Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lifsar pulmojet - inhalatsioonipulber (50mcg +500mcg 1annust) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R03AK06
Toimeaine: salmeterool +flutikasoon
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lifsar PulmoJet, 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ühekordne inhalatsiooniannus (annustamine toimub läbi suuotsiku) sisaldab 45 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 465 mikrogrammi flutikasoonpropionaati. See vastab 50 mikrogrammile salmeteroolile (salmeteroolksinafoaadina) ja 500 mikrogrammile flutikasoonpropionaadile ühes mõõdetud annuses.

INN. Salmeterolum, fluticasonum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks annus sisaldab kuni 7 mg laktoosmonohüdraati. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Inhalatsioonipulber.

Inhalaator sisaldab valget pulbrit. Inhalaatori korpus on hall ja valge, halli põhja ja suuotsikuga, valge katte ja purpurpunase või halli põhjakattega.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (FEV1 <60% normist enne bronhodilataatori manustamist) ja korduvate ägenemiste anamneesiga patsientide sümptomaatiline ravi, kui väljendunud haigussümptomid püsivad vaatamata bronhodilataatori regulaarsele kasutamisele.

Ravim on näidustatud alates 18 aasta vanusest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Manustamisviis: inhalatsioon.

Patsientidele tuleb selgitada, et parima terapeutilise toime saavutamiseks tuleb Lifsar PulmoJet’i manustada regulaarselt, seda ka sümptomite puudumisel.

Ravim Lifsar PulmoJet on saadaval ainult tugevusega 50 mikrogrammi salmeterooli ja 500 mikrogrammi flutikasoonpropionaati ühes mõõdetud annuses.

Soovitatavad annused

Täiskasvanud:

Üks inhalatsioon 50 mikrogrammi salmeterooli ja 500 mikrogrammi flutikasoonpropionaati kaks korda ööpäevas.

Patsientide erigrupid

Eakatel ja neerukahjustusega patsientidel ei ole vaja annust muuta. Puuduvad andmed Lifsar PulmoJet’i kasutamise kohta maksakahjustuse korral.

LIFSAR PULMOJET_1645499_SPC_16454992x1

Lapsed

Lifsar PulmoJet’i ei kasutata lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Manustamisviis

Patsiente tuleb õpetada oma inhalaatorit õigesti käsitsema. (vt teavet pakendi infolehest).

sissevoolu avad

Suuotsik

näidikuaken

Annustamiseks valmisolekut näitav aken

Märkus: Number, mida näete annuse näidikuaknas viitab algsele inhalatsioonide arvule (60) seadmes ja see ei muutu isegi siis, kui seade on tühi. Roheline värv annuse näidikuaknas näitab ligikaudselt, mitu inhalatsiooni on veel jäänud (vt allpool lõigus teksti “Millal tuleb inhalaator välja vahetada”).

Lifsar PulmoJet’i kasutamise põhialused on

1.AVAMINE: eemalda valge kate.

2.INHALEERIMINE: haara huultega suuotsiku ümbert ja hinga sügavalt sisse.

3.KLÕPSUGA SULGEMINE: aseta kate täielikult peale.

Kasutusjuhend

 

1.

AVAMINE

FIG. 01

Seadmest hoitakse kahe käega kinni: ühe käega hallist

põhjast ja teisega valgest kaitsekattest. Seadet võib hoida mistahes asendis.

• Valge katte eemaldamiseks halli põhja küljest tuleb keerata mõlemat osa vastupidistes suundades (Joonis 1). Patsient tunneb kerget vastupanu, kui kate on poolenisti avatud.

Roheline värvus annustamiseks valmisoleku aknas näitab,

FIG. 02

 

et inhalatsiooniseade on kasutusvalmis (Joonis 2).

 

LIFSAR PULMOJET_1645499_SPC_16454993x1

2.INHALEERIMINE

Inhalaatorit tuleb hoida kindlalt hallist põhjast, suunaga suust eemal. Hingata nii sügavalt välja, kui on veel mugav.

Patsient ei tohi hingata läbi inhalaatori.

Huultega tuleb haarata ümber halli suuotsiku (Joonis 3) nii, et huuled ei kataks õhu sissevoolu avasid. Patsient ei tohi suuotsikut närida ega hammustada.

Patsient peab hingama suu kaudu nii sügavalt ja jõuliselt sisse kui võimalik (mitte nina kaudu).

Patsient ei tohi katkestada hingamist, kui ta kuuleb pehmet “sulpsatust” “Sulpsatuse” heli inhaleerimisprotseduuri ajal tähendab, et annus vabanes.

Patsient peab täiendavalt hoidma hinge kinni 5...10 sekundit või nii kaua, kui see on talle mugav, enne kui ta hingab aeglaselt nina kaudu välja ja jätkab seejärel normaalset hingamist.

Roheline värv peab nüüd olema annustamiseks valmisoleku aknast kadunud, mis näitab et annus on edukalt manustatud (Joonis 4).

3.KLÕPSUGA SULGEMINE

Valge kate tuleb kindlalt hallile põhjale tagasi keerata kuni kuuldub klõpsatus (Joonis 5)..

See on oluline, et katet keeratakse kuni klõpsatuse tekkimiseni, sest sellega laetakse ravimi järgmine annus. Katte ja põhja keermed peavad omavahel sobima.

Kui arst on soovitanud manustada rohkem kui ühe annuse, peab patsient kõiki eelkirjeldatud tegevusi kordama.

