Levnibiot - infusioonilahus (5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01MA12
Toimeaine: levofloksatsiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Levnibiot, 5 mg/ml infusioonilahus

Levofloksatsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Levnibiot ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Levnibiot’i kasutamist
 3. Kuidas Levnibiot’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Levnibiot’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Levnibiot ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on Levnibiot infusioonilahus. Levnibiot infusioonilahus sisaldab ravimit, mida nimetatakse levofloksatsiiniks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antibiootikumideks. Levofloksatsiin on kinoloon-tüüpi antibiootikum. See hävitab baktereid, mis põhjustavad infektsioone teie organismis.

Levnibiot infusioonilahust võib kasutada järgmiste elundite infektsioonide raviks:

 • kopsud, kopsupõletikuga patsientidel
 • kuseteed, sh neerud või kusepõis
 • eesnääre, pikaajaline infektsioon
 • nahk ja nahaalune kude, sh lihased. Neid nimetatakse mõnikord pehmeteks kudedeks.

Teatud eriolukorras kasutatakse Levnibiot infusioonilahust eesmärgil vähendada nakatumisvõimalust kopsukatku või vältida haiguse süvenemist pärast kokkupuudet katku põhjustavate bakteritega.

Mida on vaja teada enne Levnibiot’i kasutamist

Ärge kasutage Levnibiot’i ja teavitage oma arsti:

 • kui olete levofloksatsiini, teiste kinoloonantibiootikumide, nt moksifloksatsiini, tsiprofloksatsiini või ofloksatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • allergilise reaktsiooni nähud on nahalööve, neelamis või hingamisraskused, huulte, näo, kõri või keeleturse;
 • kui teil on kunagi olnud epilepsia;
 • kui teil on kunagi olnud kõõlustega seotud probleeme nagu kõõlusepõletik seoses raviga kinoloontüüpi antibiootikumidega. Kõõlus on väät, mis ühendab lihast luuga;
 • kui te olete laps või kasvueas nooruk;
 • kui te olete rase, võite rasestuda või kahtlustate rasedust;
 • kui te imetate last.

Ärge kasutage seda ravimit, kui mistahes eelnimetatu kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga enne Levnibiot’i infusioonilahuse kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levnibiot’i infusioonilahuse manustamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui te olete 60aastane või vanem;
 • kui te kasutate kortikosteroide, mida mõnikord nimetatakse steroidideks (vt lõik „Muud ravimid ja Levnibiot“);
 • kui teil on kunagi olnud krambihoogusid;
 • kui teil on ajukahjustus insuldi või muu ajuvigastuse tõttu;
 • kui teil on probleeme neerudega;
 • kui teil on glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus. See ravim võib teil tõenäoliselt
 • põhjustada tõsiseid probleeme veres;
 • kui teil on olnud vaimse tervise häireid;
 • kui teil on olnud südameprobleeme: sellist tüüpi ravimeid tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil on kaasasündinud või suguvõsas esinev QTintervalli pikenemine (nähtav EKGs, südametegevuse elektriline salvestamine), elektrolüütide tasakaaluhäire veres (eriti kaaliumi või magneesiumi madal tase veres), väga aeglane südame löögisagedus (nimetatakse bradükardiaks), südamenõrkus (südamepuudulikkus), varasem südameatakk (müokardiinfarkt), olete naine või eakas või võtate EKGd mõjutavaid ravimeid (vt lõik „Muud ravimid ja Levnibiot“).
 • kui teil on diabeet;
 • kui teil on esinenud maksatalitluse häireid;
 • kui teil on Myasthenia gravis.

Kui te ei ole kindel, kas eelnimetatu kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne Levnibiot’i infusioonilahuse kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi manustada lastele või noorukitele.

Muud ravimid ja Levnibiot

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Levnibiot võib mõjutada teiste ravimite toimet. Samuti võivad teised ravimid mõjutada Levnibiot'i toimet.

