Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lendrate - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Lendrate, 70 mg tabletid
Alendroonhape (alendroonaatnaatriumtrihüdraadina)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi
kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.
- Enne ravimi võtmist on eriti oluline saada aru teabest, mis on toodud lõigus 3. Kuidas Lendrate"t võtta


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lendrate ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lendrate võtmist
3.
Kuidas Lendrate"t võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5. Kuidas
Lendrate"t
säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LENDRATE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lendrate kuulub mitte-hormonaalsete ravimite gruppi, mida nimetatakse bisfosfonaatideks. Lendrate
hoiab ära luukoe kao, mis tekib naistel pärast menopausi ning aitab luukoel taastuda. See ravim vähendab
lülisamba ja puusaluu murude riski.

Milleks Lendrate"t kasutatkse?
Teie arst on Lendate määranud teile osteoporoosi raviks. Lendrate vähendab lülisamba ja puusaluu
murude riski.

Lendrate"t võetakse raviks üks kord nädalas.

Mis on osteoporoos?
Osteoporoos on luukoe hõrenemine ja nõrgenemine. Seda esineb sagedamini naistel pärast menopausi.
Menopausi ajal lõpetavad munasarjad naissuguhormooni östrogeeni tootmise, mis aitab hoida naise
luustikku tervena. Selle tulemusena tekib luude hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem
saabub naisel menopaus, seda suurem on tal osteoporoosi tekkerisk.

Alguses ei ole osteoporoosil tavaliselt mingeid haigusnähtusid. Kui seda aga ei ravita, võib see viia
luumurdude tekkeni. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisamba murrud jääda
märkamatuks nii kaua, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist. Luumurrud võivad tekkida
tavaliste, igapäevaste toimingute juures, nagu näiteks tõstmisel või väikeste vigastuste korral, mille puhul
terve luu ei murdu. Sagedamini tekivad reieluu-, lülisamba- või randmemurrud, millega ei kaasne ainult
valu, vaid ka märkimisväärsed luudeformatsioonid (nt küürus asend) ja liikumisvõimetus.

Kuidas saab osteoporoosi ravida?
Osteoporoosi saab ravida ning ravi alustada pole kunagi liiga hilja. Lendrate mitte ainult ei väldi luukoe
hõrenemist, vaid aitab ka luukude taastada ning vähendab võimalike lülisamba ja reieluu murdude
tekkeriski.
Lisaks ravile Lendrate"ga võib arst teie tervise paranemise huvides soovitada eluviiside muutmist, näiteks:
Loobuda suitsetamisest
Suitsetamine kiirendab luukoe hõrenemist ja võib seeläbi suurendada
luumurdude tekkeriski.
Liikuda
Sarnaselt lihastega vajavad ka luud pidevat liikumist, et püsida tervete ja
tugevatena. Enne harjutusprogrammiga tegelema hakkamist pidage nõu
arstiga.
Toituda tasakaalustatult
Arst annab teile nõu toitumise või toidulisandite kasutamise osas (eriti,
mis puudutab kaltsiumi ja vitamiin D preparaate).


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LENDRATE VÕTMIST

Ärge võtke Lendrate"t
1.
kui te olete allergiline (ülitundlik) alendronaatnaatriumtrihüdraadi või Lendrate mõne koostisosa
suhtes;
2.
kui teil on mõni söögitoru haigus (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), nt söögitoru
ahenemine või neelamisraskused;
3.
kui te ei saa sirgelt seista või istuda järjest vähemalt 30 minutit;
4.
kui arst on öelnud, et teil on madal vere kaltsiumisisaldus.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lendrate
Enne Lendrate võtmist tuleb arsti informeerida:
- kui teil on mõni neeruhaigus,
- kui teil esineb allergiaid,
- kui teil esineb neelamis- või seedimisprobleeme,
- kui teie vere kaltsiumisisaldus on madal,
-kui teil on igemed haiged,
-kui teil on plaanis hamba väljatõmbamine.

Enne ravi algust Lendrate"ga on vajalik hambaarsti konsultatsioon juhul, kui teil on allpool nimetatud
seisundid:
- kui teil on vähk,
- kui te saate keemiaravi või kiiritusravi,
- kui te võtate steroide,
- kui te ei saa tavapärast hambaravi,
- kui teil on probleeme igemetega.

Kogu ravi ajal tuleb jätkata vastavalt arsti soovitusele profülaktilist hammaste eest hoolitsemist.