Patsiente tuleb juhendada, et nad loputaks suud veega (ja sülitaksid vee välja) ja/või harjaks oma hambaid pärast iga manustamiskorda, et vähendada orofarüngeaalse kandidiaasi ja kurgu valulikkuse tekke riski (Joonis 6).

FIG. 03

FIG. 04

FIG. 05

FIG. 06

LIFSAR PULMOJET_1645499_SPC_16454994x1

Millal tuleb inhalaator välja vahetada?

FIG. 07

 

 

 

 

Algselt inhalaatoris olevate annuste arv (60) on näha seadme annuse näidikuaknas (Joonis 07). See number ei muutu ka siis, kui seade on tühi. Roheline värv annuse näidikuaknas näitab seadmesse jäänud ligikaudset ravimi annuste arvu. Hoides inhalaatorit püstises asendis silmade kõrgusel on võimalik kontrollida, palju ravimit mahutis on.

Kui roheline värv jõuab punase jooneni, tähendab see, et seadmesse on jäänud ligikaudu 10 inhalatsiooni annust (Joonis 7,

10 järelejäänud annust). Patsient võib inhalaatori kasutamist jätkata, kuid peab küsima arstilt juba uue retsepti.

Kui rohelist värvi enam üldse näha pole, on inhalaator tühi (Joonis 7 – Tühi).

Full = täis

Half full = pool täis

10 remaining doses – 10 annust on alles Empty - tühi

Inhalaatori puhastamine

Suuotsikut võib puhastada puhta, kuiva lapiga pühkides. Ärge kasutage suuotsiku puhastamiseks vett või muid vedelikke.

Inhalaator peab olema alati valge kattega kaitstud, kui seda ei kasutata.

Inhalaatorit tuleb hoida niiskuse eest kaitstult.

Muu teave inhalaatori kohta

Valge kate on peale keeratav ja teeb klõpsu ka siis, kui inhalaator on tühi.

Heli, mis kuuldub inhalaatori raputamisel, ei tulene ravimist, see on kuivatusaine. Seetõttu heli järgi ei ole võimalik otsustada, kui palju ravimit veel inhalaatoris alles on.

Inhalaatorisse ei ole võimalik ette laadida rohkem kui üks annus.

Kui seade on ilma kaitsekatteta olnud mõni aeg, tuleb kate enne järgmist annustamist tagasi panna.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

KOK-i ägenemiste korral on tüüpiliselt näidustatud ravi süsteemsete glükokortikosteroididega, seetõttu tuleb patsiente juhendada, et nad pöörduksid arsti poole, kui sümptomid Lifsar PulmoJet’i kasutamise ajal halvenevad.

Ravi Lifsar PulmoJet’iga ei tohi lõpetada järsku, kuna esineb ägenemise oht.

KOK-iga patsientidel võib ravi lõpetamisega samuti kaasneda sümptomaatiline dekompensatsioon ja vajalik on arstlik järelevalve.

Nagu ka teiste inhaleeritavate glükokortikosteroidide korral, tuleb ettevaatlik olla Lifsar PulmoJet’i manustamisel aktiivse või latentse kopsutuberkuloosiga ning hingamisteede seen-, viirus- või muude infektsioonidega patsientidele. Kui see on näidustatud, tuleb kohe alustada sobivat ravi.

Harva võivad Lifsar PulmoJet’i suured terapeutilised annused põhjustada südame rütmihäireid, nt supraventrikulaarset tahhükardiat, ekstrasüstooliat ja kodade virvendust ning seerumi kaaliumisisalduse kerget mööduvat vähenemist. Lifsar PulmoJet’i tuleb ettevaatusega manustada raske südame-veresoonkonna haiguse või südame rütmihäirete ning suhkurtõve, türeotoksikoosi ja korrigeerimata hüpokaleemia korral või patsientidele, kellel on eelsoodumus seerumi kaaliumisisalduse vähenemiseks.

Väga harva on kirjeldatud vere glükoositaseme tõusu (vt lõik 4.8) ning sellega tuleb arvestada ravimi määramisel diabeedi anamneesiga patsientidele.

Nagu ka teiste inhaleeritavate ravimite puhul, võib vahetult pärast manustamist tekkida paradoksaalne bronhospasm vilistava hingamise ja hingelduse süvenemisega. Paradoksaalne bronhospasm allub kiiretoimelisele bronhodilataatorile ja ravida tuleb otsekohe. Lifsar PulmoJet’i kasutamine tuleb otsekohe lõpetada, hinnata patsiendi seisundit ning vajadusel rakendada alternatiivset ravi.

Kirjeldatud on beeta-2-adrenomimeetikumi farmakoloogilisi kõrvaltoimeid, nagu treemor, südamepekslemine ja peavalu, kuid need on üldiselt mööduvad ja taanduvad regulaarse ravi puhul.

Inhaleeritavate glükokortikosteroidide kasutamisel võivad tekkida süsteemsed toimed, eriti suurte annuste pikaajalisel kasutamisel. Süsteemsete toimete teke on vähem tõenäoline kui suukaudsete glükokortikosteroidide kasutamisel. Võimalikud süsteemsed toimed on järgmised: Cushingi sündroom, Cushingi sündroomile sarnased sümptomid, neerupealiste supressioon, luu mineraalse tiheduse vähenemine, katarakt ja glaukoom ning harvem erinevad psühholoogilised või käitumuslikud toimed, sealhulgas psühhomotoorne hüperaktiivsus, unehäired, ärevus, depressioon või agressiivsus (eriti lastel). Seetõttu on oluline patsiendi regulaarne jälgimine ning inhaleeritava glükokortikoidi annuse tiitrimine väikseima efektiivse annuseni, mis hoiab haiguse kontrolli all.

