Lactaclox - intramammaarsuspensioon (10,71mg +28,57mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QJ51RC85
Toimeaine: ampitsilliin +kloksatsilliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

[Version 7.3.2, 10/2011]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Lactaclox, intramammaarsuspensioon veistele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

Üks (7 ml) udarasüstal sisaldab: Ampitsilliini (naatriumisoolana) 75 mg Kloksatsilliini (naatriumisoolana) 200 mg

Abiaine(d):

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

KLIINILISED ANDMED 4.1. Loomaliigid

Veis.

. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike bakterite põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel lehmadel.

. Vastunäidustused

Mitte kasutada kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole teada.

. Erihoiatused Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks.

Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik või teil on keelatud töötada selliste preparaatidega. Selle preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ravimiga ja kasutada kõiki

ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata preparaadi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude paistetus ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.

. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat.

. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lactaclox on näidustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Andmed puuduvad.

. Annustamine ja manustamisviis

Enne ravimi manustamist tuleb nisa puhastada ja desinfitseerida ning vältida süstla otsiku saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisakastutuslahust või spreid.

Ühe süstla sisu manustada haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu, kohe pärast lüpsmist, 3 korda, 12 tunniste intervallidega.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei ole teada.

.Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.

Piimale: 72 tundi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Beeta-laktaamantibiootikum, penitsilliin, koos teiste antibakteriaalsete ainetega, ATC vet-kood: QJ51RC85

. Farmakodünaamilised omadused

Ampitsilliin toimib nii grampositiivsetesse kui gramnegatiivsetesse bakteritesse. Kloksatsilliin toimib ka penitsilliin G suhtes resistentsetesse stafülokokkidesse. Mõlemad antibiootikumid seonduvad bakterite rakumembraanide proteiinidega.

FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1. Abiainete loetelu

Vedel parafiin, valge vaseliin.

. Sobimatus

Ei ole teada.

. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

. Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Süstal on ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt kasutatud süstal tuleb hävitada.

. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Polüetüleensüstal, mahuga 7 ml.

Pakend: N1 või N24.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Põhja-Iirimaa BT35 6JP

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

05.2007 / 25.06.2012

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

September 2013

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim.