Lizolorol - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07XX02
Toimeaine: rilusool
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lizolorol, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rilusool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lizolorol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lizolorol’i võtmist
 3. Kuidas Lizolorol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lizolorol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lizolorol ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Lizolorol

Lizolorol’i toimeaine on rilusool, mis toimib närvisüsteemi.

Milleks Lizolorol’i kasutatakse

Lizolorol’i kasutatakse amüotroofilise lateraalskeroosiga (ALS) patsientidel.

ALS on teatud motoneuroni haigus, mis ründab lihastesse käsklusi saatvaid närvirakke ning viib nõrkuse, lihasjõu kahanemise ja paralüüsini.

Närvirakkude hävimine motoneuroni haiguse korral võib olla põhjustatud ajus ja seljaajus olevast glutamaadi (keemiline info edasikandja) liiga suurest sisaldusest. Lizolorol peatab glutamaadi vabastamise ning see võib aidata närvirakkude hävitamise ennetamisel.

Palun pidage nõu oma arstiga, kui soovite enam infot ALS’i ning põhjuste kohta, miks teile see ravim välja kirjutati.

Mida on vaja teada enne Lizolorol’i võtmist

Ärge võtke Lizolorol’i:

 • kui olete rilusooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on mis tahes maksahaigus või teie teatud maksensüümide (transaminaasid) aktiivsus veres on suurenenud.
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lizolorol’i võtmist pidage nõu oma arstiga

 • kui teil on mingeid probleeme maksaga: naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine.
 • kui teie neerud ei tööta korralikult
 • kui teil on palavik: see võib olla tingitud vere valgeliblede hulga vähenemisest, mis võib põhjustada põletikuohu suurenemist.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta või kui te ei ole milleski kindel, rääkige oma arstiga, kes otsustab, mida teha.

Lapsed ja noorukid

Kui te olete noorem kui 18-aastane, ei ole Lizolorol’i kasutamine soovitatav, sest selles populatsioonis kasutamise kohta ei ole piisavalt informatsiooni.

Muud ravimid ja Lizolorol

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Te EI TOHI Lizolorol’i võtta, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase või kui te toidate last rinnaga.

Kui te arvate, et võite olla rase või kui te kavatsete last rinnaga toita, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite juhtide autot või töötada masinate või mehhanismidega, välja arvatud juhul, kui tunnete pearinglust või uimasust pärast selle ravimi võtmist.

Kuidas Lizolorol’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas.

Tablette tuleb võtta suu kaudu, iga 12 tunni järel ühel ja samal kellaajal (nt hommikul ja õhtul) iga päev.

Kui teil on tunne, et Lizolorol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lizolorol’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke kohe ühendust oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Kui te unustate Lizolorol’i võtta

Kui te unustasite tableti võtta, siis jätke see annus üldse võtmata ning võtke järgmine tablett tavalisel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

OLULINE

Rääkige kohe oma arstile

 • kui teil tekib palavik (kehatemperatuuri tõus), sest Lizolorol võib langetada vere valgeliblede hulka. Teie arst võib soovida võtta vereproovi, et kontrollida valgeliblede hulka, mis on olulised põletike vastu võitlemisel.
 • kui teil tekib mõni järgnevaist sümptomitest: naha või silmavalge kollasus (kollatõbi), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine, sest need võivad olla maksahaiguse (hepatiit) nähtudeks. Lizolorol’i võtmise ajal võib teie arst regulaarselt teha vereanalüüse, et olla kindel, et neid ei teki.
 • kui teil on köha või hingamisraskused, sest see võib olla märk kopsuhaigusest (nimetatakse interstitsiaalne kopsuhaigus).

Lõpetage Lizolorol’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo, huulte, keele või kõriturse, hingamis- ja/või neelamisraskused ja nahalööve.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st) Lizolorol’i puhul on:

 • väsimus
 • iiveldus
 • teatud maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st) Lizolorol’i puhul on:

 • pearinglus
 • unisus
 • peavalu
 • suu tuimus või kihelus
 • südamerütmi kiirenemine
 • kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus
 • valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st) Lizolorol’i puhul on:

 • aneemia
 • allergilised reaktsioonid
 • kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lizolorol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lizolorol sisaldab

 • Toimeaine on rilusool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.
 • Teised koostisosad on:

TABLETI SISU: veevaba kaltsiumvesinikfosfaat; eelželatiniseeritud maisitärklis; kroskarmelloosnaatrium; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat.

TABLETI KATE: OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab: hüpromelloosi, makrogooli 6000, titaandioksiidi (E171).

Kuidas Lizolorol välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge ovaalne kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett märgisega „RL 50“ ühel poolel.

Blisterpakendi suurused: 14, 28, 56 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH Graf-Acro-Str. 3 89079 Ulm Saksamaa

Tootjad

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

TEVA Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Specifar S.A

1, 28 Octovriou Str. Agia Varvara

123 51 Athens

Greece

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4

11317, Tallinn Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.