Tekkida võivad söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ärritusnähud, põletik või haavandid, mille
sagedasteks sümptomiteks on valu rinnus, kõrvetised või neelamisraskus või ­valulikkus, eriti kui
patsiendid ei joo tervet klaasitäit vett ja/või kui nad heidavad pikali varem, kui 30 minutit pärast Lendrate
võtmist. Need kõrvaltoimed võivad halveneda, kui patsiendid jätkavad Lendrate võtmist pärast nimetatud
sümptomite ilmnemist.

Võtmine koos teiste ravimitega
On tõenäoline, et kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudsed ravimid võivad samaaegsel
kasutamisel takistada Lendrate imendumist. Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3. ,,Kuidas Lendrate"t võtta"
toodud juhiseid.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Lendrate võtmine koos toidu ja joogiga
On tõenäoline, et toit ja jook (sh mineraalvesi) võivad samaaegsel kasutamisel vähendada Lendrate toimet.
Seetõttu on tähtis järgida lõigus 3. ,,Kuidas Lendrate"t võtta" toodud juhiseid.

Lapsed ja noorukid
Lendrate"t ei kasutata lastel ja noorukitel.

Rasedus ja imetamine
Lendrate on ettenähtud kasutamiseks ainult postmenopausis naistel. Ärge võtke Lendrate"t, kui te olete
rase või arvate, et võite olla rase või kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lendrate ei tohiks mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Lendrate koostisainete suhtes
Lendrate sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi
kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS LENDRATE"T VÕTTA

Võtke Lendrate"t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma
arstiga.

Võtke üks Lendrate tablett üks kord nädalas.

Järgige tähelepanelikult allpool toodud juhiseid, et saada maksimaalset kasu ravist Lendrate"ga.

a)
Valige nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini. Igal nädalal võtke valitud päeval üks
Lendrate tablett.

Väga oluline on järgida käesoleva juhise punkte b, c, d ja e, et tagada Lendrate kiire makku jõudmine ning
vältida söögitoru (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga) võimalikke ärritusnähte.

b)
Lendrate"t tuleb võtta ainult koos terve klaasitäie (vähemalt 200 ml) tavalise veega (mitte
mineraalveega) hommikul pärast ülestõusmist ning enne söömist, joomist või teiste ravimite võtmist.
- Ärge võtke koos mineraalveega (gaseerimata või gaseeritud).
- Ärge võtke koos kohvi või teega.
- Ärge võtke koos mahla või piimaga.

Ärge närige tabletti suus, ega laske sel ka suus lahustuda.

c)
Ärge heitke pärast tableti allaneelamist pikali ­ olge püstises asendis (istuge, seiske või kõndige)
vähemalt 30 minutit. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud päeva esimese eine.

d)
Ärge võtke Lendrate"t õhtul enne magamaminekut või hommikul enne lõplikku ülestõusmist.

e)
Kui teil ilmneb neelamisraskus või -valulikkus, valu rinnus, kõrvetiste teke või ägenemine, siis
lõpetage Lendrate kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

f)
Pärast Lendrate allaneelamist oodake vähemalt 30 minutit enne, kui sööte päeva esimese eine, joote
midagi või võtate teisi ravimeid, sh antatsiide, kaltsiumipreparaate ja vitamiine. Lendrate on
efektiivne vaid juhul, kui seda võtta tühja kõhuga.

Kui te võtate Lendrate"t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, jooge peale klaasitäis piima ja võtke otsekohe ühendust oma
arstiga. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.
Üleannustamise tunnused on seedetrakti ülaosa ärritusnähud, nagu maoärritus, kõrvetised, söögitoru
põletik maopõletik või haavand.

Kui te unustate Lendrate"t võtta
Kui unustate annuse manustamata, võtke lihtsalt üks tablett meenumisele järgneval hommikul. Ärge võtke
samal päeval kahte tabletti.
Seejärel jätkake ühe tableti võtmist nädalas selleks esialgu valitud päeval.

Kui te lõpetate Lendrate võtmise
On oluline, et te jätkaksite Lendrate võtmist seni, kuni arst on teile seda ravimit määranud. Lendrate"ga
saab ravida teie osteoporoosi ainult siis, kui te jätkate tablettide võtmist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lendrate põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kirjeldamiseks kasutatakse järgmisi mõisteid:
Väga sage (esinemissagedus vähemalt ühel patsiendil 10-st).
Sage (esinemissagedus vähemalt ühel patsiendil 100-st patsiendist ja vähem kui ühel patsiendil 10-st).
Aeg-ajalt (esinemissagedus vähemalt ühel patsiendil 1000-st patsiendist ja vähem kui ühel patsiendil
100-st).
Harv (esinemissagedus vähemalt ühel patsiendil 10000-st patsiendist ja vähem kui ühel patsiendil
1000-st).
Väga harv (esinemissagedus vähem kui ühel patsiendil 10000-st patsiendist), teadmata (ei saa hinnata
olemasolevate andmete alusel).

