Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

LIENTAN HCT - LIENTAN HCT pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


LIENTAN HCT 8 mg/12,5 mg tabletid
LIENTAN HCT 16 mg/12,5 mg tabletid

Kandesartaantsileksetiil, hüdroklorotiasiid
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
•     Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

•     Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•     Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

•     Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on LIENTAN HCT ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne LIENTAN HCT võtmist

3. Kuidas LIENTAN HCT´d võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas LIENTAN HCT´d säilitada

6. Lisainfo1. MIS RAVIM ON LIENTAN HCT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

LIENTAN HCT on ravim, mida kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) ravimiseks. See sisaldab kahte toimeainet: kandesartaantsileksetiili ja hüdroklorotiasiidi. Koos võivad nad teie vererõhku langetada.
-    Kandesartaantsileksetiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. See lõõgastab ja laiendab teie veresooni. Selle tulemusena võib teie vererõhk langeda.
-    Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse diureetikumideks (organismist vett väljaajavad tabletid). See ravim aitab teie organismil uriiniga vett ja soolasid (nt naatriumi) eritada. Selle tulemusena võib teie vererõhk samuti langeda.
Teie arst võib teile määrata LIENTAN HCT´d, kui teie vererõhk ei ole langenud hoolimata ravist kas ainult kandesartaantsileksetiili või hüdroklorotiasiidiga.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LIENTAN HCT VÕTMIST

Ärge võtke LIENTAN HCT´d
-    kui te olete allergiline (ülitundlik) kandesartaantsileksetiili või hüdroklorotiasiidi või LIENTAN HCT mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6. „Lisainfo“).

-    kui te olete allergiline sulfoonamiidide suhtes. Kui te ei ole kindel, kas see kehtib teie kohta, küsige seda oma arstilt.

-    kui teil on raske maksahaigus või kolestaas (probleemid sapi väljajuhtimisel sapipõiest).

-    kui teil on tõsised probleemid neerudega.

-    kui teil on kunagi esinenud podagra.

-    kui teil on püsivalt madal kaaliumi tase veres.

-    kui teil on püsivalt kõrge kaltsiumi tase veres.

-    kui te olete rohkem kui 3 kuud rase. (LIENTAN HCT´d on parem vältida ka raseduse varasemal etapil - vt lõik “Rasedus ja imetamine”.)


Kui te ei ole kindel, kas midagi ülal loetletust kehtib teie kohta, rääkige enne LIENTAN HCT võtmist oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LIENTAN HCT
-    kui teil on suhkurtõbi,

-    kui teil on südame-, maksa- või neeruprobleemid,

-    kui teil on hiljuti olnud neeru siirdamine,

-    kui te oksendate või olete hiljuti palju oksendanud või teil on kõhulahtisus,

-    kui teil on neerupealiste haigus, mida nimetatakse Conni sündroomiks (nn primaarne hüperaldosteronism),

-    kui teil on kunagi olnud haigus nimega süsteemne erütematoosne luupus (SLE, autoimmuunhaigus),

-    kui teid uuritakse kilpnäärme või kõrvalkilpnäärme probleemide tõttu,

-    kui teil on madal vererõhk,

-    kui teil on kunagi olnud insult,

-    kui teil on kunagi esinenud mistahes allergiaid või astmat.


Öelge oma arstile enne ravi LIENTAN HCT´ga ja selle ajal, kui mõni ülaltoodud tingimustest kehtib teie kohta. Sellisel juhul võib teie arst pidada vajalikuks teie seisundit sagedamini kontrollida ja täiendavaid analüüse teha. Kui te lähete operatsioonile, rääkige oma arstile või hambaarstile, et te võtate LIENTAN HCT´d. See on vajalik seetõttu, et LIENTAN HCT koos mõnede tuimastitega võib põhjustada vererõhu langust.
Rasedus
Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või kui te võite jääda rasedaks). LIENTAN HCT´d ei soovitata kasutada raseduse varases staadiumis ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, kuna selles raseduse staadiumis kasutatuna võib see ravim põhjustada raskeid kahjustusi teie lapsel (vt lõik raseduse kohta).

