Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lidine - kreem (40mg 1g)

ATC Kood: D04AB01
Toimeaine: lidokaiin
Tootja: QP-Services UK Ltd

Artikli sisukord

LIDINE
kreem (40mg 1g)


LIDINE_1631843_PIL_16318431x1

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LIDINE, 40 mg/g kreem

Lidokaiin

Enne, kui kasutate või teie laps kasutab ravimit, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on LIDINE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne LIDINE kasutamist

3.Kuidas LIDINE’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas LIDINE’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on LIDINE ja milleks seda kasutatakse

LIDINE on lokaalanesteetikum, mida kasutatakse teatud kehapiirkonna tuimestamiseks.

LIDINE tuimestab ajutiselt nahapinna, nii et meditsiiniliste protseduuride käigus, nt vere võtmisel laborianalüüsideks täiskasvanutel ja lastel alates ühe kuu vanusest on nõela sisestamisel veeni (veeni punkteerimisel või veeni kanüülimisel) valu väiksem.

Seda võib kasutada naha tuimestamiseks ka valulike lokaalsete raviprotseduuride korral intaktse naha suurematel pindadel ainult täiskasvanutel.

2.Mida on vaja teada enne LIDINE kasutamist

Ärge kasutage LIDINE’t

Pidage nõu oma arsti või apteekriga ja ärge kasutage LIDINE’t:

kui olete lidokaiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) suhtes allergiline (ülitundlik),

kui te olete allergiline sarnaste lokaalanesteetikumide suhtes,

kui te olete allergiline soja või maapähklite suhtes (sisaldab hüdrogeenitud sojaletsitiini).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LIDINE kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui põete ägedat haigust, teie organism on nõrgestatud või olete eakas (te võite lidokaiini suhtes tundlikum olla),

kui teil on varem esinenud ülitundlikkust ükskõik millise ravimi suhtes, eriti teiste lokaalanesteetikumide suhtes,

kui teil on raske maksahaigus.

Muud ravimid ja LIDINE

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, aga eriti järgmisi ravimeid:

LIDINE_1631843_PIL_16318432x1

LIDINE, lidokaiin või ükskõik milline muu lokaalanesteetikum,

ükskõik milline ravim, mida kasutatakse südame rütmihäirete ravis, nt tokainiid, meksiletiin või amiodaroon,

beetablokaator propranolool, kasutatakse kõrgvererõhutõve ravis,

tsimetidiin, kasutatakse kõrvetiste või maohaavandite ravis,

teid hakatakse vaktsineerima elusvaktsiiniga (nt tuberkuloosi vaktsiin). Vaktsiine ei tohi manustada piirkonda, kuhu on kantud LIDINE’t, kuna see võib mõjutada vaktsiini toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

LIDINE ei mõjuta teadaolevalt võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

LIDINE sisaldab propüleenglükooli: võib põhjustada nahaärritust.

LIDINE sisaldab hüdrogeenitud sojaletsitiini: kui olete allergiline maapähklite või soja suhtes, ärge seda ravimit kasutage.

3.Kuidas LIDINE’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas infolehes või on õpetanud teie arst või apteeker. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

LIDINE kasutamine

LIDINE kasutamise viis võib olla erinev, sõltuvalt sellest, mis eesmärgil te toodet kasutate. Veenduge, et valite infolehest õige annustamisjuhise ja järgite seda.

Teie arst või õde ütleb teile, kuhu te peaksite kreemi määrima. Kui kreemi kasutatakse suurtel nahapindadel, määrib seda arst või õde.

Ettevaatusabinõud LIDINE kasutamisel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Mitte määrida marraskil või villidega kaetud nahale või piirkondadesse, kus on nahalööve või ekseem või kus on sisselõiked, kriimustused või haavad.

Mitte määrida kõrva, ninna, suhu või pärakusse ega suguelundite limaskestadele.

Vältige LIDINE sattumist silma, kuna see võib põhjustada rasket ärritust. Kui ravimit satub kogemata silma, loputage silma viivitamatult rohke leige vee või naatriumkloriidi (soola) lahusega ja kaitske silma, kuni tundlikkus taastub.

