Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lorepram - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lorepram 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid


Estsitalopraam


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lorepram ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lorepram"i võtmist
3.
Kuidas Lorepram"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Lorepram"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LOREPRAM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lorepram kuulub SSRI rühma (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Need ravimid
toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse
oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Lorepram"i kasutatakse järgmiste näidustuste puhul:
- Depressioon.
- Paanikahäire agorafoobiaga või ilma (nt kodunt lahkumise hirm, kauplusse sisenemise hirm, hirm
rahvamasside ja avalike kohtade ees).
- Sotsiaalärevushäire (sotsiaalfoobia).
- Obsessiiv-kompulsiivne häire.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOREPRAM"I VÕTMIST

Ärge võtke Lorepram"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) estsitalopraami või Lorepram"i mõne koostisosa suhtes.
- kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad mitteselektiivsete monoaminooksüdaasi (MAO)
inhibiitorite rühma, kaasaarvatud selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid
(kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lorepram
Palun teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb teisi seisundeid või haigusi, kuna arstil võib olla vaja
sellega arvestada. Eriti tuleb arsti informeerida sellest:
- kui teil on epilepsia. Ravi Lorepram"iga tuleb lõpetada, kui tekivad krambid või kui hoogude sagedus
suureneb (vt ka lõik 4).
- kui teil esinevad maksa- või neerutalitluse häired. Arst võib ravimi annust muuta.
- kui teil on suhkurtõbi. Ravi Lorepram"iga võib muuta veresuhkru tasakaalu. Insuliini ja/või
suukaudsete veresuhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.
- kui teie veres on madal naatriumisisaldus.
- kui teil tekivad kergesti veritsused või verevalumid.
- kui te saate elekterkrampravi.
- kui teil on südame isheemia tõbi.

Palun pange tähele
Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi.
Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline
aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult
istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem)
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda
raviti antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Lorepram"i ei kasutata tavaliselt lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Teadke, et alla 18-aastastel
patsientidel on selle rühma ravimite kasutamisel suurem oht selliste kõrvaltoimete nagu
enesetapukatsete, enesetapumõtete ja vaenulikkuse (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja
viha) tekkeks. Sellele vaatamata võib arst alla 18-aastastele patsientidele Lorepram"i määrata, kui ta
leiab, et see on vajalik patsiendi huvides. Kui teie arst on määranud Lorepram"i alla 18-aastasele
patsiendile ja te soovite selle kohta nõu küsida, palun pöörduge oma arsti poole. Te peate arsti
teavitama sellest, kui alla 18-aastasel Lorepram"i kasutaval patsiendil tekib või süveneb mõni eespool
nimetatud sümptomitest. Samuti ei ole selles vanusegrupis veel demonstreeritud pikaajalisi Lorepram
ohutusandmeid kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:
- ,,Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid", sealhulgas toimeained fenelsiin,
iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid ja tranüültsüpromiin. Kui te lõpetate ravi mõne nimetatud
ravimiga, peate ootama 14 päeva, enne kui tohite alustada Lorepram"i kasutamist. Pärast Lorepram-
ravi lõpetamist tohite alustada nende ravimite kasutamist 7 päeva möödudes.
- ,,Pöörduva toimega selektiivsed MAO-A inhibiitorid", sealhulgas moklobemiid (kasutatakse
depressiooni raviks).
- ,,Pöördumatu toimega MAO-B inhibiitorid", sealhulgas selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve
raviks). Need suurendavad riski kõrvaltoimete tekkeks.
- Antibiootikum linesoliid.
- Liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivse häire raviks) ja trüptofaan.
- Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva
valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.
- Tsimetidiin ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja
tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada Lorepram"i sisalduse
suurenemist veres.
- Naistepunaürt (Hypericum perforatum) ­ ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.
- Atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (ravimid, mida kasutatakse
valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid).
- Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn
antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Lorepram-ravi alustamisel kui
lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on piisav.
- Meflokiin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu
vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.
- Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) krambiläve võimaliku
alanemise ohu tõttu ja antidepressandid.
- Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste raviks),
klomipramiin ja nortriptüliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidol
(psühhoosiravimid). Lorepram"i annus võib vajada korrigeerimist.

Lorepram"i võtmine koos toidu ja joogiga
Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 3).

Nagu paljude ravimitega, ei soovitata Lorepram"i kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei eeldata,
et Lorepram"il oleks koostoimeid alkoholiga.

Rasedus ja imetamine
Teavitage oma arsti sellest, kui te olete rase või planeerite rasedust. Kui te olete rase, siis ärge võtke
Lorepram"i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke riske ja kasu.

