Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lodotra - modif tabl 2mg n30; n100; n500 - Pakendi infoleht

ATC Kood: H02AB07
Toimeaine: Prednisone
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Lodotra, 1 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 2 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Lodotra, 5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Prednisoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lodotra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lodotra võtmist

3.Kuidas Lodotra‘t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Lodotra‘t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lodotra ja milleks seda kasutatakse

Lodotra on toimeainet prednisooni, mis on kortikosteroid, pikendatult vabastav tablett. Kortikosteroididel on põletikuvastane toime. Põletikuvastased ravimid leevendavad haigetes liigestes valu, vähendavad turset, jäikust, punetust ja kuumatunnet.

Lodotra’t kasutatakse:

-täiskasvanutel mõõduka kuni raske ägeda reumatoidartriidi raviks, eriti hommikuse liigesjäikuse korral.

Lodotra tabletid on toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid. See tähendab, et nad on toodetud selliselt, et nad vabastavad prednisooni ligikaudu 4 tundi pärast nende sisse võtmist. See võimaldab teil võtta Lodotra’t alati enne magama minekut ja ärgata hommikul parema enesetundega selliste sümptomite osas nagu liigesjäikus.

2 Mida on vaja teada enne Lodotra võtmist

Ärge võtke Lodotra’t:

-kui olete prednisooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lodotra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te peate oma arstile rääkima, kui teil on (praegu) või on olnud (kunagi varem) järgmisi seisundeid või saanud järgmisi ravikuure:

-liiga kõrge veresuhkru (glükoosi) sisaldus (diabeet e suhkurtõbi). Teie arst võib suurendada teie diabeediravimite annust ja teid ravi ajal hoolikalt jälgida

-luude hõrenemine (osteoporoos)

-luude pehmenemine (osteomalaatsia)

-mao või soolte haavandid

-raske haavandiline koliit (käärsoole põletik) koos käärsoole mulgustumise (auk sooles) kõrge tekkeriskiga

-soolte põletik (divertikuliit)

-vahetult pärast operatsiooni, kus ühendati kaks sooleotsa (entero-anastomoos)

-B-hepatiit (viiruse poolt tekitatud maksahaigus)

-tuberkuloos (TBC). Bakteriaalne infektsioon, mis tavaliselt kahjustab kopse

-lümfisõlmede turse ja põletik BCG vaktsineerimise järgselt (tuberkuloosivastane vaktsineerimine)

-lastehalvatus (infektsioonhaigus, mis on põhjustatud närvisüsteemi kahjustava viiruse poolt)

-ligikaudu 8 nädalat enne ja 2 nädalat pärast vaktsineerimist (kui kasutatakse elusvaktsiine)

-ägedad viirusinfektsioonid (nt tuulerõuged, huulte või silmaherpes, leetrid või vöötohatis)

-äge bakteriaalne infektsioon (nt äge kurgumandlite põletik) või krooniline bakteriaalne infektsioon (nt tuberkuloos)

-äge seeninfektsioon (nt soor)

-parasiitide põhjustatud infektsioon (nt ümarussid). Patsientidel, kellel on teadaolev või kahtlustatav niituss-infestatsioon (Strongyloides), võib Lodotra põhjustada massiivset Strongyloides infektsiooni koos larvide laialdase levikuga

-kõrge vererõhk. Te peate vererõhku sagedamini kontrollima

-silmahaigused (glaukoom). Te peate hoolikalt oma seisundit kontrollima

-silma sarvkesta kahjustus või haavand (silma läbipaistev külg, mis katab vikerkesta ja pupilli)

-südameprobleemid. Võib olla vajalik teie seisundit hoolikamalt jälgida

-hiljutine südameinfarkt

-neeruhaigus

-vaimuhaigused

-unehäired, mis tekivad ravi ajal ega taandu. Sellisel juhul on soovitatav üle minna tavalise, kiire toimealgusega tablettidele.