LIDINE määrimine nahale võib põhjustada naha ajutist heledamaks muutumist määrimiskohas, seejärel tekib samas kohas punetus.

Soovitatust suuremale piirkonnale määritud või kauemaks ajaks peale jäetud ravim võib lidokaiini imendumise tõttu põhjustada raskeid kõrvaltoimeid.

LIDINE blokeerib kokkupuutel nahaga naha kogu tundlikkuse. Vältige naha kratsimist, hõõrumist ja kokkupuudet äärmusliku külma ja kuumaga, kuni tuimestus on möödunud.

Soovitatav annus valu leevendamiseks nõela sisestamise korral veeni on järgmine.

1 g kreemi võrdub ligikaudu 5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 5 g kreemituubist, või 3,5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 30 g kreemituubist.

Täiskasvanud, sh eakad ja lapsed alates 1 aasta vanusest

1 kuni 2,5 g kreemi, mis katab nahapinna suurusega 2,5 × 2,5 cm kohas, kuhu nõel sisestatakse. Ärge jätke kreemi nahale kauemaks kui 5 tunniks.

LIDINE_1631843_PIL_16318433x1

Lapsed alates 3 kuu vanusest kuni 1 aasta vanuseni

Määrida ei tohi rohkem kui 1 g kreemi. Ärge jätke kreemi nahale kauemaks kui 4 tunniks.

Lapsed alates 1 kuu vanusest kuni 3 kuu vanuseni

Määrida ei tohi rohkem kui 1 g kreemi. Ärge jätke kreemi nahale kauemaks kui 1 tunniks.

Mitte kasutada noorematel kui ühe kuu vanustel lastel.

1.Määrige LIDINE’t nahale vähemalt 30 minutit enne protseduuri algust.

2.Kasutades eespool näidatud hulka, määrige kreem ühtlase paksu kihina nahale.

3.Kui arst või õde palub teil seda teha, katke kreem sidemega, et te seda kogemata nahalt maha ei hõõruks.

4.Umbes 30 minuti pärast eemaldage side. Eemaldage kreem kohe marlitupsuga.

5.Veeni tuleb nõelaga torgata kohe pärast kreemi eemaldamist.

Soovituslik annus, et nahka tuimestada enne valulikke lokaalseid raviprotseduure intaktse naha suurematel pindadel

1 g kreemi võrdub ligikaudu 5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 5 g kreemituubist, või 3,5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 30 g kreemituubist.

Täiskasvanud alates 18 aasta vanusest ja eakad

Kasutage 1,5 kuni 2 g kreemi 10 cm2 nahapinna kohta, kattes maksimaalselt 300 cm2 (nägu on umbes 200 cm, käsivars umbes 300 cm). Ärge ületage soovitatud annust.

1.Määrige LIDINE nahale umbes 30 kuni 60 minutit enne protseduuri algust.

2.Kasutades eespool näidatud hulka, määrige kreem ühtlase õhukese kihina nahale.

3.Hoolitsege selle eest, et kreem kogemata nahalt maha ei tuleks.

4.Umbes 30 kuni 60 minuti pärast eemaldage kreem marlitupsuga.

5.Protseduur peaks algama vahetult pärast kreemi eemaldamist.

Kreemi ei tohi uuesti kasutada vähemalt 12 tunni jooksul pärast selle eemaldamist.

Mitte kasutada noorematel kui 18 aasta vanustel patsientidel.

Kui te kasutate LIDINE’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine on ebatõenäoline, kuid rääkige oma arsti või õega kohe, isegi kui teil mingeid sümptomeid ei esine. Üleannustamine võib tähendada soovitatust suurema koguse kasutamist, kreemi soovitatust suuremale nahapinnale kandmist või kreemi kasutamist ettenähtust kauem.

Tekkida võivad järgmised üleannustamise sümptomid: nägemishäire, uimasus või unisus, hingamisraskused, värisemine, rindkerevalu või ebaregulaarne südamerütm.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate mõnda allpool nimetatud kõrvaltoimet, eemaldage kreem viivitamatult, katkestage selle kasutamine ja rääkige oma arsti või apteekriga.