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. LIENTAN HCT võib mõjutada teiste ravimite toimet. Vastupidi võivad mõned ravimid mõjutada LIENTAN HCT toimet. Kui te võtate/kasutate teatud teisi ravimeid, peab teie arst võib-olla aeg-ajalt teie vereanalüüse kontrollima.
Kindlasti peate oma arsti teavitama, kui te võtate/kasutate mõnda järgnevatest ravimitest:
-    teised ravimid, mida kasutatakse teie vererõhu langetamiseks, sealhulgas beetablokaatorid, diasoksiid ja AKE) inhibiitorid, nagu enalapriil, kaptopriil, lisinopriil või ramipriil,
-    mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, naprokseen või diklofenak,
-    COX-2 inhibiitorid, nagu tselekoksiib või etorikoksiib,
-    atsetüülsalitsüülhape, kui te võtate enam kui 3 g ööpäevas,
-    kaaliumi preparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad,
-    kaltsiumi või D-vitamiini preparaadid,
-    teie kolesteroolitaset langetavad ravimid, nagu kolestipool või kolestüramiin,
-    suhkurtõve ravimid (tabletid või insuliin),
-    teie südame löögisagedust reguleerivad ravimid (antiarütmikumid), nagu digoksiin ja beetablokaatorid,
-hepariin (vere vedeldamiseks kasutatav ravim), -organismist vett väljaajavad tabletid (diureetikumid),
-    lahtistid,
-    penitsilliin (antibiootikum),
-    amfoteritsiin (seennakkuste raviks), -liitium (psühhiaatriliste häirete korral kasutatav ravim),
-steroidid, nagu prednisoloon,
-teatud ajuripatsihormoon (AKTH, kortikotropiin),
-vähktõve ravis kasutatavad ravimid,
-amantadiin (Parkinsoni tõve või raskete viirushaiguste raviks),
-barbituraadid (rahustid, kasutatakse ka epilepsia raviks),
-karbenoksoloon (söögitoruhaiguste või suuhaavandite raviks),
-atsetüülkoliini toimet pärssivad toimeained, nagu atropiin ja biperideen.

LIENTAN HCT võtmine koos toidu ja joogiga
-Te võite LIENTAN HCT´d võtta koos toiduga või ilma.
-    Kui te tarbite alkoholi, rääkige oma arstiga enne LIENTAN HCT kasutamist. Alkoholi tarvitamine LIENTAN HCT kasutamise ajal võib mõnedel patsientidel tekitada minestustunnet või pearinglust.
Lapsed
LIENTAN HCT´d ei määrata tavaliselt lastele.


Rasedus ja imetamine
Rasedus Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks). Teie arst soovitab teil üldjuhul enne rasestumist või niipea kui teate, et olete rase, LIENTAN HCT võtmise lõpetada ning võtta LIENTAN HCT asemel muud ravimit. LIENTAN HCT´d ei soovitata kasutada raseduse varases staadiumis ja seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, kuna see ravim võib põhjustada teie lapsel raskeid kahjustusi, kui seda kasutatakse pärast kolmandat raseduskuud.
Imetamine Informeerige oma arsti, kui te toidate last rinnaga või alustate rinnaga toitmist. LIENTAN HCT ei ole soovitatav rinnaga toitvatele emadele ja teie arst võib valida teile mõne muu ravi, kui te soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Hoiatus: See ravimi võib halvendada reaktsioonikiirust ja teie võimet autot juhtida.
Mõned inimesed võivad ravi ajal LIENTAN HCT´ga kogeda väsimust või pearinglust. Kui see juhtub
teiega, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid.


Oluline teave mõningate LIENTAN HCT koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teileöelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6 „Lisainfo“.


3. KUIDAS LIENTAN HCT´d VÕTTA

Võtke LIENTAN HCT´d alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
On tähtis, et te võtate LIENTAN HCT´d iga päev.

-Tavaline annus on 1 LIENTAN HCT tablett üks kord ööpäevas.
-Neelake tablett alla piisava koguse veega.
-Püüdke oma tablett sisse võtta iga päev samal ajal. See aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Kui te võtate LIENTAN HCT´d rohkem kui ette nähtud
Kui võtate rohkem LIENTAN HCT-d, kui teile oli määratud, võtke viivitamatult ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate LIENTAN HCT´d võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake LIENTAN HCT kasutamist tavalisel viisil.

Kui te lõpetate LIENTAN HCT võtmise
Kui te lõpetate LIENTAN HCT võtmise, võib teie vererõhk taas tõusta. Seetõttu ärge katkestage
LIENTAN HCT võtmist oma arstiga eelnevalt nõu pidamata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LIENTAN HCT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. On
tähtis, et te teate, millised kõrvaltoimed võivad esineda. Need toimed on tavaliselt kerged ja kaovad
lühikese aja jooksul. Mõned LIENTAN HCT kõrvaltoimed on tingitud kandesartaantsileksetiilist,
samas kui teised on tingitud hüdroklorotiasiidist.

Kõrvaltoimete hindamisel on kasutatud järgmisi esinemissagedusi:

Väga sage: rohkem kui 1 patsiendil 10-st
Sage: vähem kui 1 patsiendil 10-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 100-st
Aeg-ajalt: vähem kui 1 patsiendil 100-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 1000-st
Harv: vähem kui 1 patsiendil 1000-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 10 000-st
Väga harv: vähem kui 1 patsiendil 10 000-st, sealhulgas üksikjuhud.

Lõpetage LIENTAN HCT võtmine ja otsige viivitamatult arstiabi, kui teil ilmneb ükskõik milline
järgmistest allergilistest reaktsioonidest:
-hingamisraskused koos näo, huulte, keele ja/või kurgu tursega või ilma,
-näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamisraskusi,
-tugev nahasügelus.