Sage
Seedetrakti häired: kõhuvalu; söömise järgne ebamugavustunne maos või röhatused; kõhukinnisus; täis
või puhitus tunne maos; kõhulahtisus; kõhupuhitus; kõrvetised; neelamisraskused; valu neelamisel;
söögitoru haavandid (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), mis põhjustavad valu rinnus,
kõrvetised või raskused või valulikkus neelamisel.
Närvisüsteemi häired: peavalu.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: luude, lihaste ja/või liigeste valu.

Aeg-ajalt
Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, mao või söögitoru ärritus või põletik (söögitoru on elund, mis
ühendab suuõõnt maoga); must või tõrvataoline väljaheide.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: lööve; sügelus; nahapunetus.

Harv
Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid nagu kublad; näo, huulte, keele ja/või kõri turse, mis
võivad põhjustada hingamis- või neelamisraskust.
Ainevahetus- ja toitumishäired: vere madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sh lihaskrambid või -spasmid
ja/või surisemise tunne sõrmedes või suuümbruses.
Silmakahjustused: nägemishäired, silmade valu või punetus.
Seedetrakti häired: söögitoru ahenemine (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga); suuõõne
haavandid, kui tablette on näritud või imetud; mao või peptilised haavandid (mao- või seedehaavandid
(mõnikord tõsised või verejooksuga)).
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: lööve, mis tugevneb päikesevalgusega kokkupuutel.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: lõualuuprobleemid, mis on seotud aeglase paranemise ja nakkusega,
sageli hamba väljatõmbamise järgselt; tõsine luude, lihaste ja/või liigeste valu.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: mööduvad gripilaadsed sümptomid, nagu lihaste
valulikus, üldine halb enesetunne ja mõnikord palavik (tavaliselt ravi alguses).

Väga harv
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: rasked nahareaktsioonid.

Müügiloa saamise järgsel perioodil on kirjeldatud järgmisi reaktsioone (esinemissagedus teadmata):

Närvisüsteemi häired: pearinglus.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: liigeste turse.
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: väsimus, käte-jalgade turse.

Väga sage
Muutused laboratoorsetes analüüsides: kaltsiumi ja fosfaadi taseme kerge ja mööduv langus, see jääb
tavaliselt küll normipiiresse.

Teavitage oma arsti või apteekrit kohe nendest või mistahes muudest ebatavalistest sümptomitest.

Abiks on see, kui märgite kogetu üles, samuti selle algusaja ja kestuse.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LENDRATE"T SÄILITADA


Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Lendrate"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile või blistrile pärast "Kõlblik
kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lendrate sisaldab:

- Toimeaine on alendroonhape. Üks tablett sisaldab 91,36 mg alendronaatnaatriumtrihüdraati, mis
vastab 70 mg alendroonhappele.
- Abiained on cellactose 80 (laktoosmonohüdraat ja pulbristatud tselluloos), kolloidne veevaba
ränidioksiid (E551), kroskarmelloosnaatrium (E468) ja magneesiumstearaat (E470b).

Kuidas Lendrate välja näeb ja pakendi sisu
Lendrate tabletid on ümmargused ja valged, sissepressitud märgisega "70" ühel poolel.
Iga pakend sisaldab PVC/alumiinium blistreid, kus on 2, 4 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad
Müügiloa hoidja
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Tootjad
Actavis UK Ltd
Whiddon Valley
Barnstaple
North Devon EX32 8NS
Ühendkuningriik

või

Actavis Nordic A/S
Ørnegårdsvej 16
2820 Gentofte
Taani


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Austria
Alendronat
Actavis
70
mg
Tabletten
Bulgaaria, Taani, Island, Norra, Rootsi:
Alendronat Actavis
Tsehhi vabariik, Slovakkia Vabariik: Alendronat Actavis 70 mg
Saksamaa: Alendronsäure-Actavis 70 mg Tabletten
Eesti,
Malta:
Lendrate
Iirima:
Fostolin
Once
Weekly
70
mg
Tablets
Soome:
Alendronat
Actavis
PTC
Ungari:
OSTEDRON
70
mg
tabletta
Itaalia: ALENDRONATO ACTAVIS 70 mg compresse
Leedu,
Läti,
Sloveenia:
Lendrate
70
mg
tablets
Holland: Alendroninezuur
Actavis
70
mg
Poola:
LENDRATE
Portugal: Caldronate

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, 75301 Harjumaa
Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati kooskõlastatud
novembris 2008.