahüdraadile

Abiained:

bensüülalkohol (E1519), naatriumhüdroksiid või vesinikkloriidhape (lahjendatud), süstevesi

Selge värvitu kuni helekollane steriilne lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Linkomütsiini ja spektinomütsiini kombinatsiooni suhtes tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.

Kasutusalad:

Sead: bakteriaalse ja enzootilise pneumoonia, sigade düsenteeria, bakteriaalse enteriidi ja infektsioosse artriidi ravi.

Vasikad vatsaseede eelsel perioodil: bakteriaalse pneumoonia ja enteriidi ravi.

Lambad ja kitsed: mükoplasmade ja bakterite põhjustatud respiratoorhaiguste ning sõramädaniku ravi. Koerad ja kassid: hingamis- ja kuseteede infektsioonide, abstsesside ja infitseerunud hammustushaavade ning viirusinfektsioonide sekundaarsete bakteriaalsete komplikatsioonide ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte manustada loomaliikidele, keda eelnevalt ei loetletud, sest see võib neil põhjustada raskeid gastrointestinaalseid häireid.

KÕRVALTOIMED

Selle ravimi kasutamine võib aeg-ajalt põhjustada paikset ebamugavustunnet süstimisel. Soovitatavast annusest suuremate annuste manustamine võib sigadel põhjustada mööduvat kõhulahtisust. Sellised reaktsioonid ja mõnikord ka isutus võivad harva esineda mõnel soovitatava annuse saanud seal. Ravitud kitsedel tekib mõnikord kõhulahtisus ja isutus koos sellest tuleneva piimatoodangu vähenemisega.

Need sümptomid on lühiajalised ja mööduvad iseenesest.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Veis (vasikad vatsaseede eelsel perioodil), siga, lammas, kits, koer ja kass

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Intramuskulaarseks manustamiseks

Sead: intramuskulaarselt 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini ehk 0,1 ml ravimit kg kehamassi kohta; manustamist võib korrata 24-tunnise intervalliga vastavalt vajadusele 3 kuni 7 päeva.

Vasikad vatsaseede eelsel perioodil: 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini ehk 0,1 ml ravimit kg kehamassi kohta; esimesel päeval kaks korda, edaspidi üks kord päevas 2 kuni 4 päeva.

Lambad ja kitsed: 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini ehk 0,1 ml ravimit kg kehamassi kohta üks kord päevas 3 päeva.

Koerad ja kassid: 10 mg linkomütsiini + 20 mg spektinomütsiini ehk 0,2 ml ravimit kg kehamassi kohta; manustamist võib korrata 12- või 24-tunniste intervallidega kuni 21 päeva.

Õige annuse tagamiseks tuleb loomade kehamass võimalikult täpselt kindlaks määrata, et vältida alaannustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE KOHTA

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul. Arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise põhimõtteid.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele:

sead:

14 päeva

vasikad:

21 päeva

lambad ja kitsed: 15 päeva.

Mitte manustada lammastele ja kitsedele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul. Arvesse tuleb võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise põhimõtteid.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või etiketti. Mitte käsitseda seda ravimit, kui olete linkomütsiini või spektinomütsiini suhtes ülitundlik.

Manustamisel vältida ravimi otsest kokkupuudet nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.

Sigivus

Kasside ja koertega tehtud katsetes ei avaldunud teratogeenset toimet ega mõju sigivusele.

Koostoimed

Linkomütsiin ja erütromütsiin on omavahel antagonistliku toimega, seega tuleb vältida preparaadi kasutamist koos erütromütsiiniga.

Teisi koostoimeid ei ole täheldatud.

Üleannustamine

Uuringutel, kus vasikatele, lammastele ja kitsedele manustati preparaati soovitatust 3…10 korda suuremas annuses, täheldati süstekohal kerget valulikkust.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos olmeprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

November 2017

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Zoovetvaru OÜ

Uusaru 5

76505 Saue

Tel: 800 9000