Lorepram"i kasutamisel viimase kolme raseduskuu jooksul peate olema teadlik sellest, et vastsündinul
võivad tekkida järgmised toimed: hingamisraskus, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri
muutused, imemisraskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, lihasjäikus või ­lõtvus, elavnenud
refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, unisus ja unehäired. Kui teie
vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, pidage palun kohe nõu oma arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Lorepram"i võtmist kunagi lõpetada järsku.

Kui te toidate last rinnaga, siis ärge võtke Lorepram"i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke
riske ja kasu.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Te peate olema ettevaatlik autojuhtimisel ja masinatega töötamisel, kui te ei tea, kuidas Lorepram"i
teile mõjub.


3.
KUIDAS LOREPRAM"I VÕTTA

Kasutage Lorepram"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Depressioon
Lorepram"i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib seda
annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Paanikahäire, agorafoobiaga või ilma
Lorepram"i gannus on 5 mg üks kord päevas, mida võib pärast nädala möödumist suurendada 10 mg-
ni päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Sotsiaalärevushäire (sotsiaalne foobia)
Tavaline soovitatav Lorepram"i annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Sõltuvalt sellest,
kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni päevas või suurendada annust
maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Tavaline soovitatav Lorepram"i annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust
suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Eakad patsiendid (üle 65 eluaasta)
Tavaline soovitatav Lorepram"i algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena päevas.

Maksafunktsiooni häirega patsiendid
Tavaline soovitatav Lorepram"i päevane annus maksafunktsiooni häirega patsientidele ei tohiks
ületada 5 mg päevas esimese 14 päeva jooksul. Sõltuvalt ravile reageerimisest võib teie arst annust
suurendada 10 mg-ni ööpäevas. Raske maksafunktsiooni häirega patsientide puhul peab olema
ettevaatlik ning annust eriti ettevaatlikult suurendama.

Neerufunktsiooni häirega patsiendid
Kergekujulise ja mõõduka neerupuudulikkuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Ettevaatlik
peab olema raskekujulise neerupuudulikkusega patsientide ravimisel.

Lapsed ja noorukid (alla 18 eluaasta)
Lastel ja noorukitel tavaliselt Lorepram"i ei kasutata. Lisainformatsioon vt lõik 2 "Mida on vaja teada
enne Lorepram"i kasutamist".

Lorepram 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Palun võtke õhukese polümeerikattega tablette üks kord ööpäevas piisava koguse vedelikuga
(eelistatult klaasitäie veega). Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma.

Lorepram 10 mg, 15 mg, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Palun võtke õhukese polümeerikattega tablette üks kord ööpäevas piisava koguse vedelikuga
(eelistatult klaasitäie veega). Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma.
Vajadusel saab tableti poolitada, pannes selle esmalt tasasele pinnale poolitusjoonega ülespoole.
Suruge nimetissõrmedega tabletile kahel pool poolitusjoont, nagu joonisel näidatud.Ravi kestvus
Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Lorepram"i võtmist isegi juhul, kui
teie seisund teatud aja jooksul ei parane. Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt
arutanud oma arstiga.
Jätkake Lorepram"i võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad
haigusnähud tagasi tulla. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Kui te võtate Lorepram"i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Lorepram"i määratust suurema annuse, või kui keegi teine on seda ravimit kogemata
võtnud, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise
meditsiini osakonda. Tehke seda ka juhul, kui mürgistuse nähud puuduvad ja enesetunne ei ole
halvenenud. Võtke kõik alles jäänud tabletid, samuti karp/tabletipurk endaga kaasa, isegi kui see on
tühi.
Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, unisus, teadvusekadu, krambid,
südame rütmihäired, vererõhu langus, lihsanõrkus, tundlikkus või valu ning halb enesetunne või kui
teil tekib kõrge palavik (rabdomüolüüs), organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused,
oksendamine ja iiveldus.

Kui te unustate Lorepram"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate Lorepram"i
annuse võtmata, võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui te lõpetate Lorepram"i võtmise
Kui te soovite Lorepram"i võtmise katkestada, palun arutage seda enne oma arstiga. Arst võib
vajadusel kasutusele võtta sobivad meetodid. Ärge lõpetage Lorepram"i võtmist, kui arst ei ole seda
soovitanud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Lorepram"i annust järk-järgult
paari nädala jooksul vähendada. See aitab vähendada võimalikke ärajätunähtusid.

