Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lifsar pulmojet - inhalatsioonipulber (50mcg +500mcg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03AK06
Toimeaine: salmeterool +flutikasoon
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Lifsar PulmoJet, 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber

Salmeterool, flutikasoonpropionaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lifsar PulmoJet ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lifsar PulmoJet’i kasutamist

3.Kuidas Lifsar PulmoJet’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lifsar PulmoJet’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lifsar PulmoJet ja milleks seda kasutatakse

Lifsar PulmoJet on inhalaator, mis sisaldab kahet toimeainet, salmeterooli ja flutikasoonpropionaati.

Salmeterool on pikatoimeline bronhilõõgasti. Bronhilõõgastid aitavad hoida hingamisteed avatuna. See muudab õhu sisse- ja väljapääsu kergemaks. Ravimi toime kestab vähemalt 12 tundi. Flutikasoonpropionaat on glükokortikosteroid, mis vähendab kopsudes turset ja ärritusnähtusid.

Arst on määranud teile seda ravimit hingamisprobleemide vältimiseks kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) korral. Lifsar PulmoJet vähendab KOK’i sümptomite ägenemiste arvu.

Te peate kasutama Lifsar PulmoJet’i iga päev, vastavalt arsti ettekirjutustele. See tagab ravimi piisava toime haiguse sümptomite ravis.

Lifsar PulmoJet aitab ära hoida hingelduse ja viliseva hingamise teket. Kuid Lifsar PulmoJet’i ei tohi kasutada järsku tekkinud hingelduse või viliseva hingamise leevendamiseks. Sellisel juhul peate kasutama kiiretoimelise „hooravimi” inhalaatorit, näiteks salbutamooli. Te peate kiiretoimelise hooravimi inhalaatorit endaga kogu aeg kaasas kandma.

Lifsar PulmoJet on näidustatud ainult KOK’i põdevatele täiskasvanutele, alates 18 aasta vanusest.

Ei kasutata astma korral.

2. Mida on vaja teada enne Lifsar PulmoJet’i kasutamist

Ärge kasutage Lifsar PulmoJet’i:

-kui olete salmeterooli, flutikasoonpropionaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Arst peab teie ravi kulgu hoolikamalt jälgima, kui teil on või on kunagi olnud:

-südamehaigus, sh ebaregulaarne või kiire südametegevus,

-kilpnäärme ületalitlus,

-kõrge vererõhk,

-suhkurtõbi (Lifsar PulmoJet võib tõsta veresuhkru sisaldust),

-madal kaaliumisisaldus veres,

-tuberkuloos (praegu või kunagi varem) või mõni muu kopsuhaigus.

Pidage enne Lifsar PulmoJet’i kasutamist oma arstiga nõu, kui midagi eeltoodust kehtib teie kohta.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest ravim ei pruugi olla neile ohutu või efektiivne. Lifsar PulmoJet on mõeldud ainult 18-aastastele ja vanematele täiskasvanutele.

Muud ravimid ja Lifsar PulmoJet

Enne Lifsar PulmoJet kasutama hakkamist teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka muud KOK’i ravimid, muud inhalaatorid või ilma retseptita ostetud ravimid. Lifsar PulmoJet ei pruugi sobida kooskasutamiseks mõnede teiste ravimitega.

Eriti oluline on teie arsti jaoks teada, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-Beetablokaatorid (nt atenolool, propranolool, sotalool). Beetablokaatoreid kasutatakse enamasti kõrge vererõhu ja teiste südamehaiguste korral.

-Viiruste ja seente poolt põhjustatud infektsioonide vastased ravimid (nt ritonaviir, ketokonasool, itrakonasool ja erütromütsiin). Mõned neist ravimitest võivad suurendada flutikasoonpropionaadi või salmeterooli sisaldust teie organismis. See võib suurendada riski kõrvaltoimete tekkeks, sh ebaregulaarne südamerütm, või süvendada kõrvaltoimeid.

-Glükokortikosteroidid (suukaudselt või süstina). Nende ravimite hiljutine kasutamine võib suurendada neerupealiste võimaliku kahjustuse teket.

-Diureetikumid, mida nimetatakse ka „vett väljaviivateks tablettideks“ ja kasutatakse kõrgvererõhu raviks.

-Muud bronhilõõgastid (nt salbutamool).

