Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Licaformot 12 mcg - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Licaformot 12 mcg, 12 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslis.


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kõvakapsel sisaldab 12 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.
INN. Formoterolum

Abiained:
Sisaldab laktoosmonohüdraati 23,99.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.
RAVIMVORM

Inhaleeritav pulber kõvakapslis.
Läbipaistev zelatiinkapsel, mis sisaldab inhaleeritavat pulbrit.


4.
KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Bronhospasmi sümptomaatiline ravi ja pingutusastma profülaktika.

Täiendavalt säilitusravile inhaleeritavate kortikosterodidega bronhoobstruktiivsete sümptomite
leevendamiseks ja füüsilisest koormusest tingitud sümptomite ennetamiseks astmaga patsientidel,
kellel ravi kortikosteroididega ei anna piisavaid tulemusi.

Teiste pöörduvate obstruktiivsete hingamisteede haiguste (nt emfüseemiga või emfüseemita kroonilise
bronhiidi) profülaktika ja ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Formoterooli bronhe lõõgastav toime püsib ka 12 tundi pärast inhalatsiooni. Seetõttu on kaks korda
ööpäevas manustamine enamikul juhtudel piisav, leevendamaks krooniliste seisunditega seotud
bronhospasmi nii päeval kui ka öösel.

Täiskasvanud
Ägeda astmahoo sümptomaatiline ravi
Üks inhalatsioonikapsel (12 mikrogrammi), vajadusel korrata üks kord vähemalt 30 minuti
möödumisel.

Kui ägeda astmahoo sümptomaatilist ravi vajatakse sagedamini kui kaks korda nädalas, tuleb ravi
korrigeerida kuna on võimalik, et seisund on halvenenud. Patsientidele tuleb selgitada, et sellistel
juhtudel peab kohe oma arstiga ühendust võtma.

Bronhiaalastma ja teiste kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse pöörduvate vormide sümptomaatiline
ravi
1/8


Võimalike sümptomite leevendamiseks võib vajadusel edaspidi kasutada 1...2 kapslit päevas.
Patsiendile tuleb selgitada, et juhul kui lisaannuse kasutamine on vajalik sagedamini kui kaks korda
nädalas, tuleb ravi korrigeerimiseks kohe oma arstiga ühendust võtta, sest tekib seisundi halvenemise
võimalus.

Pingutusest tekkiva bronhospasmi profülaktika või enne kokkupuudet teadaoleva allergeeniga
Üks inhalatsioonikapsel (12 mikrogrammi) hingatakse sisse 15 minutit enne plaanitud pingutust või
kokkupuudet allergeeniga. Raske astmaga täiskasvanutel võib vajalikuks osutuda ka 2 kapsli (24
mikrogrammi) sissehingamine.

5-aastased ja vanemad lapsed
Ägeda astmahoo sümptomaatiline ravi
Üks inhalatsioonikapsel (12 mikrogrammi), vajadusel korrata üks kord vähemalt 30 minuti
möödumisel.

Kui ägeda astmahoo sümptomaatilist ravi vajatakse sagedamini kui kaks korda nädalas, tuleb ravi
korrigeerida kuna on võimalik, et seisund on halvenenud. Patsientidele tuleb selgitada, et sellistel
juhtudel peab kohe oma arstiga ühendust võtma.

Bronhiaalastma ja teiste kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse pöörduvate vormide sümptomaatiline
ravi:
Tavapärane säilitusannus on üks inhalatsioonikapsel (12 mikrogrammi) kaks korda päevas.

Pingutusest tekkiva bronhospasmi profülaktika või enne kokkupuudet teadaoleva allergeeniga
Üks inhalatsioonikapsel (12 mikrogrammi) hingatakse sisse 15 minutit enne plaanitud pingutust või
kokkupuudet allergeeniga.

Ravimit ei tohi kasutada alla 5-aastastel lastel.

Arst või apteeker peavad õpetama patsiendile inhalaatori kasutamist.
On tähtis patsienti teavitada, et zelatiinkapsel võib puruneda ja väikesed zelatiinitükid võivad
sissehingamise käigus sattuda suhu ning kõrisse. Seda on tavaliselt võimalik vältida kapsli ühekordse
augustamisega.
Kapsleid tuleb kasutamiseni hoida blisterpakendis.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui astma sümptomid on saadud kontrolli alla, tuleks kaaluda Licaformot"i annuse järk-järgulist
vähendamist. Annuse vähendamise perioodil on oluline patsiente regulaarselt jälgida. Kasutada tuleb
Licaformot"i väikseimat efektiivset annust.

