Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lorepram

Artikli sisukord

Ravimi Nimetus: Lorepram Ravimi Nimetus: Lorepram

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lorepram 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid


Estsitalopraam


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lorepram ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lorepram"i võtmist
3.
Kuidas Lorepram"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Lorepram"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LOREPRAM JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lorepram kuulub SSRI rühma (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid). Need ravimid
toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse
oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Lorepram"i kasutatakse järgmiste näidustuste puhul:
- Depressioon.
- Paanikahäire agorafoobiaga või ilma (nt kodunt lahkumise hirm, kauplusse sisenemise hirm, hirm
rahvamasside ja avalike kohtade ees).
- Sotsiaalärevushäire (sotsiaalfoobia).
- Obsessiiv-kompulsiivne häire.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOREPRAM"I VÕTMIST

Ärge võtke Lorepram"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) estsitalopraami või Lorepram"i mõne koostisosa suhtes.
- kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad mitteselektiivsete monoaminooksüdaasi (MAO)
inhibiitorite rühma, kaasaarvatud selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid
(kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum)

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lorepram
Palun teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb teisi seisundeid või haigusi, kuna arstil võib olla vaja
sellega arvestada. Eriti tuleb arsti informeerida sellest:
- kui teil on epilepsia. Ravi Lorepram"iga tuleb lõpetada, kui tekivad krambid või kui hoogude sagedus
suureneb (vt ka lõik 4).
- kui teil esinevad maksa- või neerutalitluse häired. Arst võib ravimi annust muuta.
- kui teil on suhkurtõbi. Ravi Lorepram"iga võib muuta veresuhkru tasakaalu. Insuliini ja/või
suukaudsete veresuhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.
- kui teie veres on madal naatriumisisaldus.
- kui teil tekivad kergesti veritsused või verevalumid.
- kui te saate elekterkrampravi.
- kui teil on südame isheemia tõbi.

Palun pange tähele
Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi.
Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline
aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult
istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti.

Enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine
Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või
enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda
antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid
vahel kauem)
Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:
- kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
- kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud
suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25-aastased), keda
raviti antidepressandiga.
Kui teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või
minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire
all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie
depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Lorepram"i ei kasutata tavaliselt lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Teadke, et alla 18-aastastel
patsientidel on selle rühma ravimite kasutamisel suurem oht selliste kõrvaltoimete nagu
enesetapukatsete, enesetapumõtete ja vaenulikkuse (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja
viha) tekkeks. Sellele vaatamata võib arst alla 18-aastastele patsientidele Lorepram"i määrata, kui ta
leiab, et see on vajalik patsiendi huvides. Kui teie arst on määranud Lorepram"i alla 18-aastasele
patsiendile ja te soovite selle kohta nõu küsida, palun pöörduge oma arsti poole. Te peate arsti
teavitama sellest, kui alla 18-aastasel Lorepram"i kasutaval patsiendil tekib või süveneb mõni eespool
nimetatud sümptomitest. Samuti ei ole selles vanusegrupis veel demonstreeritud pikaajalisi Lorepram
ohutusandmeid kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Palun teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:
- ,,Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid", sealhulgas toimeained fenelsiin,
iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid ja tranüültsüpromiin. Kui te lõpetate ravi mõne nimetatud
ravimiga, peate ootama 14 päeva, enne kui tohite alustada Lorepram"i kasutamist. Pärast Lorepram-
ravi lõpetamist tohite alustada nende ravimite kasutamist 7 päeva möödudes.
- ,,Pöörduva toimega selektiivsed MAO-A inhibiitorid", sealhulgas moklobemiid (kasutatakse
depressiooni raviks).
- ,,Pöördumatu toimega MAO-B inhibiitorid", sealhulgas selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve
raviks). Need suurendavad riski kõrvaltoimete tekkeks.
- Antibiootikum linesoliid.
- Liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivse häire raviks) ja trüptofaan.
- Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva
valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.
- Tsimetidiin ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja
tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada Lorepram"i sisalduse
suurenemist veres.
- Naistepunaürt (Hypericum perforatum) ­ ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.
- Atsetüülsalitsüülhape ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (ravimid, mida kasutatakse
valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid).
- Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn
antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Lorepram-ravi alustamisel kui
lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on piisav.
- Meflokiin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu
vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.
- Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) krambiläve võimaliku
alanemise ohu tõttu ja antidepressandid.
- Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südame-veresoonkonna haiguste raviks),
klomipramiin ja nortriptüliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidol
(psühhoosiravimid). Lorepram"i annus võib vajada korrigeerimist.

Lorepram"i võtmine koos toidu ja joogiga
Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 3).

Nagu paljude ravimitega, ei soovitata Lorepram"i kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei eeldata,
et Lorepram"il oleks koostoimeid alkoholiga.

Rasedus ja imetamine
Teavitage oma arsti sellest, kui te olete rase või planeerite rasedust. Kui te olete rase, siis ärge võtke
Lorepram"i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke riske ja kasu.

Lorepram"i kasutamisel viimase kolme raseduskuu jooksul peate olema teadlik sellest, et vastsündinul
võivad tekkida järgmised toimed: hingamisraskus, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri
muutused, imemisraskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, lihasjäikus või ­lõtvus, elavnenud
refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, unisus ja unehäired. Kui teie
vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, pidage palun kohe nõu oma arstiga.

Raseduse ajal ei tohi Lorepram"i võtmist kunagi lõpetada järsku.

Kui te toidate last rinnaga, siis ärge võtke Lorepram"i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke
riske ja kasu.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Te peate olema ettevaatlik autojuhtimisel ja masinatega töötamisel, kui te ei tea, kuidas Lorepram"i
teile mõjub.


3.
KUIDAS LOREPRAM"I VÕTTA

Kasutage Lorepram"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Depressioon
Lorepram"i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib seda
annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Paanikahäire, agorafoobiaga või ilma
Lorepram"i gannus on 5 mg üks kord päevas, mida võib pärast nädala möödumist suurendada 10 mg-
ni päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Sotsiaalärevushäire (sotsiaalne foobia)
Tavaline soovitatav Lorepram"i annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Sõltuvalt sellest,
kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni päevas või suurendada annust
maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Tavaline soovitatav Lorepram"i annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust
suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Eakad patsiendid (üle 65 eluaasta)
Tavaline soovitatav Lorepram"i algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena päevas.

Maksafunktsiooni häirega patsiendid
Tavaline soovitatav Lorepram"i päevane annus maksafunktsiooni häirega patsientidele ei tohiks
ületada 5 mg päevas esimese 14 päeva jooksul. Sõltuvalt ravile reageerimisest võib teie arst annust
suurendada 10 mg-ni ööpäevas. Raske maksafunktsiooni häirega patsientide puhul peab olema
ettevaatlik ning annust eriti ettevaatlikult suurendama.