Allergiline reaktsioon on harv; see võib esineda 1-l inimesel 1000-st. Selle sümptomiteks võivad olla lööve, turse, väga madal vererõhk ja anafülaktiline šokk.

LIDINE_1631843_PIL_16318434x1

Nahaärritus, punetus, sügelemine või lööve manustamiskohas on sagedased kõrvaltoimed, mis võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st.

Kui kreemi kogemata silma või silma ümbrusesse määrida, võib teil tekkida silmade ärritus. Ei ole teada, kui paljusid inimesi see puudutab, kuna olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust määrata. Vt jaotist „Ettevaatusabinõud LIDINE kasutamisel“ lõigus 3, milles on selgitatud, milline on esmaabi ravimi silma sattumisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. See hõlmab kõiki kõrvaltoimeid, mis muutuvad tõsisemateks või jäävad püsima, mis mööduvad, kuid tekivad mõne päeva jooksul uuesti, samuti kõiki kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud käesolevas infolehes. Te võite kõrvaltoimetest teatada ka www.ravimiamet.ee kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas LIDINE’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kui tuub on avatud, on kõlblikkusaeg 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida LIDINE sisaldab

-Toimeaine on lidokaiin. 1 gramm kreemi sisaldab 40 mg lidokaiini.

-Abiained on bensüülalkohol, karbomeerid, kolesterool, hüdrogeenitud sojaletsitiin, polüsorbaat 80, propüleenglükool, trolamiin, ALL-RAC-alfa-tokoferüülatsetaat ja puhastatud vesi.

Kuidas LIDINE välja näeb ja pakendi sisu

LIDINE on valge kuni valkjas-kollakas kreem, mis pakendatakse järgmiselt:

sisemise epoksüfenoolkattega alumiiniumtuub, millel on keeratav polüpropüleenkork või

sisemise polüamiidimiidkattega alumiiniumtuub, millel on keeratav suure tihedusega polüetüleenist kork.

Pakendi suurused

Karp, milles on 1 × 5 g või 5 × 5 g tuubi.

Karp, milles on 1 × 5 g või 5 × 5 g tuubi ja 2 või 10 oklusiivsidet.

Karp, milles on 1 × 30 g tuub.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: QP-Services UK Ltd 46 High Street Yatton

Somerset

BS49 4HJ Ühendkuningriik

Tootja: QP-Services UK Ltd

Office B, First Floor,

57 High Street, Yatton, Somerset BS49 4EQ

Ühendkuningriik

või

Laleham Health and Beauty Limited Sycamore Park, Mill Lane, Alton, Hampshire GU34 2PR

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole. Telefon: +44(0)1934838820

INFOLEHT ON VIIMATI UUENDATUD NOVEMBRIS 2016.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria

LIDINE 4% cream

 

ЛИДИАМ 4% крем

Leedu

LIDINE 40 mg/g kremas

Läti

LIDINE 40 mg/g krēms

Poola

LIDINE

Rumeenia

LIDINE 40 mg/g cremă

Sloveenia

ESSLID 40 mg/g krema

Slovakkia

LIDINE 40 mg/g dermálny krém

Ühendkuningriik

LIDINE 4% w/w Cream


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LIDINE, 40 mg/g kreem

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 gramm kreemi sisaldab 40 mg lidokaiini.

INN. Lidocainum.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

1 gramm kreemi sisaldab 75 mg propüleenglükooli.

1 gramm kreemi sisaldab 73,2 grammi hüdrogeenitud sojaletsitiini. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kreem

Valge kuni valkjas-kollakas kreem.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Paikne lokaalanesteetikum nahapinna anesteesiaks enne järgmisi protseduure:

veeni kanüülimine või veeni punkteerimine täiskasvanutel ja lastel vanuses alates ühe kuu vanusest;

valulikud lokaalsed raviprotseduurid ainult täiskasvanutel intaktse naha suurel pinnal, kui on vajalik lokaalanesteetikumi manustamine.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ainult kutaanseks manustamiseks.