-Ksantiini derivaadid. Neid kasutatakse sageli astma raviks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.Teie arst otsustab, kas te tohite seda ravimit kasutada või mitte.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt Lifsar PulmoJet ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Lifsar PulmoJet sisaldab laktoosmonohüdraati (teatud tüüpi suhkur)

Üks Lifsar PulmoJet’i annus sisaldab kuni 7 mg laktoosmonohüdraati.

See laktoosikogus tavaliselt ei põhjusta laktoositalumatusega inimestele probleeme. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist oma arstiga nõu.

3.Kuidas Lifsar PulmoJet’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Inhalatsiooniks.

-Kasutage Lifsar PulmoJet’i iga päev, kuni arst soovitab teil ravi lõpetada.

-Ärge ületage soovitatud annust.

-Ärge lõpetage Lifsar PulmoJet’i kasutamist ega vähendage selle annust ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata.

-Lifsar PulmoJet’i tuleb sisse hingata kopsudesse suu kaudu.

Täiskasvanud

Tavaline annus on üks inhalatsioon kaks korda ööpäevas.

Väga oluline on täpselt järgida arsti ettekirjutust, mitu annust ja kui sageli seda ravimit manustada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei kasutata lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest see ei pruugi olla neile efektiivne või ohutu.

Kui teie hingamine muutub raskemaks või haigus ei ole enam kontrollitav, hoolimata sellest, et te kasutate regulaarselt Lifsar PulmoJet’i vastavalt arsti ettekirjutusele, teavitage sellest kohe oma arsti. Te võite märgata, et vilisev hingamine on süvenenud, rindkere pingsus tekib sagedamini või te vajate rohkem kiiretoimelist hooravimit. Kui midagi sellist juhtub, peaksite te jätkama Lifsar Pulmojet’i kasutamist, kuid ärge suurendage sissehingatavate annuste arvu. Teie haigus võib süveneda ja teil võivad tekkida tõsised haigusnähud. Külastage otsekohe oma arsti, kuna te võite vajada lisaravi.

Kuidas inhalaatorit kasutada

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker näitab, kuidas inhalaatorit kasutada. Nad peavad aeg-ajalt kontrollima, kuidas te saate kasutamisega hakkama. Kui te ei kasuta inhalaatorit õigesti või ettekirjutuste järgi, võib see tähendada, et ravim ei toimi teie KOK’i puhul ja teie haiguse sümptomite puhul nii nagu peaks.

Lifsar PulmoJet vabastab pulbri, mis hingatakse kopsudesse.

Märkus: Number, mida näete annuse näidikuaknas viitab algsele inhalatsioonide arvule (60) teie seadmes ja see ei muutu isegi siis, kui seade on tühi. Roheline värv annuse näidikuaknas näitab ligikaudselt, mitu inhalatsiooni on veel jäänud (vt allpool lõigus teksti “Millal tuleb inhalaator välja vahetada”).

Lifsar PulmoJet’i kasutamise põhialused on

1.AVAMINE: eemalda valge kate.

2.INHALEERIMINE: haara huultega suuotsiku ümbert ja hinga sügavalt sisse.

3.KLÕPSUGA SULGEMINE: aseta kate täielikult peale.

Palun lugege hoolikalt allpool olevat kasutusjuhist enne Lifsar PulmoJet’i esimest kasutuskorda. Järgige neid juhiseid inhalaatori igal kasutuskorral.

LIFSAR PULMOJET_1645499_PIL_16454994x1

Kasutusjuhend

1.AVAMINE

Hoidke seadmest kahe käega kinni: ühe käega hallist põhjast ja teisega valgest kaitsekattest. Te võite seadet hoida mistahes asendis.

Eemaldage valge kate halli põhja küljest keerates mõlemat osa vastupidistes suundades (Joonis 1). Te tunnete kerget vastupanu, kui kate on poolenisti avatud.

Roheline värvus annustamiseks valmisoleku aknas näitab teile, et inhalaator on kasutusvalmis (Joonis 2).

2.INHALEERIMINE

Hoidke inhalaatorit kindlalt hallist põhjast, suunaga suust eemal. Hingage nii sügavalt välja, kui on veel mugav.

Ärge hingake läbi inhalaatori.

Asetage huuled ümber halli suuotsiku (Joonis 3). Ärge katke huultega õhu sissevoolu avasid. Ärge suuotsikut närige ega hammustage.

