Lasolvan - siirup (3mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R05CB06
Toimeaine: ambroksool
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lasolvan, 15 mg/5ml siirup

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

5 ml siirupit (mõõtkorgitäis) sisaldab 15 mg (3 mg/ml) ambroksoolvesinikkloriidi. INN. Ambroxolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Siirup

Värvitu, läbipaistev siirup

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Röga lahtistamine produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste korral.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

 

Annustamine

 

Siirup 15 mg/5 ml (5 ml=1 mõõtkorgitäis).

 

Täiskasvanud ja üle 12-aastased

10 ml 3 korda päevas.

6...12-aastased:

5 ml 2...3 korda päevas.

2...5-aastased:

2,5 ml 3 korda päevas.

Alla 2-aastased :

2,5 ml 2 korda päevas.

Ägedate respiratoorsete näidustuste puhul tuleb arstiga konsulteerida, kui ravi käigus sümptomid ei vähene või halvenevad. Ilma arsti konsultatsioonita ei tohiks ambroksooli kasutada üle 4...5 päeva.

Neeru- ja maksakahjustus

Vt lõik 4.4

Manustamisviis

Lasolvani võib võtta söögiajast olenemata.

Ambroksooli röga lahtistavale toimele aitab kaasa rohke vedelikutarbimine.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seoses ambroksooli manustamisega on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest nagu multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS)/toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP). Progresseeruva nahalööbe sümptomite (mõnikord koos villide ja limaskesta haavanditega) olemasolul tuleb ambroksooli -ravi viivitamatult katkestada ning pöörduda arsti poole.

Neeru- ja/või maksakahjustuse kaasnemisel tohib ambroksooli kasutada ainult pärast arstiga konsulteerimist. Raske neerupuudulikkuse korral võivad kuhjuda maksas moodustunud ambroksooli metaboliidid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt ebasoovitavaid koostoimeid teiste ravimitega koosmanustamisel ei ole registreeritud – vt ka lõik 5.1.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ambroksool läbib platsentaarbarjääri. Mittekliinilised uuringud ei ole näidanud otseselt ega kaudselt kahjulikke toimeid rasedusele, embrüonaalsele arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule.

Ulatuslikud kliinilised andmed pärast 28. rasedusnädalat ei ole näidanud mingeid tõendeid lootele kahjulike toimete kohta. Siiski peab järgima tavalisi ettevaatusabinõusid ravimi rasedusaegsel manustamisel. Raseduse esimesel trimestril ei ole soovitatav ambroksooli kasutada, teisel ja kolmandal trimestril kasutada ainult pärast oodatava kasu ja võimaliku ohu põhjalikku hindamist.

Imetamine

Ambroksool eritub rinnapiima. Ehkki rinnapiimatoidul oleval imikul ei ole kõrvaltoimeid oodata, ei soovitata imetavatel emadel Lasolvan’i kasutada.

Fertiilsus

Mittekliinilised uuringud ei viita otsestele ega kaudsetele fertiilsust kahjustavatele toimetele.

Toime reaktsioonikiirusele

Turuletulekujärgsete andmete põhjal puuduvad tõendid Lasolvan’i toimest autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Esinemissagedused vastavalt MedDRA konventsioonile:

väga sage

≥ 1/10;

sage

≥ 1/100, < 1/10;

aeg-ajalt

≥ 1/1000, < 1/100;

harv

≥ 1/10 000, < 1/1000;

väga harv

< 1/10 000;

teadmata

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Närvisüsteemi häired

sage:

düsgeusia (nt maitseaistingu muutus).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

sage:

neelu hüpesteesia.

Seedetrakti häired:

sage:

iiveldus, suu limaskesta hüpesteesia

aeg-ajalt:

kõhulahtisus, oksendamine, düspepsia, suukuivus, kõhuvalu

teadmata:

kurgu kuivus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

harv:

lööve, urtikaaria

teadmata:

tõsised nahareaktsioonid (sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom /

 

toksiline epidermaalne nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne

 

pustuloos).

Immuunsüsteemi häired:

harv:

ülitundlikkusreaktsioonid

teadmata:

anafülaktilised reaktsioonid (sh anafülaktiline šokk), angioödeem ja sügelus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Inimesel ei ole tänaseni täheldatud mingeid spetsiifilisi üleannustamise sümptomeid. Juhuslike üleannustamiste ja/või ravi vigade teadetel põhinevalt on täheldatud sümptomid samasugused nagu Lasolvan’i soovituslike annuste puhul teada olevad kõrvaltoimed.

Ravi on sümptomaatiline.

FARMOKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mukolüütilised ained

ATC-kood: R05CB06

Ambroksool on mukolüütiliste ja sekretolüütiliste omadustega broomheksiini aktiivne metaboliit. Ta soodustab surfaktandi produktsiooni ja stimuleerib tsiliaarset aktiivsust. Seega paraneb mukotsiliaarne kliirens, mida on näidatud kliinilistes farmakoloogilistes uuringutes. Vedeliku sekretsiooni ja mukotsiliaarse kliirensi paranemine hõlbustavad röga väljaköhimist ning kergendavad köha.

KOKga patsientidel kaasnes pikaajalise Lasolvan-raviga (6 kuud) (Lasolvan’i toimeainet aeglaselt vabastavate 75 mg kapslitega) ägenemiste oluline vähenemine, mis ilmnes 2 kuud pärast ravi algust. Lasolvan’i ravirühma patsiendid kaotasid haiguse tõttu tunduvalt vähem tööpäevi ning nad vajasid antibiootikumravi vähematel päevadel. Ravi Lasolvan’i toimeainet aeglaselt vabastavate kapslitega tõi kaasa ka sümptomite (väljaköhimisraskus, köha, düspnoe, auskultoorsed sümptomid) statistiliselt olulise paranemise, võrreldes platseeboga.