Patsientidel, kes saavad pikaajalist ravi inhaleeritavate glükokortikosteroidide suurte annustega, võib tekkida neerupealiste supressioon ja äge adrenaalkriis. Väga harvadel juhtudel on neerupealiste supressiooni ja ägedat adrenaalkriisi kirjeldatud ka flutikasoonpropionaadi

500....1000 mikrogrammiste annuste puhul. Ägeda adrenaalkriisi võivad vallandada näiteks trauma, operatsioon, infektsioon või annuse kiire vähendamine. Sümptomid on tüüpiliselt ebamäärased ja võivad olla järgmised: isutus, kõhuvalu, kehakaalu langus, väsimus, peavalu, iiveldus, oksendamine, vererõhu langus, teadvuse häired, hüpoglükeemia ja krambid. Stressiperioodidel või plaaniliste operatsioonide ajal tuleb kaaluda täiendava süsteemse glükokortikosteroidravi kasutamist.

Inhaleeritava flutikasoonpropionaadi kasutuselevõtmisel peaks vähenema vajadus suukaudse glükokortikosteroidravi järele, kuid suu kaudu glükokortikosteroide kasutavate patsientide üleviimisel inhaleeritavale flutikasoonpropionaadile võib kaua aega püsida neerupealiste funktsiooni languse oht. Seetõttu peab nende patsientide ravimisel olema eriti ettevaatlik ja regulaarselt tuleb kontrollida adrenokortikaalset funktsiooni. Sama oht võib olla patsientidel, kes on varem vajanud suurtes annustes erakorralist glükokortikosteroidravi. Neerupealiste funktsiooni võimaliku langusega tuleb arvestada ka erakorralistes või plaanilistes stress-situatsioonides ning tuleb kaaluda sobiva glükokortikosteroidravi kasutamist. Enne plaanilisi protseduure võib neerupealiste kahjustuse ulatus vajada spetsialisti konsultatsiooni.

Ritonaviiri toimel võib flutikasoonpropionaadi plasmakontsentratsioon oluliselt suureneda. Seetõttu tuleb nende samaaegsest kasutamisest hoiduda, välja arvatud juhul, kui võimalik kasu patsiendile ületab süsteemsete glükokortikosteroide kõrvaltoimete ohu. Süsteemsete kõrvaltoimete tekke risk suureneb ka flutikasoonpropionaadi kombineerimisel teiste tugevatoimeliste CYP3A inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Pneumoonia KOK-iga patsientidel

Inhaleeritavate kortikosteroididega ravitud KOK-iga patsientidel on täheldatud pneumoonia, sealhulgas haiglaravi vajava pneumoonia esinemissageduse suurenemist. Leitud on mõningaid tõendeid pneumoonia tekkeriski suurenemise kohta steroidide annuse suurendamisel, aga seda ei ole

kõigi uuringute lõikes lõplikult tõestatud. Puuduvad veenvad kliinilised tõendid inhaleeritavate kortikosteroidpreparaatide klassisiseste erinevuste kohta seoses pneumoonia tekkeriski raskusastmega. Arstid peavad jääma valvsaks võimaliku pneumoonia tekkimise suhtes KOK-iga patsientidel, sest selliste infektsioonide kliinilised tunnused kattuvad KOK-i ägenemise sümptomitega. KOK-iga patsientide pneumoonia tekkeriski tegurite hulka kuuluvad suitsetamine, kõrgem iga, madal kehamassiindeks (KMI) ja raske KOK.

TORCH uuringus KOK-iga patsientidel, kes said 50 mikrogrammi salmeterooli/500 mikrogrammi flutikasoonpropionaadi kaks korda ööpäevas, täheldati platseebogrupiga võrreldes alumiste hingamisteede infektsioonide (eriti kopsupõletiku ja bronhiidi) suurenenud esinemissagedust, sama täheldati SCO40043 ja SCO100250 uuringutes, kus võrreldi KOK-iga kasutatavat väiksemat kinnitamata annust 50 mikrogrammi salmeterooli/250 mikrogrammi flutikasoonpropionaati kaks korda ööpäevas ainult 50 mikrogrammi salmeterooli annusega kaks korda ööpäevas (vt lõigud 4.8 ja 5.1). Kopsupõletiku sarnast esinemissagedust täheldati salmeterool/flutikasoonpropionaadi saanute grupis kõikides uuringutes. Kui raske KOK-iga patsiendil on tekkinud kopsupõletik, tuleb Lifsar Pulmojet’iga ravi vajadust uuesti hinnata.

Andmed suurest kliinilisest uuringust (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) näitasid, et afro-ameerika patsientidel oli salmeterooli kasutamisel platseeboga võrreldes suurem risk tõsiste respiratoorsete kõrvaltoimete või surma tekkeks (vt lõik 5.1). Ei ole teada, kas see oli tingitud farmakogeneetilistest või muudest teguritest. Seetõttu tuleb mustanahalistel patsientidel paluda ravi jätkata, kuid pöörduda arsti poole, kui astmanähud ei ole Lifsar PulmoJet’i kasutamise ajal kontrolli all või süvenevad.

