Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Livensa

ATC Kood: G03BA03
Toimeaine: testosterone
Tootja: Warner Chilcott  Deutschland GmbH

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (karp 2, 8 või 24 plaastriga)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Livensa transdermaalne plaaster 300 mikrogrammi 24 tunni jooksul

Testosteroon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 28 cm2 plaaster sisaldab 8,4 mg testosterooni ja sellest vabaneb 24 tunni jooksul 300 mikrogrammi testosterooni.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: sorbitaanoleaati, 2-etüülheksüülakrülaat-1-vinüül-2-pürrolidoonkopolümeeri, E110, E180, vaskftalotsüaniinsinist pigmenti, polüetüleeni, silikoonitud polüesterkilet.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 transdermaalset plaastrit

8 transdermaalset plaastrit

24 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Kasutada kohe pärast kotikesest välja võtmist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/351/001-003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Livensa

Sulgemiseks lükake klapp siia.

Sisemisel klapil olev informatsioon

Millal plaastrit kasutada?

Plaastrit tuleb vahetada kaks korda nädalas. Valige need kaks päeva ja tehke kasti linnuke. Vahetage plaastrit ainult nendel kahel päeval.

o Pühapäev ja kolmapäev

o Esmaspäev ja neljapäev

o Teisipäev ja reede

o Kolmapäev ja laupäev

o Neljapäev ja pühapäev

o Reede ja esmaspäev

o Laupäev ja teisipäev

Jätkake kasutamist nii kaua, kuni teie arst teile ravi määrab.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Livensa transdermaalne plaaster 300 mikrogrammi 24 tunni jooksul

Testosteroon

Transdermaalne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster.

Üks 28 cm2 plaaster sisaldab 8,4 mg testosterooni ja sellest vabaneb 24 tunni jooksul 300 mikrogrammi testosterooni.