Eriti oluline on teatada oma arstile, kui te võtate järgnevaid ravimeid, sest kõrvaltoimete tekke võimalus võib Levnibiot’i toimel suureneda:

 • kortikosteroidid, mõnikord nimetatakse steroidid, mida kasutatakse põletiku korral. Teil võib suurema tõenäosusega tekkida kõõlusepõletik ja/või rebend;
 • varfariin, mida kasutatakse verehüübivuse vähendamiseks. Teil võib suurema tõenäosusega tekkida verejooks. Arst võib vajadusel määrata teile korduvad vereproovid, et kontrollida teie vere hüübivust;
 • teofülliin, mida kasutatakse hingamisraskuse korral. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida krambihood, kui kasutate samal ajal Levnibiot’i;
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA), mida kasutatakse valu ja põletiku korral, nt aspiriin, ibuprofeen, fenbufeen, ketoprofeen, indometatsiin. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida krambihood kui kasutate samal ajal Levnibiot’i;
 • tsüklosporiin, mida kasutatakse elundi siirdamise järgselt. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida tsüklosporiini kõrvaltoimed;
 • südametööd mõjutavad ravimid, st südame rütmihäirete ravimid (antiarütmikumid nagu kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, sotalool, dofetiliid, ibutiliid ja amiodaroon), depressiooniravimid (tritsüklilised antidepressandid nagu amitriptülliin ja imipramiin), psühhiaatriliste häirete ravimid (antipsühhootikumid) ja bakteriaalsete infektsioonide korral kasutatavad ravimid (makroliidantibiootikumid nagu erütromütsiin, asitromütsiin ja klaritromütsiin);
 • probenetsiid, mida kasutatakse podagra korral ja tsimetidiin, mida kasutatakse haavandite ja kõrvetiste korral. Erilist tähelepanu tuleb pöörata, kui kumbagi ravimit kasutatakse samaaegselt koos Levnibiot’iga. Kui teil on neeruprobleemid, võib arst vähendada teie annust;

Opiaatide määramine uriinis

Levnibiot’iga ravitavatel isikutel võib uriinianalüüs anda valepositiivse tulemuse opiaatideks nimetatavate tugevatoimeliste valuvaigistite suhtes. Kui arst määrab teile uriinianalüüsi, teatage talle, et saate ravi Levnibiot’iga.

Tuberkuloosiproov

See ravim võib põhjustada valenegatiivse tulemuse mõnes laboratoorses uuringus, mida kasutatakse tuberkuloositekitajate määramiseks.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit:

 • kui olete rase, võite rasestuda või kahtlustate rasedust
 • kui imetate või kavatsete imetada

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast selle ravimi manustamist võivad tekkida kõrvaltoimed nagu pearinglus, unisus, peapööritus või nägemishäired. Mõned kõrvaltoimed võivad halvendada teie keskendumis- ja reageerimisvõimet. Sel juhul ärge juhtige autot ega tegelege tähelepanu nõudvate tegevustega.

Levnibiot sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab 15,40 mmol (354,20 mg) naatriumi 100 ml lahuse kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kuidas Levnibiot’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Levnibiot'i infusioonilahust kasutatakse

 • Levnibiot infusioonilahus on haiglas kasutatav ravim.
 • Seda süstib teile arst või meditsiiniõde. Ravimit süstitakse veeni teatud aja jooksul (nimetatakse veenisiseseks infusiooniks).
 • Levnibiot infusioonilahuse infusiooniaeg 250 mg annuse manustamiseks on 30 minutit või rohkem.
 • Levnibiot infusioonilahuse infusiooniaeg 500 mg annuse manustamiseks on 60 minutit või rohkem.
 • Teie südame löögisagedust ja vererõhku jälgitakse hoolikalt, sest samasuguste antibiootikumide infusiooni ajal on täheldatud kõrvaltoimetena südame ebatavaliselt kiiret löögisagedust ja mööduvat vererõhu langust. Kui infusiooni ajal teie vererõhk märgatavalt langeb, katkestatakse infusioon koheselt.

