Levodopacarbidopaentacapone teva - õhukese polümeerikattega tablett (75mg +18,75mg +200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N04BA03
Toimeaine: levodopa +karbidopa +entakapoon
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, 75 mg/18,75 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, 100 mg/25 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, 150 mg/37,5 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, 200 mg/50 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levodopa/karbidopa/entakapoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmist
 3. Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ja milleks seda kasutatakse

Üks Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kolme toimeainet (levodopa, karbidopa ja entakapoon). Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t kasutatakse Parkinsoni tõve ravis.

Parkinsoni tõve põhjustab dopamiini nimelise aine vähesus ajus. Levodopa suurendab dopamiini sisaldust ja seeläbi vähendab Parkinsoni tõve sümptomeid. Karbidopa ja entakapoon parandavad levodopa parkinsonismivastaseid toimeid.

Mida on vaja teada enne Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmist

Ärge võtke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t:

 • kui olete levodopa, karbidopa või entakapooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on kinnise nurga glaukoom (silmahaigus);
 • kui teil on neerupealise kasvaja;
 • kui te võtate depressiooni ravimiseks teatud ravimeid (selektiivsed MAOA ja MAOB inhibiitorid või mitteselektiivsed MAO inhibiitorid);
 • kui teil on kunagi olnud maliigne neuroleptiline sündroom (harvaesinev reaktsioon ravimitele, mida kasutatakse raskete vaimuhaiguste raviks);
 • kui teil on kunagi olnud mittetraumaatiline rabdomüolüüs (harvaesinev lihaste haigus);
 • kui teil on raske maksahaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on või on kunagi olnud:

 • südamelihase infarkt või teisi südamehaigusi, sh südame arütmiad, või veresoonte haigus;
 • astma või muu kopsuhaigus;
 • maksaprobleem, sel juhul on võimalik, et teie ravimi annust tuleb muuta;
 • neeruhaigus või hormoonidega seotud haigus;
 • maohaavand või krambid;
 • kui teil on pikaajaline kõhulahtisus, konsulteerige oma arstiga, kuna selline näht võib viidata jämesoole põletikule;
 • raske vaimuhaigus mis tahes vormis, nt psühhoos;
 • krooniline avatud nurga glaukoom, sel juhul on võimalik, et teie ravimi annust tuleb muuta ja teie silma siserõhku on vajalik jälgida.

Pidage nõu oma arstiga, kui võtate praegu:

 • antipsühhootikume ( psühhoosiravimeid);
 • ravimeid, mis võivad põhjustada vererõhu langust, kui te tõusete toolilt või voodist. Pidage meeles, et Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võib sellist reaktsiooni võimendada.

Pidage nõu oma arstiga, kui ravi ajal Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’ga toimub midagi järgnevast:

 • kui te märkate, et lihased muutuvad väga kangeks või tekivad lihaste järsud tõmblused, värinad, ärevus, segasus, palavik, pulsi kiirenemine või vererõhu kõikumised suures ulatuses. Kui toimub midagi sellist, pöörduge otsekohe oma arsti poole;
 • masendustunne, enesetapumõtted või märkate ebatavalisi muutusi oma käitumises;
 • märkate, et te olete ootamatult uinunud või tunnete end väga unisena. Kui see juhtub, siis ei tohi te juhtida sõidukeid ega kasutada mingeid masinaid ega mehhanisme (vt ka lõik „Autojuhtimine ja masinatega töötamine“);
 • kui te tunnete, et kontrollimatud liigutused algavad taas või muutuvad hullemaks peale ravi alustamist Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’ga, pöörduge oma arsti poole, sest on võimalik, et arst peab peab muutma teie parkinsonismivastaste ravimite annuseid;
 • kui teil tekib kõhulahtisus: soovitatav on jälgida oma kehakaalu, vältimaks võimalikku liigset kehakaalu langust;
 • suurenev isutus, asteenia (nõrkus, kurnatus) ja kehakaalu langus suhteliselt lühikese aja jooksul. Sel juhul tuleb kaaluda seisundi üldist arstlikku hindamist, sh maksafunktsiooni uuringud;
 • kui te tunnete vajadust lõpetada Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kasutamine: vt lõik „Kui te lõpetate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmise“.