Prednisooni soovitud sisaldust veres ei saavutata, kui te võtate Lodotra’t tühja kõhuga. Seetõttu tuleb ravimi toime tagamiseks Lodotra’t alati võtta koos õhtusöögiga või kohe pärast seda. Lisaks võib 6…7% juhtudest ilmneda madal plasmakontsentratsioon, isegi kui Lodotra’t võetakse soovitatud annuses. Selle võimalusega peab arvestama, kui Lodotra ei ole piisavalt efektiivne. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda üleminekut tavaliste, kiire toimealgusega tablettidele.

Lodotra’t ei tohi määrata ägeda seisundi korral toimeaine kiire vabanemisega tablettide asemel tema farmakoloogiliste omaduste tõttu.

Kui mõni ülatoodud ravi või seisund käib teie kohta, võib mõni teist tüüpi ravim olla teile sobivam. Vt ka “Muu teave, mida te peate Lodotra kohta teadma”.

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Muu teave, mida te peate Lodotra kohta teadma

Lodotra võib mõjutada teie immuunsüsteemi. See mõjutab organismi võimet haigustega võidelda. Kui teie immuunsüsteem on kahjustatud:

-vaktsineerimine inaktiveeritud vaktsiiniga (nt gripi või koolera vaktsiinid) ei pruugi toimida nii efektiivselt nagu vaja, kui võtate või alustate Lodotra võtmist.

-teatud viirushaigused (tuulerõuged ja leetrid) võivad olla raskema kuluga. Teie risk on eriti suur, kui te ei ole nende haiguste vastu vaktsineeritud.

-teil on suurem risk teiste tõsiste infektsioonide tekkeks.

Ravi Lodotra’ga muudab teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks ja need tekivad teil suurema tõenäosusega. Kui teil on infektsioon tekkinud, on seda Lodotra ravi foonil raskem diagnoosida.

Te võite vajada Lodotra väiksemaid annuseid, kui teil on:

-hüpotüreoidism (kilpnäärme alatalitlus)

-maksatsirroos (alkoholismist ja maksapõletikust põhjustatud maksahaigus).

Te võite vajada Lodotra suuremaid annuseid, kui teil on stress-situatsioon, nt :

-kirurgiline protseduur

-infektsioon.

Kui te võtate Lodotra’t mitu kuud või kauem, kontrollib arst teid regulaarselt, sealhulgas:

-kontrollib silmi

-teeb vereanalüüsid

-kontrollib vererõhku.

Ravi Lodotra’ga võib negatiivselt mõjutada kaltsiumi ainevahetust teie luudes. Seetõttu peate oma arstiga välja selgitama teie osteoporoosi tekkeriski (luukoe kadu ja luumurrud), eriti kui teil on pereliikmeid, kellel on varem esinenud luumurde, kui te ei tegele regulaarselt võimlemisega, te olete naine, kellel on menopaus või olete juba menopausi läbinud või olete eakas inimene.

Kui lõpetatakse Lodotra-ravi, esineb risk:

-reumatoidartriidi sümptomite taastekkeks

-neerupealiste puudulikkuse tekkeks. See on situatsioon, kus teie neerupealised ei tooda piisavalt kortisooli (hormooni). Seda esineb eriti stress-situatsioonides, nt:

-infektsioonide ajal

-pärast õnnetusjuhtumeid

-kui te olete suurema füüsilise pinge all.

-kortisooni ärajätu sündroom (raske haigus, mille põhjuseks on see, et teie organism ei tooda enam kortisooli).

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Muud ravimid ja Lodotra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmiste ravimite toime võib tugevneda, kui te võtate sama ajal Lodotra’t:

-südamehaiguste ravimid, nt südameglükosiidid (nt digoksiin)

-lahtistid või soolade väljaviimist soodustavad ravimid, nt mõned diureetikumid (“veetabletid”)

-tsüklosporiin, ravim, mida kasutatakse pärast organi siirdamise operatsiooni või üksikjuhtudel raskekujulise reumatoidartriidi korral

-lihaslõõgastid, nt suksametoonium, mida kasutatakse haiglas

-tsüklofosfamiid, kasutatakse erinevate vähiliikide raviks.

Järgmiste ravimite toime võib nõrgeneda, kui te võtate sama ajal Lodotra’t:

-somatropiin, kasvuhormoon

-prasikvanteel, parasiitinfektsioonide ravim

-suhkurtõve ravimid, nt insuliin, metformiin, glibenklamiid.

