Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lopamol - tabl 40mg n4; n7; n10; n14; n20; n28; n30; n50; n56; n84; n98; n100; n200; n500 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10AA05
Toimeaine: Atorvastatin
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LOPAMOL, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

LOPAMOL, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

LOPAMOL, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Atorvastatiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on LOPAMOL ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne LOPAMOL’i võtmist

3.Kuidas LOPAMOL’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas LOPAMOL’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on LOPAMOL ja milleks seda kasutatakse

LOPAMOL kuulub ravimite rühma, mida tuntakse nimetuse all statiinid ja mis reguleerivad vere lipiididesisaldust (rasvasisaldus).

LOPAMOL’i kasutatakse lipiidide, mida tuntakse kolesterooli- ja triglütseriidide nime all, sisalduse vähendamiseks veres, kui rasvavaene toit ja elustiili muutus üksi ei ole selles osas tulemusi andnud. Kui teil on suurenenud risk südamehaiguse tekkeks, võib LOPAMOL´i kasutada ka sellise riski vähendamiseks, seda isegi juhul, kui teie vere kolesteroolisisaldus on normi piires. Ravi ajal tuleb järgida standardset vere kolesteroolisisaldust vähendavat dieeti.

2. Mida on vaja teada enne LOPAMOL’i võtmist

Ärge võtke LOPAMOL’i:

-kui olete atorvastatiini või sarnaste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on või on kunagi olnud mõni maksa mõjutav haigus;

-kui teil on esinenud maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides seletamatuid normist kõrvalekaldumisi;

-kui te olete viljastumisvõimelises eas naine, aga ei kasuta usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid;

-kui te olete rase või plaanite rasestuda;

-kui toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgmistel põhjustel võib LOPAMOL teile mitte sobida:

-kui teil on olnud eelnevalt insult koos ajuverejooksuga või eelmistest insultidest jäänud väiksed vedeliku kogumid ajus;

-kui teil on probleeme neerudega;

-kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);

-kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi;

-kui teil on eelnevalt esinenud probleeme lihastega ravi ajal teiste vere lipiididesisaldust vähendavate ravimitega (näiteks teiste statiinide või fibraatidega);

-kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi;

-kui teil on esinenud mõni maksahaigus;

-kui te olete üle 70-aastane.

Pidage enne LOPAMOL´i võtmist nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui mõni nendest väidetest kehtib teie kohta, peab teie arst enne ravi alustamist LOPAMOL’iga ja võimalik, et ka ravi ajal tegema vereanalüüsi, et ennustada teie lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeriski. Teatud ravimite kasutamine samal ajal suurendab teadaolevalt lihastega seotud kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi, tekkeriski (vt lõik 2 „Muud ravimid ja LOPAMOL“).

Kui teil on suhkurtõbi või suhkurtõve tekkimise oht, jälgib teie arst teid selle ravimi kasutamise ajal tähelepanelikult. Kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk, on teil suur tõenäosus suhkurtõve tekkimiseks.

Muud ravimid ja LOPAMOL

Mõned ravimid võivad muuta LOPAMOL´i toimet või vastupidi – LOPAMOL võib muuta nende toimet.

Selline koostoime tüüp võib vähendada ühe või mõlema ravimi efektiivsust. Teise võimalusena võib see suurendada kõrvaltoimete, sealhulgas lõigus 4 kirjeldatud olulise lihaseid hävitava seisundi, mida tuntakse kui rabdomüolüüsi, tekkeriski või raskusastet:

-Ravimid, mida kasutatakse teie immuunsüsteemi töö muutmiseks, nt tsüklosporiin;

-Teatud antibiootikumid või seenevastased ravimid, nt erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin, ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, flukonasool, posakonasool, rifampiin, fusidiinhape;

-Teised vere lipiididesisaldust reguleerivad ravimid, nt gemfibrosiil, teised fibraadid,, kolestipool;

-Mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrge vererõhu raviks, nt amlodipiin, diltiaseem; südamerütmi reguleerivad ravimid, nt digoksiin, verapamiil, amiodaroon;

