Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levocetirizine-ratiopharm - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukordRAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levocertirizine-ratiopharm, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid.


2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi (mis vastab 4,2 mg
levotsetirisiinile).
INN. Levocetirizinum

Abiaine: iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 64,0 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge kuni valkjas, ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett; tableti ühel küljel on märgistus
"L9CZ" ja teisel küljel "5".


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Allergilise riniidi ja kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomaatiline ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta suu kaudu ning koos vedelikuga tervelt alla neelata,
seda võib võtta koos toiduga või ilma. Soovitav on võtta ööpäevane annus ühe korraga sisse.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid
Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg üks kord ööpäevas (1 õhukese polümeerikattega tablett).

Eakad
Keskmise raskusega ja raske neerupuudulikkusega eakatel patsientidel soovitatakse annust
kohandada (vt allpool "Neerupuudulikkusega patsiendid").

Lapsed vanuses 6...12 aastat
Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (1 õhukese polümeerikattega tablett).

Lapsed 2...6 aastat
2...6-aastastele lastele ei ole võimalik annuseid kohandada õhukese polümeerikattega tablettidega.
Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilist ravimvormi.

Levosetirisiini manustamine imikutele või väikelastele alla 2 eluaastat ei ole soovitav, kuna puuduvad
andmed selles populatsioonis (vt ka lõik 4.4).Neerupuudulikkusega patsiendid
Manustamisintervall tuleb määrata individuaalselt vastavalt neerufunktsioonile. Annuse
kohandamisel tuleb lähtuda alljärgnevast tabelist. Selle annustamistabeli kasutamiseks on vaja teada
patsiendi kreatiniini kliirensi väärtust (CLcr = ml/min). Kreatiniini kliirensi (ml/min) saab arvutada
seerumi kreatiniinisisalduse (mg/dl) alusel järgnevat valemit kasutades:

[140 ­ vanus (aastad)] x kehakaal (kg)
72 x seerumi kreatiniinisisaldus (mg/dl)
(x 0,85 naiste puhul)

Annuse korrigeerimine neerufunktsiooni häiretega patsientidel:
Grupp
Kreatiniini kliirens (ml/min)
Annus ja manustamissagedus
Normaalne neerufuntsioon
80
1 tablett 1 kord ööpäevas


Kerge häire
50 ­ 79
1 tablett 1 kord ööpäevas
Mõõdukas häire
30 ­ 49
1 tablett iga 2 päeva järel
Raske häire
< 30
1 tablett iga 3 päeva järel
Lõppstaadiumis neeruhaigus < 10-
Vastunäidustatud
-
Dialüüsitavad patsiendid

Neerupuudulikkusega laste puhul kohandatakse annus individuaalselt, võttes arvesse neerukliirensit ja
lapse kehakaalu. Puuduvad spetsiifilised andmed neerupuudulikkusega laste kohta.

Maksapuudulikkusega patsiendid
Ainult maksapuudulikkusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Annust soovitatakse
kohandada patsientidel, kellel esineb nii maksa- kui neerupuudulikkus (vt ülalt "Neerupuudulikkusega
patsiendid").

Ravi kestus
Intermiteeruva allergilise riniidi (kui sümptomid esinevad <4 päeval/nädalas või vähem kui 4
nädala jooksul) ravi sõltub haiguse kulust ja anamneesist; ravi lõpetatakse sümptomite kadumisel ja
sümptomite ilmnemisel taasalustatakse ravi. Levotsetirisiini 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide
kasutamise kliiniline kogemus piirdub hetkel 6-kuulise raviperioodiga. Kroonilise urtikaaria ja
kroonilise allergilise riniidi ravis on ratsemaadi puhul olemas kuni 1-aastane kliiniline kogemus.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus levotsetirisiini, teiste piperasiini derivaatide või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
Raskekujulise neerupuudulikkusega patsiendid, kelle kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min.
Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus,
laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Levocetirizine-ratiopharm"i tablette ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna see ravimvorm ei
võimalda annuse kohandamist. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilisi ravimvorme.