Järgmised ravimid võivad vähendada Lodotra toimet teie reumatoidartriidi sümptomitele:

-epilepsia ravimid, nt barbituraadid, fenütoiin ja primidoon

-rifampitsiin, infektsiooniravim

-bupropioon, depressiooniravim

-alumiiniumi- ja magneesiumi sisaldavad antatsiidid.

Järgmised ravimid võivad suurendada Lodotra toimet teie reumatoidartriidi sümptomitele:

-östrogeene sisaldavad ravimid, nt suukaudsed kontratseptiivid, hormoonasendusravi (HAR)

-lagrits (kasutatakse rögalahtistajana köharavimites ning sisaldub ka kommides).

Teiste ravimite toimed:

-mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nt atsetüülsalitsüülhape, diklofenak ja ibuprofeen suurendavad seedetrakti verejooksu riski

-varfariin võib sõltuvalt patsiendist vähendada või suurendada verd vedeldavat toimet

-kõrge vererõhu või südamepuudulikkuse ravi AKE inhibiitoritega (nt kaptopriil või enalapriil) võib suurendada riski, et vererakkude arv muutub

-antikolinergilised ained (nt atropiin), võib suureneda risk silmasisese rõhu tõusuks (glaukoom)

-malaaria profülaktikaks ja raviks kasutatavad ravimid (nt klorokviin, hüdroksüklorokviin, meflokviin) võivad suurendada lihasnõrkuse teket, sh südamelihase nõrkust

-amfoteritsiin B, seentevastane ravim, võib suurendada hüpokaleemia riski

-mõju mõningatele laborianalüüsidele, näiteks:

-naha allergiatestid

-kilpnäärme poolt toodetavate hormoonide taseme määramiseks teostatavad vereanalüüsid.

ARST ANNAB TEILE NÕU, MIDA TEHA.

Lodotra koos toidu, joogi ja alkoholiga

Võtke Lodotra’t õhtuti, tavaliselt kella 10 paiku. Parim on, kui te võtate oma tabletid koos õhtusöögiga või kohe pärast seda. Neelake tablett tervelt alla, koos piisava koguse vedelikuga, nt klaasitäie veega.

ÄRGE purustage, poolitage ega närige tablette.

Kui söögikorrast on möödas juba 2…3 tundi, sööge Lodotra võtmiseks midagi kerget või võtke mõned suupisted.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tõenäoliselt Lodotra ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kuid, kui teil esineb ravi ajal silmavalu või ähmast nägemist, hoiduge palun nendest tegevustest.

Lodotra sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks. Kui teile on öeldud, et tei talu teatud suhkruid, pidage enne Lodotra võtmist arstiga nõu.

3.Kuidas Lodotra’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teile arsti poolt määratud Lodotra annus sõltub teie haiguse raskusest. See ei ole tavaliselt suurem kui 10mg prednisooni ööpäevas.

Teie ravimi algannust võib vastavalt arsti juhistele järk-järgult vähendada kuni väikseima säilitusannuseni sõltuvalt:

-teie reumatoidartriidi sümptomitest

-teie reageerimisest Lodotra’le.

LODOTRA_29521_PIL_295215x1

Kui vajalikke annuseid selle ravimiga manustada ei saa, on selleks saadaval ka teised tugevused.

Kui te lähete ravilt standardsete kortikosteroid tablettidega, mida võetakse hommikuti, üle Lodotrale, mida võetakse õhtuti, peab ravimi toimeaine (prednisooni) annus jääma samaks.

Manustamisviis

-Kuidas avada ja sulgeda Lodotra pudelit, mis on spetsiaalselt disainitud reumatoidartriidiga patsientidele: vt „Ravimipurgi avamise ja sulgemise juhised”

-Võtke nii palju tablette, kui arst on teile määranud.

-Ärge purustage tablette, sest tabletikate on Lodotra õigeks toimimiseks väga oluline.

-Neelake tablett tervelt alla: Ärge purustage, poolitage ega närige tablette.

-Võtke Lodotra’t õhtuti (tavaliselt kella 10 paiku) koos klaasitäie veega.