Neerufunktsiooni häirega patsiendid
Kergekujulise ja mõõduka neerupuudulikkuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Ettevaatlik
peab olema raskekujulise neerupuudulikkusega patsientide ravimisel.

Lapsed ja noorukid (alla 18 eluaasta)
Lastel ja noorukitel tavaliselt Lorepram"i ei kasutata. Lisainformatsioon vt lõik 2 "Mida on vaja teada
enne Lorepram"i kasutamist".

Lorepram 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Palun võtke õhukese polümeerikattega tablette üks kord ööpäevas piisava koguse vedelikuga
(eelistatult klaasitäie veega). Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma.

Lorepram 10 mg, 15 mg, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Palun võtke õhukese polümeerikattega tablette üks kord ööpäevas piisava koguse vedelikuga
(eelistatult klaasitäie veega). Lorepram"i võib võtta koos toiduga või ilma.
Vajadusel saab tableti poolitada, pannes selle esmalt tasasele pinnale poolitusjoonega ülespoole.
Suruge nimetissõrmedega tabletile kahel pool poolitusjoont, nagu joonisel näidatud.Ravi kestvus
Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Lorepram"i võtmist isegi juhul, kui
teie seisund teatud aja jooksul ei parane. Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt
arutanud oma arstiga.
Jätkake Lorepram"i võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad
haigusnähud tagasi tulla. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Kui te võtate Lorepram"i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate Lorepram"i määratust suurema annuse, või kui keegi teine on seda ravimit kogemata
võtnud, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise
meditsiini osakonda. Tehke seda ka juhul, kui mürgistuse nähud puuduvad ja enesetunne ei ole
halvenenud. Võtke kõik alles jäänud tabletid, samuti karp/tabletipurk endaga kaasa, isegi kui see on
tühi.
Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, unisus, teadvusekadu, krambid,
südame rütmihäired, vererõhu langus, lihsanõrkus, tundlikkus või valu ning halb enesetunne või kui
teil tekib kõrge palavik (rabdomüolüüs), organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused,
oksendamine ja iiveldus.

Kui te unustate Lorepram"i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate Lorepram"i
annuse võtmata, võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui te lõpetate Lorepram"i võtmise
Kui te soovite Lorepram"i võtmise katkestada, palun arutage seda enne oma arstiga. Arst võib
vajadusel kasutusele võtta sobivad meetodid. Ärge lõpetage Lorepram"i võtmist, kui arst ei ole seda
soovitanud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Lorepram"i annust järk-järgult
paari nädala jooksul vähendada. See aitab vähendada võimalikke ärajätunähtusid.

Lorepram"i võtmise (eriti järsk) lõpetamine võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli
Lorepram"i lõpetamisel. Risk on suurem juhul, kui Lorepram"i on kasutatud pikka aega või suurtes
annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimesi leiab, et sümptomid on kerged ja
taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt
väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad Lorepram-ravi lõpetamise
järgselt tõsised ärajätunähud, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite
uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: peapööritus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), surisemistunne,
põletustunne ja (harvem) elektrilöögi taoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod,
hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või
agiteeritus, värinad, segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus,
kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või ­kloppimine (palpitatsioon).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD

KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lorepram põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt paari nädala jooksul. Teadke, et mitmed toimed võivad olla ka
haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge oma arsti poole:

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel isikul 1000-st ja vähem kui 1 isikul 100-st):
- Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti verejooksud.

Harv (rohkem kui ühel isikul 10000-st ja vähem kui 1 isikul 1000-st):
- Kui teil tekib naha, keele, huulte või näo turse või esinevad hingamis- või neelamisraskused
(allergiline reaktsioon), võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse.
- Kui teil on kõrge palavik, rahutus, segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed, võivad need olla
harvaesineva seisundi - serotoniinisündroomi ­ sümptomiteks.

Kui teil tekivad järgnevalt loetletud kõrvaltoimed, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge
haiglasse:
- Urineerimisraskused
- Krambid
- Naha ja silmavalgete kollasus on maksafunktsiooni häirete/hepatiidi nähud

Lisaks on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (rohkem kui ühel isikul 10-st):
- Iiveldus

Sage (rohkem kui ühel isikul 100-st ja vähem kui 1 isikul 10-st):
- Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad,
naha kihelus, põletustunne ilma märgatava füüsilise põhjuseta, treemor.
- Seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel
orgasmi saamise raskus)
- Kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
- Ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik)
- Suurenenud higistamine
- Väsimus, palavik
- Lihas- ja liigesvalu (artralgia ja müalgia)
- Kehakaalu suurenemine
- Söögiisu vähenemine või suurenemine

Aeg-ajalt (rohkem kui ühel isikul 1000-st ja vähem kui 1 isikul 100-st):

- Hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund
- Unehäired, maitsehäired, minestus
- Ninaverejooks
- Verejooks tupest, mis ei ole seoses menstruatsiooniga, ebatavaliselt suur menstruaalvere hulk.
- Nõgestõbi (urtikaaria), lööve, sügelus (pruritus)
- Juuste väljalangemine
- Käte või jalgade turse
- Pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus)
- Kiire südametegevus
- Kehakaalu langus

Harv (rohkem kui ühel isikul 10000-st ja vähem kui 1 isikul 1000-st):
- Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid
- Aeglane südametegevus

Mõnedel patsientidel on tekkinud järgmised kõrvaltoimed (esinemissagedus teadmata):
- Enesevigastamise- või suitsiidimõtted, vt ka lõik ,,Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lorepram"
- Mania
- Liikumishäired (lihaste tahtmatud liigutused)
- Piimaeritus naistel, kes ei imeta
- Valulik erektsioon (priapism)
- Veritsushäired, sh naha ja limaskestade veritsus (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv
(trombotsütopeenia)
- Pearinglus püstitõusmisel madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon
- Naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne
koos lihasnõrkuse või segasusega)
- Uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired)
- Kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine)
- Järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem)
- Enesetapuga seotud episoodid.

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga
(Lorepram toimeaine).
Nendeks on:
- Motoorne rahutus (akatiisia)
- Isutus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LOREPRAM"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lorepram"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja tabletipurgile pärast
,,Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Blisterpakend: Hoida temperatuuril kuni 25oC.
Tabletipurk: Hoida temperatuuril kuni 30oC.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lorepram sisaldab
- Toimeaine on estsitalopraam. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kas 5 mg, 10 mg, 15
mg või 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).
- Abiained on tableti sisus: mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid,
kroskarmelloosnaatrium, talk, magneesiumstearaat. Tableti kattes: hüpromelloos 6cP, titaandioksiid
(E171), makrogool 6000.