Pikatoimelist beeta-2-agonisti ei tohi kasutada (ja see ei ole ka piisav) astma esmavaliku ravimina.

Ravi ajal Licaformot"iga võivad tekkida rasked astmaga seotud kõrvalnähud ja ägenemised. Kui
Licaformot ravi ajal kontrolli astmasümptomite üle ei saavutata või kui sümptomid süvenevad, tuleb
patsientidel soovitada jätkata ravi, kuid pöörduda arsti poole.

Kuigi Licaformot"i võib kasutada täiendavalt, juhul kui inhaleeritavad kortikosteroidid ei taga
vajalikku astmasümptomite kontrolli, ei tohiks patsiendid Licaformot"i kasutada astma ägenemise ajal,
või kui astma on oluliselt halvenenud või astma sümptomid süvenevad kiiresti.

2/8


Ravimi kasutamisel tuleb ettevaatlik olla järgmiste seisundite puhul:
- südame
isheemiatõbi;
-
südame rütmihäired (eriti kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad);
-
raske dekompenseerunud südamehaigus;
- idiopaatiline
subvalvulaarne
aordistenoos;
-
hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia;
- türeotoksikoos;
-
diagnoositud või arvatav QT intervalli pikenemine (QTc > 0,44 s, vt lõik 4.5);
- raske
maksatsirroos.

Beeta-2 agonistide hüperglükeemilise toime tõttu on diabeediga patsientidel soovitatav sageli
kontrollida vere glükoosisisaldust.

Hüpokaleemia
Ravi beeta-2 agonistidega võib põhjustada potentsiaalselt ohtlikku hüpokaleemiat. Eriti ettevaatlik
tuleb olla akuutse raskekujulise astma esinemisel, sest hüpoksia suurendab hüpokaleemia tekkeriski.
Hüpokaleemilist toimet võivad tugevdada ka teised samaaegselt kasutatavad ravimid (vt lõik 4.5).
Sellistel juhtudel tuleb kontrollida vere kaaliumisisaldust.

Paradoksaalne bronhospasm
Nagu kõikide teiste inhalatsioonravimite kasutamisel, esineb ka antud juhul oht paradoksaalse
bronhospasmi tekkeks. Paradoksaalse bronhospasmi tekkimisel tuleb ravimi manustamine kohe
lõpetada ja kasutada alternatiivseid ravimeetmeid.

Põletikuvastane ravi
Astmaga patsiendid, kes vajavad regulaarset ravi beeta-2-agonistidega, peavad saama ka inhaleeritava
põletikuvastase aine (nt kortikosteroidid ja/või laste puhul naatriumkromoglükaat) või suukaudsete
kortikosteroidide regulaarseid ja sobivaid annuseid. Ravi alustamisel formoterooliga tuleb hinnata, kui
hästi patsient allub olemasolevale põletikuvastasele ravile. Patsientidele tuleb selgitada, et alustamisel
formoteroolraviga tuleb põletikuvastast ravi jätkata endisel viisil, kuigi sümptomid võivad taanduda.
Kui sümptomid ei taandu või kui vajalike formoterooliannuste arv suureneb, on tõenäoliselt tegemist
seisundi halvenemisega. Patsientidele tuleb selgitada, et sellistel juhtudel peab ravi korrigeerimiseks
kohe oma arstiga ühendust võtma.

Formoterooli inhalatsioonipulbrit ei tohi kasutada enneaegse sünnituse ega võimaliku abordi korral.

Nagu teised beeta-2 agonistid, võib ka formoterool emaka silelihaste lõõgastamise tõttu leevendada
sünnitusvalu.

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Beeta-adrenergilised ained
Formoterooli toimet ja kõrvaltoimeid võivad võimendada teised samaaegselt manustatavad
sümpatomimeetilised ained.

Antikoliinergilised ained
Formoterooli toimet võib suurendada samaaegne antikoliinergiliste ainete kasutamine.

Beetablokaatorid
Beeta-adrenergilisi retseptoreid blokeerivad, eriti mitteselektiivsed ained (sealhulgas silmatilgad),
võivad kas osaliselt või täielikult formoterooli toime maha suruda. Seetõttu ei tohi vastavaid ravimeid
samaaegselt kasutada.