Hingake suu kaudu nii sügavalt ja jõuliselt sisse kui võimalik (mitte nina kaudu).

Ärge katkestage hingamist, kui te kuulete pehmet “sulpsatust” “Sulpsatuse” heli inhaleerimisprotseduuri ajal tähendab, et annus vabanes.

Eemaldage suuotsik suust ja hoidke täiendavalt hinge kinni 5...10 sekundit või nii kaua, kui see on teile mugav. Hingake aeglaselt nina kaudu välja ja jätkake seejärel normaalset hingamist.

Roheline värv peab nüüd olema annustamiseks valmisoleku aknast kadunud. See näitab et annus on edukalt manustatud (Joonis 4).

Märkus. Sissehingatava ravimi kogus on väga väike ja te ei tunne selle maitset. Kuid te saate veenduda annuse korrektses manustamises ja kopsudesse jõudmises, kui roheline värv manustamisolekut näitavas aknas on kadunud.

FIG. 01

FIG. 02

FIG. 03

FIG. 04

LIFSAR PULMOJET_1645499_PIL_16454995x1

3.KLÕPSUGA SULGEMINE

Valge kate tuleb kindlalt hallile põhjale tagasi keerata kuni kuuldub klõpsatus (Joonis 5).

See on oluline, et te keerate katet kuni klõpsatuse tekkimiseni, sest sellega laetakse ravimi järgmine annus. Katte ja põhja keermed peavad omavahel sobima.

Kui te vajate rohkem kui ühe annuse

Kui arst on soovitanud manustada rohkem kui ühe annuse, peate te kõiki eelkirjeldatud 3 tegevust kordama.

Pärast annuse manustamist peate te loputama suud veega ja/või harjama oma hambaid (Joonis 6). Ärge neelake suuloputamise või hambapesu vett alla, sülitage see välja.

Sellega vähendate te orofarüngeaalse kandidiaasi (see on soor, seeninfektsioon, mis tekib teie suuõõnde ja/või neelu) ja kurgu valulikkuse tekke riski

Millal tuleb inhalaator välja vahetada?

FIG. 05

FIG. 06

FIG. 07

 

 

 

 

Algselt teie inhalaatoris olevate annuste arv (60) on näha seadme annuse näidikuaknas (Joonis 07). See number ei muutu ka siis, kui seade on tühi.

Roheline värv annuse näidikuaknas näitab ligikaudset, seadmesse on jäänud ravimi annuste arvu. Hoides inhalaatorit püstises asendis silmade kõrgusel on võimalik kontrollida, palju ravimit mahutis on. Kui roheline värv jõuab punase jooneni,

tähendab see, et seadmesse on jäänud ligikaudu 10 inhalatsiooni annust (Joonis 7,

10 järelejäänud annust). Jätkake inhalaatori kasutamist, kuid küsige arstilt niipea kui võimalik juba uus retsept.

Kui rohelist värvi enam üldse näha pole, on inhalaator tühi ja teie praegune inhalaator tuleb vahetada uue vastu (Joonis 7 – Tühi).

Full = täis

Half full = pool täis

10 remaining doses – 10 annust on alles Empty - tühi

Inhalaatori puhastamine

Kui suuotsik on määrdunud, võite seda puhastada puhta, kuiva lapiga pühkides. Ärge kasutage suuotsiku puhastamiseks vett või muid vedelikke.

Inhalaator peab olema alati valge kattega kaitstud, kui seda ei kasutata.

Inhalaatorit tuleb hoida niiskuse eest kaitstult.

Muu teave teie inhalaatori kohta

• Valge kate on peale keeratav ja teeb klõpsu ka siis, kui inhalaator on tühi.

Heli, mis kuuldub inhalaatori raputamisel, ei tulene ravimist, see on kuivatusaine. Seetõttu heli järgi ei ole teil võimalik otsustada, kui palju ravimit veel inhalaatoris alles on.

Kui te enne manustamist laete kogemata inhalaatorit rohkem kui üks kord, saate te ikkagi ainult ühe annuse.

Kui seade on ilma kaitsekatteta olnud mõnda aega, tuleb kate enne järgmist annustamist tagasi panna.

Kui te kasutate Lifsar PulmoJet’i rohkem kui ette nähtud

Tähtis on inhalaatorit kasutada vastavalt juhistele. Kui te manustate kogemata soovitatust suurema annuse, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Teil võib tekkida tavalisest kiirem südamepekslemine ning värisemistunne. Samuti võib tekkida pearinglus, peavalu, lihasnõrkus ja liigesvalu.