-Ravimid, mida kasutatakse HIV ravis, nt ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, jne;

-Teised ravimid, millel võib teadaolevalt olla koostoimeid atorvastatiiniga, on esetimiib (mis langetab kolesterooli), varfariin (mis vähendab vere hüübivust), suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, stiripentool (krambivastane ravim epilepsia raviks), tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja maohaavandite korral), fenasoon (valuvaigisti) ja antatsiidid (alumiiniumi või magneesiumi sisaldavad seedehäirete ravimid);

-Ilma retseptita ostetud ravimid: naistepuna.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

LOPAMOL koos toidu, joogi ja alkoholiga

Juhiseid, kuidas LOPAMOL´i võtta vt lõik 3. Palun pidage silmas järgmist:

Greipfruudimahl

Ärge jooge päevas rohkem kui üks või kaks väikest klaasitäit greipfruudimahla, sest suured greipfruudimahla kogused võivad muuta LOPAMOL´i toimet.

Alkohol

Selle ravimi võtmise ajal vältige liiga suurtes kogustes alkoholi tarvitamist. Lisainfo saamiseks vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke LOPAMOL´i, kui te olete rase või kui te plaanite rasestuda.

Ärge võtke LOPAMOL´i, kui te olete viljakas eas, välja arvatud juhul, kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid meetmeid.

Ärge võtke LOPAMOL´i, kui te toidate last rinnaga.

Atorvastatiini kasutamise ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole veel tõestatud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Üldjuhul ei mõjuta see ravim teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Siiski, ärge juhtige autot, kui see ravim mõjutab teie autojuhtimise võimet. Ärge kasutage masinaid või mehhanisme, kui see ravim mõjutab teie võimet neid kasutada.

3.Kuidas LOPAMOL’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravi alustamist määrab teie arst teile madala kolesteroolisisaldusega dieedi, mida te peate järgima ka ravi ajal LOPAMOL´iga.

LOPAMOL´i tavaline algannus täiskasvanutel ja lastel alates 10. eluaastast on 10 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib teie arst seda annust suurendada kuni teile vajaliku annuseni. Teie arst muudab teie annust 4-nädalaste või pikemate ajavahemike tagant. LOPAMOL´i maksimaalne annus täiskasvanutel on 80 mg üks kord ööpäevas ja lastel 20 mg üks kord ööpäevas.

LOPAMOL tabletid tuleb neelata alla tervelt koos veega ja neid võib võtta ükskõik mis ajal päeva jooksul, koos toiduga või ilma. Siiski, püüdke tablett võtta iga päev ühel ja samal ajal.

Ravi kestuse LOPAMOL´iga määrab teie arst.

Kui teil on tunne, et LOPAMOL´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te võtate LOPAMOL’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju LOPAMOL tablette (rohkem kui teie tavaline ööpäevane annus), võtke ühendust oma arstiga või pöörduge nõuande saamiseks lähimasse haiglasse.

Kui te unustate LOPAMOL’i võtta

Kui te unustate annust võtta, võtke järgmine ettenähtud annus lihtsalt õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate LOPAMOL´i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta või soovite oma ravi lõpetada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esinevad ükskõik millised alljärgnevad tõsised kõrvaltoimed, lõpetage oma tablettide võtmine ning rääkige viivitamatult oma arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Harv: esinevad 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st:

-Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näopiirkonna, keele ja kõri turset, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust.

-Tõsine haigus koos tugeva naha kestendamise ja tursega, naha, suu, silmade- ja suguelundite limaskesta villilise lööbe ja palavikuga. Nahalööve koos roosakas-punaste laikudega, eriti peopesadel või jalataldadel, mis võib olla villidega kaetud.

-Lihasnõrkus, lihaste hellus või valulikkus ja eriti kui te samal ajal tunnete ennast halvasti või kui teil on kõrge palavik; see võib olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste kahjustusest, mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni.

Väga harv: esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st:

-Kui te täheldate ootamatut või ebatavalist verejooksu või verevalumite tekkimist, siis võib see viidata maksakahjustusele. Te peate võimalikult kiiresti nõu pidama oma arstiga.