Kui palju Levnibiot'i infusioonilahust manustatakse

Kui te ei ole kindel, miks teile manustatakse Levnibiot’i infusioonilahust või teil on küsimusi Levnibiot’i infusioonilahuse annuse kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

 • Arst otsustab, kui palju Levnibiot’i teile manustatakse.
 • Annus sõltub teie infektsioonitüübist ja infektsiooni asukohast teie kehas.
 • Ravi kestus sõltub sellest, kui tõsine teie infektsioon on.

Täiskasvanud ja eakad

Infektsioon

Annustamisskeem ööpäevas

Kopsupõletik

500 mg üks või kaks korda ööpäevas

Kuseteede (k.a neerude ja kusepõie)

500 mg üks kord ööpäevas

infektsioon

 

Eesnäärme infektsioon

500 mg üks kord ööpäevas

Naha ja nahaaluskoe, k.a lihaste

500 mg üks või kaks korda ööpäevas

infektsioon

Neeruprobleemidega täiskasvanud ja eakad

Arst vähendab vajadusel ravimi annust.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi manustada lastele või noorukitele.

Kaitske oma nahka päikesevalguse eest

Selle ravimi kasutamise ajal ja 2 päeva pärast ravi lõpetamist vältige viibimist otsese päikesevalguse käes. Teie nahk võib muutuda väga tundlikuks päikese suhtes ja võivad tekkida põletus, torkiv tunne või raskekujulised villid, kui te ei kasuta järgnevaid ohutusmeetmeid:

 • kasutage kindlasti kõrge kaitsefaktoriga päikesekreemi;
 • kandke alati mütsi ja käsi ning jalgu katvaid riideid;
 • vältige päevitamist.

Kui te saate Levnibiot’i rohkem kui ette nähtud

See ei ole tõenäoline, et arst või meditsiiniõde manustavad teile liiga palju ravimit. Teie arst ja meditsiiniõde jälgivad teie seisundit ning kontrollivad teile manustatavat ravimit. Kui te ei ole kindel ravimi manustatavas annuses, pidage nõu oma arstiga.

Levnibiot’i üleannustamisel võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed: krambihood segasusseisund, pearinglus, teadvusehäired, värin ja südameprobleemid, mis põhjustavad rütmihäireid ning iiveldust.

Kui Levnibiot’i annus jääb manustamata

Teie arst või meditsiiniõde manustavad teile ravimit vastavalt juhistele. See on ebatõenäoline, et teile ei manustata ravimit nii nagu määratud. Kui te siiski arvate, et annus on vahele jäänud, öelge oma arstile või meditsiiniõele.

Kui te lõpetate Levnibiot’i kasutamise

Teie arst või meditsiiniõde jätkavad Levnibiot’i manustamist teil, isegi kui tunnete ennast paremini. Kui ravi lõpetatakse liiga vara, võib teie seisund halveneda või bakterid võivad muutuda resistentseks ravimi suhtes. Pärast mõnepäevast ravi infusioonilahusega võib arst otsustada jätkata teie ravikuuri sama ravimi tablettidega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need kõrvaltoimed on harilikult kerged või mõõdukad ja sageli kaovad lühikese aja möödudes.

Lõpetage Levnibiot’i kasutamine ja teatage kohe oma arstile või meditsiiniõele, kui teil tekivad järgnevad kõrvaltoimed:

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

 • Teil on allergiline reaktsioon. Nähud võivad olla nahalööve, neelamis või hingamisprobleemid, huulte, näo, kõri või keele turse.

Lõpetage Levnibiot’i kasutamine ja teatage kohe oma arstile või meditsiiniõele, kui teil tekivad järgnevad tõsised kõrvaltoimed, sest võite vajada erakorralist meditsiiniabi:

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • Vesine kõhulahtisus, mis võib olla verine; võimalikud on kõhukrambid ja palavik. Need võivad olla raskekujulise sooleprobleemi nähud.
 • Kõõluste või sidemete valu ja põletik, mis võib põhjustada rebendi. Kõige sagedamini on

kahjustatud Achilleuse (kanna-) kõõlus.