Juhul kui te olete seda ravimit kasutanud suurtes annustes pikema aja jooksul, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Suuremad annused võivad vähendada steroidhormoonide tootmist neerupealistes.

Kui te unustate Lifsar PulmoJet’i kasutada

Kui te unustasite inhalaatorit kasutada, tehke seda järgmisel, õigel manustamise ajal. Ärge inhaleerige kahekordset annust, kui see jäi eelmisel korral tegemata.

Kui te lõpetate Lifsar PulmoJet’i kasutamise

On väga oluline, et te kasutaksite ravimit iga päev, vastavalt arstilt saadud juhistele.

Jätkake ravimi manustamist seni, kuni arst soovitab ravi lõpetada. Ärge lõpetage Lifsar Pulmojet’i manustamist ega vähendage annust järsku. Teie hingamine võib muutuda halvemaks. Kui te lõpetate Lifsar PulmoJet’i manustamise või vähendate annust järsku, võivad väga harva tekkida probleemid neerupealistega (neerupealiste puudulikkus) ning teil võivad tekkida kõrvaltoimed.

Need kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

-kõhuvalu;

-väsimus ja isutus, iiveldus;

-oksendamine ja kõhulahtisus;

-kehakaalu langus;

-peavalu või uimasus;

-madal veresuhkru tase;

-madal vererõhk ja krambid.

Kui teie organism on stressiolukorras, mis on tingitud näiteks palavikust, traumast (nt autoavarii), infektsioonist või operatsioonist, võib neerupealiste puudulikkus süveneda ja teil võib tekkida mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest. Nende sümptomite tekke vältimiseks võib arst määrata täiendavaid glükokortikosteroide tablettidena (näiteks prednisoloon).

Kui teil tekib ükskõik milline ülalloetletud või mõni muu kõrvaltoime, pidage koheselt nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi või seadme kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid: te võite märgata, et teie hingamine muutub järsku raskemaks vahetult pärast Lifsar PulmoJet’i manustamist. Tekkida võib raskekujuline vilisev hingamine ja köha või hingeldus. Samuti võib tekkida sügelus, lööve (nõgestõbi) ja turse (tavaliselt näo-, huulte-, keele- või kõriturse) või järsku tekkiv väga kiire südametegevus või nõrkustunne ja peapööritus (mis võib viia minestuse või teadvuse kaotuseni). Kui teil tekib ükskõik milline nimetatud nähtudest või kui need tekivad järsku pärast Lifsar PulmoJet’i manustamist, lõpetage Lifsar PulmoJet’i kasutamine ja

teavitage otsekohe oma arsti. Lifsar PulmoJet’i suhtes tekib allergilisi reaktsioone aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st).

Järgnevalt on loetletud muud kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb rohkem kui 1 inimesel 10-st):

-peavalu - ravi jätkudes see tavaliselt möödub.

-on teatatud külmetushaiguste esinemissageduse suurenemisest.

Sage (esineb vähem kui 1 inimesel 10-st):

-soor ehk kandidiaas (valulikud valkjas-kollased ümbritsevast kõrgemad laigud) suus ja kurgus. Samuti keele valulikkus, hääle kähedus ning kurguärritus. Suu veega loputamine ja selle kohene väljasülitamine ja/või hammaste puhastamine iga kord pärast ravimiannuse sissehingamist aitab neid nähtusid vähendada. Arst võib teile vajadusel määrata seenevastase ravi.

-liigesvalu ja -turse ning lihasvalu.

-lihaskrambid.

-pneumoonia (KOK-iga patsientidel) ja bronhiit (kopsupõletik). Teavitage oma arsti, kui teil esinevad Lifsar PulmoJet’i kasutamise ajal ükskõik millised järgmistest haigusnähtudest, sest need võivad olla kopsupõletiku sümptomid:

-palavik või külmavärinad,

-suurenenud limaeritus, lima värvuse muutus,

-sagenenud köha või hingamisraskuste süvenemine.

-verevalumid ja luumurrud.

-ninakõrvalkoobaste põletik (surve- või täistunne ninas, põskedes ja silmade taga, millega mõnikord kaasneb tuikav valu).