Süsteemse ketokonasooli samaaegsel kasutamisel suureneb oluliselt salmeterooli süsteemne ekspositsioon. See võib viia süsteemsete toimete esinemissageduse suurenemiseni (nt QTc intervalli pikenemine ja südamepekslemine). Seetõttu tuleb vältida samaaegset ravi ketokonasooli või teiste tugevate CYP3A4 inhibiitoritega, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu ületab salmeteroolravi süsteemsete kõrvaltoimete potentsiaalselt suurenenud riski (vt lõik 4.5).

Üks Lifsar PulmoJet’i annus sisaldab kuni 7 mg laktoosmonohüdraati. See kogus tavaliselt ei põhjusta laktoositalumatusega inimestele probleeme. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Beetaadrenoblokaatorid võivad vähendada või antagoniseerida salmeterooli toimet. Nii mitteselektiivseid kui ka selektiivseid beetaadrenoblokaatoreid tohib kasutada vaid äärmisel vajadusel. Beeta-2-adrenomimeetikumidega ravi tagajärjel võib tekkida potentsiaalselt raskekujuline hüpokaleemia. Seda toimet võib tugevdada samaaegne ravi ksantiini derivaatide, steroidide ja diureetikumidega.

Teiste beetaadrenomimeetikume sisaldavate ravimite samaaegsel kasutamisel võib olla aditiivne toime.

Flutikasoonpropionaat

Tavatingimustes on inhaleerimise järgselt tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatud ulatusliku maksas ja sooles toimuva esmase metabolismi ja suure süsteemse kliirensi tõttu flutikasoonpropionaadi kontsentratsioon plasmas väike. Seega on flutikasoonpropionaadi kliiniliselt oluliste koostoimete teke ebatõenäoline.

Tervete isikutega teostatud koostoimeuuringust intranasaalse flutikasoonpropionaadiga ilmnes, et ritonaviiri (tugevatoimeline tsütokroom P450 3A4 inhibiitor) 100 mg kaks korda ööpäevas manustamisel suureneb mitusada korda flutikasoonpropionaadi plasmakontsentratsioon, mille tulemusena väheneb märkimisväärselt seerumi kortisoolisisaldus. Puuduvad andmed selle koostoime kohta inhaleeritava flutikasoonpropionaadi puhul, kuid oodata on ravimi plasmakontsentratsiooni

märkimisväärset suurenemist. Kirjeldatud on Cushingi sündroomi ja neerupealiste supressiooni. Selle kombinatsiooni kasutamist tuleb vältida ning kasutada seda vaid juhul, kui potentsiaalne kasu patsiendile ületab glükokortikosteroidide süsteemsete kõrvaltoimete ohu.

Tervete vabatahtlikega läbiviidud väikeses uuringus suurenes veidi nõrgema toimega CYP3A inhibiitori ketokonasooli toimel ühekordselt manustatud flutikasoonpropionaadi plasmakontsentratsioon 150% võrra. Selle tulemusena oli plasma kortisoolisisalduse langus suurem kui ainult flutikasoonpropionaadi manustamise järgselt. Teiste tugevatoimeliste CYP3A inhibiitorite (nt itrakonasooli) ja mõõdukate CYP3A inhibiitorite (nt erütromütsiini) samaaegsel kasutamisel on samuti oodata flutikasoonpropionaadi plasmakontsentratsiooni ja süsteemsete kõrvaltoimete riski suurenemist. Vajalik on ettevaatus ning võimalusel hoiduda nende ravimite pikaajalisest kasutamisest.

Salmeterool

Tugevad CYP3A4 inhibiitorid

Ketokonasooli (400 mg suu kaudu üks kord ööpäevas) ja salmeterooli (50 mikrogrammi inhalatsiooni teel kaks korda ööpäevas) samaaegne manustamine 15 tervele isikule 7 päeva jooksul viis salmeterooli ekspositsiooni olulise (CMAX 1,4-kordse ja AUC 15-kordse) suurenemiseni plasmas. See võib põhjustada salmeteroolravi teiste süsteemsete toimete (nt QTc intervalli pikenemise ja südamepekslemise) esinemissageduse suurenemist võrreldes ainult salmeterool- või ketokonasoolraviga (vt lõik 4.4).

Ei ole täheldatud kliiniliselt olulist toimet vererõhule, südame löögisagedusele, vere glükoosi- ega kaaliumisisaldusele. Koos ketokonasooliga manustamisel ei suurenenud salmeterooli eliminatsiooni poolväärtusaeg ega suurenenud salmeterooli kuhjumine korduval manustamisel.

Vältida tuleb samaaegset ravi ketokonasooliga, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu ületab salmeteroolravi süsteemsete kõrvaltoimete potentsiaalselt suurenenud riski. Teiste tugevate CYP3A4 inhibiitorite (nt itrakonasooli, telitromütsiini, ritonaviiri) puhul esineb tõenäoliselt sarnane koostoimete risk.

Mõõdukad CYP3A4 inhibiitorid

Erütromütsiini (500 mg suukaudselt kolm korda ööpäevas) ja salmeterooli (50 mikrogrammi inhalatsiooni teel kaks korda ööpäevas) samaaegne manustamine 15 tervele isikule 6 päeva jooksul viis salmeterooli ekspositsiooni vähese, kuid statistiliselt mitteolulise suurenemiseni (CMAX 1,4 korda ja AUC 1,2 korda). Koosmanustamine erütromütsiiniga ei olnud seotud ühegi tõsise kõrvaltoimega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Puuduvad inimestelt saadud andmed. Kuid loomkatsetes ei ilmnenud salmeterooli või flutikasoonpropionaadi toimet fertiilsusele.

