Lizolorol - õhukese polümeerikattega tablett (50mg)

ATC Kood: N07XX02
Toimeaine: rilusool
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

LIZOLOROL
õhukese polümeerikattega tablett (50mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lizolorol, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rilusool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lizolorol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lizolorol’i võtmist
 3. Kuidas Lizolorol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lizolorol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lizolorol ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Lizolorol

Lizolorol’i toimeaine on rilusool, mis toimib närvisüsteemi.

Milleks Lizolorol’i kasutatakse

Lizolorol’i kasutatakse amüotroofilise lateraalskeroosiga (ALS) patsientidel.

ALS on teatud motoneuroni haigus, mis ründab lihastesse käsklusi saatvaid närvirakke ning viib nõrkuse, lihasjõu kahanemise ja paralüüsini.

Närvirakkude hävimine motoneuroni haiguse korral võib olla põhjustatud ajus ja seljaajus olevast glutamaadi (keemiline info edasikandja) liiga suurest sisaldusest. Lizolorol peatab glutamaadi vabastamise ning see võib aidata närvirakkude hävitamise ennetamisel.

Palun pidage nõu oma arstiga, kui soovite enam infot ALS’i ning põhjuste kohta, miks teile see ravim välja kirjutati.

Mida on vaja teada enne Lizolorol’i võtmist

Ärge võtke Lizolorol’i:

 • kui olete rilusooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on mis tahes maksahaigus või teie teatud maksensüümide (transaminaasid) aktiivsus veres on suurenenud.
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lizolorol’i võtmist pidage nõu oma arstiga

 • kui teil on mingeid probleeme maksaga: naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine.
 • kui teie neerud ei tööta korralikult
 • kui teil on palavik: see võib olla tingitud vere valgeliblede hulga vähenemisest, mis võib põhjustada põletikuohu suurenemist.

Kui ülaltoodu kehtib teie kohta või kui te ei ole milleski kindel, rääkige oma arstiga, kes otsustab, mida teha.

Lapsed ja noorukid

Kui te olete noorem kui 18-aastane, ei ole Lizolorol’i kasutamine soovitatav, sest selles populatsioonis kasutamise kohta ei ole piisavalt informatsiooni.

Muud ravimid ja Lizolorol

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Te EI TOHI Lizolorol’i võtta, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase või kui te toidate last rinnaga.

Kui te arvate, et võite olla rase või kui te kavatsete last rinnaga toita, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te võite juhtide autot või töötada masinate või mehhanismidega, välja arvatud juhul, kui tunnete pearinglust või uimasust pärast selle ravimi võtmist.

Kuidas Lizolorol’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas.

Tablette tuleb võtta suu kaudu, iga 12 tunni järel ühel ja samal kellaajal (nt hommikul ja õhtul) iga päev.

Kui teil on tunne, et Lizolorol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lizolorol’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke kohe ühendust oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga.

Kui te unustate Lizolorol’i võtta

Kui te unustasite tableti võtta, siis jätke see annus üldse võtmata ning võtke järgmine tablett tavalisel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

OLULINE

Rääkige kohe oma arstile

 • kui teil tekib palavik (kehatemperatuuri tõus), sest Lizolorol võib langetada vere valgeliblede hulka. Teie arst võib soovida võtta vereproovi, et kontrollida valgeliblede hulka, mis on olulised põletike vastu võitlemisel.
 • kui teil tekib mõni järgnevaist sümptomitest: naha või silmavalge kollasus (kollatõbi), sügelus üle kogu keha, iiveldus, oksendamine, sest need võivad olla maksahaiguse (hepatiit) nähtudeks. Lizolorol’i võtmise ajal võib teie arst regulaarselt teha vereanalüüse, et olla kindel, et neid ei teki.
 • kui teil on köha või hingamisraskused, sest see võib olla märk kopsuhaigusest (nimetatakse interstitsiaalne kopsuhaigus).

