Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Loradon - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LORADON, 10 mg tabletid
Loratadiin

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks võtma
LORADON"i täpselt juhistele vastavalt.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid 3 päeva pärast ei leevene vaid süvenevad, peate oma arstiga ühendust
võtma.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on LORADON ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne LORADON"i võtmist
3.
Kuidas LORADON"i võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas LORADON"i säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LORADON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Loratadiin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antihistamiinseteks ravimiteks ehk
allergiavastasteks ravimiteks. Need ravimid leevendavad histamiini toimel vallandunud allergilisi
sümptomeid.
Loratadiin on näidustatud:
- aastaringse või heinapalavikust tingitud allergilise nohu (riniidi) sümptomaatiliseks
(haigustunnuseid vähendav)raviks.
- allergiliste nahareaktsioonide nagu nahalööve, kihelus ja nõgestõbi (kublataoline nahalööve)
vähendamiseks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LORADON"i VÕTMIST

Ärge kasutage LORADON"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) loratadiini või LORADON"i mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on maksahaigus;
- lapsel, kellel on neeruhaigus;
Loratadiini tablette ei anta alla 2 aasta vanustele lastele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LORADON
- kui te kavatsete teha naha allergiatesti; rääkige arstile, et te kasutate loratadiini.
- kui te kavatsete loratadiini tablette kasutada pikaajaliselt, siis on suuhügieen väga oluline,
sest loratadiin võib põhjustada suukuivust, mis võib soodustada hambakaariese teket.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, eriti:
- kui te kasutate selliseid ravimeid nagu tsimetidiin, antibiootikumid (erütromütsiin) või
seenhaiguste vastased ravimid (ketokonasool).

Kui pöördute mõne teise arsti poole või haiglasse, informeerige neid teie poolt kasutatavatest
ravimitest.

LORADON"i võtmine koos toidu ja joogiga
Tablett neelata alla tervelt koos piisava koguse veega, soovitatavalt enne sööki või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kliiniliste kogemuste puudumise tõttu ei soovitata loratadiini kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Enamikel kasutajatest ei põhjusta loratadiini 10 mg annus uimasust. Sellegipoolest veenduge enne
auto juhtimist või seadmete käsitsemist, et olete selleks võimeline. Loratadiini kasutamise ajal
vältige liigset alkoholi tarbimist.

Oluline teave mõningate LORADON"i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
LORADON"i kasutamist arstiga nõu pidama.


3. KUIDAS
LORADON"I
VÕTTA

Võtke LORADON"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud või nii nagu siin infolehes
soovitatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavalised annused on järgmised:

Näidustus
Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused
Üks 10 mg tablett ööpäevas.
lapsed:Üle 2 aasta vanused lapsed ja Kehakaaluga alla 30 kg ei ole loratadiini
kehakaaluga alla 30 kg:
tablette soovitav kasutada.
Alla 2 aasta vanustele lastele ei ole ravimi
kasutamine soovitav, kuna selle ohutus ja
efektiivsus ei ole kindlaks tehtud.

Kui teil on tunne, et LORADON"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate LORADON"i rohkem kui ette nähtud
Ärge ületage soovitatud annust. Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette kirjutatud, võtke
koheselt ühendust arstiga (või kutsuge kiirabi) ning võtke järelejäänud tabletid ja ravimi pakend
endaga kaasa.

Kui te unustate LORADON"i võtta
Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui teile meenub.
Ärge kunagi võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LORADON põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Närvisüsteemi häired
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed on järgmised:
Väsimus, peavalu, suukuivus.

Seedetrakti häired
Suurenenud söögiisu, iiveldus, maopõletik (gastriit), ebamugavustunne maos, neelupõletik ja
ninaverejooks.

Silma häired
Silmade kuivus

Immuunsüsteemi häired
Allergilised nähud nagu nahalööve.
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): anafülaksia (allergiline reaktsioon).

Maksa ja sapiteede häired
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): maksafunktsiooni häired.

Südame häired
Üksikjuhtudel on tähendatud supraventrikulaarset tahhüarütmiat.
Esineda võib EKG-s QT-intervalli pikenemist ja torsade de pointes" tüüpi tahhükardiat.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): alopeetsia (juuste väljalangemine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LORADON"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage LORADON"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida LORADON sisaldab:
- Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), maisitärklis ja
magneesiumstearaat.

Kuidas LORADON välja näeb ja pakendi sisu
Valge või peaaegu valge, 8 mm diameetriga tablett, mille ühel küljel on märgistus "L" ja teisel
küljel poolitusjoon.

PVC/alumiiniumblister, mis on pakendatud pappkarpi.
Pakendis on 10 tabletti.