Levotsetirisiini ei soovitata anda alla 2-aastastele väikelastele.
Ettevaatust ravimi ja alkoholi kooskasutamisel (vt lõik 4.5).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Levotsetirisiiniga ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud (sh uuringuid CYP3A4 indutseerijatega);
uuringud ratsemaatühendi tsetirisiiniga näitasid, et kliiniliselt olulisi koostoimeid (pseudoefedriini,
tsimetidiini, ketokonasooli, erütromütsiini, asitromütsiini, glipisiidi ja diasepaamiga) ei esinenud.
Korduva manustamise uuringus teofülliiniga (400 mg 1 kord ööpäevas) täheldati tsetirisiini kliirensi
vähest langust (16%), samal ajal kui teofülliini omadused ei muutunud tsetirisiiniga
koosmanustamisel.
Toiduga koosmanustamisel ei vähene levotsetirisiini imendumise ulatus, väheneb aga imendumise
kiirus.
Tundlikel patsientidel võib tsetirisiini või levotsetirisiini manustamine koos alkoholi või teiste
kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega avaldada mõju kesknärvisüsteemile, kuigi tsetirisiini
ratsemaadi puhul on demonstreeritud, et see ei potentseeri alkoholi toimet.

4.6 Rasedus ja imetamine

Puuduvad kliinilised andmed levotsetirisiini rasedusaegse kasutamise kohta. Loomkatsed ei näita
otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele
arengule
Ravimi määramisel rasedatele ja imetavatele naistele peab olema ettevaatlik.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Võrdlevad kliinilised uuringud ei ole tõestanud, et levotsetirisiin vähendaks soovitatud annuse
kasutamisel vaimset erksust, reaktsioonikiirust või autojuhtimise võimet. Siiski võib mõnedel
patsientidel esineda levotsetirisiin-ravi ajal unisust, väsimust ja jõuetust. Seetõttu, patsiendid, kes
plaanivad autot juhtida, potentsiaalselt ohtlikke tegevusi sooritada või liikuvate mehhanismidega
töötada, peavad arvestama, kuidas nad ravile reageerivad.

4.8 Kõrvaltoimed

12...71-aastaste naiste ja meestega läbi viidud ravimiuuringutes esines vähemalt üks ravimi
kõrvaltoime 15,1%-l levotsetirisiini 5 mg saanud patsientidest, võrreldes 11,3%-ga platseebo grupis.
91,6% nendest kõrvaltoimetest olid kerged või keskmise raskusega.
Kõrvaltoimete tõttu ravimuuringutest väljalangemise sagedus oli 1,0% (9/935) levotsetirisiini 5 mg
saanute ja 1,8% (14/771) platseebo grupis.

Levotsetirisiini kliinilistes ravimuuringutes osales 935 patsienti, kes said ravimit soovitatud annuses 5
mg ööpäevas. 1% ja suurema esinemissagedusega (sage: >1/100, <1/10) täheldati levotsetirisiini 5 mg
või platseebo kasutamisel järgmisi kõrvaltoimeid:


Kõrvaltoime
Platseebo
Levotsetirisiini 5 mg
(WHOART)
(n =771)
(n = 935)
Peavalu
25 (3.2 %)
24 (2.6 %)
Unisus
11 (1.4 %)
49 (5.2 %)
Suu kuivus
12 (1.6%)
24 (2.6%)
Väsimus
9 (1.2 %)
23 (2.5 %)

Aeg-ajalt (esinemissagedus >1/1000, <1/100) täheldati nõrkust või kõhuvalu.
Unisuse, väsimuse ja nõrkuse esinemissagedus kokku oli suurem (8,1%) levotsetirisiini 5 mg saanute
kui platseebo (3,1%) grupis.
Lisaks kliinilistest uuringutest teatatud ja ülalloetletud kõrvaltoimetele on turustamisjärgsetes
kogemustes teatatud üksikjuhtudel järgmistest kõrvaltoimetest:
- Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkus, k.a. anafülaktiline sokk
- Psühhiaatrilised häired: agressiivsus, ärevus
- Närvisüsteemi häired: krambid
- Silma kahjustused: nägemishäired
- Südame häired: palpitatsioonid
- Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: düspnoe
- Seedetrakti häired: iiveldus
- Maksa ja sapiteede häired: hepatiit
- Naha ja nahaaluskoe kahjustused: angioneurootiline ödeem, kindla ravimi poolt
põhjustatud lööbimine, pruuritus, lööve, urtikaaria
- Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: müalgia
- Uuringud: kehakaalu suurenemine, muutused maksafunktsiooni näitavates analüüsides.