Kuidas Lorepram välja näeb ja pakendi sisu
Lorepram 5 mg: Ümmargused, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
6 mm), markeeringuga ,,E" ühel küljel.
Lorepram 10 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
6,4 mm x 9,25 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E"
teisel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Lorepram 15 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga
7,3 mm x 10,6 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E"
teisel küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Lorepram 20 mg: Ovaalsed, kaksikkumerad, valged õhukese polümeerikattega tabletid (diameetriga 8
mm x 11,7 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgmised poolitusjooned ning markeeringuga ,,E" teisel
küljel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Lorepram on blisterpakendites, milles 14, 20, 28, 30, 50, 56 või 100 tabletti ning tabletipurgis 30 ja
100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Alchemia Ltd
5th Floor , 86 Jermyn Street,
London SW1Y 6AW
Ühendkuningriik

Tootjad
Actavis Ltd.,
B16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08,
Malta


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati kooskõlastatud: veebruaris 2010


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI

NIMETUS

Lorepram, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram, 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lorepram, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg estsitalopraami (oksalaadina).
10 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg estsitalopraami (oksalaadina).
15 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg estsitalopraami (oksalaadina).
20 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).
INN: Escitalopramum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Lorepram 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad, (diameetriga
6 mm) ja märgisega ,,E" ühel küljel.

Lorepram 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad, (diameetriga 6,4
x 9,25 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgpoolitusjoontega ja märgisega ,,E" teisel küljel. Tableti saab
jagada võrdseteks annusteks.

Lorepram 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad, (diameetriga 7,3
x 10,6 mm), poolitusjoonega ühel küljel, külgpoolitusjoontega ja märgisega ,,E" teisel küljel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Lorepram 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad, (diameetriga 8
mm x 11,7 mm) poolitusjoonega ühel küljel, külgpoolitusjoontega ja märgisega ,,E" teisel küljel.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Depressioon.
Paanikahäire agorafoobiaga või ilma.
Sotsiaalärevushäire (sotsiaalfoobia).
Obsessiiv-kompulsiivne häire.

4.2 Annustamine
ja
manustamisviis

20 mg ületavate ööpäevaste annuste ohutus ei ole tõestatud.
Lorepram"i manustatakse üks kord ööpäevas, sõltumatult söögiaegadest.

Depressioon
Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi ravile reageerimisest võib annust
suurendada maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Antidepressiivne toime avaldub tavaliselt 2...4 nädala jooksul. Pärast sümptomite taandumist on
ravivastuse kindlustamiseks vajalik ravi jätkamine vähemalt 6 kuu vältel.

Paanikahäire agorafoobiaga või ilma
Algannus on 5 mg, mida ühe nädala möödudes suurendatakse 10 mg-ni ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi
ravile reageerimisest võib annust veelgi suurendada, maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Maksimaalne toime saabub ligikaudu 3 kuu pärast. Ravi kestab mitu kuud.

Sotsiaalärevushäire
Tavaline annus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sümptomid taanduvad tavaliselt 2...4 nädala jooksul.
Sõltuvalt patsiendi ravile reageerimisest võib annust seejärel vähendada 5 mg-ni või suurendada
maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Sotsiaalärevushäire on kroonilise kuluga haigus ning ravivastuse kindlustamiseks on soovitatav ravi
jätkamine 12 nädala jooksul. Ravile reageerinute pikaajalist ravi on uuritud 6 kuu jooksul ning seda võib
kaaluda individuaalselt retsidiivi vältimiseks; ravi efektiivsust tuleb hinnata regulaarsete ajavahemike
järel.

Sotsiaalärevushäire on spetsiifilise häire hästi defineeritud diagnostiline termin, mida ei tohi segi ajada
ülemäärase kartlikkusega. Farmakoteraapia on näidustatud vaid juhul, kui häire segab märkimisväärselt
professionaalset ja ühiskondlikku tegevust.

Ei ole hinnatud selle ravi tähtsust võrreldes kognitiiv-käitumusliku teraapiaga. Farmakoteraapia on osa
üldisest raviplaanist.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Algannus on 10 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi ravile reageerimisest võib annust suurendada
kuni maksimaalselt 20 mg-ni ööpäevas.

Obsessiiv-kompulsiivne häire on krooniline haigus, sümptomitest vabanemiseks on vajalik ravi piisava aja
jooksul.

Ravi efektiivsust ja kasutatavat annust tuleb hinnata regulaarsete ajavahemike järel (vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid (>65 eluaasta)
Ravi tuleb alustada poolega tavalisest soovitatavast annusest ja kaaluda väiksema maksimaalse annuse
kasutamist (vt lõik 5.2).
Eakatel patsientidel ei ole uuritud Lorepram"i efektiivsust sotsiaalärevushäire korral.

Lapsed ja noorukid (<18 eluaasta)
Lorepram"i ei tohi kasutata lastel ja noorukitel alla 18 eluaasta (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni häired
Kerge ja mõõduka neerukahjustuse korral ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Ettevaatlik peab olema
raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) patsientide ravimisel (vt lõik 5.2).

Maksafunktsiooni häired
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel soovitatakse esimesel kahel ravinädalal kasutada
algannust 5 mg ööpäevas. Sõltuvalt patsiendi ravile reageerimisest võib annust suurendada 10 mg-ni
ööpäevas. Raske maksafunktsiooni häirega patsientide puhul peab olema ettevaatlik ning annust eriti
ettevaatlikult suurendama (vt lõik 5.2).

Aeglased CYP2C19 abil metaboliseerijad
Patsientidele, kes on teadaolevalt madala CYP2C19 aktiivsusega ehk nn aeglased metaboliseerijad, on
soovitatav algannus 5 mg ööpäevas esimesel kahel ravinädalal. Sõltuvalt patsiendi ravile reageerimisest
võib annust suurendada 10 mg-ni ööpäevas (vt lõik 5.2).

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätunähud
Vältida tuleb ravi järsku lõpetamist. Estsitalopraam-ravi tuleb lõpetada annust järk-järgult vähemalt 1...2
nädala jooksul vähendades, et vähendada ärajätunähtude tekkeriski (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Kui annuse
vähendamise või ravi lõpetamise järgselt ilmnevad talumatuse sümptomid, võib kaaluda ravi jätkamist
eelnevalt kasutatud annusega. Seejärel võib arst jätkata annuse vähendamist, kuid see peab toimuma
aeglasemalt.

