Lotemax - silmatilgad, suspensioon (0,5%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01BA14
Toimeaine: loteprednool
Tootja: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lotemax, 0,5% silmatilgad, suspensioon

Loteprednooletabonaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lotemax ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lotemax’i kasutamist
 3. Kuidas Lotemax’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lotemax’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lotemax ja milleks seda kasutatakse

Lotemax on silma tilgutatav suspensioon.

Lotemax’i kasutatakse silmaoperatsioonijärgsete silmapõletike raviks.

Mõnikord võib silm muutuda põletikuliseks (punetav ja valulik). Loteprednooletabonaat kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse kortikosteroidideks. See toimib põletikku alandavalt ning sümptomeid leevendavalt. Kuna seda kasutatakse väikestes annustes just seal, kus seda on vaja, toimib see vaid manustamiskohal.

Mida on vaja teada enne Lotemax’i kasutamist

Ärge kasutage Lotemax’i:

kui olete toimeaine (loteprednool) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te olete olnud allergiline mõne teise kortikosteroidi suhtes.

kui teil on silmahaigus, mida põhjustavad viirused, nagu herpes simplex, vaccinia ja varicella.

kui teil on mükobakteritest või seentest põhjustatud silmahaigus.

kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Öelge oma arstile, kui teil juba on glaukoom. Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu oma arstiga.

Öelge oma arstile, kui tekib valu või kui punetus, sügelus või põletik silmas süvenevad. Pöörduge oma arsti poole, kui sümptomid 2 päeva jooksul ei leevene. Teie arst võib soovida teie seisundit ümber hinnata.

Te ei tohi Lotemax’i kasutada kauem kui 10 päeva, ilma et arst oleks kontrollinud teie silma siserõhku. Lotemax’i või muude steroide sisaldavate silmatilkade pikaajaline kasutamine võib põhjustada glaukoomi või tõsta silma siserõhku, mis võib põhjustada nägemisnärvi kahjustust, nägemishäireid ja katarakti.

Lotemax’i või muude steroide sisaldavate silmatilkade pikaajaline kasutamine võib nõrgestada teie organismi võimet nakkustega võidelda ning suurendada silmapõletike, sh Herpes simplex'i poolt põhjustatud põletike, tekkeohtu.

Lotemax’ile sarnaste steroide sisaldavate silmatilkade kasutamine võib pikendada ja raskendada silmapõletikke, mis on põhjustatud viirustest.

Kontaktläätsed

Kontaktläätsi ei ole katarakti operatsioonijärgsel perioodil soovitatav kasutada. Kui te tavaliselt kasutate kontaktläätsi, siis teie arst soovitab teil katarakti operatsiooni järgsel perioodil kanda prille. See võimaldab teie silmadel operatsioonist taastuda. Teie arst ütleb teile, kui võite kontaktläätsi jälle kasutama hakata (vt ka teavet lõigus „Lotemax sisaldab bensalkooniumkloriidi“).

Muud ravimid ja Lotemax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eelkõige öelge oma arstile, kui te kasutate:

antikoliinergilisi ravimeid (kasutatakse erinevate seisundite raviks, nt seedetrakti krambid, lihasspasmid, kusepidamatus või astma).

silmatilkasid silma siserõhku vähendamiseks.

Mõned ravimid võivad suurendada Lotemax'i toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid kasutate (sh mõned HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

On võimalik, et teile võidakse siiski määrata Lotemax, kuid on ka võimalik, et võidakse kasutatakse mõnda muud ravimit.

Lotemax'i ei tohi kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Silmatilgad võivad muuta teie nägemise häguseks. See möödub tavaliselt kiiresti. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui näete jälle selgesti.

Lotemax sisaldab bensalkooniumkloriidi

Säilitusaine bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust.

Vältida kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega. Enne ravimi manustamist eemaldage kontaktläätsed ning enne nende uuesti paigaldamist oodake vähemalt 15 minutit. Bensalkooniumkloriid on tuntud selle poolest, et see muudab pehmete kontaktläätsede värvi.

Kuidas Lotemax’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutel ja eakatel on üks kuni kaks tilka neli korda ööpäevas.

Tavaliselt alustatakse ravi Lotemax’iga 24 tundi pärast operatsiooni ning ravi kestab kaks nädalat.

Kasutamine täiskasvanutel:

Enne kasutamist loksutage Lotemax’i hästi.

Vaadake üles ning tõmmake haige(te) silma(de) alumine silmalaug õrnalt allapoole.