-Te peate võtma Lodotra’t alati koos õhtusöögiga või pärast seda. Kui söömisest on möödas rohkem kui 2...3 tundi, sööge tableti võtmiseks kerge eine või võtke mõned suupisted.

-Võtke tabletid alati pärast õhtusööki või kerget einet.

Lodotra toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette võetakse tavaliselt mitmeid kuid või isegi veel kauem. Teie arst räägib teiega sellest, kui kaua te neid tablette võtma peaksite.

Ravimipurgi avamise ja sulgemise juhised:

Palun järgige allpool kirjeldatud juhiseid:

Avamiseks

Asetage pliiats või midagi sarnast korgi väljaulatuvate „nupukeste“ vahele ja pöörake nooltega näidatud suunas (vastupäeva).

Sulgemiseks

Asetage pliiats või midagi sarnast korgi väljaulatuvate „nupukeste“ vahele ja pöörake nooltega näidatud suunas (päripäeva).

Kui te võtate Lodotra’t-i rohkem kui ette nähtud

Ägedatest mürgistusjuhtudest Lodotra’ga teateid ei ole. Üleannustamise korral kogete te tõenäoliselt sagedamini kõrvaltoimeid, sh:

-hormonaalse tasakaalu häired

-ainevahetuse häired

-elektrolüütide (soolade) tasakaalu häired, mille tagajärjel suureneb risk südame rütmihäirete tekkeks.

VÕTKE OMA ARSTIGA ÜHENDUST, KUI TE OLETE MÕNE KÕRVALTOIME PÄRAST MURES VÕI KÕRVALTOIMEID ESINEB ROHKEM

Kui te unustate Lodotra’t võtta

TE PEATE ARSTIGA ÜHENDUST VÕTMA, KUIDAS EDASI TOIMIDA

Kui te lõpetate Lodotra’t võtmise

Ärge lõpetage Lodotra toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide võtmist järsku. Kui te lõpetate Lodotra võtmise, võivad teie reumatoidartriidi sümpomid uuesti tekkida.

Oluline on lõpetada ravi Lodotra annust aeglaselt vähendades. Teie arst õpetab, kuidas seda järk-järgult vähendada.

Lodotra’t ei tohi asendada prednisooni toimeainet kiiresti vabastavate tablettidega ilma arstiga eelnevalt rääkimata.

KUI TEIL ON LISAKÜSIMUSI SELLE RAVIMI KASUTAMISE KOHTA, PIDAGE NÕU OMA ARSTI VÕI APTEEKRIGA.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpool loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus ja tõsidus sõltuvad annusest ja ravi kestvusest.

Lodotra sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Hormoontasakaalu häired, mis põhjustavad Cushingi sündroomi teket (tüüpilised sümptomid: ümmargune nägu, mida nimetatakse ka “kuunäoks”, ülakeha kaalutõus ja lööve näol), aga ka glükokortikoidide tootmise vähenemine organismis.

Suhkrute, rasvade ja soolade tasakaalu häired organismis, mille tagajärjel tekib:

-söögiisu suurenemine ja kehakaalu tõus

-suhkurtõbi

-kõrge kolesterooli tase

-südame rütmihäired (kaaliumi suurenenud eritumise tõttu)

-vee kogunemine (tursed, naatriumi vähenenud eritumise tõttu).

Vähenenud võime võidelda infektsioonidega. Infektsioonide kulg võib olla raskem või võivad sümptomid olla maskeeritud. Vastuvõtlikkus infektsioonidele on suurenenud ja infektsioonid on raskemad. Silmaläätsede tuhmumine (kae) ja silmasisese rõhu tõus (glaukoom) ilma või koos kaasuva silmavaluga. Venitusarmid, verevalumid või punased täpid nahal või suus, naha kärbumine. Vererakkude arvu suurenemine või vähenemine. Lihaskärbus ja –nõrkus, luukoe kadu, millega kaasub suurenenud risk luumurdude tekkeks (osteoporoos). Peavalu. Unehäired.

Lodotra aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

-kõrge vererõhk

-veresoonte seinte paksenemine või põletik ja verehüüvete teke

-maohaavandid ja soolte verejooks

-suurem karvakasv, täpid ja teised nahadefektid ning nahahaavade pikaajaline paranemine, akne.