Erinevate annuste jaoks on saadaval 5 mg, 10 mg, 15 mg ning 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

4.3 Vastunäidustused

- Ülitundlikkus estsitalopraami või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
- Samaaegne ravi mitteselektiivsete pöördumatu toimega monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoritega on
vastunäidustatud serotoniinisündroomi, koos agitatsiooni, treemori ja hüpertermiaga, tekke ohu tõttu (vt
lõik 4.5).
- Estsitalopraami kombineerimine pöörduva toimega MAO-A inhibiitoritega (sh moklobemiid) või
pöörduva toimega mitteselektiivse MAO-inhibiitor linesoliidiga on vastunäidustatud serotoniinisündroomi
riski tekke tõttu (vt lõik 4.5).

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Alljärgnevad hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad SSRI"de (selektiivsete serotoniini tagasihaarde
inhibiitorite) kohta.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel
Lorepram"i ei tohi kasutada laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks. Kliinilistes uuringutes täheldati
antidepressantidega ravitud lastel ja noorukitel platseebot saanutega võrreldes sagedamini suitsidaalset
käitumist (suitsiidikatse ja suitsiidimõtted) ja vaenulikkust (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja
viha). Kui kliinilise vajaduse korral otsustatakse siiski ravida, tuleb patsienti hoolega jälgida suitsidaalsuse
nähtude ilmnemise suhtes. Lisaks puuduvad lastelt ja noorukitelt saadud pikaajalised ohutusandmed
kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Paradoksaalne ärevus
Mõnel paanikahäirega patsiendil võib antidepressiivse ravi alguses tekkida ärevuse sümptomite
süvenemine. Selline paradoksaalne reaktsioon taandub tavaliselt esimese kahe ravinädala jooksul.
Anksiogeense toime tõenäosuse vähendamiseks soovitatakse kasutada väikest algannust (vt lõik 4.2).

Krambid
Krampide tekkimisel tuleb ravi katkestada. Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist
tuleb vältida ravile halvasti alluva epilepsia korral, efektiivselt ravitud epilepsiaga patsiendid peavad ravi
ajal olema hoolika järelevalve all. Krambihoogude sageduse suurenemisel tuleb selektiivne serotoniini
tagasihaarde inhibiitor ära jätta.

Mania
Selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel on
anamneesis mania/hüpomania. Mania sümptomite tekkimisel tuleb ravim ära jätta.

Diabeet
Diabeetikutel võib ravi selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega muuta veresuhkru tasakaalu
(hüpoglükeemia või hüperglükeemia). Vajalikuks võib osutuda insuliini ja/või suukaudsete
antidiabeetikumide annuse korrigeerimine.

Suitsiid/suitsiidimõtted või kliiniline halvenemine
Depressioon on seotud suitsiidimõtete, enesevigastamise ja suitsiidi (suitsiidiga seotud juhtumite)
suurenenud ohuga, mis püsib kuni remissiooni saabumiseni. Kuna paranemist ei pruugi ilmneda esimese
paari või enama ravinädala jooksul, tuleb patsiente hoolikalt jälgida kuni paranemise ilmnemiseni. Nagu
näitab kliiniline kogemus, võib paranemise algstaadiumis suitsiidioht suureneda.
Suitsiididega seotud juhtude suurenenud risk võib olla seotud ka muude psüühikahäiretega, mille raviks
Lorepram"i kasutatakse. Lisaks võivad need haigused esineda depressiooniga samaaegselt. Seetõttu tuleb
muude psüühikahäiretega patsientide ravimisel rakendada samu ettevaatusabinõusid nagu depressiooniga
patsientide ravimisel.
Patsientidel, kellel on esinenud suitsiidiga seotud juhte või kellel esinevad suitsiidimõtted enne ravi
alustamist, on teadaolevalt suurem risk suitsiidimõteteks või ­katseks ning neid tuleb ravi ajal hoolikalt
jälgida. Antidepressante saavate psühhiaatriliste häiretega täiskasvanute hulgas läbiviidud platseebo-
kontrollitud kliiniliste uuringute meta-analüüs näitas antidepressante saavate alla 25-aastaste patsientide
suitsidaalse käitumise suurenenud riski võrreldes platseeboga. Ravikuuriga peaks kaasnema patsientide,
iseäranis kõrge riskiga patsientide, põhjalik järelvalve, seda eriti ravi alguses ja annuse muutmise järel.
Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest jälgida tervislikku seisundit iga võimaliku
kliinilise halvenemise (kaasa arvatud uute sümptomite teke), suitsiidimõtete/suitsidaalse käitumise ja
ebatavaliste muutuste suhtes käitumises ning pöörduda sellistel juhtudel koheselt arsti poole.

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus
Selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist on seostatud akatiisia tekkega,
mida iseloomustab subjektiivselt ebameeldiv või häiriv rahutus ja liikumisvajadus, millega sageli kaasneb
võimetus paigal istuda või seista. See tekib suurema tõenäosusega esimesel paaril ravinädalal. Nende
sümptomitega patsientidel võib annuse suurendamine olla kahjulik.

Hüponatreemia
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamisel on harva kirjeldatud hüponatreemiat, mis
on arvatavasti tingitud antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomist (SIADH) ning taandub üldjuhul
ravi lõpetamise järgselt. Ettevaatlik peab olema riskigrupi patsientide puhul, nagu eakad, tsirroosiga
patsiendid või samaaegselt hüponatreemiat põhjustavaid ravimeid kasutavad patsiendid.

Hemorraagia
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kasutamisel on kirjeldatud verevalumite ja purpuri teket.
Neid ravimeid kasutavate patsientide puhul peab olema ettevaatlik, eriti kui nad kasutavad samaaegselt
suukaudseid antikoagulante, teadaolevalt trombotsüütide funktsiooni mõjutavaid ravimeid (nt atüüpilised
antipsühhootikumid ja fenotiasiinid, enamik tritsüklilisi antidepressante, atsetüülsalitsüülhape jt
mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA"d), tiklopidiin ja dipüridamool), samuti patsientidel,
kellel esineb eelsoodumus verejooksu tekkeks.

Elekterkrampravi
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja elekterkrampravi samaaegse kasutamise kliiniline
kogemus on vähene, mistõttu tuleb olla ettevaatlik.

Serotoniinisündroom
Ettevaatlik peab olema estsitalopraami kasutamisel koos serotoniinergilise toimega ravimitega, nagu
sumatriptaan või teised triptaanid, tramadool ja trüptofaan.
Serotoniinisündroomi on harvadel juhtudel kirjeldatud patsientidel, kes kasutavad selektiivseid serotoniini
tagasihaarde inhibiitoreid koos serotoniinergiliste ravimitega. Selle sündroomi kujunemisele võib viidata
järgmiste sümptomite koosesinemine: agiteeritus, treemor, müokloonus ja hüpertermia.
Serotoniinisündroomi tekkimisel tuleb otsekohe lõpetada selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori ja
serotoniinergilise ravimi kasutamine ning alustada sümptomaatilist ravi.