Lõpetage Lizolorol’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid nagu näo, huulte, keele või kõriturse, hingamis- ja/või neelamisraskused ja nahalööve.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st) Lizolorol’i puhul on:

 • väsimus
 • iiveldus
 • teatud maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st) Lizolorol’i puhul on:

 • pearinglus
 • unisus
 • peavalu
 • suu tuimus või kihelus
 • südamerütmi kiirenemine
 • kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus
 • valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st) Lizolorol’i puhul on:

 • aneemia
 • allergilised reaktsioonid
 • kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lizolorol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lizolorol sisaldab

 • Toimeaine on rilusool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.
 • Teised koostisosad on:

TABLETI SISU: veevaba kaltsiumvesinikfosfaat; eelželatiniseeritud maisitärklis; kroskarmelloosnaatrium; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat.

TABLETI KATE: OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab: hüpromelloosi, makrogooli 6000, titaandioksiidi (E171).

Kuidas Lizolorol välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge ovaalne kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett märgisega „RL 50“ ühel poolel.

Blisterpakendi suurused: 14, 28, 56 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH Graf-Acro-Str. 3 89079 Ulm Saksamaa

Tootjad

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

TEVA Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Specifar S.A

1, 28 Octovriou Str. Agia Varvara

123 51 Athens

Greece

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4

11317, Tallinn Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lizolorol, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.

INN: Riluzolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge või peaaegu valge, 5,2 x 10 mm, ovaalne kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett märgisega „RL 50“ ühel poolel.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Eluea pikendamine või mehhaanilise ventilatsiooni vajaduse edasilükkamine amüotroofilise lateraalskleroosiga (ALS) patsientidel.

Kliinilised uuringud on näidanud, et rilusool pikendab ALS patsientide elulemust (vt lõik 5.1). Elulemus on defineeritud: patsiendid, kes olid elus ja ei vajanud hingamisaparaati ega trahheotoomiat.

Puuduvad tõendid, et rilusool omaks ravitoimet motoneuroni funktsioonile, kopsufunktsioonile, fastsikulatsioonidele, lihasjõudlusele ja motoorsetele sümptomitele. Rilusool ei ole efektiivne ALS hilisstaadiumis.

Rilusooli ohutust ja efektiivsust on uuritud ainult ALS-i puhul, seetõttu ei tohiks rilusooli teiste motoneuroni haiguste korral kasutada.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi Lizolorol’iga võib alustada ainult motoorse neuroni haiguste ravis kogenud spetsialist.

Annustamine

Soovitatav ööpäevane annus täiskasvanutel või eakatel on 100 mg (50 mg iga 12 tunni järel). Suuremate ööpäevaste annuste puhul ei ole tugevamat toimet oodata.

Eripopulatsioonid

Neerufunktsiooni häired

Lizolorol’i ei soovitata kasutada neerufunktsiooni häiretega patsientidel, kuna selle patsientide grupiga ei ole korduvannustega uuringuid tehtud (vt lõik 4.4 ).

Eakad

Vastavalt farmakokineetilistele andmetele ei ole eakatele vaja eriinstruktsioone Lizolorol’i kasutamiseks.

Maksafunktsiooni häired

Vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2.

Lapsed

Lizolorol’i ei soovitata kasutada lastel, kuna andmed rilusooli ohutuse ja efektiivsuse kohta neurodegeneratiivsete protsesside korral lastel või noorukitel puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Maksahaigus või transaminaaside aktiivsus üle 3 korra kõrgem normväärtuse ülemisest piirist.

Rasedad või rinnaga toitvad naised.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsiooni kahjustus

Anamneesis maksafunktsioonihäirete, kergelt kõrgenenud seerumi transaminaaside (ALAT/SGPT; ASAT/SGOT kuni kolm korda üle ülemise normväärtuse (ÜNV)), bilirubiini ja/või gammaglutamüültransferaasiga (GGT) patsientidele tuleb rilusooli määrata ettevaatusega. Kui ravi algul on mitmete maksafunktsiooni näitajate aktiivsus suurenenud (eriti bilirubiin), ei tohi rilusooli kasutada (vt lõik 4.8).