4.9 Üleannustamine

A) Sümptomid
Üleannustamise sümptomiteks täiskasvanutel on unisus ning lastel esmalt ärevus ja rahutus, millele
järgneb unisus.
B) Üleannustamise ravi
Spetsiifiline antidoot levotsetirisiinile puudub.
Üleannustamise korral rakendada sümptomaatilist või toetavat ravi. Maoloputus tuleks teha vahetult
pärast ravimi neelamist. Levotsetirisiin ei ole hemodialüüsitav.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, piperasiini derivaadid,
ATC-kood: R06AE09.

Levotsetirisiin, tsetirisiini (R)-enantiomeer, on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H1-
retseptorite antagonist.
Seonduvuse uuringud näitasid, et levotsetirisiinil on suur afiinsus inimese H1-retseptorite suhtes (Ki =
3,2 nmol/l). Levotsetirisiini afiinsus on 2 korda suurem kui tsetirisiinil (Ki = 6,3 nmol/l).


Levotsetirisiin eraldub H1-retseptoritest poolväärtusajaga 115 38 min. 4 tundi peale ühekordset
manustamist on levotsetirisiini retseptorihaare 90% ja 24 tunni möödumisel 57%.
Tervete vabatahtlikega teostatud farmakodünaamika uuringud näitavad, et poole väiksema annuse
puhul on levotsetirisiini aktiivsus võrreldav tsetirisiini omaga (nii toimes nahale kui ninas).
Levotsetirisiini farmakodünaamilist aktiivsust näitavad randomiseeritud kontroll-uuringud:
Võrreldes uuringus levotsetirisiini 5 mg, desloratadiini 5 mg ja platseeboravimi toimet
histamiinindutseeritud lööbe puhul, siis levotsetirisiini ravi vähendas oluliselt lööbe teket, (p<0.001)
võrreldes platseebo ja desloratadiiniga; ravimi toime oli suurim esimesel 12 tunnil ja kestis 24 tundi.
Õietolmuallergia sümptomite korral on 5 mg levotsetirisiini toime algust täheldatud 1 tund peale
ravimi manustamist platseeboga kontrollitud uuringutes.
In vitro uuringud (Boydeni kambrid ja rakukihtide tehnikad) näitavad, et levotsetirisiin pärsib
eotaksiini poolt indutseeritud eosinofiilide transendoteliaalset migratsiooni läbi naha- ja
kopsurakkude. Farmakodünaamika eksperimentaaluuring 14-l täiskasvanud patsiendil in vivo
(nahakambritehnika) näitas 5 mg levotsetirisiini manustamisel kolme põhilist inhibeerivat toimet
esimese 6 tunni jooksul pärast õietolmust põhjustatud reaktsiooni võrreldes platseeboga: VCAM-1
vabanemise inhibeerimine, veresoonte permeaabluse muutmine ja eosinofiilide haaratuse
vähendamine.
Levotsetirisiini efektiivsust ja ohutust on näidatud mitmes topeltpimedas, platseeboga
kontrollitud kliinilises uuringus, mis viidi läbi sesoonse allergilise riniidi, perenniaalse allergilise
riniidi või püsiva allergilise riniidiga patsientidel.

Levotsetirisiini pediaatrilist ohutust ja efektiivsust on uuritud kahes platseeboga kontrollitud
kliinilises uuringus lastel vanuses 6 kuni 12 aastat ning kelle diagnoosiks oli vastavalt sesoonne ja
perenniaalne allergiline riniit. Mõlemas uuringus vähendas levotsetirisiin oluliselt sümptomeid ja
parandas elukvaliteeti.
Platseebo-kontrollitud kliinilises uuringus osales 166 kroonilise idiopaatilise urtikaariaga patsienti,
kellest 85 patsienti raviti platseeboravimiga ja 81 patsienti raviti 5 mg levotsetirisiiniga üks kord
päevas 6 nädala jooksul. Platseeboravimiga võrreldes vähendas levotsetirisiin oluliselt kiheluse
ägedust esimesel nädalal ja kogu perioodi vältel. Samuti parandas levotsetirisiin, võrreldes
platseeboravimiga, enam tervisega seotud elukvaliteeti dermatoloogia elukvaliteedi indeksi alusel.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe:
5 mg levotsetirisiini põhjustab sarnase mustriga histamiin-vahendatud varajast tüüpi allergilise
nahareaktsiooni inhibitsiooni kui 10 mg tsetirisiini. Tsetirisiini puhul ei olnud histamiin-vahendatud
nahareaktsioonid seotud plasmakontsentratsiooniga.