Silmamuna ja silmalau vahele jäävasse lohku tilgutage üks kuni kaks tilka Lotemax’i, tehke seda neli korda päevas või nii sageli, kui arst on teile öelnud.

Ärge laske pipetiotsal ühegi pinna vastu puutuda, kuna nii võib ravim saastuda.

Pudel tuleb sulgeda kohe pärast kasutamist.

Teie arst ütleb teile, kui kaua ravi Lotemax’iga peab kestma.

Ärge lõpetage ravimi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lotemax'i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, enne kui täiendavaid andmeid avaldatakse.

Kui te kasutate Lotemax’i rohkem kui ette nähtud

Rääkige sellest oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Lotemax’i kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Oodake, kuni käes on järgmise annuse manustamise aeg ning jätkake nagu enne.

Kui te lõpetate Lotemax’i kasutamise

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Ärge lõpetage Lotemax’i kasutamist ilma oma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad mis tahes järgmistest sümptomitest: silma valget osa katva membraani ja/või silmalau(gude) punetus, sügelus või turse või üldised nähud, nagu hingamisraskus, neelamisraskus, nahaõhetus või näo punetus ja näo- või keeleturse, lõpetage Lotemax’i kasutamine ja otsige viivitamatult arstiabi. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni sümptomid.

Järgmiste kõrvaltoimete esinemisel peate samuti pöörduma kohe arsti poole, kuna te võite vajada kiiresti arstiabi:

 • Tugevnenud silmavalu, eriti ereda valgusega kokkupuutel, ja silma punetus ravimi kasutamise ajal. See võib olla tingitud silma värvilise osa (vikerkest) põletikust, mida nimetatakse iriidiks – aegajalt esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 100st).
 • Tükk või paksenemine rinnas; muutused rinnanäärme suuruses, kujus või tunnetuses; turse või tükk kaenla all või muutused rinnanibu kujus. Need võivad olla rinnavähi sümptomid, mis on harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000st).
 • Tahtmatud lihaste kokkutõmbed (lihastõmblused) – harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000st).
 • Närvilisus – harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000st).
 • Helinad kõrvades (tinnitus) – harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000 st).
 • Valu rinnus – harva esinev kõrvaltoime (võib mõjutada kuni ühte inimest 1000st).

Järgmised kõrvaltoimed võivad samuti esineda ravi ajal selle ravimiga:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • Toimed silmadele: sarvkesta defekt, eritis silmast, ebamugavustunne silmas, silmade kuivus, pisaravool, võõrkehatunne silmas, silmade punetus, silmade kihelus, põletustunne tilgutamiskohal ja silma siserõhu tõus.
 • Üldised kõrvaltoimed: peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • Toimed silmadele: ebanormaalne nägemine, sidekesta turse, sidekesta põletik (konjunktiviit), silmade ärritus, silmavalu, sidekesta näsad, valgustundlikkus, silmapõletik, sarvja sidekestapõletik, silmainfektsioon ja läätse läbipaistmatus.
 • Üldised kõrvaltoimed: väsimus, nohu ja kurguvalu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • Üldised kõrvaltoimed: migreen, maitsetundlikkuse muutused, peapöörituse tunne, tuimus, külmavärinad, palavik ja valu, köha, kuseteede nakkus või põletik, nõgestõbi, nahalööve, naha kuivus, ekseem, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine, kehakaalu tõus.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • Toimed silmadele: ähmane nägemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lotemax’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida pudelit püstises asendis.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutamata lahus visata ära 28 päeva möödumisel pärast pudeli esmakordset avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

MITTE KASUTADA, KUI KAITSEKORK ON PURUNENUD!

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lotemax sisaldab

 • Toimeaine on loteprednooletabonaat. Iga ml sisaldab 5 mg (0,5%) loteprednooletabonaati.
 • Teised koostisosad on dinaatriumedetaat, glütserool, povidoon, puhastatud vesi ning tüloksapool. Säilitusainena lisatakse bensalkooniumkloriidi (0,01%).

Naatriumhüdroksiidi ja/või vesinikkloriidhapet lisatakse pH reguleerimiseks.

Kuidas Lotemax välja näeb ja pakendi sisu

Lotemax on piimjasvalged silmatilgad, suspensioon.

Lotemax on saadaval 2,5 ml, 5 ml või 10 ml pudelina.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berliin

Saksamaa

PL 17947/0001

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6827 400

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.