Müügiloa hoidja
Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
N Devon EX32 8NS
Ühendkuningriik

Tootjad
Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
N Devon EX32 8NS
Ühendkuningriik

Või

Actavis hf.
Reykjavikurvegi 78
IS-220 Hafnarfjordur
Island

või

Actavis Ltd.
BT16 Bulebel Industrial Estate
Zejtun,
ZTN 08
Malta


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

UAB "Actavis Baltics" Eesti Filiaal
Tiigi 28/ Kesk tee 23a
Aaviku küla
Rae vald
75301 Harjumaa
Tel: 6100 565

Infoleht on viimati kooskõlastatud: detsembris 2008

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LORADON, 10 mg tabletid
Loratadiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
7.
Mis ravim on LORADON ja milleks seda kasutatakse
8.
Mida on vaja teada enne LORADON"i võtmist
9.
Kuidas LORADON"i võtta
10. Võimalikud kõrvaltoimed
11. Kuidas LORADON"i säilitada
12. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LORADON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Loratadiin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse antihistamiinseteks ravimiteks ehk
allergiavastasteks ravimiteks. Need ravimid leevendavad histamiini toimel vallandunud allergilisi
sümptomeid.
Loratadiin on näidustatud:
· Aastaringse või heinapalavikust tingitud allergilise nohu (riniidi) sümptomaatiliseks
(haigustunnuseid vähendav) raviks.
· Allergiliste nahareaktsioonide nagu nahalööve, kihelus ja nõgestõbi (kublataoline nahalööve)
vähendamiseks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LORADON"i VÕTMIST

Ärge kasutage LORADON"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) loratadiini või LORADON"i mõne koostisosa suhtes;
- kui teil on maksahaigus;
- lapsel, kellel on neeruhaigus;
Loratadiini tablette ei anta alla 2 aasta vanustele lastele.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LORADON
- kui te kavatsete teha naha allergiatesti; rääkige arstile, et te kasutate loratadiini.
- kui te kavatsete loratadiini tablette kasutada pikaajaliselt, siis on suuhügieen väga oluline,
sest loratadiin võib põhjustada suukuivust, mis võib soodustada hambakaariese teket.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, eriti:
- kui te kasutate selliseid ravimeid nagu tsimetidiin, antibiootikumid (erütromütsiin) või
seenhaiguste vastased ravimid (ketokonasool).

Kui pöördute mõne teise arsti poole või haiglasse, informeerige neid teie poolt kasutatavatest
ravimitest.

LORADON"i võtmine koos toidu ja joogiga
Tablett neela alla tervelt koos piisava koguse veega, soovitatavalt enne sööki või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kliiniliste kogemuste puudumise tõttu ei soovitata loratadiini kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Enamikel kasutajatest ei põhjusta loratadiini 10 mg annus uimasust. Sellegipoolest veenduge enne
auto juhtimist või seadmete käsitsemist, et olete selleks võimeline. Loratadiini kasutamise ajal
vältige liigset alkoholi tarbimist.

Oluline teave mõningate LORADON"i koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
LORADON"i kasutamist arstiga nõu pidama.


3. KUIDAS
LORADON"I
VÕTTA

Võtke LORADON"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavalised annused on järgmised:

Näidustus
Annustamine
Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused
Üks 10 mg tablett ööpäevas.
lapsed kehakaaluga üle 30 kg:Alla 2 aasta vanused lapsed ja Kehakaaluga alla 30 kg ei ole loratadiini
kehakaaluga alla 30 kg:
tablette soovitav kasutada.
Alla 2 aasta vanustele lastele ei ole ravimi
kasutamine soovitav, kuna selle ohutus ja
efektiivsus ei ole kindlaks tehtud.

Kui teil on tunne, et LORADON"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate LORADON"i rohkem kui ette nähtud

Ärge ületage soovitatud annust. Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette kirjutatud, võtke
koheselt ühendust arstiga (või kutsuge kiirabi) ning võtke järelejäänud tabletid ja ravimi pakend
endaga kaasa.

Kui te unustate LORADON"i võtta
Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui teile meenub. Ärge kunagi
võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LORADON põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Närvisüsteemi häired
Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed on järgmised:
Väsimus, peavalu, suukuivus.

Seedetrakti häired
Suurenenud söögiisu, iiveldus, maopõletik (gastriit), ebamugavustunne maos, neelupõletik ja
ninaverejooks.

Silma häired
Kuivad silmad

Immuunsüsteemi häired
Allergilised nähud nagu nahalööve.
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): anafülaksia (allergiline reaktsioon).

Maksa ja sapiteede häired
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): maksafunktsiooni häired.

Südame häired
Üksikjuhtudel on tähendatud supraventrikulaarset tahhüarütmiat.
Esineda võib EKG-s QT-intervalli pikenemist ja torsade de pointes" tüüpi tahhükardiat.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv (1/10 000 kuni <1/1000): alopeetsia (juuste väljalangemine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LORADON"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage LORADON"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida LORADON sisaldab:
- Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.
- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), maisitärklis ja
magneesiumstearaat.

Kuidas LORADON välja näeb ja pakendi sisu
Valge või peaaegu valge, 8 mm diameetriga tablett, mille ühel küljel on märgistus "L" ja teisel
küljel poolitusjoon.

PVC/alumiiniumblister, mis on pakendatud pappkarpi.
Pakendis on 30 tabletti.

Müügiloa hoidja
Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
N Devon EX32 8NS
Ühendkuningriik

Tootjad
Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
N Devon EX32 8NS
Ühendkuningriik

Või

Actavis hf.
Reykjavikurvegi 78
IS-220 Hafnarfjordur
Island

Või

Actavis Ltd.
BT16 Bulebel Industrial Estate
Zejtun
ZTN 08
Malta


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.

UAB "Actavis Baltics" Eesti Filiaal
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Aaviku küla
Rae vald
75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati kooskõlastatud: detsembris 2008