Rääkige oma arstile, kui te märkate või teie perekond/hooldaja märkab, et teil on tekkinud tung või kihk käituda teile ebatavalisel viisil või te ei suuda vastu panna tungile, kihule või kiusatusele teha teatud asju, mis võivad kahjustada teid ennast või teisi inimesi. Sellist käitumist nimetatakse impulsikontrolli häireks ja see võib tähendada hasartmängusõltuvust, ülemäärast söömist või rahakulutamist, ebanormaalselt suurt suguiha või valdavaid seksuaalseid mõtteid ja tundeid. Võimalik, et arst peab teie ravi üle vaatama.

Kui saate pikaajalist ravi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’ga, võib arst regulaarselt määrata mõningaid laborianalüüse.

Kui teil on tulemas kirurgiline protseduur, teatage oma arstile, et võtate

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t ei ole soovitatav kasutada teiste ravimite kasutamisest tingitud ekstrapüramidaalsümptomite (nt kontrollimatud liigutused, värisemine, lihasjäikus ja lihaskokkutõmbed) raviks.

Lapsed ja noorukid

Levodopa/karbidopa/entakapooni kasutamise kohta alla18-aastastel patsientidel on vähe andmeid. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t ei ole seega soovitatav lastel kasutada.

Muud ravimid ja Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t, kui kasutate teatud ravimeid depressiooni raviks (selektiivsete MAO-A ja MAO-B inhibiitorite kombinatsioonid või mitteselektiivsed MAO inhibiitorid).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võib tugevdada teatud ravimite toimeid ja kõrvaltoimeid. Siia kuuluvad:

 • depressiooni ravimid, nagu moklobemiid, amitriptüliin,desipramiin, maprotiliin, venlafaksiin ja paroksetiin;
 • rimiterool ja isoprenaliin, mida kasutatakse hingamisteede haiguste raviks;
 • adrenaliin, mida kasutatakse raskete allergiliste reaktsioonide puhul;
 • noradrenaliin, dopamiin ja dobutamiin, mida kasutatakse südamehaiguste raviks ja madala vererõhu korral;
 • alfametüüldopa, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks;
 • apomorfiin, mida kasutatakse Parkinsoni tõve raviks.

Teatud ravimid võivad nõrgendada Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva toimet. Siia kuuluvad:

 • dopamiini antagonistid, mida kasutatakse vaimse tervise häirete või iivelduse ja oksenduse raviks;
 • fenütoiin, mida kasutatakse krampide ära hoidmiseks;
 • papaveriin, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võib halvendada raua omastamist, seetõttu ärge võtke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t ja rauapreparaate samaaegselt. Pärast ühe ravimi võtmist oodake vähemalt 2 kuni 3 tundi enne, kui võtate teise ravimi.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva koos toidu ja joogiga

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Mõnede patsientide puhul ei pruugi Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva hästi imenduda, kui seda võtta koos valgurikka toiduga või varsti pärast söömist (nt liha, kala, piimatooted, seemned ja pähklid). Kui arvate, et see kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võib alandada vererõhku ja te võite tunda nõrkust või pearinglust. Seetõttu peab sõidukite juhtimisel või masinate või tööriistade kasutamisel olema eriti ettevaatlik.

Kui tunnete ennast väga uimasena või kui juhtub, et mõnikord olete ootamatult uinunud, siis oodake, kuni tunnete end taas täielikult ärkvel, enne kui istute autorooli või teete midagi muud, mis eeldab tähelepanuvõimet. Vastasel juhul võite olla ohtlik nii endale kui teistele, riskeerides tõsise vigastuse või surma põhjustamisega.

[75 MG/18,75 MG/200 MG JA 200 MG/50 MG/200 MG]

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg sisaldab laktoosi ja alluurpunast (E129).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Alluurpunane (E129) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg sisaldab laktoosi ja karmoisiini (E122).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Karmoisiin (E122) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja eakad:

 • Arst ütleb teile täpselt, mitu tabletti Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t tuleb iga päev võtta.
 • Tablette ei tohi poolitada või väiksemaks tükeldada.
 • Võtke alati ainult üks tablett korraga.
 • Sõltuvalt sellest, kuidas teie organism ravile reageerib, võib arst teie annust suurendada või vähendada.
 • Kui te võtate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg,

100 mg/25 mg/200 mg või 150 mg/37,5 mg/200 mg tablette, ärge võtke rohkem kui 10 tabletti ööpäevas.