Veeni kanüülimine või veeni punkteerimine

Annustamine

Täiskasvanud, sh eakad ja lapsed alates ühe kuu vanusest.

Lapsed

LIDINE kasutamist ei soovitata noorematel kui ühe kuu vanustel lastel.

Manustamisviis

Kanüülimiseks või veeni punkteerimiseks vajaliku 2,5×2,5 cm (6,25 cm) suuruse nahapinna katmiseks määrige nahale punktsioonikohas 1...2,5 g kreemi. Alla 1 aasta vanustele väikelastele ei tohi määrida rohkem kui 1 g kreemi. 1 g kreemi võrdub ligikaudu 5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 5 g kreemituubist, või 3,5 cm kreemiga, mis on välja pigistatud 30 g kreemituubist.

Kreem tuleks jätta puutumata ja piirkond katta oklusiivsidemega, et takistada patsiendist endast tingitud või väliste faktorite segavat mõju. Piisav anesteesia peaks saabuma 30 minuti pärast, kuid LIDINE võib sideme all olla kuni 5 tundi. Enne protseduuri algust tuleks LIDINE puhta

marlist tampooni abil eemaldada ning veeni kanüülimise või veeni punkteerimise koht tavalisel viisil ette valmistada. Protseduuri tuleb alustada kohe pärast kreemi eemaldamist. 1 kuni 3 kuu vanusel imikul ei tohi maksimaalne kasutusaeg ületada 60 minutit. 3 kuni 12 kuu vanusel imikul ei tohi maksimaalne kasutusaeg ületada 4 tundi. Üle 12 kuu vanustel lastel ja täiskasvanutel ei tohi maksimaalne kasutusaeg ületada 5 tundi.

Valulikud lokaalsed raviprotseduurid intaktse naha suuremal pinnal

Annustamine

Täiskasvanud, sh vanurid

Lapsed

LIDINE kasutamist ei soovitata sel näidustusel noorematel kui 18 aasta vanustel patsientidel.

Manustamisviis

Kandke umbes 1,5...2 grammi LIDINE’t 10 cm2 naha kohta, nahapind võib olla kuni 300 cm2 suurune. Kasutada tuleb niikaua kuni saavutatakse toime, mis tekib kliiniliste uuringute järgi üldiselt 30 kuni 60 minuti jooksul.

Tavalised umbkaudsed suured kogused oleks 30...40 g/200 cm2 (umbes 10×20 cm või näonaha pind), 45...60 g/300 cm2 (umbes 10×30 cm või käsivarre naha pind).

Kaudsed tõendid on näidanud, et lidokaiinipõhiste lokaalsete ravimite järjestikune kasutamine võib põhjustada lidokaiini süsteemset akumuleerumist. LIDINE’t ei tohi seetõttu kasutada

12 tundi pärast eelmise annuse eemaldamist, st 24-tunnise perioodi jooksul võib manustada kuni 2 annust.

LIDINE’t tuleb määrida ühtlaselt ja määratud annuses, nii et lokaalse raviprotseduuri alal oleks kiht ühesuguse paksusega. Võib rakendada abinõusid, mis tagavad kreemi segamatu toime, kuni piisav analgeesia on saavutatud.

Enne protseduuri algust tuleks LIDINE puhta marlist tampooni abil eemaldada ning veeni kanüülimise või veenivere võtmise koht tavapärasel moel ette valmistada. Protseduuri tuleb alustada kohe pärast kreemi eemaldamist.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise amiidi tüüpi lokaalanesteetikumi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Ülitundlikkus soja või pähklite suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Vältida silma sattumist.

Mitte kasutada ärritatud nahal või kui tekib liigne nahaärritus. Kui olukord halveneb või kui sümptomid püsivad muutumatutena üle seitsme päeva või kaovad ja tekivad vaid mõne päeva pärast uuesti, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Ärge kasutage suurt hulka kreemi marraskil või villidega kaetud nahal.

LIDINE sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

LIDINE ei ole ette nähtud kasutamiseks haavadel, limaskestadel ega atoopilisest dermatiidist haaratud piirkondadel, kuna selle kohta puuduvad kliinilised andmed.