 • Krambihood

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

 • Põletav, torkiv tunne, valu või tundetus. Need võivad olla närvikahjustuse nähud.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Raskekujuline nahalööve, sh huulte, silmade, suu, nina ja genitaalide ümbruse nahal villide teke või naha irdumine.
 • Söögiisu kaotus, naha ja silma limaskestade kollaseks muutumine, uriini tume värvus, sügelemine või ebamugavustunne maos. Need võivad olla maksaprobleemide nähud, võimalik on surmaga lõppev maksapuudulikkus.

Kui ravi ajal Levnibioti’ga teie nägemine kahjustub või tekivad mistahes muud häired silmades, peate otsekohe pöörduma silmaarstile.

Teavitage oma arsti kui mõni järgnevatest kõrvaltoimetest süveneb või kestab kauem kui paar päeva:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • Unehäired.
 • Peavalu, pearinglus.
 • Iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.
 • Teatud maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.
 • Infusioonikoha reaktsioonid.
 • Veenipõletik.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • Muude bakterite või seente hulga muutused, Candidanimeline seeninfektsioon, mis võib vajada ravi.
 • Valgete vererakkude arvu muutused teatud vereproovis (leukopeenia, eosinofiilia).
 • Stress (ärevus), segasus, närvilisus, unisus, värisemine, pööritustunne (vertiigo).
 • Hingeldus (düspnoe).
 • Maitsetundlikkuse muutused, söögiisu kaotus, maoärritus või seedehäired (düspepsia), valu mao piirkonnas, kõhupuhitus või kõhukinnisus.
 • Sügelus ja nahalööve, raskekujuline sügelus või nõgestõbi (urtikaaria), ülemäärane higistamine (hüperhidroos).
 • Liigesvalu või lihasvalu.
 • Kõrvalekalded vereproovi tulemustes, mis on tingitud probleemidest maksaga (kõrgenenud bilirubiin) või neerudega (kõrgenenud kreatiniin).
 • Üldine nõrkus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • Kergesti tekkivad verevalumid ja veritsemine vereliistakute arvu vähenemisest (trombotsütopeenia).
 • Valgete vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia).
 • Võimendatud immuunvastus (ülitundlikkus).
 • Veresuhkru taseme langus (hüpoglükeemia). See on oluline diabeediga inimeste puhul.
 • Olematute asjade nägemine või kuulmine (hallutsinatsioonid, paranoia), arvamuse ja mõtete muutused (psühhootilised reaktsioonid) enesetapumõtete või käitumuse tekkeriskiga.
 • Depressiivsus, vaimsed probleemid, rahutus (agiteeritus), ebatavalised unenäod või õudusunenäod.
 • Torkiv tunne kätes ja jalgades (paresteesia).
 • Probleemid kuulmisega (tinnitus) või nägemisega (hägune nägemine).
 • Ebatavaliselt kiire südame löögisagedus (tahhükardia) või madal vererõhk (hüpotensioon).
 • Lihasnõrkus. See on oluline Myasthenia gravis’ega (harvaesinev närvihaigus) inimeste puhul.
 • Muutused neerude töös ja üksikjuhtudel neerupuudulikkus, mis võib olla tingitud allergilisest

neerureaktsioonist, mida nimetatakse interstitsiaalne nefriit.