Rasedus

Keskmine hulk rasedate kohta saadud andmeid (300 kuni 1000 raseda andmed) näitab, et salmeterool ja flutikasoonpropionaat ei põhjusta väärarenguid ega avalda kahjulikku toimet lootele/vastsündinule. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele beeta-2-adrenomimeetikumide ja glükokortikosteroidide manustamise järgselt (vt lõik 5.3).

Lifsar PulmoJet’i kasutamist rasedatel tuleb kaaluda vaid juhul, kui oodatav kasu emale on suurem kui võimalikud ohud lootele.

Rasedate naiste ravimiseks tuleb kasutada flutikasoonpropionaadi väikseimat efektiivset annust, mis tagab piisava kontrolli haiguse üle.

Imetamine

Ei ole teada, kas salmeterool ja flutikasoonpropionaat/metaboliidid erituvad rinnapiima.

Uuringud on näidanud, et salmeterool ja flutikasoonpropionaat ning nende metaboliidid erituvad lakteerivate rottide piima.

Riski rinnapiimatoidul vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või Lifsar PulmoJet-ravi katkestamine tuleb otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Lifsar PulmoJet ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Kuna Lifsar PulmoJet sisaldab nii salmeterooli kui flutikasoonpropionaati, võivad tekkida mõlema ühendiga seotud kõrvaltoimed. Kahe ühendi samaaegsel manustamisel ei ole täheldatud täiendavate kõrvaltoimete lisandumist.

Kõrvaltoimed, mida on seostatud salmeterooli/flutikasoonpropionaadiga, on toodud allpool, loetletuna organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on toodud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Esinemissagedused põhinevad kliiniliste uuringute andmetel. Platseebo puhul täheldatud esinemissagedust arvesse ei võetud.

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Esinemissagedus

Infektsioonid ja

Suuõõne ja neelu kandidiaas

Sage

infestatsioonid

Pneumoonia (KOK-iga patsientidel)

Sage1, 3, 5

 

Bronhiit

Sage1, 3

Immuunsüsteemi

Ülitundlikkusreaktsioonid, koos järgmiste ilmingutega:

 

häired

-

Naha ülitundlikkusreaktsioonid

 

 

-

Respiratoorsed sümptomid (düspnoe)

Aeg-ajalt

 

- Angioödeem (põhiliselt näo- ja suu-neelu piirkonna

Harv

 

 

turse)

 

 

- Anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk

 

 

-

Respiratoorsed sümptomid (bronhospasm)

 

Endokriinsüsteemi

Cushingi sündroom, Cushingi sündroomile sarnased

Harv

häired

sümptomid, neerupealiste supressioon, kasvupeetus

 

 

lastel ja noorukitel, luu mineraalse tiheduse vähenemine

 

Ainevahetus- ja

Hüpokaleemia

Sage

toitumishäired

Hüperglükeemia

Aeg-ajalt

Psühhiaatrilised häired

Ärevus, unehäired

Aeg-ajalt

 

Käitumise muutused, sh psühhomotoorne hüperaktiivsus

Harv

 

ja ärrituvus (peamiselt lastel)

 

 

Depressioon, agressiivsus (peamiselt lastel)

Teadmata

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Väga sage

 

Treemor

Aeg-ajalt

Silma kahjustused

Katarakt

Aeg-ajalt

 

Glaukoom

Harv

Südame häired

Palpitatsioonid, tahhükardia, kodade virvendus,

Aeg-ajalt

 

stenokardia

 

 

Südame rütmihäired (sh supraventrikulaarne tahhükardia

Harv

 

ja ekstrasüstoolia)

 

Respiratoorsed,

Nasofarüngiit

Väga sage2, 3

rindkere ja

Neelu ärritus, hääle kähedus/düsfoonia

Sage

mediastiinumi häired

Sinusiit

Sage1, 3

 

Paradoksaalne bronhospasm

Harv

Naha ja nahaaluskoe

Kontusioonid

Sage1, 3

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja

Lihaskrambid, artralgia, müalgia

Sage

sidekoe kahjustused

Traumaatilised luumurrud

Sage1, 3

1 Esines sageli platseebo puhul.

2 Esines väga sageli platseebo puhul.

3 Esines 3 aasta jooksul kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse uuringus.

4 Vt lõik 4.4.

5 Vt lõik 5.1.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

On teatatud beeta-2-agonistide raviga seotud farmakokineetilistest kõrvaltoimetest, nagu treemor, südamepekslemine ja peavalu, kuid need on üldjuhul mööduvad ja taanduvad regulaarse ravi korral.

Nagu ka teiste inhaleeritavate ravimite puhul, võib vahetult pärast manustamist tekkida paradoksaalne bronhospasm vilistava hingamise ja hingelduse süvenemisega. Paradoksaalne bronhospasm allub kiiretoimelisele bronhodilataatorile ja ravida tuleb otsekohe. Lifsar PulmoJet’i kasutamine tuleb otsekohe lõpetada, hinnata patsiendi seisundit ning vajadusel alustada alternatiivset ravi.

