Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Leflunomide medac

ATC Kood: L04AA13
Toimeaine: leflunomide
Tootja: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLIMINE PAKEND/PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Leflunomide medac 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leflunomide medac 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leflunomide medac 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Leflunomiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg leflunomiidi.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg leflunomiidi.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg leflunomiidi.

3. ABIAINED

Ravim sisaldab laktoosi ja sojaletsitiini (vt pakendi infolehte täiendava informatsiooni saamiseks).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

õhukese polümeerikattega tablett

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

15 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 50

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/637/001 (10 mg, 30 tabletti)

EU/1/10/637/002 (10 mg, 60 tabletti)

EU/1/10/637/003 (10 mg, 90 tabletti)

EU/1/10/637/004 (10 mg, 100 tabletti)

EU/1/10/637/005 (20 mg, 15 tabletti)

EU/1/10/637/006 (20 mg, 30 tabletti)

EU/1/10/637/007 (20 mg, 60 tabletti)

EU/1/10/637/008 (20 mg, 90 tabletti)

EU/1/10/637/009 (20 mg, 100 tabletti)

EU/1/10/637/010 (15 mg, 30 tabletti)

EU/1/10/637/011 (15 mg, 60 tabletti)

EU/1/10/637/012 (15 mg, 90 tabletti)

EU/1/10/637/013 (15 mg, 100 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)