Naistepunaürt
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate
ravimtaimepreparaatide kooskasutamisel võib suureneda kõrvaltoimete esinemissagedus
(vt lõik 4.5).

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätunähud
Ravi lõpetamise järgselt esineb sageli ärajätunähtusid, eriti kui ravi lõpetatakse järsku (vt lõik 4.8).
Kliinilistes uuringutes täheldati ärajätunähtusid ligikaudu 25% estsitalopraamiga ravitud ja 15% platseebot
saanud patsientidest.

Ärajätunähtude risk võib sõltuda mitmetest teguritest, sealhulgas ravi kestusest ja annusest ning annuse
vähendamise kiirusest. Kõige sagedamini kirjeldatud reaktsioonideks on pearinglus, tundehäired (sh
paresteesia ja elektrilöögi taoline tunne), unehäired (sh unetus ja elavad unenäod), agiteeritus või ärevus,
iiveldus ja/või oksendamine, treemor, segasus, higistamine, peavalu, kõhulahtisus, südamepekslemine,
emotsionaalne ebastabiilsus, ärrituvus ja nägemishäired. Need sümptomid on üldised kerged kuni
mõõdukad, ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud.

Need sümptomid tekivad tavaliselt esimese paari päeva jooksul pärast ravi lõpetamist, kuid neid on väga
harva kirjeldatud patsientidel, kes on jätnud kogemata annuse võtmata.

Need sümptomid on tavaliselt iselimiteeruvad ja taanduvad enamasti 2 nädala jooksul, kuigi osadel
inimestel võivad need kesta kauem (2...3 kuud või kauem). Seetõttu tuleb estsitalopraamravi lõpetada
annust järk-järgult mitme nädala või kuu jooksul vähendades, lähtudes patsiendi vajadustest (vt lõik 4.2).

Südame isheemiatõbi
Väheste kliiniliste kogemuste tõttu peab ettevaatusega ravima südame isheemiatõvega patsiente (vt lõik
5.3).

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid:

Pöördumatu toimega mitteselektiivsed MAO inhibiitorid
Raskekujulisi reaktsioone on kirjeldatud patsientidel, kes saavad selektiivset serotoniini tagasihaarde
inhibiitorit kombinatsioonis mitteselektiivse, pöördumatu toimega monoamiini oksüdaasi (MAO)
inhibiitoriga, ning patsientidel, kes on hiljuti lõpetanud ravi selektiivse serotoniini tagasihaarde
inhibiitoriga ja alustanud ravi sellise MAO inhibiitoriga (vt lõik 4.3). Mõnedel juhtudel on tekkinud
serotoniinisündroom (vt lõik 4.8).

Estsitalopraami kasutamine koos mitteselektiivsete pöördumatu toimega MAO inhibiitoritega on
vastunäidustatud.
Ravi estsitalopraamiga võib alustada 14 päeva pärast mitteselektiivse MAO inhibiitori ärajätmist. Ravi
mitteselektiivse pöördumatu toimega MAO inhibiitoriga võib alustada 7 päeva pärast estsitalopraamravi
lõppu.

Pöörduva toimega selektiivne MAO-A inhibiitor (moklobemiid)
Serotoniinisündroomi ohu tõttu ei soovitata estsitalopraami kombineerida MAO-A inhibiitoriga nagu
moklobemiid (vt lõik 4.3). Kui nende kooskasutamine osutub vajalikuks, tuleb ravi alustada minimaalsete
soovitatud annustega ja patsienti kliiniliselt jälgida.

Pöörduva toimega mitte selektiivne MAO-inhibiitor (linesoliid)
Antibiootikum linesoliid on pöörduva toimega mitte selektiivne MAO-inhibiitor ja seda ei peaks kasutama
patsiendil, keda ravitakse estsitalopraamiga. Kui nende kooskasutamine osutub vajalikuks, peavad
manustatavad annused olema minimaalsed ja range kliinilise jälgimise all (vt lõik 4.3).

Pöördumatu toimega selektiivne MAO-B inhibiitor (selegiliin)
Kombinatsioon selegiliiniga (pöördumatu toimega MAO-B inhibiitor) nõuab ettevaatust
serotoniinisündroomi tekkeohu tõttu. Koos ratseemilise tsitalopraamiga on ohutult kasutatud selegiliini
annustes kuni 10 mg ööpäevas.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:

Serotoniinergilised ravimid
Manustamine koos serotoniinergiliste ravimitega (nt tramadool, sumatriptaan ja teised triptaanid) võib
põhjustada serotoniinisündroomi.

Krambiläve alandavad ravimid
Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid võivad alandada krambiläve. Ettevaatlik peab olema
teiste krambiläve alandavate ravimite samaaegsel kasutamisel (nt antidepressandid [tritsüklilised,
selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid], neuroleptikumid [fenotiasiinid, tioksanteenid ja
butürofenoonid], meflokiin, bupropioon ja tramadool).

Liitium, trüptofaan
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite manustamisel koos liitiumi või trüptofaaniga võib
viimaste toime tugevneda; seetõttu peab nende ravimite samaaegsel kasutamisel olema ettevaatlik.

Naistepunaürt
Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate
ravimtaimepreparaatide kooskasutamisel võib suureneda kõrvaltoimete esinemissagedus (vt lõik 4.4).

Hemorraagia
Estsitalopraami kasutamisel koos suukaudsete antikoagulantidega võivad muutuda viimaste toime.
Suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel tuleb estsitalopraamravi alustamisel või lõpetamisel
hoolikalt jälgida hüübimisnäitajaid (vt lõik 4.4).

Alkohol
Estsitalopraami ja alkoholi kooskasutamisel ei ole oodata farmakodünaamilisi ega farmakokineetilisi
koostoimeid. Ent nagu ka teiste psühhotroopsete ravimite puhul, ei soovitata ravi ajal alkoholi tarvitada.

Farmakokineetilised koostoimed

Teiste ravimite mõju estsitalopraami farmakokineetikale

Estsitalopraami metabolism toimub peamiselt CYP2C19 vahendusel. Vähemal määral võivad selles
osaleda ka CYP3A4 ja CYP2D6. Põhimetaboliidi S-DCT (demetüülestsitalopraam) metabolismi näib
osaliselt katalüüsivat CYP2D6.

Estsitalopraami manustamine koos 30 mg omeprasooliga üks kord päevas (CYP2C19 inhibiitor) viis
estsitalopraami plasmakontsentratsiooni mõõduka (ligikaudu 50%) suurenemiseni.
Estsitalopraami manustamine koos 400 mg tsimetidiiniga kaks kord päevas (mõõdukalt tugev üldine
ensüümide inhibiitor) viis estsitalopraami plasmakontsentratsiooni mõõduka (ligikaudu 70%)
suurenemiseni.