LIDINE sisaldab hüdrogeenitud sojaletsitiini. Kui te olete allergiline maapähklite või soja suhtes, ärge seda ravimit kasutage.

Lidokaiini manustamine soovitatust suuremale nahapinnale või pikemaks ajaks võib põhjustada lidokaiini imendumise määral, mis võib anda raskeid kõrvaltoimeid.

Uuringud katseloomadega (merisead) on näidanud, et lidokaiini manustamisel keskkõrva avaldub ototoksiline toime. Samad uuringud näitasid, et nendel loomadel, kellele manustati lidokaiini vaid väliskõrva, kõrvalekaldeid ei tekkinud. Lidokaiini ei tohi kunagi kasutada kliinilistes olukordades, kus on võimalik ravimi tungimine või migreerumine läbi kuulmekile keskkõrva.

Lidokaiini nahale manustamine võib põhjustada naha lokaalse heledamaks muutumise, see on mööduv ja sellele järgneb mööduv punetus.

Ettevaatusabinõud

Üldine: lidokaiini mitmekordne manustamine võib tõsta lidokaiini plasmakontsentratsiooni. Lidokaiini tuleks kasutada ettevaatusega patsientidel, kes võivad olla tundlikumad lidokaiini süsteemsete toimete suhtes, sealhulgas ägeda haigusega, nõrgestatud organismiga või eakatel inimestel.

Lidokaiini sattumist silma tuleb vältida, kuna loomkatsed on näidanud tugevat silmi ärritavat toimet. Samuti võib kaitsvate reflekside kadu põhjustada sarvkesta ärritust ja abrasiooni. Lidokaiini imendumist konjunktiivilt ei ole uuritud. Silma sattumisel loputage silmi kohe vee või füsioloogilise lahusega ja kaitske silma, kuni tundlikkus taastub.

Paraaminobensoehappe derivaatide (prokaiin, tetrakaiin, bensokaiin jne) suhtes allergilistel patsientidel ei ole leitud ristuvat ülitundlikkust lidokaiini suhtes; siiski tuleb lidokaiini kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on anamneesis ülitundlikkus ravimite suhtes, eriti kui ülitundlikkust tekitav toimeaine ei ole teada. Raske maksahaigusega patsientidel on lidokaiini toksilise plasmakontsentratsiooni tekkeks suurem tõenäosus, kuna nende organism ei suuda lokaalanesteetikume normaalselt metaboliseerida.

Lidokaiini kasutamisel tuleb patsienti hoiatada, et naha analgeesiaga võib kaasneda kõikide tundlikkusliikide kadumine lidokaiiniga töödeldud nahal. Sel põhjusel peab patsient vältima töödeldud piirkonna tahtmatut vigastamist seda kratsides, hõõrudes või lastes sel kokku puutuda äärmuslikult külma või kuuma temperatuuriga, kuni täielik tundlikkus on taastunud.

Kontsentratsioonil üle 0,5% on lidokaiinil bakteritsiidsed ja viirusevastased omadused. Seetõttu on elusvaktsiinide (nt BCG-vaktsiin) nahasisese süstimise puhul vaja tulemusi kontrollida.

III klassi antiarütmikumidega (nt amiodaroon) ravitud patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja kaaluda tuleb EKG jälgimist, kuna nende ravimite ja lidokaiini kardiaalsed toimed võivad olla aditiivsed.

Lapsed

Anesteetilist toimet vere võtmisel kannast ei ole uuritud.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Lidokaiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kes saavad I ja III klassi antiarütmikume (nt tokainiid ja meksiletiin), kuna toksilised toimed on aditiivsed ja tavaliselt sünergistlikud.

Ravimid, mis langetavad lidokaiini kliirensit (nt tsimetidiin või beetablokaatorid, näiteks propranolool) võivad tekitada lidokaiini toksilise plasmakontsentratsiooni, kui lidokaiini manustatakse pikka aega ja korduvalt suurtes annustes. Sellistel koostoimetel ei ole seega kliinilist tähendust, kui lidokaiini (nt LIDINE) kasutatakse lühiajaliselt soovitatud annustes.