 • Kui te võtate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg tablette, ärge võtke rohkem kui 7 tabletti ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva toime on liiga tugev või liiga nõrk või olete märganud võimalikke kõrvaltoimeid, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te võtate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite kogemata rohkem Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tablette kui vaja, teatage sellest otsekohe oma arstile või apteekrile. Üleannustamisel võite tunda segasust või ärevust, teie südame löögisagedus võib olla aeglasem või kiirem kui normaalselt või teie naha, keele, silmade või uriini värvus võib muutuda.

Kui te unustate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t võtta Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui järgmise tableti võtmiseni on aega rohkem kui 1 tund:

Võtke üks tablett kohe kui meenub ja järgmine tablett ettenähtud ajal.

Kui järgmise tableti võtmiseni on aega vähem kui 1 tund:

Võtke üks tablett kohe kui meenub, oodake 1 tund ja siis võtke järgmine tablett. Seejärel jätkake ravi nagu tavaliselt.

Jätke alati vähemalt 1 tund Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva tablettide võtmise vahele, et ära hoida võimalikke kõrvaltoimeid.

Kui te lõpetate Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmise

Ärge lõpetage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva võtmist enne, kui arst on seda teile soovitanud. Võimalik, et arst peab sel juhul kohandama teie teiste parkinsonismivastaste ravimite, eriti levodopa annuseid, et hoida teie haiguse sümptomeid piisava kontolli all. Kui te lõpetate äkki

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva ja teiste parkinsonismivastaste ravimite võtmise, võivad teil tekkida soovimatud kõrvaltoimed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Paljusid neist kõrvaltoimetest saab leevendada annuse kohandamise teel.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kasutamise ajal järgmised sümptomid:

 • lihased muutuvad väga jäigaks või tekivad järsud tõmblused, teil tekivad värinad, ärevus, segasus, palavik, pulsi kiirenemine või ulatuslik vererõhu kõikumine. Need sümptomid võivad viidata maliigsele neuroleptilisele sündroomile (harvaesinev raske reaktsioon ravimitele, mida kasutatakse kesknärvisüsteemi häirete raviks) või rabdomüolüüsile (harvaesinev tõsine lihaste seisund);
 • allergiline reaktsioon, mille nähtudeks võivad olla nõgestõbi, sügelus, lööve või näo, huulte, keele või kurgu paistetus. See võib põhjustada hingamis või neelamisraskusi.

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

 • kontrollimatud liigutused (düskineesiad);
 • iiveldus;
 • kahjutu uriini värvuse muutumine punakaspruuniks;
 • lihasvalu;
 • kõhulahtisus.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

 • joobnud tunne või minestus madala vererõhu tõttu, kõrge vererõhk;
 • Parkinsoni tõve sümptomite halvenemine, pearinglus, uimasus;
 • oksendamine, kõhuvalu ja ebamugavustunne kõhus, kõrvetised, suukuivus, kõhukinnisus;
 • võimetus magada, hallutsinatsioonid, segasus, ebatavalised unenäod (sh õudusunenäod), väsimus;
 • vaimsed muutused – kaasa arvatud mäluprobleemid, ärevus ja depressioon (võimalikud on ka enesetapumõtted);
 • südame või arterite haigusnähud ( nt valu rinnus), ebaregulaarne südame löögisagedus või ebaregulaarne südamerütm;
 • kukkumiste sagenemine;
 • hingeldus;
 • suurenenud higistamine, lööbed;
 • lihaskrambid, jalgade paistetamine;
 • hägune nägemine;
 • aneemia;
 • söögiisu vähenemine, kehakaalu langus;
 • peavalu, liigesevalu;
 • kuseteede infektsioon.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

 • südameinfarkt,
 • soolte verejooks;
 • muutused vererakkude arvudes, mille tagajärjel võib tekkida verejooks, kõrvalekalded maksafunktsioonide analüüsitulemustes;
 • krambid;
 • ärevustunne,
 • psühhootilised sümptomid;
 • koliit (jämesoole põletik);
 • värvuse muutus, välja arvatud uriin (nt nahk, küüned, kehakarvad, higi);
 • neelamisraskus;
 • võimetus urineerida.