Seega peab olema ettevaatlik, kui estsitalopraami kasutatakse koos CYP2C19 inhibiitoritega (nt
omeprasool, esomeprasool, fluvoksamiin, lansoprasool, tiklopidiin) või tsimetidiiniga. Vajalikuks võib
osutuda estsitalopraami annuse vähendamine, mis põhineb kõrvaltoimete ilmnemisel samaaegse ravi
korral.

Estsitalopraami toime teiste ravimite farmakokineetikale

Estsitalopraam on ensüüm CYP2D6 inhibiitor. Ettevaatlik peab olema estsitalopraami manustamisel koos
ravimitega, mis metaboliseeruvad põhiliselt nimetatud ensüümi vahendusel ja millel on kitsas terapeutiline
indeks, nt flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutamisel südamepuudulikkuse korral) või mõned
kesknärvisüsteemi toimivad ravimid, mis metaboliseeruvad peamiselt CYP2D6 kaudu, nt antidepressandid
(desipramiin, klomipramiin ja nortriptülliin) või antipsühhootikumid (risperidoon, tioridasiin ja
haloperidool). Vajalik võib olla annuse korrigeerimine.

Samaaegne manustamine koos desipramiini või metoprolooliga viis mõlemal juhul nimetatud kahe
CYP2D6 substraadi plasmakontsentratsiooni kahekordse suurenemiseni. In vitro uuringud on näidanud, et
estsitalopraam võib põhjustada CYP2C19 nõrka inhibeerimist. CYP2C19 poolt metaboliseeritavate
ravimite samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik.

4.6 Rasedus
ja
imetamine

Rasedus
Estsitalopraami kasutamise kohta raseduse ajal on vähe kliinilisi andmeid., Estsitalopraami
reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidega täheldati ravimi embrüo-fetotoksilist toimet, kuid mitte
väärarengute esinemisssageduse suurenemist (vt lõik 5.3).
Lorepram"i tohib raseduse ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel ja ainult pärast riski/kasu suhte hoolikat
hindamist.
Kui Lorepram"i kasutamine jätkub raseduse teises pooles, eriti kolmandal trimestril, tuleb vastsündinuid
jälgida. Raseduse ajal ei tohi ravi lõpetada järsku.

Pärast selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite kasutamist raseduse lõpuosas
võivad vastsündinutel tekkida järgmised sümptomid: respiratoorne distress, tsüanoos, apnoe, krambid,
ebastabiilne kehatemperatuur, imemisraskus, oksendamine, hüpoglükeemia, hüpertoonia, hüpotoonia,
hüperrefleksia, treemor, närvilisus, ärrituvus, letargia, pidev nutt, somnolentsus ja unehäired. Need võivad
viidata nii serotoniinergilistele toimetele kui ärajätunähtudele. Enamikel juhtudel ilmnevad
komplikatsioonid vahetult või varsti (<24 tundi) pärast sünnitust.

Imetamine
Arvatakse, et estsitalopraam eritub rinnapiima. Seetõttu ei ole rinnaga toitmine ravi ajal soovitatav.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Kuigi estsitalopraamil ei ole leitud ebasoodsat mõju intellektuaalsele või psühhomotoorsele funktsioonile,
võib iga psühhoaktiivne ravim mõjutada otsustusvõimet või oskusi. Patsiente tuleb hoiatada, et ravim võib
mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Esinemissagedused on toodud järgmiselt:
väga sage (1/10),
sage (1/100 kuni <1/10),
aeg-ajalt (1/1,000 kuni <1/100),
harv (1/10000 kuni <1/1000),
väga harv (1/10000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimeid esineb sagedamini esimese või teise ravinädalal, edasise ravi käigus nende intensiivsus ja
sagedus tavaliselt väheneb.

Järgnevalt välja toodud kõrvaltoimed on esinenud estsitalopraamiga sagedamini kui platseebo grupil
platseebokontrolliga kliinilistes uuringutes. Sagedused ei ole platseebo-korrigeeritud.

Väga
Sage
Aeg-ajalt
Harv
Teadmata (ei saa
sage
1/100 kuni <1/10
1/1000 kuni
1/10000 kuni
hinnata
1/10
<1/100
<1/1000
olemasolevate
andmete alusel)
Veri jatrombotsütopeenia
lümfisüsteemi
häired
Immuunsüsteemi


Anafülaktiline

häired
reaktsioon
Endokriinsüsteemi


ADH
häired
sekretsioonihäire
Aievahetus ja
Söögiisu

hüponatreemia
toitumishäired
vähenemine,
söögiisu
suurenemine
Psühhiaatrilised
Ärevus,
rahutus,
Bruksism,
Agressiivsus,
Mania,
häired
ebatavalised
agiteeritus,
depersonalisatsioon, suitsiidimõtted ja
unenäod Naised ja
närvilisus,
hallutsinatsioonid
suitsidaalne
mehed: libiido
paanikahood,
käitumine1
langus naised:
segasussesisund

anorgasmia
Närvisüsteemi
Insomnia.
Maitse häired,
Serotoniini
düskineesia,
häired
somnolents,
unehäired,
sündroom
liikumishäired,
pearinglus,
sünkoop
krambid
paresteesia, treemor
Silma kahjustused

müdriaas,


nägemishäired
Kõrva ja labürindi
tinnitus

kahjustused
Südame häired


tahhükardia
bradükardia

VaskulaarsedOrtostaatiline
häired
hüpotensioon
Respiratoorsed,
Sinusiit,
ninaverejooks

rindkere ja
haigutamine
mediastiinumi
häired
Seedetrakti häired iiveldus Kõhulahtisus,
Seedetrakti


lõhukinnisus,
verejooks (sh
oksendamine,
pärasoole
suukuivus
verejooks)
Maksa jaHepatiit
sapiteede häired
Naha ja
Suurenenud Urtikaaria,
Täppverevalumid.
nahaaluskoe
higistamine
allopeetsia,
angioödeem
häired
sügelus, lööve
Lihasskeleti,
Artralgia,
müalgiasidekoe ning
luude häired
Neerude jaUriini
peetus
kuseteede häired
Reproduktiivse
Mehed:
Naised:
Galaktorröa
süsteemi ja
ejakulatsioonihäired, metrorraagia,
Mehed: priapism
rinnannäärme
impotentsus
menorraagia

häired
Üldised häired ja
Väsimus,
palavik
ödeem

manustamiskoha
reaktsioonid
Uuringud Kehakaalu
tõus
Kehakaalu
Maksanäitude
langus
kõrvalekalded
1 Estsitalopraamravi ajal või peatselt pärast ravi lõpetamist on teatatud suitsiidimõtete ja suitsidaalse
käitumise juhtudest (vt lõik 4.4)

Järgnevaid kõrvaltoimeid on kirjeldatud selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite kohta
üldiselt: psühhomotoorne rahutus/akatiisia (vt lõik 4.4) ja isutus. Ravimi turustamisjärgsel perioodil on
kirjeldatud QT-intervalli pikenemise juhtusid, peamiselt olemasoleva südamehaigusega patsientidel.
Põhjuslik seos ei ole kindlaks tehtud.