Flutikasoonpropionaadi sisalduse tõttu võivad mõnel patsiendil tekkida hääle kähisemine ning suuõõne ja neelu ning harva söögitoru kandidiaas. Nii hääle kähedust kui suuõõne ja neelu kandidiaasi juhte saab leevendada, kui vahetult pärast inhalaatori kasutamist suud veega loputada ja/või hambaid puhastada. Sümptomaatilist suuõõne ja neelu kandidiaasi võib ravida lokaalsete seenevastaste ravimitega, jätkates samal ajal ravi Lifsar PulmoJet’iga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Puuduvad kliinilistest uuringutest saadud andmed Lifsar PulmoJet’i üleannustamise kohta, kuid olemasolevad andmed mõlema toimeaine üleannustamise kohta on toodud allpool.

Salmeterooli üleannustamise nähud on pearinglus, süstoolse vererõhu tõus, treemor, peavalu ja tahhükardia. Kui Lifsar PulmoJet-ravi jäetakse ära preparaadis sisalduva beetaadrenomimeetikumi üleannustamise tõttu, tuleb kaaluda sobiva hormoonasendusravi rakendamist. Lisaks võib tekkida hüpokaleemia, mistõttu peab jälgima seerumi kaaliumisisaldust. Kaaluda tuleb kaaliumi asendamist.

Äge üleannustamine: lubatust suuremate flutikasoonpropionaadi annuste inhaleerimine võib põhjustada neerupealiste funktsiooni ajutist pärssumist. See ei nõua erakorraliste ravimeetmete rakendamist, kuna neerupealiste funktsioon taastub tavaliselt mõne päevaga, mida hinnatakse plasma kortisoolisisalduse järgi.

Inhaleeritava flutikasoonpropionaadi korduv üleannustamine, vt lõik 4.4: neerupealiste supressiooni oht: jälgida tuleb neerupealiste funktsiooni ja vajalikuks võib osutuda ravi süsteemse glükokortikosteroidiga. Pärast seisundi stabiliseerumist tuleb jätkata inhaleeritava glükokortikosteroidi manustamist soovitatud annuses.

Flutikasoonpropionaadi ägeda ja korduva üleannustamise puhul peab Lifsar PulmoJet-ravi jätkama sobivas annuses, mis tagab kontrolli haigusnähtude üle.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

LIFSAR PULMOJET_1645499_SPC_164549910x1

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Inhaleeritavad adrenergilised ained; adrenergilised ained kombinatsioonis kortikosteroidide või teiste ainetega, v.a. antikolinergilised.

ATC-kood: R03AK06

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Lifsar PulmoJet sisaldab salmeterooli ja flutikasoonpropionaati, millel on erinevad toimemehhanismid. Kummagi ravimi vastavaid toimemehhanisme on kirjeldatud järgnevalt.

Salmeterool

Salmeterool on kestva toimega (12 tundi) selektiivne beeta-2-adrenoretseptori agonist pika külgahelaga, mis seondub retseptori ekso-saidiga.

Salmeterooli poolt esile kutsutud bronhide lõõgastus püsib kauem - vähemalt 12 tundi - kui lühitoimeliste beeta-2-agonistide tavaannuste kasutamisel.

Flutikasoonpropionaat (FP)

Inhaleeritav flutikasoonpropionaat avaldab terapeutilistes annustes kortikosteroididele iseloomulikku põletikuvastast toimet kopsudesse, vähendades astma sümptomeid ja ägenemisi, omades vähem kõrvaltoimeid, kui kortikosteroidide süsteemsel manustamisel.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

KOK-i kliinilised uuringud

TORCH oli 3-aastane uuring, et hinnata ravi salmeterool/flutikasoonpropionaadiga 50/500 mikrogrammi kaks korda ööpäevas, salmeterooliga 50 mikrogrammi kaks korda ööpäevas, flutikasoonpropionaadiga (FP) 500 mikrogrammi kaks korda ööpäevas või platseebo toimet üldisele suremusele KOK-iga patsientidel. Topeltpimeravimit saama randomiseeriti KOK-iga patsiendid, kellel oli ravieelne (bronhodilataatori manustamisele eelnev) FEV1 <60% normist. Uuringu jooksul oli patsientidele lubatud tavaline KOK-i ravi, välja arvatud teised inhaleeritavad kortikosteroidid, pikatoimelised bronhodilataatorid ja pikaajaline süsteemne kortikosteroidravi. Elulemust hinnati 3ndal aastal kõigil patsientidel, hoolimata uuritava ravi katkestamisest. Esmane tulemusnäitaja oli üldise suremuse vähenemine 3 aasta möödudes salmeterool/FP vs platseebo puhul.

 

Platseebo

Salmeterool 50

FP 500

Salmeterool +

 

N = 1524

N = 1521

N = 1534

FP 50/500

 

 

 

 

N = 1533

Üldine suremus 3 aasta möödudes

 

 

 

 

Surmade arv

(%)

(15,2%)

(13,5%)

(16,0%)

(12,6%)

Riskisuhe võrreldes platseeboga

 

0,879

1,060

0,825

(usaldusvahemikud)

N/A

(0,73, 1,06)

(0,89, 1,27)

(0,68, 1,00)

p-väärtus

 

0,180

0,525

0,052

Riskisuhe salmeterool/FP 50/500

 

0,932

0,774

 

võrreldes komponentidega

N/A

(0,77, 1,13)

(0,64, 0,93)

N/A

(usaldusvahemikud)

0,481

0,007

 

 

p-väärtus

 

 

 

 

1 Mitteoluline p-väärtus pärast kohandamist kahe esmase efektiivsuse võrdluse vaheanalüüsi järgi suitsetamisharjumuste järgi stratifitseeritud logaritmilisest astaktestist.