Hepatiidi ohu tõttu tuleb enne ravi ja rilusoolravi ajal määrata seerumi transaminaasid, sh ALAT. ALAT tuleks esimesel 3 ravikuul määrata iga kuu, ülejäänud esimese aasta jooksul iga 3 kuu järel ja edaspidi regulaarselt. ALAT tuleb määrata sagedamini patsiendil, kellel on suurenenud ALT aktiivsus.

Rilusoolravi tuleb katkestada kui ALAT aktiivsus tõuseb 5 korda üle ÜNV. Annuse vähendamise või ravi taasalustamise kogemus 5 korda üle ÜNV suurenenud ALAT aktiivsusega patsientidel puudub. Ravi jätkamist patsientidele sellises situatsioonis ei soovitata.

Neutropeenia

Patsientidele tuleb selgitada, et nad teataksid oma raviarstile igast palavikuga kulgevast haigusest. Palavikulise haiguse korral peab arst kohe kontrollima leukotsüütide arvu ning neutropeenia korral katkestama ravi (vt lõik 4.8).

Interstitsiaalne kopsuhaigus

Rilusooliga ravitud patsientidel on teatatud interstitsiaalse kopsuhaiguse juhtudest, millest mõned olid rasked (vt lõik 4.8). Respiratoorsete sümptomite, nt kuiva köha ja/või hingelduse ilmnedes peab tegema kopsude röntgenülesvõtte ning kui selles on interstitsiaalsele kopsuhaigusele viitav leid (nt bilateraalne difuusne varjustus), peab rilusooli manustamise kohe katkestama. Enamusel teatatud juhtudest sümptomid taandusid pärast ravi katkestamist ja sümptomaatilist ravi.

Neerufunktsiooni kahjustus

Korduvate annustega uuringuid ei ole neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel tehtud (vt lõik 4.2).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilisi uuringuid hindamaks rilusooli koostoimeid teiste ravimitega ei ole tehtud.

In vitro uuringud, kus on kasutatud inimese maksa mikrosomaalseid preparaate, näitavad et CYP1A2 on põhiline isoensüüm, mis on kaasatud rilusooli oksüdatiivsesse metabolismi. CYP1A2 inhibeerivad ained (nt kofeiin, diklofenak, diasepaam, nitsergoliin, klomipramiin, imipramiin, fluvoksamiin, fenatsetiin, teofülliin, amitriptülliin ja kinoloonid) võivad vähendada rilusooli eliminatsiooni ja CYP1A2 stimuleerijad (nt suitsetamine, sütel küpsetatud toit, rifampitsiin, omeprasool) võivad kiirendada rilusooli eliminatsiooni.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Lizolorol on vastunäidustatud raseduse ajal (vt lõigud 4.3 ja 5.3). Kliinilised kogemused rilusooli manustamisest rasedatele naistele puuduvad.

Imetamine

Lizolorol on vastunäidustatud rinnaga toitvatel naistel (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

Ei ole teada, kas rilusool eritub inimese rinnapiima.

Fertiilsus

Rottidel tehtud viljakusuuringutes annustes 15 mg/kg ööpäevas (suurem kui terapeutiline annus) avaldus kerge reproduktsioonisüsteemi kahjustus ning viljakuse langus, võimalik et sedatsiooni ja letargia tõttu.

Toime reaktsioonikiirusele

Patsiente tuleks hoiatada võimalikust pearinglusest või vertiigost ja soovitada selliste nähtude ilmnemisel vältida masinatega töötamist ning autojuhtimist.