Süsteemse aditiivse toksilisuse ohuga tuleb arvestada suurte koguste LIDINE manustamisel patsiendile, kes juba kasutab teisi lokaalanesteetikume.

Lapsed

Spetsiifilisi koostoimeuuringuid lastel ei ole tehtud. Koostoimed on tõenäoliselt sarnased täiskasvanutel esinevate koostoimetega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kuigi lidokaiini süsteemne manustamine on seotud vaid väikese süsteemse imendumisega, tuleb LIDINE kasutamisel raseduse ajal olla ettevaatlik, kuna piisavad ja hästi kontrollitud uuringud rasedatel patsientidel puuduvad või on piiratud. Loomkatsed ei ole reproduktiivtoksilisuse hindamiseks piisavad, kuid need ei ole näidanud otsest ega kaudset negatiivset toimet rasedusele, embrüofetaalsele arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule. Reproduktiivtoksilisust on näidatud lidokaiini nahaalusel/intramuskulaarsel manustamisel suurtes annustes, mis oluliselt ületab lokaalsel manustamisel tekkivat kontsentratsiooni (vt lõik 5.3).

Lidokaiin läbib platsentaarbarjääri ja võib imenduda loote kudedesse. On mõistlik eeldada, et lidokaiini on kasutatud paljudel rasedatel ja rasestumiseas naistel. Seni ei ole teatatud reproduktiivprotsesside spetsiifilistest kõrvalekalletest, nt väärarengute või muude lootele otseselt või kaudselt kahjulike toimete esinemissageduse suurenemisest.

Imetamine

Lidokaiin eritub rinnapiima, kuid nii väikestes kogustes, et üldiselt puudub risk, et laps saab terapeutilise annuse. LIDINE’t võib kliinilise vajaduse korral rinnaga toitmise ajal kasutada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed lidokaiini mõju kohta viljakusele. Loomkatsed ei ole näidanud viljakuse häireid emas- ja isasrottidel (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Sagedasemad kõrvaltoimed on ärritus, punetus, sügelemine või lööve.

Harvadel juhtudel on lokaalanesteetikume seostatud allergiliste reaktsioonidega, näiteks anafülaktilise šokiga.

Sarvkesta ärritus pärast juhuslikku silma sattumist.

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Teadmata

Organsüsteemi

(≥1/10)

Väga harv

(ei saa hinnata

≥1/100,

≥1/1000,

≥1/10 000,

klass

 

<1/10 000

olemasolevate

 

<1/10

<1/100

<1/1000

 

 

 

andmete alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Teadmata

Organsüsteemi

(≥1/10)

Väga harv

(ei saa hinnata

≥1/100,

≥1/1000,

≥1/10 000,

klass

 

<1/10 000

olemasolevate

 

<1/10

<1/100

<1/1000

 

 

 

andmete alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarvkesta ärritus

Silma kahjustused

 

 

 

 

 

(pärast juhuslikku

 

 

 

 

 

silma sattumist).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergilised

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

Anafülaktiline

 

 

 

 

 

 

šokk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärritus

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Punetus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

Sügelus

 

 

 

 

 

 

Lööve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste on täiskasvanutel ja lastel sarnased.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

LIDINE üleannustamine on ebatõenäoline, kuid süsteemse toksilisuse sümptomid ühtivad lidokaiini üleannustamise sümptomitega.

Süsteemse toksilisuse näitajaks võib olla nägemishäire, uimasus või unisus, hingamisraskused, värisemine, rindkerevalu või ebaregulaarne südamerütm.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: lokaalanesteetikumid, lidokaiin, ATC-kood: D04AB01

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Intaktsele nahale kantud LIDINE tekitab naha analgeesia, vabastades kreemist lidokaiini marras- ja pärisnaha kihtidesse; lidokaiin koguneb valuretseptorite ja närvilõpmete läheduses. Lidokaiin on amiidi tüüpi lokaalanesteetikum, mis stabiliseerib neuronite membraane, pärssides impulsside käivitamiseks ja edastamiseks vajaliku ioonide voolu, tekitades sel moel lokaalse anesteetilise toime. Põhiliseks toimemehhanismiks on potentsiaalsõltuvate naatriumkanalite blokeerimine. Lidokaiini poolt tekitatud naha analgeesia algusaeg, sügavus ja kestus sõltuvad peamiselt kreemi kasutamise kestusest. LIDINE võib manustamiskohas põhjustada mööduvat perifeerset vasokonstriktsiooni, millele järgneb mööduv vasodilatatsioon.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