Ravi lõpetamisel ilmnevad ärajätunähud
Selektiivsete serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoritega ravi (eriti järsu) lõpetamise korral
tekivad sageli ärajätunähud. Kõige sagedamini kirjeldatud reaktsioonideks on pearinglus, tundehäired (sh
paresteesia ja elektrilöögi taoline tunne), unehäired (sh unetus ja elavad unenäod), agiteeritus või ärevus,
iiveldus ja/või oksendamine, treemor, segasus, higistamine, peavalu, kõhulahtisus, südamepekslemine,
emotsionaalne ebastabiilsus, ärrituvus ja nägemishäired. Need sümptomid on üldjuhul kerged kuni
mõõdukad ja iselimiteeruvad, ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud ja/või
pikaajalised. Seetõttu, kui on vaja tsitalopraamravi lõpetada, tuleb seda teha annust järk-järgult
vähendades (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

4.9 Üleannustamine

Toksilisus
Estsitalopraami üleannustamise kohta on kliinilisi andmeid vähe ja paljudel juhtudel on tegemist teiste
ravimite samaaegse üleannustamisega. Enamikel juhtudel on kirjeldatud kergeid sümptomeid või on
sümptomid üldse puudunud. Harva on kirjeldatud surmaga lõppenud estsitalopraami üleannustamise
juhtusid ainult estsitalopraami kasutamisel, enamasti on olnud tegemist teiste ravimite samaaegse
üleannustamisega. Ainult estsitalopraami annused vahemikus 400...800 mg ei ole tõsiseid sümptomeid
põhjustanud.

Sümptomid
Estsitalopraami üleannustamise korral kirjeldatud sümptomid on põhiliselt seotud kesknärvisüsteemi
(pearinglus, treemor ja agiteeritus, harva serotoniinisündroom, krambid ja kooma), seedetrakti
(iiveldus/oksendamine) ja kardiovaskulaarsüsteemiga (hüpotensioon, tahhükardia, QT-intervalli
pikenemine ja südame rütmihäired) ning elektrolüütide/vedeliku tasakaaluhäiretega (hüpokaleemia,
hüponatreemia).

Ravi
Spetsiifiline antidoot puudub. Patsiendil tuleb säilitada avatud hingamisteed, tagada piisav ventilatsioon ja
hingamisfunktsioon. Kaaluda tuleb maoloputust ja aktiveeritud söe kasutamist. Maoloputus tuleb teha
võimalikult kiiresti pärast ravimi suukaudset manustamist. Südametöö jt elutähtsate näitajate monitooring
on soovitatav koos üldise sümptomaatilise raviga.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antidepressandid, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid
ATC-kood: N06AB10

Toimemehhanism
Estsitalopraam on selektiivne serotoniini (5-HT) tagasihaarde inhibiitor, millel on suur afiinsus esmase
seondumiskoha suhtes. Ravim seondub ka allosteerilise retseptoriga serotoniini kandjal, mille suhtes tal on
1000 korda väiksem afiinsus.
Estsitalopraamil puudub või on madal afiinsus mitmesuguste retseptorite suhtes, sealhulgas 5-HT1A, 5-
HT2, dopamiini- (D1- ja D2-) retseptorid, 1-, 2-, -adrenoretseptorid, histamiini- (H1-), M-
kolinergilised, bensodiasepiini- ja opioidretseptorid. 5-HT tagasihaarde inhibeerimine on ainus tõenäoline
toimemehhanism, mis seletab estsitalopraami farmakoloogilisi ja kliinilisi toimeid.

Kliiniline efektiivsus

Depressiivsed episoodid
Kolmes platseebokontrolliga lühiajalises (8-nädalases) topeltpimeuuringus neljast osutus estsitalopraam
efektiivseks depressiivsete episoodide ravis. Pikaajalises retsidiivi vältimise uuringus randomiseeriti 274
patsienti, kes olid saavutanud ravivastuse esialgse 8-nädalase avatud ravifaasi jooksul estsitalopraamiga
annuses 10 või 20 mg ööpäevas, jätkama estsitalopraami kasutamist samas annuses või saama platseebot
kuni 36 nädala vältel. Selles uuringus oli estsitalopraamravi jätkanud patsientidel märkimisväärselt pikem
aeg retsidiivi tekkeni järgneva 36 nädala jooksul platseebot saanud patsientidega võrreldes.

Sotsiaalärevushäire
Estsitalopraami efektiivsus sotsiaalärevushäire korral leidis tõestust kolmes lühiajalises (12-nädalases)
uuringus ja ravile reageerinud patsientidel läbiviidud 6-kuulises retsidiivi vältimise uuringus. 24-nädalases
annuse leidmise uuringus on demonstreeritud 5, 10 ja 20 mg estsitalopraami efektiivsust.

Obsessiiv-kompulsiivne häire
Randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus oli estsitalopraam annuses 20 mg ööpäevas erinev
platseebost Y-BOCS üldskoori osas 12 nädala möödudes. 24 nädala möödudes olid estsitalopraami 10 ja
20 mg annused efektiivsemad platseebost.

Retsidiivi vältimine leidis tõestust estsitalopraami 10 ja 20 mg ööpäevaste annuste kasutamisel
patsientidel, kes olid reageerinud estsitalopraamravile 16-nädalase avatud perioodi jooksul ning lülitunud
24-nädalasse randomiseeritud topeltpimedasse platseebokontrollitud perioodi.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Imendumine
Toimeaine imendumine on peaaegu täielik ega sõltu söömisaegadest (pärast korduvat manustamist on Tmax
keskmiselt 4 tundi). Nagu ka ratseemilisel tsitalopraamil, on estsitalopraami absoluutne biosaadavus
ligikaudu 80%.

Jaotumine
Jaotusruumala (Vd,ß/F) pärast suukaudset manustamist on 12...26 l/kg. Estsitalopraami ja tema
põhimetaboliitide seonduvus plasmavalkudega on alla 80%.