In vitro täheldati, et ambroksool vähendab märkimisväärselt tsütokiini vabanemist verest, samuti kudedega seotud mononukleaarsetest ja polümorfonukleaarsetest rakkudest.

Ambroksooliga samaaegsel manustamisel on täheldatud antibiootikumide amoksitsilliini, tsefuroksiimi ja erütromütsiini suuremat kontsentratsiooni bronhiaalsekreedis.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Ambroksooli toimeainet kohe vabastavate suukaudsete kõikide ravimvormide puhul imendumine on kiire ja peaaegu täielik, olles terapeutilises vahemikus lineaarne annusega. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 1…2,5 tunni jooksul.

Jaotumine

Ambroksooli jaotumine verest kudedesse on kiire, kusjuures toimeaine kõige kõrgem kontsentratsioon on tuvastatav kopsudes. Jaotusruumalaks pärast suukaudset manustamist mõõdeti 552 l. Terapeutiliste annuste piires leiti, et seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 90%.

Biotransformatsioon ja eliminatsioon

Ligikaudu 30% suukaudselt manustatud annusest elimineeritakse esmasel maksapassaažil. Ambroksool metaboliseeritakse eeskätt maksas glükuroniseerimise ja mõne lõhustamise teel dibroomantraliinhappeks (ligikaudu 10% annusest) ja mõneks vähema tähtsusega metaboliidiks. Uuringud inimese maksa mikrosoomidega on näidanud, et CYP3A4 vastutab ambroksooli dibroomantraniilhappeks metaboliseerimise eest.

Suukaudsel manustamisel 3 päeva jooksul on ligikaudu 6% annusest tuvastatav vaba vormina, samas kui ligikaudu 26% annusest on avastatav konjugeeritud kujul uriinis. Ambroksool elimineerub lõpliku eliminatsiooni poolväärtusajaga ligikaudu 10 tundi. Totaalne kliirens on 660 ml/min ulatuses, kusjuures renaalne kliirens ulatub ligikaudu 8%-ni totaalsest kliirensist. Annuse kogus mis eritub uriini kaudu 5 päeva möödudes, moodustab hinnanguliselt umbes 83% koguannusest (radioaktiivsus).

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Maksafunktsiooni häiretega patsientidel on ambroksooli eliminatsioon vähenenud, mille tulemuseks on ligikaudu 1,3...2 korda kõrgem kontsentratsioon plasmas. Kuna ambroksooli terapeutiline annusevahemik on suur, ei ole vaja annust kohandada.

Muud

On tuvastatud, et vanus ja sugu ei mõjusta ambroksooli farmakokineetikat kliiniliselt olulisel määral, mistõttu puudub vajadus annustamisrežiimide kohandamiseks.

On avastatud, et toit ei mõjuta ambroksooli biosaadavust.

Prekliinilised ohutusandmed

Ambroksooli ägeda toksilisuse indeks on väga madal.

Korduvannuse uuringutes näitasid suukaudsed annused 150 mg/kg/ööpäev (hiired, 4 nädalat), 50 mg/kg/ööpäev (rotid, 52 ja 78 nädalat), 40 mg/kg/ööpäev (küülikud, 26 nädalat) ja

10 mg/kg/ööpäev (koerad, 52 nädalat) mittesedastatava kahjuliku efekti taset (NOAEL). Sihtorgani toksilisust ei täheldatud.

Neli nädalat kestnud ambroksooli intravenoosse toksilisuse uuringud rottidel (annustega 4, 14 ja 64 mg/kg/ööpäev) ja koertel (annustega 45, 90 ja 120 mg/kg/ööpäevas (3 infusiooni)) ei näidanud raskeid lokaalseid ega süsteemseid toksilisi toimeid, sh histopatoloogiat. Kõik kõrvaltoimed olid pöörduvad.

Ambroksooli suukaudse manustamise uuringud rottidel annustega kuni 3000 mg/kg/ööpäevas ja küülikutel kuni 200 mg/kg/ööpäevas näitasid, et aine ei ole embrüotoksiline ega teratogeenne. Annused kuni 500 mg/kg/ööpäevas ei kahjustanud isaste ega emaste rottide viljastumisvõimet. Peri- ja postnataalse arengu uuringutes oli NOAEL 50 mg/kg/ööpäevas. Keskmine annus 500 mg/kg/ööpäevas oli ambroksool nii emasloomadele kui järglastele veidi toksiline, mida näitas kaaluiibe aeglustumine ja pesakonna arvukuse vähenemine.

Genotoksilisuse uuringud in vitro (Ames’i ja kromosomaalaberratsiooni test) ja in vivo (hiire mikrotuuma test) ei näidanud ambroksoolil mingit mutageenset potentsiaali.

Hiirte (annustega 50, 200 ja 800 mg/kg) ja rottidega (annustega 65, 250 ja 1000 mg/kg) läbiviidud kantserogeensusuuringutes, kellele manustati ravimit koos toiduga vastavalt 105 ja 116 nädala vältel ei ilmnenud ambroksoolil mingit tumorigeenset potentsiaali.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Hüdroksüetüültselluloos

Sukraloos

Bensoehape

Metsmarja aroom

Vanilje aroom

Puhastatud vesi.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast pudeli esmakordset avamist 6 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

100 ml (3mg/ml) siirupit merevaigukollases klaaspudelis, millel on lastekindel kork. Pakend sisaldab mõõtekorki.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Eesti

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27.10.2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2017

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/