Lomexin - vaginaalpehmekapsel (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G01AF12
Toimeaine: fentikonasool
Tootja: Recordati Ireland Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lomexin 200 mg vaginaalpehmekapslid

Lomexin 600 mg vaginaalpehmekapslid

Fentikonasoolnitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lomexin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lomexini kasutamist
 3. Kuidas Lomexini kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lomexini säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lomexin ja milleks seda kasutatakse

Lomexini toimeaine on fentikonasoolnitraat. See on seenevastane aine, mis on eriti tõhus CANDIDA vastu.

Lomexini kasutatakse tupeinfektsiooni, tupe kandidiaasi (tupe seennakkuse) raviks üle 16 aasta vanustel noorukitel ja täiskasvanutel.

Lomexini vaginaalkapslid on mõeldud ainult tupesiseseks kasutamiseks.

Mida on vaja teada enne Lomexini kasutamist

Ärge kasutage Lomexini:

 • kui olete fentikonasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • Lomexin 600 mg vaginaalpehmekapslid sisaldavad sojaletsitiini. Ärge kasutage seda ravimit, kui olete maapähkli või soja suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lomexini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete rase või imetate (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus”);
 • kui te kasutate kontratseptsiooniks barjäärimeetodit ja „barjäär“ on valmistatud lateksist (vt lõik „Muud ravimid ja Lomexin”). Sellisel juhul peate te antud ravimi tarvitamise ajal kasutama alternatiivseid rasestumisvastaseid vahendeid;
 • kui teil tekib preparaadi suhtes ärritus või tundlikkusreaktsioon;
 • kui teie sümptomid ei leevene nädala jooksul või kui teil esinevad rasked või taastekkivad sümptomid;
 • kui haigestunud on ka teie partner;
 • kui teil on viimase kuue kuu jooksul esinenud rohkem kui kaks infektsiooni;
 • kui teil või teie partneril on esinenud seksuaalsel teel leviv haigus;
 • kui teil on esinenud ülitundlikkus imidasoolide või teiste tupepiirkonna seeneravimite suhtes;
 • kui te olete alla 16 või üle 60 aasta vana;
 • kui teil esineb mõni järgnevatest sümptomitest:

ebatavaline või ebaregulaarne veritsus tupest,

vere esinemine tupeeritises,

välissuguelundite või tupe haavandid või villid,

alakõhuvalu või düsuuria,

kõrvaltoimed, näiteks raviga seonduv punetus, ärritus või turse.

Lapsed ja noorukid

Lomexini ei soovitata alla 16-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Lomexin

Vaginaalpehmekapslites sisalduvad rasvapõhised abiained ja õlid võivad kahjustada lateksist valmistatud rasestumisvastaseid vahendeid, nt kondoomid ja pessaarid (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Lomexini võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal ainult arsti järelevalve all.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lomexin ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate kasutamise võimet.

Lomexin sisaldab:

naatriumetüülparahüdroksübensoaati ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaati, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (tõenäoliselt hilistüüpi).

Kuidas Lomexini kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lomexini vaginaalkapslid on mõeldud ainult tupesiseseks kasutamiseks. Ärge neelake neid alla. Vaginaalpehmekapsli peab sisestama sügavale tuppe enne magamaminekut.

Soovitatav annus on:

 • üks 200 mg vaginaalpehmekapsel kolmel järjestikusel päeval;
 • üks 600 mg vaginaalpehmekapsel (ühekordne annus). Sümptomite püsimisel võib kolme päeva möödudes manustada uue annuse.

Kui te kasutate Lomexini rohkem kui ette nähtud

Kui vaginaalne kapsel on ära söödud või alla neelatud, võtke kohe ühendust arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Lomexini kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Lomexini kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi sisestamisel tuppe võib esineda kerge põletustunne. See kaob kiiresti. Soovitatavate annuste puhul imendub Lomexin vaid vähesel määral ja teatatud ei ole ühestki kogu organismi haaravast (süsteemsest) kõrvaltoimest.

Paiksete ravimite kasutamine, eriti pikaajaline, võib põhjustada sensitisatsiooni (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Lomexini kasutamisel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

vulvovaginaalne põletustunne,

nahapunetus, -sügelus ja -lööve.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lomexini säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlbilik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Lomexin 200 mg vaginaalpehmekapslid

 • Toimeaine on fentikonasoolnitraat. Üks vaginaalpehmekapsel sisaldab 200 mg fentikonasoolnitraati.
 • Teised koostisosad on: keskmise ahelaga triglütseriidid, kolloidne veevaba ränidioksiid. Kapsli kest sisaldab želatiini, glütserooli, titaandioksiidi (E171), naatriumetüülparahüdroksübensoaati (E215), naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E218).

Lomexin 600 mg vaginaalpehmekapslid

 • Toimeaine on fentikonasoolnitraat. Üks vaginaalpehmekapsel sisaldab 600 mg fentikonasoolnitraati.
 • Teised koostisosad on: kerge vedel parafiin, valge pehme parafiin, sojaletsitiin. Kapsli kest sisaldab želatiini, glütserooli, titaandioksiidi (E171), naatriumetüülparahüdroksübensoaati (E215), naatriumpropüülparahüdroksübensoaati (E218).

Kuidas Lomexin välja näeb ja pakendi sisu

200 mg vaginaalpehmekapslid: blister, mis sisaldab kolme naturaalvalget tilgakujulist vaginaalpehmekapslit.

600 mg vaginaalpehmekapslid: blister, mis sisaldab ühte naturaalvalget ovaalset vaginaalpehmekapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Recordati Ireland Limited, Raheens East, Ringaskiddy, CO. Cork,

Iirimaa

Tootja:

CATALENT ITALY S.p.A. via Nettunense Km 20,100 Aprilia (LT),

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel. 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.