Lodotra harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

-allergilised reaktsioonid, sh naha villid

-kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu

-suguhormoonide eritumise häired, mis võib põhjustada menstruatsioonide ärajäämist naistel või impotentsust meestel

-kilpnäärme funktsiooni häired

-depressioon (kurbuse tunne), ärrituvus, õnnetunne, millel ei ole reaalsusega midagi ühist, suurenenud impulsiivsus, reaalsuse taju puudumine (psühhoosid)

-suurenenud rõhk peas, mis tekitab peavalu, oksendamist ja kaheli nägemist

-epileptiliste krambihoogude teke või ägenemine

-olemasoleva silmahaavandi või põletiku ägenemine

-luukoe kadu (osteonekroos).

Lodotra kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-rasva pöörduv kogunemine seljale, südame või rindkere piirkonda (lipomatoos)

-kiirenenud südame löögisagedus

-happe-aluse tasakaalu häired veres, mis on tekkinud kaaliumi vähesuse tõttu (hüpokaleemiline alkaloos)

-võrkkesta alused vedelikulekked, mille tõttu tekib moonutatud nägemine (tsentraalne seroosne korioretinopaatia)

-iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine

-liigne karvakasv naistel (hirsutism)

-käsivarre- ja säärelihaste kõhetumine, kõõluserebend, lülisamba ja pikkade luude murrud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lodotra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pärast purgi esmast avamist võib tablette purgis säilitada kuni 14 nädalat. Pärast selle aja möödumist visake järelejäänud tabletid ära.

Hoida temperatuuril kuni 25° C

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lodotra sisaldab

-Toimeaine on prednisoon.

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 1 mg prednisooni. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg prednisooni. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg prednisooni.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu:

Tableti korpus:

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Kroskarmelloosnaatrium

Kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat

Laktoosmonohüdraat

Glütserooldibehenaat

Magneesiumstearaat

Magneesiumstearaat

Povidoon K 29/32

Povidoon K 29/32

Punane raudoksiid E 172.

Kollane raudoksiid E 172.

Kuidas Lodotra välja näeb ja pakendi sisu

Lodotra 1 mg on kahvatut kollakasvalget värvi, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP1” ühel küljel.

Lodotra 2 mg on kollakasvalget värvi, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP2” ühel küljel.

Lodotra 5 mg on helekollased, silindrikujulised, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, sissepressitud märgistusega “NP5” ühel küljel.

Pakendi suurus:

purgis 30 või 100 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Haigla pakend:

purgis 30, 100 või 500 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Mundipharma Gesellschaft m.b.H

Apollogasse 16-18, 1070 Wien

Austria

Tel: +43 523 25 05 41

Tootja:

HORIZON Pharma GmbH,

Joseph-Meyer-Str. 13-15, 68167 Mannheim

Saksamaa

või

Aenova France

ZI des Chesnes Ouest 55 rue du Montmurier

38070 Saint Quentin Fallavier Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ KBM Pharma

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Belgia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

 

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Bulgaaria

Лодотра 1 mg/2 mg/5 mg таблетки с изменено освобождаване

Küpros

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Tšehhi Vabariik

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s řízeným uvolňováním

Taani

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modificeret udløsning

Eesti

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Soome

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg säädellysti vapauttava tabletti

Prantsusmaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimé à libération modifiée

Saksamaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Kreeka

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Ungari

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg módosított hatóanyagleadású tabletta

Island

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg töflur með breyttan losunarhraða

Itaalia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg compresse a rilascio modificato

Iirimaa

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-release tablets

Läti

Lodotra 1 mg/ 2 mg / 5 mg ilgstošās darbības tabletes

Leedu

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Luksemburg

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte/comprimé à libération

 

modifiée/Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Malta

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-release tablets

Holland

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Norra

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifisert frisetting

Poola

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Portugal

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de libertação modificada

Rumeenia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimate cu eliberare modificată

Rootsi

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tabletter med modifierad frisättning

Slovakkia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Sloveenia

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg tablete s prirejenim sproðèanjem

Hispaania

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg comprimidos de liberación modificada

Ühendkuningriik

Lodotra 1 mg/2 mg/5 mg modified-released tablets

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015