EKG-s ei põhjustanud levotsetirisiin olulist toimet QT-intervallile.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Levotsetirisiini farmakokineetika on lineaarne, annusest ja ajast sõltumatu ning väikeste
varieeruvusega patsientide vahel. Farmakokineetiline profiil on ühesugune ravimi manustamisel
üksiku enantiomeerina või tsetirisiinina. Ühe enantiomeeri muutumist teiseks ravimi imendumisel ja
eliminatsioonil pole täheldatud.
Imendumine
Pärast suu kaudu manustamist imendub levotsetirisiin kiiresti ja ulatuslikult. Maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub 0,9 tundi pärast manustamist. Püsikontsentratsioon saabub 2 päeva
pärast. Maksimaalne kontsentratsioon on tüüpiliselt 270 nanogrammi/ml ja 308 nanogrammi/ml
vastavalt pärast 5 mg annuse ühekordset või korduvat manustamist üks kord päevas. Imendumise
ulatus ei sõltu annusest ja seda ei mõjuta toit, ent maksimaalne kontsentratsioon väheneb ja saabub
hiljem.
Jaotumine
Kudedesse jaotumise kohta inimestel andmed puuduvad, samuti ka levotsetirisiini tungimise kohta läbi
hematoentsefaalbarjääri. Rottidel ja koertel on kõige kõrgem kontsentratsioon kudedest leitud maksas
ja neerudes, kõige madalam aga kesknärvisüsteemis.
Levotsetirisiini seonduvus plasmavalkudega on 90%. Levotsetirisiini jaotumine on piiratud, kuna
jaotusmaht on 0,4 l/kg.


Biotransformatsioon
Inimestel metaboliseerub vähem kui 14% levotsetirisiini annusest ning seetõttu on geneetilisest
polümorfismist või ensüümiinhibiitorite samaaegsest tarvitamisest tulenevad erinevused ebaolulised.
Metabolism toimub aromaatse oksüdatsiooni, N- ja O-dealküülimise ning tauriinkonjugatsiooni teel.
Dealküülimist vahendab peamiselt CYP3A4, samal ajal kui aromaatses oksüdatsioonis osaleb mitmeid
ja/või kindlakstegemata CYP isoensüüme. Levotsetirisiin ei mõjutanud CYP isoensüümide 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4 aktiivsust kontsentratsioonide juures, mis on tunduvalt suuremad 5 mg
suukaudse annuse manustamise järgselt saavutatud maksimaalsetest kontsentratsioonidest.
Piiratud metabolismi ja metaboolse inhibeeriva toime puudumise tõttu ei ole tõenäolised
levotsetirisiini koostoimed teiste ainetega ja vastupidi.
Eliminatsioon
Plasma poolväärtusaeg täiskasvanutel on 7,9 1,9 tundi. Keskmine kogukliirens on 0,63
ml/min/kg. Levotsetirisiin ja metaboliidid erituvad põhiliselt uriiniga (keskmiselt 85,4% annusest).
Roojaga eritub vaid 12,9% annusest. Levotsetirisiin eritub nii glomerulaarfiltratsiooni kui aktiivse
tubulaarsekretsiooni teel.
Neerupuudulikkus
Levotsetirisiini kliirens on korrelatsioonis kreatiniini kliirensiga. Seetõttu on mõõduka ja raske
neerupuudulikkusega patsientidel soovitatav kohandada levotsetirisiini manustamisintervalli
kreatiniini kliirensi alusel. Anuuriaga lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel on kogukliirens
vähenenud ligikaudu 80% võrreldes tervete katseisikutega. Standardse 4-tunnise hemodialüüsi
protseduuri käigus eemaldati organismist <10% levotsetirisiinist.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja
reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet
inimesele.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete

loetelu

Tableti sisu
Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalne tselluloos
Magneesiumstearaat (E 572)

Tableti kate
Hüpromelloos (E464)
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 400

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisuPVC/PVDC:Al blister või oPA/Al/PVC:Al blister.

Pakendi suurus:
Blister sisaldab 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 või 120 tabletti.

Üheannuselised blistrid sisaldavad 30 x 1 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Strasse 3,
89079 Ulm,
Saksamaa


8. MÜÜGILOA
NUMBER

632809


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

22.05.2009


10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2009