Muud võimalikud kõrvaltoimed LOPAMOL´iga:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 100-st) on:

-ninasõõrmete põletik, kurguvalu, ninaverejooks

-allergilised reaktsioonid

-veresuhkru taseme tõus (kui teil on diabeet, jätkake oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist), kreatiinkinaaside taseme tõus veres

-peavalu

-iiveldus, kõhukinnisus, kõhupuhitus, seedehäire, kõhulahtisus

-liigesevalu, lihasvalu ja seljavalu

-vereanalüüside tulemused, mis näitavad kõrvalekaldeid teie maksafunktsioonis.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 1000-st) on:

-anoreksia (isutus), kehakaalu suurenemine, veresuhkru taseme langus (kui teil on diabeet, peate jätkama oma veresuhkru taseme hoolikat jälgimist)

-õudusunenäod, unetus

-pearinglus, sõrmede ja varvaste tuimus või kirvendus, valu- või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutus, mälu kaotus

-nägemise ähmastumine

-kõrvade ja/või pea kumisemine

-oksendamine, röhitsused, üla-ja alakõhuvalu, pankreatiit (kõhunäärme põletik, mis võib põhjustada kõhuvalu)

-hepatiit (maksapõletik)

-lööve, nahalööve ja – sügelemine, nõgeslööve, juuste väljalangemine

-kaelavalu, lihasväsimus

-väsimus, halb enesetunne, nõrkus, valu rinnus, tursed (ödeemid) eriti pahkluude piirkonnas, kehatemperatuuri tõus

-vere valgeliblede esinemine uriinis

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st) on:

-nägemishäired

-ootamatu verejooks või verevalumite tekkimine

-kolestaas (naha ja silmavalgete kollaseks muutumine)

-kõõlusevigastus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel kasutajal 10 000-st) on:

-allergiline reaktsioon – sümptomid võivad hõlmata äkilist hingeldust ja valu või pigistustunnet rinnus, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turset, raskenenud hingamist, kollapsit

-kuulmislangus

-günekomastia (rindade suurenemine meestel ja naistel)

Võimalikud kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses mõnede statiinidega (sama tüüpi ravimid):

-Seksuaalfunktsiooni häired

-Depressioon

-Hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingamispuudulikkus või palavik

-Suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võimalik kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas LOPAMOL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil või blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida LOPAMOL sisaldab

-Toimeaine on atorvastatiin. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg, 20 mg või 40 mg atorvastatiini (atorvastatiinkaltsiumina).

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mannitool, mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumkarbonaat, povidoon, kroskarmelloosnaatrium, naatriumlaurüülsulfaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat,

Õhuke polümeerikate: hüpromelloos, titaandioksiid E171, makrogool 6000.

Kuidas LOPAMOL välja näeb ja pakendi sisu

10 mg: Valged, ümmargused, kaksikkumerad, 7 mm, õhukese polümeerikattega tabletid; 20 mg: Valged, ümmargused, kaksikkumerad, 9 mm, õhukese polümeerikattega tabletid; 40 mg: Valged,ovaalsed, kaksikkumerad, 8,2 x 17 mm, õhukese polümeerikattega tabletid.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10 x 20), 500 kõikidele tugevustele.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

See ravim on saadaval 10 mg, 20 mg ja 40 mg õhukese polümeerikattega tablettidena.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest, Ungari

Tootjad

Actavis hf Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður

Island

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaaria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmeriikides järgmiste nimetustega:

Island:

Atorpharm 10, 20, 40 mg filmuhúðaðar töflur.

Bulgaaria:

Ларус 10, 20, 40 mg филмирани таблетки

Tšehhi Vabariik:

Larus 10, 20,

40 mg potahované tablety

Slovakkia Vabariik: Larus 10, 20,

40 mg obalené tablety

Poola:

Larus 10, 20,

40 mg tabletki powlekane

Eesti:

LOPAMOL 10, 20, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leedu:

Lopamol 10, 20, 40 mg plėvele dengtos tabletės

Läti:

Lopamol 10, 20, 40 mg apvalkotās tabletes

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2013