Lorepram"i võtmise (eriti järsk) lõpetamine võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli
Lorepram"i lõpetamisel. Risk on suurem juhul, kui Lorepram"i on kasutatud pikka aega või suurtes
annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimesi leiab, et sümptomid on kerged ja
taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt
väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad Lorepram-ravi lõpetamise
järgselt tõsised ärajätunähud, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite
uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: peapööritus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), surisemistunne,
põletustunne ja (harvem) elektrilöögi taoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod,
hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või
agiteeritus, värinad, segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus,
kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või ­kloppimine (palpitatsioon).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD

KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lorepram põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt paari nädala jooksul. Teadke, et mitmed toimed võivad olla ka
haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge oma arsti poole:

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel isikul 1000-st ja vähem kui 1 isikul 100-st):
- Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti verejooksud.

Harv (rohkem kui ühel isikul 10000-st ja vähem kui 1 isikul 1000-st):
- Kui teil tekib naha, keele, huulte või näo turse või esinevad hingamis- või neelamisraskused
(allergiline reaktsioon), võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse.
- Kui teil on kõrge palavik, rahutus, segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed, võivad need olla
harvaesineva seisundi - serotoniinisündroomi ­ sümptomiteks.

Kui teil tekivad järgnevalt loetletud kõrvaltoimed, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge
haiglasse:
- Urineerimisraskused
- Krambid
- Naha ja silmavalgete kollasus on maksafunktsiooni häirete/hepatiidi nähud

Lisaks on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (rohkem kui ühel isikul 10-st):
- Iiveldus

Sage (rohkem kui ühel isikul 100-st ja vähem kui 1 isikul 10-st):
- Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad,
naha kihelus, põletustunne ilma märgatava füüsilise põhjuseta, treemor.
- Seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel
orgasmi saamise raskus)
- Kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
- Ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik)
- Suurenenud higistamine
- Väsimus, palavik
- Lihas- ja liigesvalu (artralgia ja müalgia)
- Kehakaalu suurenemine
- Söögiisu vähenemine või suurenemine

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel isikul 1000-st ja vähem kui 1 isikul 100-st):

- Hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund
- Unehäired, maitsehäired, minestus
- Ninaverejooks
- Verejooks tupest, mis ei ole seoses menstruatsiooniga, ebatavaliselt suur menstruaalvere hulk.
- Nõgestõbi (urtikaaria), lööve, sügelus (pruritus)
- Juuste väljalangemine
- Käte või jalgade turse
- Pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus)
- Kiire südametegevus
- Kehakaalu langus

Harv (rohkem kui ühel isikul 10000-st ja vähem kui 1 isikul 1000-st):
- Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid
- Aeglane südametegevus

Mõnedel patsientidel on tekkinud järgmised kõrvaltoimed (esinemissagedus teadmata):
- Enesevigastamise- või suitsiidimõtted, vt ka lõik ,,Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lorepram"
- Mania
- Liikumishäired (lihaste tahtmatud liigutused)
- Piimaeritus naistel, kes ei imeta
- Valulik erektsioon (priapism)
- Veritsushäired, sh naha ja limaskestade veritsus (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv
(trombotsütopeenia)
- Pearinglus püstitõusmisel madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon
- Naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne
koos lihasnõrkuse või segasusega)
- Uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired)
- Kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine)
- Järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem)
- Enesetapuga seotud episoodid.

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga
(Lorepram toimeaine).
Nendeks on:
- Motoorne rahutus (akatiisia)
- Isutus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LOREPRAM"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lorepram"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja tabletipurgile pärast
,,Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Blisterpakend: Hoida temperatuuril kuni 25oC.
Tabletipurk: Hoida temperatuuril kuni 30oC.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lorepram sisaldab
- Toimeaine on estsitalopraam. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kas 5 mg, 10 mg, 15
mg või 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).
- Abiained on tableti sisus: mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid,
kroskarmelloosnaatrium, talk, magneesiumstearaat. Tableti kattes: hüpromelloos 6cP, titaandioksiid
(E171), makrogool 6000.

Kuidas Lorepram välja näeb ja pakendi sisu
Lorepram 5 mg: Ümmargused, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
6 mm), markeeringuga ,,E" ühel küljel.
Lorepram 10 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
6,4 mm x 9,25 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E"
teisel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Lorepram 15 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
7,3 mm x 10,6 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E"
teisel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Lorepram 20 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga 8
mm x 11,7 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E" teisel
küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Lorepram on blisterpakendites, milles 14, 20, 28, 30, 50, 56 või 100 tabletti ning tabletipurgis 30 ja
100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Alchemia Ltd
5th Floor , 86 Jermyn Street,
London SW1Y 6AW
Ühendkuningriik

Tootjad
Actavis Ltd.,
B16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08,
Malta


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010