LIDINE on kliinilistes uuringutes osutunud usaldusväärseks anesteetiliseks aineks, kui seda manustatakse 30 kuni 60 minutiks. Kreem võib jääda nahale ka kauemaks, kui piisavat analgeesiat ei saavutatud. Eriti ettevaatlik tuleb olla juhul, kui LIDINE’t manustatakse suurele nahapinnale rohkem kui 2 tunniks.

Kui LIDINE kanda soovitatud annuses intaktsele nahale, on lokaalne toksilisus osutunud madalaks. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus võib olla otseses seoses pindala ja kokkupuuteajaga.

Lidokaiin võib avaldada toimet ka aju ja müokardi rakkude erutuvatele membraanidele. See juhtub, kui liiga suur hulk ravimit satub vereringesse, tekitades toksilisi toimeid või kõrvaltoimeid. Kesknärvisüsteemi toksilisus tekib enne kardiovaskulaarseid toimeid, kuna need esinevad madalama plasmakontsentratsiooni puhul. Loomkatsed näitasid, et surmale eelnesid krambid ja asfüksia.

Lapsed

Katsetes, kus uuriti veenipunktsiooni lastel, leiti, et LIDINE kasutamisel oli veeni kanüülimine edukam, valutum, protseduuriks kulus vähem aega ja nahamuutused olid väikesed. Puudusid tõendid lidokaiini kahjuliku mõju kohta. LIDINE tuimestas naha enne veenipunktsiooni piisavalt, kui see kanti nahale 30 minutit varem ja ilma oklusiivsidemeta.

Maksimaalne kasutusaeg 1 kuni 3 kuu vanuse imiku veeni kanüülimisel ei tohi ületada 60 minutit, 3 kuni 12 kuu vanusel imikul ei tohi see ületada 4 tundi ja lastel alates 12. elukuust ja täiskasvanutel ei tohiks see ületada 5 tundi.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine, jaotumine, biotransformatsioon ja eritumine

Spetsiifilisi farmakokineetilisi uuringuid LIDINE suhtes loomadel ei ole läbi viidud. Siiski on lidokaiini farmakokineetiliste omaduste kohta olemas märkimisväärsed andmed, kuna seda ravimit on lokaalanesteetikumina kasutatud pikka aega ja üle maailma. Süsteemselt imenduva lidokaiini kogus on otseselt seotud nii lidokaiinkreemi kasutamise aja kui pindalaga. Ei ole teada, kas see nahas metaboliseerub. Lidokaiin metaboliseerub maksas kiiresti metaboliitideks, sh monoetüülglütsiineksülidiidiks (MEGX) ja glütsinüüleksülidiidiks (GX), millest mõlema farmakokineetiline aktiivsus on lidokaiiniga sarnane, kuid nõrgem. Metaboliidi 2,6-ksülidiini farmakokineetiline aktiivsus ei ole teada, kuid rottidele on see kantserogeenne.

Intravenoosse manustamise järel on MEGX ja GX seerumikontsentratsioonid vahemikus vastavalt 11...36% ja 5...11% esialgsest kontsentratsioonist. Lidokaiini eliminatsiooni poolväärtusaeg intravenoosse manustamise järel on plasmas 65 kuni 150 minutit (keskmiselt 110, ±24 SD, n=13). Poolväärtusaeg võib südame või maksa düsfunktsiooni korral olla pikem. Uriinis on tuvastatav enam kui 98% imendunud annusest kas metaboliitide või lähteravimina. Süsteemne kliirens on 10...20 ml/min/kg (keskmiselt 13 ml/min/kg, ±3 SD, n=13).