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid
3/8


Formoteroolil võib olla koostoimeid monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega, mistõttu nende ravimite
kooskasutamine ei ole lubatud. Kahe ravimi kasutamise vahel peab olema vähemalt 14 päeva pikkune
periood.

Antidepressandid
Formoterooli kooskasutamine tritsükliliste antidepressantidega suurendab südame rütmihäirete
tekkeriski.

Südameglükosiidid
Formoterooli kooskasutamine südameglükosiididega võib formoteroolist indutseeritud hüpokaleemia
tõttu suurendada südame rütmihäirete tekkeriski.

Kortikosteroidid
Kortikosteroidid võivad põhjustada vere kaaliumisisalduse langust. Samaaegne formoterooli
kasutamine võib nimetatud toimet süvendada. Samuti võib nende ravimite kooskasutamine tekitada
hüperglükeemilist toimet. Formoterooli bronhe lõõgastav toime võib kortikosteroidide samaaegsel
manustamisel suureneda.

Diureetikumid
Formoterooli kasutamisest indutseeritud hüpokaleemia võib süveneda samaaegse kaaliumit
mittesäästvate diureetikumide manustamise korral. Taolise kombineeritud ravi arütmogeenne toime
võib osutuda tõsiseks südame isheemiatõvega patsientidel.

Ksantiinid
Formoterooli kooskasutamisel aminofülliini, teofüllini ja teiste ksantiinidega põhjustab
hüpokaleemilise toime süvenemist. Ksantiini derivaadid võivad suurendada formoterooli bronhe
lõõgastavat toimet.

Teised ained
Kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid, fenotiasiinid, antihistamiinikumid ja tritsüklilised
antidepressandid võivad olla seotud QT intervalli pikenemisega ja ventrikulaarsete arütmiate
tekkeriski suurenemisega (vt lõik 4.4).

4.6
Rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal ei tohiks kasutada, välja arvatud juhul, kui alternatiivsed võimalused puuduvad.
Kogemused formoterooli kasutamise kohta raseduse ajal on vähesed.

Imetamine
Ebapiisav kogemus.
Formoterooli ei tohi imetamisperioodil kasutada.
Ei saa välistada võimalust, et formoterool eritub rinnapiima.
Rottidega tehtud loomkatsetes on formoterooli leitud emasloomade piimas.
Esineb võimalus, et rinnapiimatoidul oleval lapsel võivad tekkida ärrituvus ja tahhükardia.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud.
Formoterool ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

4/8


1...10%-l ravimit kasutavatest patsientidest võivad tekkida kõrvaltoimed. Kõige sagedasemad
kõrvaltoimed on peavalu, palpitatsioonid ja treemor. Treemor ja palpitatsioonid on sageli mööduvad ja
taanduvad regulaarse ravi puhul.
Immuunsüsteemi häired

Harv (1/10 000 kuni < 1/1000)
ülitundlikkusreaktsioonid: raske hüpotensioon,

angioödeem
Väga harv (< 1/10 000, sealhulgas
perifeersed tursed
üksikjuhud)
Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga harv (< 1/10 000, sealhulgas
hüpokaleemia/hüperkaleemia, hüperglükeemia
üksikjuhud)
Närvisüsteemi häired

Sage ( 1/100 kuni < 1/10)
peavalu
Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100)
agiteeritus, pearinglus, ärevus, närvilisus, unetus


Harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000)
rahutus
Südame häired

Sage ( 1/100 kuni < 1/10)
palpitatsioonid
Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100)
tahhükardia
Väga harv (< 1/10 000, sealhulgas
stenokardia
üksikjuhud)
Vaskulaarsed häired

Väga harv (< 1/10 000, sealhulgas
ebastabiilne vererõhk
üksikjuhud)
Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni < 1/100)
süvenev bronhospasm
Väga harv (< 1/10 000, sealhulgas
paradoksaalne bronhospasm
üksikjuhud)
Seedetrakti häired

Harv ( 1/10 000 kuni < 1/1000)
iiveldus, maitsetundlikkuse häired, orofarüngeaalne

ärritus
Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv ( 1/10 000 kuni < 1/1000)
nõgestõbi, sügelus, eksanteem
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage ( 1/100 kuni < 1/10)
treemor
Aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100)
lihaskrambid, lihasvalu


4.9 Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamisel tekivad tõenäoliselt sümptomid, mis on iseloomulikud beeta-2 agonistidele. Tekkida
võivad iiveldus, oksendamine, tahhükardia, treemor, peavalu, unisus, palpitatsioonid, ventrikulaarsed
arütmiad, metaboolne atsidoos, hüpotensioon, hüpokaleemia ja hüperglükeemia. Beeta-2 agonistid
võivad diastoolse vererõhu akuutse languse tõttu kutsuda esile südame isheemiatõbe või südame
rütmihäireid.