LIENTAN HCT võib põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist. Teie vastupanu nakkustele võib olla nõrgenenud ning teil võib tekkida väsimus, mõni nakkushaigus või palavik. Kui see juhtub, kontakteeruge oma arstiga. Teie arst võib teile aeg-ajalt teha vereproove, et kontrollida, kas LIENTAN HCT on mõjutanud teie verd (agranulotsütoos, s.o valgete vereliblede arvu tõsine vähenemine).
Muud võimalikud kõrvaltoimed on:
Sage
-    Muutused vereanalüüside tulemustes:
-    naatriumi taseme langus veres. Rasketel juhtudel võib see viia nõrkuse, energia puuduse või lihaskrampideni.
-    kaaliumi taseme tõus või langus veres, eriti juhul, kui teil juba on neeruprobleemid või südamepuudulikkus. Rasketel juhtudel võib see viia väsimuse, nõrkuse, ebakorrapärase südamerütmi või torkiva tundeni nahal („surin“).
-    kolesterooli-, suhkru- või kusihappesisalduse tõus veres.
-    suhkur uriinis
-    peapöörituse/pearingluse või nõrkustunne
Aeg-ajalt
-madal vererõhk, mis põhjustab minestustunnet või pearinglust -söögiisu kaotus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, maoärritus -nahalööve, sõlmeline lööve (nõgestõbi), päikesevalguse suhtes tekkinud tundlikkusest põhjustatud
lööve
Harv
-ikterus (naha või silmavalgete kollaseks muutumine). Kui see juhtub teiega, pöörduge kohe oma arsti poole
-toimed neerufunktsioonile, eriti kui teil juba on neeruprobleemid või südamepuudulikkus -unehäired, depressioon, rahutus -kihelemine kätes või jalgades -ajutine nägemise hägustumine -ebanormaalne südamerütm -hingamisraskused (sealhulgas kopsupõletik ja vedelik kopsudes) -kõrge kehatemperatuur (palavik) -kõhunäärmepõletik, mis põhjustab kõhupiirkonnas mõõdukat kuni tugevat valu -lihaskrambid -veresoonte kahjustus, mis ilmneb punaste või purpursete laikudena nahal -punaste või valgete vereliblede või trombotsüütide sisalduse vähenemine. See võib põhjustada
väsimust, nakkushaigusi, palavikku või soodumust verevalumite tekkeks -raske kiiresti arenev lööve, millega kaasneb villide tekkimine või naha koorumine ja võimalikud suuõõne villid -olemasolevate erütematoosse luupuse laadsete reaktsioonide ägenemine või ebaharilike nahareaktsioonide avaldumine
Väga harv
-näo, huulte, keele ja/või kurgu turse -sügelus -seljavalu, valu liigestes ja lihastes -maksatalitluse muutused, sealhulgas maksapõletik (hepatiit). Teil võivad tekkida väsimus, naha ja
silmavalgete muutumine kollaseks ning gripilaadsed sümptomid. -iiveldus või peavalu.
Ärge ehmuge võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi neist ühtegi tekkida.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LIENTAN HCT´d SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage LIENTAN HCT´d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida LIENTAN HCT sisaldab
Toimeained on kandesartaantsileksetiil ja hüdroklorotiasiid.
Iga LIENTAN HCT 8 mg/12,5 mg tablett sisaldab 8 mg kandesartaantsileksetiili ja 12,5 mg
hüdroklorotiasiidi.
Iga LIENTAN HCT 16 mg/12,5 mg tablett sisaldab 16 mg kandesartaantsileksetiili ja 12,5 mg
hüdroklorotiasiidi.

Abiained on dokusaatnaatrium, naatriumlaurüülsulfaat, karmellooskaltsium, eelželatiniseeritud maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572).

Kuidas LIENTAN HCT välja näeb ja pakendi sisu
LIENTAN HCT 8 mg/12,5 mg on müügil järgmistes pakendites:
Blisterpakendid 28 või 84 valge ellipsikujulise kaksikkumera tabletiga, mille ühel küljel on märgistus
CH ja 08 ning mille mõlemal küljel on poolitusjooned.

LIENTAN HCT 16 mg/12,5 mg on müügil järgmistes pakendites:
Blisterpakendid 28 või 84 valge ellipsikujulise kaksikkumera tabletiga, mille ühel küljel on märgid
CH ja 16 ning mille mõlemal küljel on poolitusjooned.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21
Ungari

Tootjad:
Gedeon Richter Plc.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21
Ungari

Bluepharma – Indústria Frarmaceutica, S.A.
S. Martinho do Bispo, Coimbra, 3045-016 Portugal
See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega: 
Bulgaaria:  Candertan HCT 
Tšehhi Vabariik:  Dolnix Combi 
Eesti:    LIENTAN HCT 
Ungari:  Candesartan-HCT-Richter 
Leedu:    Lientan HCT 
Läti:    Lientan HCT 
Poola:    Candertan HCT 
Rumeenia:   Co-Dolnix 
Slovakkia:  Dolnix Combi 
Holland:  Gedricand HCT 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohalike esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal Kitsas 8 51003 Tartu Tel/Fax: +372 742 7056
Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2010.