Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lacidipine teva - tabl 4mg n14; n15; n28; n30; n56; n60; n84; n90; n98 - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA09
Toimeaine: Lacidipine
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lacidipine Teva, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Latsidipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lacidipine Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lacidipine Teva võtmist

3.Kuidas Lacidipine Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lacidipine Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lacidipine Teva ja milleks seda kasutatakse

Lacidipine Teva sisaldab toimeainet latsidipiini. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks. Lacidipine Teva aitab lõõgastada veresooni, nii et need muutuvad laiemaks. See kergendab verevoolu ja langetab vererõhku. Lacidipine Teva tablette võetakse regulaarselt nii nagu teie arst on välja kirjutanud, et langetada teie vererõhku (ravida hüpertensiooni).

2. Mida on vaja teada enne Lacidipine Teva võtmist

Ärge võtke Lacidipine Teva’t:

-kui olete latsidipiini, mõne muu kaltsiumikanali blokaatori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse raskeks aordistenoosiks. See on südameklapi ahenemine, mis piirab verevoolu.

Ärge võtke Lacidipine Teva’t, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Lacidipine Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lacidipine Teva võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on ebaühtlane südame löögisagedus või mõni muu südameprobleem.

-kui teil on või on kunagi olnud probleeme maksaga.

-kui teil on viimase kuu aja jooksul olnud südameatakk või kui teil tekivad valud rinnus (stenokardia).

Lapsed ja noorukid

Lacidipine Teva ei ole soovitatav lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Lacidipine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia hulka kuuluvad ka taimsed ravimid.

Seda põhjusel, et Lacidipine Teva võib mõjutada mõnede ravimite toimet. Samuti võivad mõned ravimid mõjutada Lacidipine Teva toimet. Eeskätt rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-kõrgvererõhutõve ravimid,

-seeninfektsioonide ravimid,

-südame löögisageduse kontrollimiseks kasutatavad ravimid (mida nimetatakse antiarütmikumideks),

-depressiooni ravimid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks,

-antibiootikumid (nt rifampitsiin),

-epilepsia (krambihoogude) raviks kasutatavad ravimid,

-tsimetidiin - seda kasutatakse maoprobleemide puhul,

-tsüklosporiin (immuunsust pärssiv ravim, mida kasutatakse nt organsiirdamise läbinud patsientidel),

-kortikoidid või tetrakosaktiid soolte põletikulise haiguse (inflammatory bowel disease (IBD)), Crohn’i tõve, artriidi ja osteoartriidi raviks.

Kui teilt võetakse vereanalüüse, rääkige analüüsi võtvale isikule, et te võtate seda ravimit, kuna Lacidipine Teva võib mõjutada maksaanalüüside tulemusi.

Lacidipine Teva koos toidu ja joogiga

Te võite võtta seda ravimit tühja kõhuga või koos toiduga. Ärge võtke seda ravimit koos greibimahlaga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lacidipine Teva võtmise ajal võite tunda pearinglust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid tööriistu ega masinaid.

Lacidipine Teva sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Lacidipine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

On tähtis, et võtaksite õige arvu tablette õigel päeva ajal.

-Soovitatav annus on 2 mg iga päev, eelistatult hommikul, koos toiduga või ilma.

-3…4 nädala pärast võib seda suurendada 4 mg-ni igal hommikul.

-Vajadusel võib annust uuesti suurendada 6 mg-ni igal hommikul, mis on maksimaalne ööpäevane annus.

-Neelake tabletid alla tervelt koos joogiveega.

-Ärge võtke tablette koos greibimahlaga.

-Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kui te võtate Lacidipine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate seda ravimit rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest otsekohe oma arstile või minge haiglasse. Palun võtke see infoleht, kõik allesjäänud tabletid ja pakend endaga haiglasse või arsti juurde kaasa, et nad teaksid, milliseid tablette on võetud. Te võite vajada arstiabi.

Üleannustamine põhjustab tõenäoliselt selliseid kõrvaltoimeid nagu ebaühtlane südame löögisagedus, kiire pindmine hingamine, madal vererõhk, külm ja niiske nahk või pearinglus, minestamine, nõrkus või oksendamine.

Kui te unustate Lacidipine Teva’t võtta

Kui te unustate tableti võtmata, võtke see samal päeval nii kiiresti kui see teile meenub. Kui on siiski juba peaaegu aeg võtta järgmine tablett, jätke vahelejäänud annus vahele ja võtke järgmine tablett nii nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Rääkige otsekohe oma arstile, kui märkate järgmist kõrvaltoimet:

- valu rinnus (stenokardia), sh valu rinnus, mis muutub tugevamaks.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

-peavalu

-pearinglus

-nahaõhetus

-kiire südame löögisagedus (tahhükardia) või ebanormaalne südame löögisagedus (palpitatsioonid)

-maoärritus või iiveldus

-nahalööve

-uriini koguse suurenemine (polüuuria)

-nõrkustunne (asteenia)

-tursed (ödeem), eriti hüppeliigese piirkonnas

-maksa tööd näitavate vereanalüüside muutused.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

-valu rinnus (stenokardia), sh valu rinnus, mis muutub tugevamaks

-madal vererõhk (hüpotensioon)

-minestamine

-igemete turse (igemete hüperplaasia).

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

-angioödeem (allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo turset)

-urtikaaria (nõgestõbi)

-lihaskrambid.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

-värin

-depressioon.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-värinad või tikid ja lihastoonuse muutused ning liigutuste aeglustumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lacidipine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lacidipine Teva sisaldab

-Toimeaine on latsidipiin.

Üks tablett sisaldab 4 mg latsidipiini.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: povidoon K-30, veevaba laktoos, naatriumtärklisglükolaat tüüp A, magneesiumstearaat. Tableti kate: titaandioksiid (E171), hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E464), kummiaraabik (E414), laktoosmonohüdraat, talk (E553b).

Kuidas Lacidipine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Lacidipine Teva, 4 mg on valged kaksikkumerad ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud „4“, poolitusjoon ja „LC“ ning teine külg on sile.

Tabletid on pakendatud alumiiniumist blisterribadesse.

Lacidipine Teva tabletid on saadaval blisterpakendites, milles on 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht Holland

Tootjad:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holland

TEVA SANTE

Rue Bellocier

89107 Sens

Prantsusmaa

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Poola

TEVA Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov

Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Lõõtsa 8

11415 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.