 • Palavik.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Punaste vererakkude arvu vähenemine (aneemia); punaste vererakkude kahjustuse tõttu võib nahk olla kahvatu või kollane; kõikide vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia).
 • Palavik, kurguvalu ja üldine halb enesetunne, mis ei möödu. See võib olla tingitud valgete vererakkude arvu vähenemisest (agranulotsütoos).
 • Vereringe seiskumine (anafülaksiasarnane šokk).
 • Veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia) või veresuhkru taseme langus, mis põhjustab koomat (hüpoglükeemiline kooma). See on oluline diabeediga inimeste puhul.
 • Lõhnataju muutused, lõhna või maitsetundlikkuse kadu (parosmia, anosmia, ageusia).
 • Liikumis ja kõndimisprobleemid (düskineesia, ekstrapüramidaalsed häired).
 • Mööduv teadvusekaotus või minestus (sünkoop).
 • Mööduv nägemiskaotus.
 • Kuulmiskahjustus või kurtus.
 • Ebatavaliselt kiire südamerütm, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm, k.a südameseiskus, südame rütmihäire (nimetatakse QTintervalli pikenemine EKGs ehk südame elektrilise aktiivsuse salvestisel).
 • Hingamisraskused või vilistav hingamine (bronhospasm).
 • Allergiline kopsureaktsioon.
 • Pankreatiit.
 • Maksapõletik (hepatiit).
 • Nahatundlikkuse suurenemine päikese ja ultraviolettkiirguse suhtes (fotosensibilisatsioon).
 • Allergilisest reaktsioonist tingitud veresoonte põletik (vaskuliit).
 • Suu limaskesta põletik (stomatiit).
 • Lihasrebend ja lihase kahjustus (rabdomüolüüs).
 • Liigeste punetus ja turse (artriit).
 • Valu, sh seljavalu, valu rindkeres ja kätesjalgades.
 • Porfüüria haigushood porfüüriaga (harvaesinev ainevahetushaigus) patsientidel.
 • Kestev peavalu koos häguse nägemisega või ilma (healoomuline koljusisese rõhu tõus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Levnibiot’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast kummikorgi augustamist: kohene kasutamine (3 tunni jooksul).

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levnibiot sisaldab

 • Toimeaine on levofloksatsiin. 1 ml infusioonilahust sisaldab 5 mg levofloksatsiini levofloksatsiinhemihüdraadina. 100 ml infusioonilahust sisaldab 500 mg levofloksatsiini levofloksatsiinhemihüdraadina.
 • Teised abiained on: naatriumkloriid, kontsentreeritud soolhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas Levnibiot välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistev, rohekas-kollane lahus, milles ei ole tahkeid osakesi. pH: 4,5…5,1

Osmolaalsus: 290 mOsmol/kg ± 5%

Ühes viaalis on 100 ml infusioonilahust. Karbis on 1, 5 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad:

KRKA, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attikis

Kreeka

ANFARM HELLAS S.A.

Sximatari Viotias

Sximatari Viotias 32009

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Manustamisviis:

Levnibiot’i infusioonilahust manustatakse aeglase intravenoosse infusioonina üks või kaks korda ööpäevas. Levnibiot’i infusioonilahuse infusiooniaeg peab 250 mg manustamisel olema vähemalt 30 minutit ja 500 mg puhul 60 minutit.

Ravimi annus sõltub infektsioonitüübist ja raskusastmest ning eeldatava infektsioonitekitaja tundlikkusest. Pärast algset intravenoosset manustamist, võib ravi Levnibiot’iga jätkata suu kaudu õhukese polümeerikattega tablettidega, vastavuses nende ravimi omaduse kokkuvõttega, kui seda peetakse konkreetse patsiendi jaoks kohaseks. Parenteraalne ja suukaudne ravimvorm on bioekvivalentsed, mistõttu annustamine on sarnane.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Levnibiot infusioonilahus tuleb ära kasutada kohe (3 tunni jooksul) pärast kummikorgi augustamist, et vältida bakteriaalset saastumist. Infusiooni ajal ei ole valguse eest kaitsmine vajalik.

See ravimpreparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne kasutamist visuaalselt kontrollida lahust. Kasutada tohib ainult läbipaistvat, rohekas-kollast, osakestevaba lahust.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada hepariini ega leeliseliste lahustega (nt naatriumbikarbonaat). Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud allpool.

Segamine teiste infusioonilahustega:

Levnibiot infusioonilahust võib koos manustada järgnevate infusioonilahustega:

 • 0,9 % naatriumkloriidi lahus
 • 5 % glükoosilahus
 • 2,5 % glükoos Ringer’i lahuses
 • Kombineeritud parenteraalsed toitelahused (aminohapped, glükoos, elektrolüüdid).

Levnibiot’i infusioonilahuse füüsikalist ja keemilist kokkusobivust ülalmainitud lahustega on demonstreeritud 4 tunni jooksul toatemperatuuri tingimustes.