Biotransformatsioon
Estsitalopraam metaboliseerub maksas demetüülitud ja didemetüülitud metaboliitideks. Mõlemad on
farmakoloogiliselt aktiivsed. Alternatiivselt võib lämmastik oksüdeeruda, mispuhul moodustub N-
oksiidmetaboliit. Nii toimeaine kui metaboliidid erituvad osaliselt glükuroniididena. Pärast ravimi
korduvat manustamist on demetüül- ja didemetüülmetaboliitide keskmised kontsentratsioonid tavaliselt
vastavalt 28...31% ja <5% estsitalopraami kontsentratsioonist. Estsitalopraami biotransformatsiooni
demetüülmetaboliidiks vahendab peamiselt CYP2C19 ning vähesel määral CYP3A4 ja CYP2D6.

Eliminatsioon
Eliminatsiooni poolväärtusaeg (t½ß) pärast ravimi korduvat suukaudset manustamist on ligikaudu 30 tundi
ja plasma kliirens (Cl) ligikaudu 0,6 l/min. Põhimetaboliitidel on oluliselt pikem poolväärtusaeg.
Estsitalopraami ja tema põhimetaboliitide eliminatsioon toimub nii maksa kui neerude kaudu, kusjuures
suurem osa manustatud annusest eritub metaboliitidena uriiniga.

Ravimi farmakokineetika on lineaarne. Püsikontsentratsioon plasmas saavutub 1 nädala jooksul, mis 10
mg ööpäevase annuse korral on keskmiselt 50 nmol/l (20...125 nmol/l).

Eakad patsiendid (> 65 eluaasta)
Eakatel patsientidel on estsitalopraami eliminatsioon aeglasem kui noorematel patsientidel. Süsteemne
ekspositsioon (AUC) on eakatel ligikaudu 50% suurem kui noortel tervetel vabatahtlikel (vt lõik 4.2).

Maksafunktsiooni häired
Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh" aste A ja B) oli estsitalopraami
poolväärtusaeg ligikaudu kaks korda pikem ning ekspositsioon ligikaudu 60% suurem kui normaalse
maksafunktsiooniga patsientidel (vt lõik 4.2).

Neerufunktsiooni häired
Neerufunktsiooni häirega (kreatiniinikliirens 10...53 ml/min) patsientidel on ratseemilise tsitalopraami
puhul täheldatud pikemat poolväärtusaega ja plasmakontsentratsiooni vähest suurenemist. Metaboliitide
plasmakontsentratsioone ei ole uuritud, kuid need võivad olla kõrgenenud (vt lõik 4.2).

Polümorfism
On täheldatud, et CYP2C19 madala aktiivsusega isikutel ehk nn aeglastel metaboliseerijatel on
estsitalopraami plasmakontsentratsioon kaks korda kõrgem kui nn kiiretel metaboliseerijatel. CYP2D6
aktiivsus ei mõjutanud plasmakontsentratsiooni oluliselt (vt lõik 4.2).

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Estsitalopraamiga ei ole teostatud kõiki tavapäraseid prekliinilisi uuringuid, kuna rottidel läbiviidud
ühendatud toksikokineetilistes ja toksikoloogilistes uuringutes estsitalopraami ja tsitalopraamiga saadi
sarnased tulemused. Seetõttu võib kõik tsitalopraami kohta saadud andmed üle kanda estsitalopraamile.
Rottidel teostatud võrdlevates toksikoloogilistes uuringutes põhjustasid estsitalopraam ja tsitalopraam
pärast mõnenädalast ravi toksiliste annustega kardiotoksilisust, sh kongestiivset südamepuudulikkust.
Kardiotoksilisus tundus korreleeruvat pigem maksimaalse plasmakontsentratsiooni kui süsteemse
ekspositsiooni (AUC) väärtustega. Maksimaalse plasmakontsentratsiooni väärtused toime puudumisel olid
8 korda suuremad kui kliinilisel kasutamisel, samal ajal kui estsitalopraami AUC oli vaid 3...4 korda
suurem kui kliinilisel kasutamisel. Tsitalopraami puhul olid S-enantiomeeri AUC väärtused 6...7 korda
suuremad kui kliinilisel kasutamisel. Need leiud on arvatavasti seotud ravimi toimega biogeensetele
amiinidele, olles sekundaarsed primaarsetele farmakoloogilistele toimetele, mille tagajärjel ilmnevad
hemodünaamilised toimed (koronaarse verevarustuse vähenemine) ja isheemia. Rottidel täheldatud
kardiotoksilisuse täpne mehhanism ei ole siiski teada. Tsitalopraami kliinilise kasutamise kogemus ja
kliiniliste uuringute andmed estsitalopraami kohta ei näita, et nimetatud leidudel oleks kliinilist tähtsust.

Pärast rottide pikaajalist ravi estsitalopraami ja tsitalopraamiga on täheldatud fosfolipiidide sisalduse
suurenemist teatud kudedes, nt kopsudes, munandimanustes ja maksas. Munandimanuste ja maksa leide
täheldati ekspositsiooni väärtuste puhul, mis olid sarnased inimesel saavutatutega. See toime oli ravi
lõpetamisel mööduv. Fosfolipiidide kogunemist (fosfolipidoosi) loomadel on täheldatud seoses paljude
katioon-amfifiilsete ravimitega. Fenomeni kliiniline tähtsus inimesele ei ole teada.

Arengutoksilisuse uuringus rottidel täheldati embrüotoksilisi toimeid (loote vähenenud kaaluiive ja
pöörduv hilinenud luustumine) suuremate AUC väärtuste puhul kui kliinilisel kasutamisel. Väärarengute
esinemissageduse suurenemist ei leitud. Peri- ja postnataalsed (imetamisperioodil) uuringud näitasid
elulemuse vähenemist suuremate AUC väärtuste puhul kui kliinilisel kasutamisel.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalne tselluloos
Kolloidne ränidioksiid, veevaba
Kroskarmelloosnaatrium
Talk
Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Hüpromelloos 6cP
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 6000

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

PVC/PVDC/alumiinium blister: 3 aastat
Plastik (polüetüleen) tabletipurk: 3aastat

6.4 Säilitamise
eritingimused


PVC/PVDC/alumiinium blister: Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Plastik (polüetüleen) tabletipurk: Hoida temperatuuril kuni 30°C

6.5 Pakendi

iseloomustus
ja
sisu

PVC/PVDC/alumiinium blister: 14, 20, 28, 30, 50, 56 või 100 tabletti (5, 10, 15, 20 mg).
Plastik (polüetüleen) tabletipurk: 30 (5, 10, 15, 20 mg) ning 100 (5, 10, 15, 20 mg) tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimi hävitamiseks <käsitlemiseks>

Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Alchemia Ltd.,
5th Floor , 86 Jermyn Street,
London SW1Y 6AW,
Ühendkuningriik


8. MÜÜGILOA
NUMBRID

5 mg: 657109
10 mg: 657009
15 mg: 656909
20 mg: 656809

9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

22.12.2009


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2010