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

III faasi kliinilistes uuringutes ALS patsientidega, keda raviti rilusooliga, olid sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks asteenia, iiveldus ja maksafunktsiooni näitajate aktiivsuse tõus.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelina

Allpool on toodud kõrvaltoimed, mis on jagatud esinemissageduse järgi, kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

Vere ja

 

 

Aneemia

Raske

lümfisüsteemi

 

 

 

neutropeenia

häired

 

 

 

(vt lõik 4.4)

Immuunsüsteemi

 

 

Anafülaktoidne

 

häired

 

 

reaktsioon,

 

 

 

 

angioödeem

 

Närvisüsteemi

 

Peavalu,

 

 

häired

 

pearinglus, suu

 

 

 

 

paresteesia, unisus

 

 

Südame häired

 

Tahhükardia

 

 

Respiratoorsed,

 

 

Interstitsiaalne

 

rindkere ja

 

 

kopsuhaigus (vt

 

mediastiinumi

 

 

lõik 4.4)

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti

Iiveldus

Diarröa, kõhuvalu,

Pankreatiit

 

häired

 

oksendamine

 

 

Maksa ja

Maksafunktsiooni

 

 

Hepatiit

sapiteede häired

näitajate

 

 

 

 

kõrvalekalded

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Asteenia

Valu

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Maksa ja sapiteede häired

Alaniinaminotransferaasi tõus ilmnes tavaliselt kolme kuu jooksul pärast ravi alustamist rilusooliga ning oli tavaliselt pöörduv ning langes ravi jätkudes 2…6 kuu pärast alla 2 korrani üle ÜNV. See tõus võib olla seotud ikterusega. Kliinilises uuringus osalenud patsientidel (n=20), kelle ALAT oli enam kui 5 korda üle ÜNV, ravi katkestati ning väärtused langesid 2…4 kuu jooksul enamikel juhtudel alla 2 korrani üle ÜNV (vt lõik 4.4).

Uuringu andmed näitavad, et Aasia päritolu patsientidel võib olla rohkem maksafunktsiooni näitajate kõrvalekaldeid normist –3,2% (194/5995) Aasia patsientidest ja 1,8% (100/5641) europiidse rassi patsientidest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üksikjuhtudel on täheldatud neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi sümptomeid, ägedat toksilist entsefalopaatiat koos stuuporiga, koomat ja methemoglobineemiat.

Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline ja toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised närvisüsteemi toimivad ained, ATC kood: N07XX02.

Toimemehhanism

Kuigi ALS patogenees ei ole täielikult selge, arvatakse, et glutamaat (kesknärvisüsteemis primaarne eksitatoorne neurotransmitter) omab haiguse puhul raku surmas peamist rolli.

Rilusooli arvatav toimemehhanism on glutamaadi vabanemise inhibeerimine. Toimemehhanism on veel ebaselge.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliinilises uuringus said 155 patsienti juhusliku valiku alusel 100 mg ööpäevas (50 mg kaks korda ööpäevas) rilusooli või platseebot ning neid jälgiti 12... 21 kuu vältel. Elulemus, nagu defineeritud punktis 4.1 teises lõigus, oli rilusooli saanud patsientidel oluliselt pikenenud, võrreldes patsientidega, kes said platseebot. Keskmine elulemus rilusooli grupis oli 17,7 kuud võrreldes 14,9 kuuga platseebogrupis.

Erinevate annustega uuringus randomiseeriti 959 ALS-ga patsiendid ühte neljast ravigrupist: rilusooli 50, 100, 200 mg ööpäevas või platseebot ning jälgimisperiood kestis 18 kuud. Patsientidel, keda oli ravitud rilusooliga 100 mg ööpäevas, oli elulemus oluliselt kõrgem võrreldes patsientidega, keda raviti

platseeboga. Rilusooli toime 50 mg ööpäevas puhul ei olnud statistiliselt erinev platseebost ja 200 mg ööpäevas toime oli peaaegu võrdne rilusooli toimega annuses 100 mg ööpäevas. Keskmine elulemus rilusooli grupis (100 mg ööpäevas) oli 16,5 kuud võrreldes 13,5 kuuga platseebogrupis.