Ravi
Sümptomaatiline.
Rasketel juhtudel tuleb patsient hospitaliseerida.
Kardioselektiivseid beetablokaatoreid tuleb kasutada äärmise ettevaatlikkusega, sest need võivad
tekitada bronhospasmi.
5/8
5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised
omadused

Farmakoterapeutiline grupp: hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained,
inhaleeritavad adrenergilised ained, selektiivsed beeta-2 adrenomimeetikumid,
ATC kood: R03AC13.

Formoterool on tugevatoimeline selektiivne beeta-2 adrenoretseptorite agonist. Formoterool avaldab
bronhe lõõgastavat toimet pöörduva hingamisteede obstruktsiooniga patsientidel.
Toime saabub kiiresti (1...3 minuti jooksul) ja püsib ka 12 tundi pärast inhalatsiooni. Terapeutiliste
annuste kasutamisel on kardiovaskulaarsed toimed tagasihoidlikud ja avalduvad harva.

Formoterool takistab histamiini ja leukotrieenide vabanemist passiivselt tundlikuks muutunud kopsust.
Loomkatsetes on kirjeldatud ka teatud põletikuvastaseid toimeid, näiteks turse inhibeerimist ja
põletikurakkude kuhjumise takistamist.

Inimestel on formoterool 12 mikrogrammi kapslid tõestatud toimega sissehingatavate allergeenide,
füüsilise aktiivsuse, külma õhu, histamiini ja metakoliini tekitatud bronhospasmi ennetamises.

Stabiilse pöörduva komponendiga kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel on tõestatud
Aerolizer"i abil sissehingatava formoterooli ­ annustes 12 ja 24 mikrogrammi kaks korda päevas ­
bronhe lõõgastav kiire algusega ja 12 tundi kestev toime. Lisaks on leitud, et formoterooli
kasutamisega paraneb ka patsientide elukvaliteet, mida hinnati küsimustiku (Saint George"s
Respiratory Questionnaire
) abil.

5.2.
Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Kuni 90% manustatud formoteroolist neelatakse tõenäoliselt alla ja see imendub seedetraktist. Seega
kehtivad inhalatsioonipulbri puhul suures osas suukaudselt manustatavate ravimite
farmakokineetilised omadused.

Suukaudsed kuni 300 mikrogrammi formoteroolfumaraadi annused imenduvad seedetraktist kiiresti.
Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 0,5...1 tund pärast manustamist. 80 mikrogrammi
suukaudsest annusest imendub vähemalt 65%.

Formoterooli farmakokineetika on uuritud annusevahemikus (20...300 mikrogrammi) lineaarne.
40...160 mikrogrammi suuruste päevaannuste korduval manustamisel ei ole täheldatud ravimi
kuhjumist organismis.

Terapeutiliste annuste sissehingamise järgselt ei olnud varasemalt kasutatavate meetodite abil
võimalik määrata formoterooli plasmas. Uriinianalüüsi puhul määratud ekskretsioonikiiruste alusel
imendub sissehingatav formoterool kiiresti. 12...96 mikrogrammi suuruse annuse manustamise järel
saavutatakse maksimaalne ekskretsioonikiirus 1...2 tundi pärast inhalatsiooni. Terapeutilisest annusest
suurema annuse (120 mikrogrammi suurune üksikannus) manustamise järel saavutati maksimaalne
plasmakontsentratsioon (266 pikomooli/l) 5 minutit pärast inhalatsiooni. Pöörduva komponendiga
kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel varieerusid formoterooli
plasmakontsentratsioonid 12 nädalat kestnud ravi järel annuses 12 või 24 mikrogrammi kaks korda
päevas, vahemikus vastavalt 11,5...25,7 pikomooli/l ja 23,3...50,3 pikomooli/l, 10 minutit, 2 tundi ja
6 tundi pärast inhalatsiooni.

6/8


Formoterooli kumulatiivne eritumine uriini kaudu näitab, et inhalatsioonipulbri
(12...24 mikrogrammi) ja kahe erineva aerosoolvormi (12...96 mikrogrammi) manustamise järel
suureneb formoterooli kogus organismis annusest sõltuvalt.