-vere kaaliumisisalduse vähenemine (te võite tunda ebaühtlast südametööd, lihasnõrkust, krampe).

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1 inimesel 100-st):

-veresuhkru (glükoos) sisalduse suurenemine (hüperglükeemia). Kui te põete suhkurtõbe, võib osutuda vajalikuks veresuhkru taseme sagedasem jälgimine ning suhkurtõve ravi korrigeerimine.

-silmaläätse hägusus (katarakt).

-väga kiire südametegevus (tahhükardia).

-värisemistunne (treemor) ning kiire või ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine) - need nähud on tavaliselt ohutud ja vähenevad ravi jätkudes.

-rindkere valu.

-ärevus (esineb peamiselt lastel).

-unehäired.

-allergiline nahalööve.

Harv (esineb vähem kui 1 inimesel 1000-st):

-hingamisraskused või vilisev hingamine, mis süveneb vahetult pärast Lifsar PulmoJet’i manustamist. Sellisel juhul lõpetage Lifsar PulmoJet inhalaatori kasutamine. Manustage kiiretoimelist bronhilõõgastit ja teavitage kohe oma arsti.

-Lifsar PulmoJet võib mõjutada steroidhormoonide normaalset tootmist organismis, eriti kui te olete kasutanud pikaajaliselt suuri annuseid. Tekkida võib:

-laste ja noorukite kasvu aeglustumine,

-luude hõrenemine,

-glaukoom,

-kehakaalu tõus,

-ümar nägu (kuunägu) (Cushingi sündroom).

Arst kontrollib teid regulaarselt nende ülalloetletud kõrvaltoimete suhtes ning tagab Lifsar PulmoJet’i väikseima annuse kasutamise teie haiguse raviks.

-käitumise muutused, nt üliaktiivsus ja ärrituvus (need kõrvaltoimed tekivad peamiselt lastel).

-ebakorrapärane südametegevus või südame lisalöögid (rütmihäired). Teavitage oma arsti, kuid ärge lõpetage Lifsar PulmoJet’i manustamist, kui arst seda ei soovita.

Esinemissagedus teadmata, kuid võib samuti esineda:

-depressioon, agressiivsus (peamiselt lastel).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lifsar Pulmojet’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke valge kate tihedalt peal, et kaitsta ravimit niiskuse eest. Pärast avamist kasutada 30 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lifsar PulmoJet sisaldab

-Toimeained on salmeterool (salmeteroolksinafoaadina) ja flutikasoonpropionaat.

Iga ühekordne inhalatsiooniannus (annustamine toimub läbi suuotsiku) sisaldab 45 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 465 mikrogrammi flutikasoonpropionaati. See vastab 50 mikrogrammile salmeteroolile (salmeteroolksinafoaadina) ja 500 mikrogrammile flutikasoonpropionaadile ühes mõõdetud annuses.

-Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat.

Kuidas Lifsar PulmoJet välja näeb ja pakendi sisu

Lifsar PulmoJet on PulmoJet-inhalaator, mis sisaldab valget pulbrit. Inhalaator koosneb kahest osast, eemaldatavast kaitsekattest ja põhikorpusest. Inhalaatori põhikorpus on hall ja valge, halli põhja ja suuotsikuga, valge katte ja purpurpunase või halli põhjakattega. Lifsar PulmoJet on pakendatud karpi, mis sisaldab ühte 60 annuselist inhalaatorit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootjad:

Zentiva Inhalationsprodukte GmbH An der Kohlplatte 23,

89420 Höchstädt a.d. Donau Saksamaa

UAB "Oriola Vilnius"

Laisves 75

Vilnius LT-06144

Leedu Vabariik

Fisons Limited TA Aventis Pharma (Holmes Chapel)

72 London Road

Holmes Chapel

Crewe

Cheshire CW4 8BE

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317 Eesti

Tel. +372 6273488

Faks. +372 6273481

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Lichtenstein

PulmoJet Salmeterol/Fluticason Zentiva

Bulgaaria, Küpros, Saksamaa, Taani, Eesti, Iirimaa,

Lifsar PulmoJet

Leedu, Läti, Malta, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia

 

Tšehhi Vabariik, Poola

Lifsar Pulmojet

Island, Norra, Ühendkuningriik

Lifsar

Portugal

PulmoJet Salmeterol Fluticasona Zentiva

Itaalia

Salmeterolo e Fluticasone Zentiva

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.