Paralleelse grupiga uuringus, kus hinnati rilusooli ohutust ja efektiivsust haiguse hilisstaadiumis patsientidel, ei olnud rilusooli grupi patsientide elulemus ega motoorne funktsioon oluliselt erinev võrreldes platseebogrupiga. Selles uuringus oli enamusel patsientidel vitaalkapatsiteet säilinud alla 60%.

Jaapani patsientidel tehti topeltpime, platseebokontrolliga uuring eesmärgiga selgitada rilusooli efektiivsust ja ohutust. Uuringusse randomiseeriti 204 patsienti, kes said kas 100 mg ööpäevas rilusooli (50 mg kaks korda ööpäevas) või platseebot, jälgimisperiood kestis 18 kuud. Selles uuringus olid efektiivsuse hindamise kriteeriumiteks võimetus iseseisvalt käia, kätefunktsiooni kadu, trahheostoomia, mehhaanilise ventilatsiooni vajadus, maosond toitmiseks või surm. Trahheostoomivaba elulemus rilusooliga ravitud patsientidel ei erinenud oluliselt platseebogrupist. Uuringu grupi suurus ravigruppide vaheliste erinevuste hindamiseks oli siiski väike. Nimetatud uuringu ja ülalpool toodud uuringute metaanalüüs näitas rilusooli väiksemat efekti elulemusele võrreldes platseeboga, kuigi erinevused olid statistiliselt olulised.

Farmakokineetilised omadused

Rilusooli farmakokineetilisi omadusi on hinnatud tervetel meessoost vabatahtlikel ühekordse suukaudse manustamisega 25...300 mg ja pärast korduva annuse manustamist 25...100 mg kaks korda ööpäevas. Rilusooli tase plasmas tõuseb lineaarselt vastavalt annusele ja farmakokineetilised omadused on annusest sõltumatud. Korduvate annustega (10-päevane ravi 50 mg rilusooliga 2 korda ööpäevas), muutumatu rilusool kumuleerub plasmas kahekordselt ja stabiilne tase saavutatakse vähem kui 5 päevaga.

Imendumine

Rilusool imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti ning maksimaalne plasmakontsentratsioon tekib 60...90 minutiga (CMAX = 173 ± 72 (sd) ng/ml). Ligikaudu 90% annusest imendub ja absoluutne biosaadavus on 60 ± 18%.

Imendumine väheneb, kui rilusooli manustatakse koos väga rasvase toiduga (CMAX väheneb 44%, AUC väheneb 17%).

Jaotumine

Rilusool jaotub ulatuslikult kogu organismis ja läbib ka hematoentsefaalbarjääri. Rilusooli jaotusruumala on ligikaudu 245 ± 69 L (3,4 L/kg). Rilusool seotakse ligikaudu 97% ulatuses valkudega ja see seondub peamiselt seerumi albumiini ja lipoproteiiniga.

Biotransformatsioon

Muutumatul kujul rilusool on peamine komponent plasmas ja see metaboliseeritakse ulatuslikult tsütokroom P450 poolt ja glükuronidatsiooni abil. In vitro uuringus, kus kasutatakse inimese maksapreparaate, näidatakse, et tsütokroom P450 1A2 on peamine isoensüüm, mis osaleb rilusooli metabolismis. Metaboliitidena on uriinis identifitseeritud 3 fenooli derivaati, üks ureidoderivaat ja muutumatu rilusool.

Rilusooli primaarseks metaboliseerimisteeks on tema esialgne oksüdatsioon tsütokroom P450 1A2 poolt N-hüdroksürilusooliks (RPR112512), mis on rilusooli peamine aktiivne metaboliit. See metaboliiti glükurokonjugeeritakse kiiresti O- ja N-glükuroniidideks.

Eritumine

Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 9...15 tundi. Rilusool eritub peamiselt uriiniga.

