Loratin - tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R06AX13
Toimeaine: loratadiin
Tootja: HEXAL AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Loratin, 10 mg tabletid

Loratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

 1. Mis ravim on Loratin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Loratin’i võtmist
 3. Kuidas Loratin’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Loratin’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Loratin ja milleks seda kasutatakse

Loratin kuulub antihistamiinsete ravimite rühma ning ta avaldab histamiiniretseptorite blokeerimise ja põletikku tekitavate ainete vabanemise pärssimise kaudu allergiavastast toimet.

Loratin’i kasutatakse allergilise nohu (riniidi), silmapõletiku (konjunktiviidi) ja nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.

Mida on vaja teada enne Loratin’i võtmist

Ärge võtke Loratin’i:

 • kui te olete loratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Loratin’i ei ole soovitatav anda alla 2-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui teil on raske maksakahjustus

Loratin-ravi tuleb lõpetada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, kuna allergiaravimid võivad segada või ära hoida nahatestide positiivse reaktsiooni.

Muud ravimid ja Loratin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid mis tahes muid ravimeid.

Kui Loratin’i kasutada koos tsimetidiini (mao haavandtõve ravim), erütromütsiini (antibiootikum) või ketokonasooliga (seenhaiguste vastane ravim), siis võib loratadiini toime (sh kõrvaltoimed) tugevneda, seepärast tuleb loratadiini samaaegselt nende ravimitega võtta ettevaatusega.

Loratin koos toidu ja joogiga

Loratin’i võtmine koos toidu ja joogiga võib aeglustada tema imendumist, kuid ei mõjuta ravimi toimet.

Loratin ei tugevda alkoholi toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga.

Rasedus

Kuigi rasedate kohta saadud andmed näitavad, et loratadiini kasutamisel ei esine väärarenguid ega kahjulikku toimet lootele/vastsündinule, on siiski ettevaatusabinõuna soovitatav loratadiini raseduse ajal vältida.

Imetamine

Loratadiin eritub rinnapiima, mistõttu ravi vajaduse tekkimisel rinnaga toitmise ajal tuleb kas lõpetada rinnaga toitmine või ravimit mitte manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Loratin tavaliselt autojuhtimiseks vajalikke võimeid, nt reaktsioonikiirust, nägemisteravust, valvsust ja juhtimiskäitumist. Üksikjuhtudel on loratadiin põhjustanud uimasust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Seetõttu peavad tundlikud inimesed, kellel ravimid võivad põhjustada ebaharilikke reaktsioone, enne autojuhtimist, masinate käsitsemist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist kõigepealt kontrollima, kuidas nad ravimile reageerivad.

Loratin sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Loratin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Täiskasvanute ja noorukite tavaline annus on 1 tablett (10 mg) 1 kord ööpäevas.

2...12-aastased lapsed

Kehakaaluga üle 30 kg

Üks tablett (10 mg) üks kord ööpäevas

Kehakaaluga 30 kg või vähem

Pool tabletti (5 mg) üks kord ööpäevas.

Raske maksahaiguse korral on Loratin’i soovitatav ravi algul manustada ½ tabletti (vastab 5 mg loratadiinile) ööpäevas või 1 tablett (vastab 10 mg loratadiinile) ülepäeviti. Seejärel võib annust vähehaaval suurendada.

Tablett tuleb ilma närimata ning vähese vedelikuga alla neelata.

Raviarst otsustab ravi kestuse üle. See sõltub haiguse kulust ning ei ületa 6 kuud.

Nõgestõve korral on olemasolevate andmete kohaselt ravi kestnud seni ainult kuni 4 nädalat. 2 kuni 12-aastastele lastele on lubatud ravikestus kuni 2 nädalat.

Tundlikkus ravimi suhtes on individuaalselt erinev. Kui 3 ravipäeva jooksul mingit toimet ei avaldu, ei toimi ravim tõenäoliselt ka edaspidi.

Kui teil on tunne, et Loratin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Loratin’i rohkem kui ette nähtud

Tahtmatust üleannustamisest ei tulene tõenäoliselt raskeid tagajärgi. Üleannustamise tõttu võib teil esineda unisus, südame löögisageduse kiirenemine või peavalu. Kui olete võtnud liiiga palju tablette, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Loratin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi regulaarselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel lastel on:

unisus

peavalu

suurenenud söögiisu

unehäired.

Kõige sagedamini selle ravimi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed 2...12-aastastel lastel on:

peavalu

närvilisus

väsimus.

Loratin’i turustamise ajal on väga harva (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st) teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

rasked allergilised reaktsioonid (sh turse)

pearinglus

krambid

ebaregulaarne või kiirenenud südametegevus

iiveldus (halb enesetunne)

suukuivus

seedehäired

maksafunktsiooni häired

juuste väljalangemine

lööve

väsimus.

Teadmata esinemissagedusega võib tekkida (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

kehakaalu suurenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Loratin’i säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Loratin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Loratin sisaldab

 • Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.
 • Abiained on laktoos, magneesiumstearaat, maisitärklis, ränidioksiid.

Kuidas Loratin välja näeb ja pakendi sisu

Loratin on valge, ellipsikujuline, poolitusjoonega tablett, mille pikkus on 7,5 - 7,9 mm ning laius u 5 mm. Tabletid on pakendatud blisterpakendisse, 30 kaupa karbis.

Müügiloa hoidja

HEXAL AG

Industriestraβe 25

D-83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Saksamaa

või

Lek Spolka Akcyjna 50 C Domaniewska str 02-672 Varssavi, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400

Fax: +372 6652410

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.