Salmeterool/FP-ga ravitud patsientidel täheldati elulemuse pikenemist 3 aasta jooksul võrreldes platseeboga, kuid see ei saavutanud statistilise olulisuse piiri p≤0,05.

Patsientide protsent, kes surid 3 aasta jooksul KOK-iga seotud põhjustel, oli 6,0% platseebo, 6,1% salmeterooli, 6,9% FP ja 4,7% salmeterool/FP puhul.

Mõõdukate kuni raskete ägenemiste keskmine arv aastas vähenes oluliselt salmeterool/FP puhul võrreldes salmeterooli, FP ja platseeboga (keskmine sagedus salmeterool/FP rühmas 0,85 võrreldes 0,97-ga salmeterooli rühmas, 0,93-ga FP rühmas ja 1,13-ga platseebo puhul). See tähendab mõõdukate kuni raskete ägenemiste sageduse vähenemist 25% (95% CI: 19...31%; p<0,001) võrreldes platseeboga, 12% võrreldes salmeterooliga (95% CI: 5...19%, p=0,002) ja 9% võrreldes FP-ga (95% CI: 1...16%, p=0,024). Salmeterooli ja FP toimel vähenes oluliselt ägenemiste sagedus võrreldes platseeboga vastavalt 15% (95% CI: 7...22%; p<0,001) ja 18% (95% CI: 11...24%; p<0,001) võrra.

Tervisega seotud elukvaliteet, mida hinnati SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire) alusel, paranes kõigi aktiivsete ravide toimel võrreldes platseeboga. Keskmine paranemine kolme aasta jooksul oli salmeterool/FP puhul -3,1 ühikut võrreldes platseeboga (95% CI: -4,1...-2,1; p<0,001), -2,2 ühikut võrreldes salmeterooliga (p<0,001) ja -1,2 ühikut võrreldes FP-ga (p=0,017). Kliiniliselt oluliseks loetakse vähenemine 4 ühiku võrra.

Hinnatav 3-aasta tõenäosus kõrvaltoimena kirjeldatud kopsupõletiku tekkeks oli 12,3% platseebo, 13,3% salmeterooli, 18,3% FP ja 19,6% salmeterool/FP puhul (riskisuhe salmeterool/FP vs platseebo: 1,64, 95% CI: 1,33...2,01, p<0,001). Kopsupõletikuga seotud surmade sagenemist ei täheldatud; raviaegsete surmajuhtude arv, mis loeti eelkõige kopsupõletikust tingituks, oli 7 platseebo, 9 salmeterooli, 13 FP ja 8 salmeterool/FP puhul. Luumurru tekke tõenäosuse olulist erinevust ei leitud (5,1% platseebo, 5,1% salmeterooli, 5,4% FP ja 6,3% salmeterool/FP puhul; riskisuhe salmeterool/FP vs platseebo: 1,22, 95% CI: 0,87...1,72, p=0,248).

6 ja 12 kuud kestnud platseebokontrolliga kliinilised uuringud on näidanud, et salmeterool/FP 50/500 mikrogrammi regulaarsel kasutamisel paraneb kopsufunktsioon ning väheneb hingeldus ja vajadus hooravimi kasutamise järele.

Uuringud SCO40043 ja SCO100250 olid randomiseeritud, topeltpimedad, paralleelgruppides läbi viidavad uuringud, kus võrreldi salmeterool/FP 50/250 mikrogrammi kaks korda ööpäevas (annus KOK-i raviks ei ole Euroopa Liidus kinnitatud) toimet salmeterooli 50 mikrogrammi kaks korda ööpäevas toimega KOK-i mõõdukatele/rasketele ägenemistele aasta jooksul patsientidel, kellel FEV1 on alla 50% normist ja kellel on anamneesis esinenud KOK-i ägenemist. Mõõdukat/rasket ägenemist defineeriti, kui sümptomite halvenemist sel määral, et oli vaja rakendada ravi suukaudsete kortikosteroidide ja/või antibiootikumidega või patsient hospitaliseerida.

Uuringud algasid 4-nädalase sissejuhatava perioodiga, mille vältel said kõik uuringusse kaasatud patsiendid avatud märgistusega salmeterool/FP-d 50/250, et ühtlustada kaasatud patsientide ravi ja stabiliseerida haigus 52 nädalaks enne randomiseerimist. Patsiendid randomiseeriti 1:1 salmeterool/FP 50/250, kokku ravikavatsusega patsiente (ITT) 776 või salmeteroolile, kokku ravikavatsusega patsiente (ITT) 778. Enne sissejuhatavat perioodi pidid patsiendid lõpetama oma varasema KOK-ravi, v.a lühitoimeliste bronhodilataatorite kasutamine. Samaaegne inhaleeritavate pikatoimeliste bronhodilataatorite (beeta-2-agonistid ja antikoliinergilised ained), ipratroopium/salbutamooli kombinatsioonravimite, suukaudsete beeta-2-agonistide ja teofülliinipreparaatide kasutamine ei olnud raviperioodil lubatud. Suukaudsed kortikosteroidid ja antibiootikumid olid lubatud KOK-i ägenemise raviks spetsiifiliste ravijuhiste alusel. Salbutamooli kasutasid patsiendid kogu uuringu vältel vastavalt vajadusele.