Lokaalselt intaktsele nahale manustatuna imendub lidokaiini väga vähe. Imendumine suuremas hulgas toimub eeldatavalt juhul, kui kreemi kantakse limaskestale või eelnevalt kahjustatud nahale. Farmakokineetilised andmed kinnitavad, et LIDINE kandmisel soovitatud annuses soovitatud suurusega nahapinnale on lidokaiini süsteemne kontsentratsioon väiksem kui süsteemne terapeutiline kontsentratsioon 1 mikrogrammi/ml.

Lapsed

Uuringus, milles uuriti LIDINE kasutamist veenikanüülimisel erinevas vanuses lastel, oli aktiivse toimeaine maksimaalne plasmakontsentratsioon väga madal (0,3 mikrogrammi/ml või vähem). See on oluliselt madalam kui toksiline plasmakontsentratsioon.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Kuigi lidokaiini ega LIDINE kohta ei ole üksikasjalikku toksikoloogilist programmi sisse seatud, on märkimisväärsest hulgast üksikutest loomuuringutest olemas oluline hulk prekliinilisi andmeid.

Vereringesse jõudvad lidokaiini suured kogused võivad anda toksilisuse sümptomeid, mis haaravad peamiselt kesknärvisüsteemi ja südame-veresoonkonda. Kuna lidokaiin läbib hästi platsentat, on oht, et see on toksiline ka lootele. Soovimatute toimete esinemise tõenäosus lootel suureneb veelgi loote atsidoosi korral, mis põhjustab vaba ravimi akumuleerumist lootes.

Lidokaiin võib põhjustada methemoglobineemiat, kuid selle esinemus on märkimisväärselt madalam kui prilokaiini manustamisel ja riski peetakse seetõttu äärmiselt madalaks, eriti pärast lokaalset manustamist.

Lidokaiini mutageenset potentsiaali on testitud Amesi Salmonella/imetajate mikrosoomi testiga ja inimese lümfotsüütide struktuursete kromosoomaberratsioonide analüüsimisel in vitro ja hiire mikronukleuse testiga in vivo. Neis testides ei täheldatud ühtegi mutageenset toimet. Lidokaiini metaboliit 2,6-dimetüülaniliin näitas genotoksilist aktiivsust. Kroonilist kokkupuudet hindavates prekliinilistes toksikoloogilistes uuringutes on näidatud, et sel metaboliidil on kantserogeenne potentsiaal. Lokaalselt intaktsele nahale manustatud lidokaiin imendub väga väikeses koguses ja 2,6- ksülidiini märkimisväärset süsteemset moodustumist ei ole oodata.

Loomuuringutes lidokaiini võimaliku reproduktiiv- ja arengutoksilisuse kohta ei näidanud lidokaiini olulist teratogeenset potentsiaali, kuid on näidatud mõningast toimet käitumisele selle lokaalanesteetikumi suure kontsentratsiooni korral.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Bensüülalkohol

Karbomeerid

Kolesterool Hüdrogeenitud sojaletsitiin Polüsorbaat 80 Propüleenglükool

Trolamiin (pH reguleerimiseks) all-rac-alfa-tokoferüülatsetaat Puhastatud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Suletult: 3 aastat

Pärast esmast avamist: 6 kuud

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendisuurused on 5 g ja 30 g. Mõlemad pakendisuurused koosnevad ühest järgmisest:

sisemise epoksüfenoolkattega alumiiniumtuub, millel on keeratav polüpropüleenkork või

sisemise polüamiidimiidkattega alumiiniumtuub, millel on keeratav suure tihedusega polüetüleenkork.

Müügiluba on järgmistel pakenditel, kuid kõik need pakendid ei pruugi olla müügil:

1)karp, milles on üks 5 g tuub.

2)karp, milles on viis 5 g tuubi.

3)karp, milles on üks 5 g tuub koos kahe Tegaderm® oklusiivsidemega.

4)karp, milles on viis 5 g tuubi koos kümne Tegaderm® oklusiivsidemega.

5)karp, milles on üks 30 g tuub.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

QP-Services UK Ltd 46 High Street Yatton

Somerset

BS49 4HJ Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.12.2015.

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2016