Lasolvan - siirup (3mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CB06
Toimeaine: ambroksool
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LASOLVAN 15 mg/5 ml siirup

Ambroksoolvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lasolvan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lasolvan’i võtmist
 3. Kuidas Lasolvan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lasolvan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lasolvan ja milleks seda kasutatakse

Lasolvan’i kasutatakse röga lahtistamiseks.

5 ml (1 mõõtkorgitäis) sisaldab 15 mg (3 mg/ml) toimeainet ambroksoolvesinikkloriidi. Ambroksoolil on lima veeldavad ja väljaköhimist kergendavad omadused. Ta vähendab lima viskoossust ja aktiveerib ripsepiteeli liikumist, soodustades röga eritumist hingamisteedest.

Mida on vaja teada enne Lasolvan’i võtmist

Ärge võtke Lasolvan’i

 • kui olete ambroksooli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • juhul kui teil on mõni harvaesinev pärilik häire, mis võib olla kokkusobimatu selle preparaadi mõne abiainega (vt Oluline teave mõningate Lasolvansiirupi koostisainete suhtes), on selle ravimi kasutamine vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lasolvan’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Kui teil esineb neerufunktsiooni kahjustus või raske maksafunktsiooni kahjustus: palun võtke ühendust arstiga, enne kui kasutate Lasolvan’i.

Ambroksooli kasutamisega seoses on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Nahareaktsioonide (sh punetav-ketendav lööve, villid limaskestadel, nt suus, kõris, ninas, silmades, suguelunditel) tekkimisel katkestage Lasolvan’i kasutamine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Muud ravimid ja Lasolvan

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kliiniliselt ebasoovitavaid koostoimeid teiste ravimitega koosmanustamisel ei ole registreeritud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lasolvan’i ei ole soovitav kasutada raseduse ajal, eriti raseduse esimesel trimestril.

Lasolvan’i ei soovitata imetavatel emadel kasutada, kuna ambroksoolvesinikkloriid eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutavate toimete kohta turuletulekujärgsete andmete põhjal tõendid puuduvad. Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutavate toimete kohta ei ole läbi viidud.

Kuidas Lasolvan´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanule ja üle 12-aastasele lapsele on 10 ml 3 korda ööpäevas. Alla 12-aastastele lastele on sõltuvalt haiguse raskusest soovitatavad järgmised annused: 6...12-aastasele lapsele 5 ml (1 mõõtkorgitäis) 2...3 korda ööpäevas,

2...5-aastasele lapsele 2,5 ml (pool mõõtkorgitäit) 3 korda ööpäevas, alla 2-aastasele lapsele 2,5 ml (pool mõõtkorgitäit) 2 korda ööpäevas.

Kui haiguse sümptomid ei leevene pärast ägedate hingamisteede haiguste ravi Lasolvan’iga, siis peate arstiga konsulteerima.

Lasolvani võib võtta söögiajast olenemata.

Kui teil on tunne, et Lasolvan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Lasolvan’i rohkem kui ette nähtud

Ravimi suure koguse juhuslikul sissevõtmisel pöörduda arsti poole. Juhuslike üleannustamiste ja/või ravi vigade teadetel põhinevalt on täheldatud sümptomid samasugused nagu Lasolvan’i soovituslike annuste puhul teadaolevad kõrvaltoimed ning võivad vajada sümptomaatilist ravi.

Kui te unustate Lasolvan’i võtta

Kui ravim ununes võtmata manustage tavaline annus niipea kui võimalik. Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Lasolvan´i võtmise

Lasolvan´i tuleks võtta ainult vajadusel ning ravimi võtmine lõpetada pärast haigussümptomite leevendumist.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

väga sage:

esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st

sage:

esineb 1...10 kasutajal 100-st

aeg-ajalt:

esineb 1...10 kasutajal 1 000-st

harv:

esineb 1...10 kasutajal 10 000-st

väga harv:

esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000

teadmata:

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Närvisüsteemi häired

sage:

maitseaistingu muutus.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

sage:

neelu nõrgenenud tundlikkus.

Seedetrakti häired:

sage:

iiveldus, suu limaskesta nõrgenenud tundlikkus

aeg-ajalt:

kõhulahtisus, oksendamine, seedehäired, suukuivus, kõhuvalu

teadmata:

kurgu kuivus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

harv:

lööve, nõgestõbi

teadmata:

tõsised nahareaktsioonid (sh villid nahal ja limaskestadel, punetav ketendav nahalööve

 

nahaaluste sõlmekeste ja villidega).

Immuunsüsteemi häired:

harv:

ülitundlikkusreaktsioonid

teadmata:

anafülaktilised reaktsioonid (sh anafülaktiline šokk), angioödeem (kiirelt tekkiv naha;

 

nahaaluste, limaskestade või limaskestaaluste kudede turse) ja sügelus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lasolvan´i säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast pudeli esmakordset avamist tarvitada 6 kuu jooksul.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lasolvan sisaldab

 • Toimeaine on: 5 ml siirupit sisaldab 15 mg ambroksoolvesinikkloriid.
 • Abiained on: bensoehape, hüdroksüetüültselluloos, sukraloos, metsmarja aroom, vanilje aroom, puhastatud vesi.

Kuidas Lasolvan välja näeb ja pakendi sisu

Merevaigukollane klaaspudel, lastekindla korgiga, 100 ml (3mg/ml) läbipaistva, värvitu siirupiga. Pakend sisaldab mõõtekorki.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tootja

Delpharm Reims S.A.S

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Prantsusmaa

Boehringer Ingelheim España, S.A. Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2017.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee