Lactaclox - intramammaarsuspensioon (10,71mg +28,57mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ51RC85
Toimeaine: ampitsilliin +kloksatsilliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Lactaclox, intramammaarsuspensioon veistele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Põhja-Iirimaa BT35 6JP

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Lactaclox, intramammaarsuspensioon veistele.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Toimeaine(d):

Üks (7 ml) udarasüstal sisaldab: Ampitsilliini (naatriumisoolana) 75 mg Kloksatsilliini (naatriumisoolana) 200 mg

Abiaine(d): Vedel parafiin, valge vaseliin.

NÄIDUSTUS(ED)

Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike bakterite põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel lehmadel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

KÕRVALTOIMED

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Enne ravimi manustamist tuleb nisa puhastada ja desinfitseerida ning vältida süstla otsiku saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisakastutuslahust või spreid.

Ühe süstla sisu manustada haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu, kohe pärast lüpsmist, 3 korda, 12 tunniste intervallidega.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vt. punkt 8 (Annustamine loomaliigiti, manustamistee(d) ja meetod)..

KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.

Piimale 72 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

ERIHOIATUSED

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks.

Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik või teil on keelatud töötada selliste preparaatidega. Selle preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ravimiga ja kasutada kõiki ettevaatusabinõusid. Kui ilmnevad preparaadi kasutamisel nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata preparaadi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude paistetus ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV September 2013

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Magnum Veterinaaria AS

Vae 16, Laagri 76401, Saue vald, Harjumaa Tel. 650 1920