Jaotumine
61...64% formoteroolist seondub plasmavalkudega (34% peamiselt albumiiniga).
Terapeutiliste annuste kontsentratsioonivahemikes seondumiskohtade küllastumist ei teki.

Biotransformatsioon
Formoterool elimineeritakse peamiselt glükuroniseerimise teel. Oluline osa ravimist
metaboliseeritakse O-demetüülimise abil, millele järgneb glükuronisatsioon.

Eliminatsioon
Formoterooli eliminatsioon tundub olevat mitmefaasiline; näiline poolväärtusaeg sõltub arvestatavast
ajavahemikust. Kuni 6, 8 või 12 tundi pärast suukaudset manustamist on ravimi eliminatsiooni
poolväärtusaeg plasma- või verekontsentratsioonide alusel 2...3 tundi. Uriiniga eritumise kiirus 3...16
tundi pärast inhalatsiooni annab poolväärtusajaks 5 tundi.

Formoterool ja selle metaboliidid eemaldatakse organismist täielikult, 2/3 (suukaudsest annusest)
uriini ja 1/3 väljaheite kaudu. Inhalatsioonijärgselt eritatakse 6...9% ravimist uriini muutumatul kujul.
Formoterooli renaalne kliirens verest on 150 ml/minutis.

5.3
Prekliinilised ohutusandmed

Mutageensus
Mutageensusuuringuid on tehtud paljude eksperimentaalsete tulemusnäitajatega. Üheski tehtud in vitro
ega in vivo uuringus ei ole täheldatud formoterooli genotoksilisi toimeid.

Kartsinogeensus
Kaks aastat kestnud uuringud rottidel ja hiirtel ei ole näidanud formoterooliga seotud kartsinogeenset
potentsiaali.

Isastel hiirtel on väga suurte formoterooli annuste kasutamise järel kergelt suurenenud risk
healoomuliste adrenaalsetest subkapsulaarsetest rakkudest tekkivate kasvajate kujunemiseks.
Tõenäoliselt on see tingitud füsioloogilisest vananemisprotsessist.

Rottidel teostatud kahes uuringus, kus kasutati kahte erinevat annust, täheldati mesovariaalse
leiomüoomi esinemissageduse suurenemist. Nimetatud healoomulisi kasvajaid seostatakse rottidel
suurtes annustes beeta-2-adrenergiliste preparaatidega läbi viidud pikaajalise raviga. Sarnaselt
täheldati ka munasarjatsüstide ja healoomuliste granuloomide/teekarakkude kasvajate sagenemist. On
teada, et beeta-2-adrenergilised ained mõjutavad roti munasarja ja tegemist on tõenäoliselt närilistele
tüüpilise seosega. Suurte annuste kasutamisel täheldati ka mõnede teiste kasvajate esinemissageduse
suurenemist, kuid need esinevad ajalooliste populatsiooni kontrollrühmade sagedusvahemikus ega
avaldu väikeste annustega tehtud eksperimentides.

Väikseima annuse kasutamisel ei ole ühegi kasvaja esinemissagedus suurenenud statistiliselt olulisel
määral; annus, mis avaldab maksimaalsest soovitatavast formoterooliannusest 10 korda suuremat
süsteemset toimet.

Nimetatud tulemuste põhjal ja mutageensete toimete puudumise alusel võib öelda, et formoterool ei
oma raviannustes kartsinogeenseid riske.

Reproduktsioonitoksilisus
Loomkatsetes ei ole täheldatud formoterooli teratogeenseid toimeid. Suukaudse manustamise järel
eritub formoterool ka lakteerivate emasrottide piima.
7/8
6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat. Kapsel sisaldab zelatiini.

6.2
Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3
Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4
Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 oC.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC blisterpakend.
Pakendite suurused
1 inhalaator + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 või 200 kapslit.
2 inhalaatorit + 100 kapslit.
4 inhalaatorit + 200 kapslit.
50 inhalaatorit + 500 kapslit.
50 või 60 kapslit ilma inhalaatorita.

6.6
Kasutamis- ja käsitsemisjuhised

Arst või apteeker peavad õpetama patsienti inhalaatorit kasutama.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Laboratorios Liconsa, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98, 7º
08028 Barcelona, HISPAANIA


8.
MÜÜGILOA NUMBER

500905


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

11.11.2005 / 17.04.2009


10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud
aprillis 2009
8/8