Lymphomyosot - suukaudsed tilgad, lahus - Pakendi infoleht

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lymphomyosot ®, suukaudsed tilgad, lahus

Enne preparaadi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet

Ehkki seda preparaati on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Lymphomyosot’i täpselt juhistele vastavalt.

  • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
  • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
  • Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.

Infolehes antakse ülevaade:

  1. Mis preparaat on Lymphomyosot
  2. Mida on vaja teada enne Lymphomyosot’i kasutamist
  3. Kuidas Lymphomyosot’i võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Lymphomyosot’i säilitada

MIS RAVIM ON LYMPHOMYOSOT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lisainfo

Lymphomyosot on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LYMPHOMYOSOT’I KASUTAMIST

Ärge võtke Lymphomyosot’i, kui te olete allergiline või ülitundlik Lymphomyosot’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lymphomyosot, kuna

antud preparaat sisaldab etanooli. Seetõttu, Lymphomyosot ei ole soovitatav rasedatele, rinnaga toitvatele naistele, lastele ning kõrge riskigrupiga patsientidele, nt maksahaigused või epilepsia.

Mitte kasutada alkoholismi probleemidega isikutele.

Ravim sisaldab 35 mahu % alkoholi, mis annab kuni 150,2mg alkoholi annuse kohta (10 tilka). See on võrdne 3 ml õlut kangusega 5%, 1,27 ml veini kangusega 12%, või 49,73 ml õunamahla. Ei ole soovitatav alkoholi sõltuvusega inimestele, samuti maksahaigustega ja epilepsia patsientidele. Raseduse ja imetamise ajal ning lastele manustamisel peab arvestama nimetatud alkoholi sisaldusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Koostoimest teiste ravimitega ei ole teada.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Negatiivset kogemust ei ole täheldatud. Raseduse ajal manustamisel peab arvestama alkoholi sisaldusega (vt lõik „Eriline ettevatus on vajalik:..“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  1. Lymphomyosot’i mõju autojuhtimisele või mehhanismidega ja masinatega töötamisele ei ole täheldatud, ning seda ei ole oodata hömöopaatiliste lahjenduste tõttu.
  2. KUIDAS LYMPHOMYOSOT`i KASUTADA

Võtke Lymphomyosot’i alati täpselt nii, nagu infolehes on kirjutatud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed alates 12 aasta vanusest: võtta 15-20 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 15...20 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 6...11 aastat: võtta 7 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 7 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed vanuses 2...5 aastat.: võtta 5 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 5 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lapsed alla 2 aastat: võtta 3 tilka 3 korda päevas. Ägedatel juhtudel 3 tilka iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Lubatud alates esimesest elupäevast. Imikutele lahustada ühekordne annus väikeses koguses vees. Lastele manustamisel võib tilkade annuse lahustada väikeses koguses vees.

Kui teil on tunne, et Lymphomyosot’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lymphomyosot’i rohkem kui peab

Üleannustamisest ei ole teavitatud, ning seda ei ole oodata homöopaatiliste lahjenduste tõttu.

Kui te unustasite Lymphomyosot’i võtta

Ärge võtke järgmisel korral kahekordset annust, kui unustasite võtmata.

Kui te katkestate Lymphomyosot’i kasutamist

Konsulteerige arstiga kõikides ravimi kasutamisega seotud küsimustes.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lymphomyosot põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harvadel juhtudel võib esineda allergilisi (ülitundlikkuse) reaktsioone (vähem kui 1 juhtum 10 000 kasutajate kohta).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS LYMPHOMYOSOT`i SÄILITADA

Lymphomyosot ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lymphomyosot’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida LYMPHOMYOSOT sisaldab

100 g sisaldab: Toimeiained:

Myosotis arvensis

 

D 3

5 g

Veronica officinalis

 

D 3

5 g

Teucrium scorodonia

 

D 3

5 g

Pinus sylvestris

D 4

5 g

 

Gentiana lutea

 

D 5

5 g

Equisetum hyemale

 

D 4

5 g

Sarsaparilla

 

D 6

5 g

Scrophularia nodosa

 

D 3

5 g

Juglans regia

 

D 3

5 g

Calcium phosphoricum D 12

5 g

 

Natrium sulfuricum

 

D 4

5 g

Fumaria officinalis

 

D 4

5 g

Levothyroxinum

 

D 12

5 g

Araneus diadematus

D 6

5 g

Geranium robertianum D 4

10 g

 

Nasturtium officinale

D 4

10 g

Ferrum jodatum

D 12

10 g

Abiaine: etanool

Kuidas Lymphomyosot välja näeb ja pakendi sisu

Lymphomyosot on selge, kergelt kollakas-roheline lahus.

Klaaspudel pappkarbis. Pudelis on 30 või 100 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud: septembris 2012