Lercapin - õhukese polümeerikattega tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA13
Toimeaine: lerkanidipiin
Tootja: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lercapin 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lerkanidipiinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lercapin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lercapin’i võtmist
 3. Kuidas Lercapin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lercapin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lercapin ja milleks seda kasutatakse

Lercapin, lerkanidipiinvesinikkloriid, kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks (dihüdropüridiini derivaadid), mis langetavad vererõhku. Lerkanidipiini kasutatakse täiskasvanutel (üle 18 eluaasta) kõrgvererõhktõve ehk hüpertensiooni raviks (ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele).

Mida on vaja teada enne Lercapin’i võtmist

Ärge võtke Lercapin’i:

 • Kui te olete lerkanidipiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline..
 • Kui teil on kunagi varem tekkinud allergiline reaktsioon sarnaste ravimite (nt amlodipiin, nikardipiin, felodipiin, isradipiin, nifedipiin või latsidipiin) suhtes.
 • Kui teil esineb teatud südamehaigusi:

ravimata südamepuudulikkus,

vere väljavoolutakistus südamest,

ebastabiilne stenokardia (puhkeolekus tekkiv või progresseeruv)

ühe kuu jooksul pärast südamelihase infarkti.

 • Kui teil esineb raske maksa või neeruhaigus.
 • Kui te võtate ravimeid, mis pärsivad CYP3A4 isoensüümi:

seenevastaseid ravimeid (ketokonasooli või itrakonasooli),

makroliidantibiootikume (nt erütromütsiini või troleandomütsiini),

viirusevastaseid ravimeid (nt ritonaviiri).

 • Kui te võtate ravimit tsüklosporiin (seda kasutatakse pärast siirdamist organi äratõuke reaktsiooni vältimiseks).
 • Koos greipfruudi või greipfruudimahlaga.

Lercapin’i ei tohi kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal (vt lõik Rasedus, imetamine ja viljakus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lercapin’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil esinevad teatud teised südamehaigused ja/või kui te vajate südamestimulaatorit või teil on stenokardia,
 • kui teil esineb probleeme maksa või neerudega või te saate dialüüsi.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Lercapin’i ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Muud ravimid ja Lercapin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid:

 • kui te kasutate beetablokaatoreid, nt metoprolooli, diureetikume (vett väljutavad tabletid) või AKE inhibiitoreid (ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu raviks),
 • kui te kasutate tsimetidiini (rohkem kui 800 mg, ravim haavandi ja kõrvetiste korral),
 • kui te kasutate digoksiini (südameprobleemide korral),
 • kui te võtate midasolaami (unerohi),
 • kui te võtate rifampitsiini (tuberkuloosiravim),
 • kui te võtate astemisooli või terfenadiini (allergiaravimid),
 • kui te võtate amiodarooni või kinidiini (ravimid kiire südame töö korral),
 • kui te võtate fenütoiini või karbamasepiini (epilepsiaravim). Teie arst võib otsustada jälgida teie vererõhku sagedamini kui tavaliselt.

Lercapin koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal Lercapin’iga ei tohi tarbida alkoholi, kuna see võib tugevdada Lercapin’i toimet.

Ravi ajal Lercapin’iga ei tohi süüa greipfruuti ega juua greibimahla.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Lercapin’i ei tohi kasutada, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda või kui te ei kasuta tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tuleb olla ettevaatlik, sest see ravim võib põhjustada pearinglust, nõrkust, väsimust ja harva unisust. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, enne kui te ei tea, kuidas Lercapin võib teile mõjuda.

Lercapin sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kuidas Lercapin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud: soovitatav annus on 10 mg ööpäevas, mis tuleb sisse võtta iga päev ühel ja samal kellaajal, eelistatavalt hommikul vähemalt 15 minutit enne hommikusööki, kuna rasvarohke toit suurendab oluliselt ravimi sisaldust veres. Teie arst võib vajadusel soovitada teil annust suurendada kuni 20 mg lerkanidipiinini.

Tabletid tuleb alla neelata eelistatult tervelt koos veega.

Lapsed: seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Eakad: Annuse kohandamine pole vajalik, kuid ravi alustamisel on vajalik ettevaatus.

Neeru- ja maksa probleemidega patsiendid: ravi alustamisel vajavad eritähelepanu ja annuse suurendamisel 20 mg-ni tuleb olla ettevaatlik.

Kui te võtate Lercapin’i rohkem kui ette nähtud

Ärge ületage soovitatud annust.

Kui te võtate sisse määratust suurema annuse, pöörduge kohe arsti poole ja võimalusel võtke tabletid ja/või ravimi pakend endaga kaasa.

Soovitatavast annusest suurema manustamine võib viia vererõhu ülemäärase languseni, mille tagajärjel muutub südametegevus ebakorrapäraseks ja kiiremaks. See võib viia ka teadvuse kaotuseni.

Kui te unustate Lercapin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Võtke tavaline annus sisse niipea, kui see teile meelde tuleb ja seejärel jätkake ravimi võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Lercapin’i võtmise

Kui te lõpetate Lercapini’i võtmise, võib teie vererõhk uuesti tõusta. Enne ravimi kasutamise lõpetamist konsulteerige oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, konsulteerige kohe arstiga.

Harva (võib tekkida kuni ühel inimesel 1000-st): stenokardia (valud rinnus südame verevarustuse häire tõttu).

Väga harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st): valu rinnus, vererõhu langus, minestus ja allergilised reaktsioonid (sümptomid: sügelus, lööve, nõgestõbi).

Stenokardiaga patsientidel võivad dihüdropüridiinirühma ravimid (mille hulka kuulub ka lerkanidipiin) tõsta stenokardiahoogude sagedust, pikendada kestust ja raskust. Üksikjuhtudel on täheldatud müokardiinfarkti.

Ravimi tarvitamisel võivad mõnikord ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

 1. Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st): peavalu, pearinglus, sagenenud pulss, südamepekslemine, kiiresti tekkiv näo-, kaela ja ülakeha punetus, pahkluude turse.

Harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st): unisus, halb enesetunne, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, kõhulahtisus, nahalööve, lihasvalu, suurenenud uriinimaht, väsimus.

Väga harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st): igemete paksenemine, muutused maksafunktsioonis (määratud vereanalüüsiga), sagenenud urineerimine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lercapin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke tablette originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lercapin sisaldab

 • Toimeaine on: lerkanidipiinvesinkkloriid.

Üks tablett sisaldab 20 mg lerkanidipiinvesinikloriidi (vastab 18,8 mg lerkanidipiinile).

 • Abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumglükolaattärklis, povidoon K30, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 6000, raudoksiid (E172).

Kuidas Lercapin välja näeb ja pakendi sisu

Lercapin 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on roosad, ümarad, kaksikkumerad kaetud tabletid poolitusjoonega ühel pool tabletti.

Pakendis on 7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 60, 90, 98 või 100 tabletti.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luksemburg

Tootja:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berliin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn

Telefon: 667 5001

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.