Samuti on teatatud järmistest kõrvaltoimetest:

 • hepatiit (maksapõletik);
 • sügelus.

Teil võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

 • suutmatus vastu panna tungile teha midagi, mis võib olla kahjulik, sh:
 • tugev tung mängida üleliia hasartmänge, vaatamata tõsistele isiklikele või perekondlikele tagajärgedele;
 • muutunud või suurenenud seksuaalsed huvid ja käitumine, mis valmistab muret teile või teistele, näiteks suurenenud suguiha;
 • kontrollimatu ülemäärane ostlemine või rahakulutamine;
 • õgimishood (suurte toidukoguste söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine (toidu söömine tavalisest suuremates kogustes ja rohkem kui on vaja nälja kustutamiseks).

Rääkige oma arstile, kui teil esineb sellist käitumist; teiega arutatakse võimalusi sümptomite vähendamiseks või nendega toime tulemiseks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 175 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva sisaldab Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva toimeained on levodopa, karbidopa ja entakapoon.

 • Üks Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75mg /200 mg tablett sisaldab 75 mg levodopat, 18,75 mg karbidopat ja 200 mg entakapooni.
 • Teised koostisosad tableti sisus on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, povidoon (K30), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
 • Teised koostisosad tableti õhukeses polümeerikattes on titaandioksiid (E171), hüpromelloos, glütserool (E422), kollane raudoksiid (E172), polüsorbaat 80, punane raudoksiid (E172) ja magneesiumstearaat.
 • Üks Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25mg /200 mg tablett sisaldab 100 mg levodopat, 25 mg karbidopat ja 200 mg entakapooni.
 • Teised koostisosad tableti sisus on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, povidoon (K30), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
 • Teised koostisosad tableti õhukeses polümeerikattes on titaandioksiid (E171), hüpromelloos, glütserool (E422), polüsorbaat 80, alluurpunane (E129), karmiin (E120) ja magneesiumstearaat.
 • Üks Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5mg /200 mg tablett sisaldab 150 mg levodopat, 37,5 mg karbidopat ja 200 mg entakapooni.
 • Teised koostisosad tableti sisus on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, povidoon (K30), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
 • Teised koostisosad tableti õhukeses polümeerikattes on titaandioksiid (E171), hüpromelloos, glütserool (E422), polüsorbaat 80, punane raudoksiid (E172), karmoisiinalumiiniumlakk (E122) ja magneesiumstearaat.
 • Üks Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50mg /200 mg tablett sisaldab 200 mg levodopat, 50 mg karbidopat ja 200 mg entakapooni.
 • Teised koostisosad tableti sisus on mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, povidoon (K30), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.
 • Teised koostisosad tableti õhukeses polümeerikattes on titaandioksiid (E171), hüpromelloos, glütserool (E422), kollane raudoksiid (E172), polüsorbaat 80, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva välja näeb ja pakendi sisu Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg: ovaalsed kaksikkumerad heleoranžid õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „75“ ja teine külg on sile. Mõõtmed: ligikaudu 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg: piklikud kaksikkumerad kahvatupunased õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „100“ ja teine külg on sile. Mõõtmed: ligikaudu 17x9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg: ovaalsed kaksikkumerad tumepunased õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „150“ ja teine külg on sile. Mõõtmed: ligikaudu 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg: piklikud kaksikkumerad pruunid õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „200“ ja teine külg on sile. Mõõtmed: ligikaudu 17x9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva on saadaval pakendi suurustes 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 130, 150, 175, 200 või 250 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

TEVA Gyógyszergyár Zrt. TEVA Pharmaceutical Works Private

Limited Company

Debrecen Pallagi út 13,

H-4042

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG Ühendkuningriik

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem

2031 GA

Holland

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren 89143

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4 11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.