Mõlema uuringu tulemused näitasid, et võrreldes salmeterooliga vähenes salmeterool/FP 50/250 ravi tulemusel mõõdukate/raskete KOK-i ägenemiste sagedus aasta jooksul oluliselt (SCO40043: vastavalt 1,53 ja 1,06 patsiendi kohta aastas, määra suhe 0,70, 95% CI: 0,58 kuni 0,83, p<0,001; SCO100250: vastavalt 1,59 ja 1,10 patsiendi kohta aastas, määra suhe 0,70, 95% CI: 0,58 kuni 0,83, p<0,001). Uuringu teisesed efektiivsuse tulemusnäitajad (aeg esimese mõõduka/raske ägenemiseni, suukaudsete kortikosteroidide manustamist nõudvate ägenemiste arv aasta jooksul, ravimi annustamise eelne hommikune (AM) FEV) näitasid salmeterool/FP 50/250 olulist paremust võrreldes salmeterooliga. Kõrvaltoimete profiilid salmeterool/FP 50/250 (2 korda ööpäevas) grupis, võrreldes salmeterooliga, olid sarnased, v.a kopsupõletiku ja teadaolevate paiksete kõrvaltoimete (kandidiaas ja düsfoonia) suurem esinemissagedus. Kopsupõletikuga seotud juhtudest teatati salmeterool/FP 50/250 mikrogrammi (2 korda ööpäevas) grupis 55 (7%) patsiendil ja salmeterooli grupis 25 (3%) patsiendil.

Kopsupõletikust teatamise sagedus salmeterool/FP 50/250 mikgrogrammi (2 korda ööpäevas) kasutamisel oli sarnase TORCH uuringus esinenud sagedusega, kus salmeterool/FP-d manustati 50/500 mikrogrammi 2 korda ööpäevas.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ravimi mõlema toimeaine farmakokineetikat on kirjeldatud eraldi.

Salmeterool

Salmeterool avaldab lokaalset toimet kopsukoesse ning seetõttu ei ole selle kontsentratsioon plasmas määrava tähtsusega. Salmeterooli farmakokineetika kohta on andmed puudulikud, kuna inhaleeritava terapeutilise annuse puhul on ravimi kontsentratsioon plasmas madal (ligikaudu 200 pikogrammi/ml või vähem).

Flutikasoonpropionaat

Ravimi manustamisel inhalatsiooni teel on flutikasoonpropionaadi ühe annuse absoluutne süsteemne biosaadavus tervetel inimestel 5…11%, sõltuvalt kasutatud inhalaatorist. Astma või KOK-iga patsientidel on täheldatud inhaleeritava flutikasoonpropionaadi väiksemat süsteemset toimet.

Flutikasoonpropionaadi süsteemne imendumine vereringesse toimub peamiselt kopsude kaudu ning on esialgu kiire, seejärel aga kestvam. Ülejäänud osa inhaleeritud annusest võib alla neelata, kuid selle roll süsteemses toimes on minimaalne vähese vesilahustuvuse ja esmase maksapassaaži läbimise tõttu, mille tulemuseks on suukaudne biosaadavus alla 1%. Plasmakontsentratsioon suureneb lineaarselt inhaleeritava annuse suurendamisel.

Flutikasoonpropionaati iseloomustab kiire plasmakliirens (1150 ml/min), suur jaotusruumala püsikontsentratsiooni faasis (ligikaudu 300 l) ja terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 8 tundi.

Seonduvus plasmavalkudega on 91%.

Flutikasoonpropionaadi eliminatsioon süsteemsest vereringest on väga kiire. See metaboliseeritakse suures osas tsütokroom P450 ensüümi CYP3A4 poolt inaktiivseks karboksüülhappe metaboliidiks. Väljaheites on leitud ka teisi kindlakstegemata metaboliite.

Flutikasoonpropionaadi renaalne kliirens on ebaoluline. Alla 5% annusest eritub neerude kaudu, põhiliselt metaboliitidena. Põhiosa annusest eritub roojaga metaboliitidena ja muutumatul kujul.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Salmeteroolksinafoaadi ja flutikasoonpropionaadi eraldi manustamise loomkatsetest saadud tulemustest omavad tähtsust inimesele vaid nende farmakoloogilise toime tugevnemisega seotud efektid.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes on glükokortikosteroidide manustamine loomadele põhjustanud väärarengute teket (suulaelõhe, skeleti väärarengud). Ent soovitatud annuste kasutamisel ei ole nendel loomkatsete tulemustel tähtsust inimesele. Loomkatsetest salmeteroolksinafoaadiga on ilmnenud embrüotoksiline toime vaid väga suurte annuste kasutamisel. Koosmanustamise järgselt suurenes rottidel nabaväädi väärasetsuse ja kuklaluu mittetäieliku luustumise esinemissagedus annuste kasutamisel, mis on seotud teadaolevate glükokortikosteroididest tingitud arenguhäiretega.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 30 päeva.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga karp sisaldab ühe PulmoJet inhalaatori, milles on 60 annust. Inhalaatori korpus on halli ja valget värvi, põhi ja suuotsik on hallid ja kaitsekate on valge, purpurpunase või halli põhjatriibuga ja valmistatud kuuest erinevast plastikmaterjalist: polüpropüleen/polüetüleen/akrülonitriil butadieen stüreen/termoplastiline elastomeer/polübutüleen tereftalaat ja silikoon.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 16.09.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2017