Uriiniga eritub ligikaudu 90% annusest. Üle 85% metaboliitidest uriinis on glükuroniidid. Ainult 2% rilusoolist eritus uriiniga muutumatul kujul.

Eripopulatsioonid

Neerufunktsiooni kahjustus

Pärast rilusooli ühekordse suukaudse annuse (50 mg) manustamist puudub oluline farmakokineetiliste omaduste erinevus mõõduka raskusega või raske neerupuudulikkusega patsientide (kreatiniini kliirens 10...50 ml/min) ja tervete vabatahtlike grupi vahel.

Eakad

Rilusooli farmakokineetilised parameetrid eakatel (>70 aastased) ei erine pärast korduvat rilusooli manustamist (4,5 päeva 50 mg rilusooli 2 korda ööpäevas) tavapärasest.

Maksafunktsiooni kahjustus

Rilusooli AUC tõuseb pärast ühekordset suukaudset 50 mg annust kerge kroonilise maksapuudulikkusega patsientidel ligikaudu 1,7 korda ja keskmise raskusega kroonilise maksapuudulikkuse korral 3 korda.

Rass

16 tervel Jaapani ja 16 europiidsel täiskasvanud mehel läbiviidud kliiniline uuring rilusooli ja selle metaboliidi N-hüdroksürilusooli farmakokineetika hindamiseks korduval suukaudsel manustamisel kaks korda ööpäevas 8 päeva jooksul näitas, et Jaapani grupi ekspositsioon rilusoolile oli madalam (CMAX 0,85 [90% CI 0,68-1,08] ja AUC inf. 0,88 [90% CI 0,69-1,13]) ja ekspositsioon metaboliitidele oli sarnane. Nende tulemuste kliiniline tähtsus ei ole teada.

Prekliinilised ohutusandmed

Rilusool ei näidanud mingit kartsinogeenset toimet ei rottidel ega hiirtel.

Genotoksilisuse standarduuringud rilusooliga olid negatiivsed. Testid rilusooli peamise aktiivse metaboliidiga andsid kahes in vitro uuringus positiivse tulemuse. Intensiivne uurimine seitsme teise in vitro ja in vivo standardtestiga ei näidanud metaboliidi genotoksilist toimet. Nimetatud andmete põhjal, samuti arvestades rilusooli negatiivseid kartsinogeneesi uuringuid rottidel ja hiirtel, ei peeta selle metaboliidi genotoksilist efekti inimeste puhul oluliseks.

Rottidel ja ahvidel tehtud alaägeda ja kroonilise toksilisuse uuringutes leiti vastuolulisust erütrotsüütide parameetrite ja maksafunktsiooni näitajate langetamises. Koertel täheldati hemolüütilise aneemia esinemist.

Ühes toksilisuse uuringus esines emastel rottidel ravigrupis enam corpora lutea puudumist munasarjades võrrelduna kontrollgrupiga. Sellist isoleeritud leidu ei märgatud üheski teises uuringus või teisel liigil.

Kõik antud leiud esinesid 2…10 korda suuremate annuste kasutamisel, kui inimestel kasutamiseks soovitatud annus 100 mg ööpäevas.

Tiinetel rottidel on leitud C-rilusooli tungimist läbi platsenta lootesse. Rottidel vähendab rilusool tiinuste ja loodete arvu, kui annus on olnud vähemalt 2 korda kõrgem inimestele soovitatud raviannusest. Reproduktiivsuse loomkatsetes ei esinenud väärarenguid.

Imetavatel rottidel leiti C-rilusooli piimast.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Veevaba kaltsiumvesinikfosfaat

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Kroskarmelloosnaatrium

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab:

Hüpromelloos

Makrogool 6000

Titaandioksiid (E171)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blistrid (alumiinium/alumiinium) või blistrid (alumiinium/PVC), pakendi suurus: 14, 28, 56 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

ratiopharm GmbH Graf-Acro-Str.3 89079 Ulm Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 13.03.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2015