Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Letrozole sandoz 2,5 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Letrozole Sandoz 2,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Letrosool


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

·
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
·
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
·
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
·
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade
:
1.
Mis ravim on Letrozole Sandoz 2,5 mg ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Letrozole Sandoz 2,5 mg võtmist
3.
Kuidas Letrozole Sandoz 2,5 mg võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Letrozole Sandoz 2,5 mg säilitada
6. Lisainfo


1.

MIS RAVIM ON LETROZOLE SANDOZ 2,5 MG JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE


Letrozole Sandoz 2,5 mg kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. See on
hormonaalne (või ,,endokriinne") rinnanäärmevähi ravim. Rinnanäärmevähi kasvu stimuleerivad
sageli naissuguhormoonid - östrogeenid. Letrosool vähendab östrogeenide hulka, blokeerides
östrogeenide tekkes osaleva ensüümi (aromataasi). Selle tulemusena aeglustub või peatub
kasvajarakkude areng ja/või levik organismi teistesse osadesse.

Letrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi taastekke vältimiseks. Seda võib kasutada esmavaliku
ravimina pärast operatsiooni või pärast 5 aastat kestnud ravi tamoksifeeniga.
Samuti kasutatakse letrosooli rinnanäärmevähi leviku takistamiseks organismi ülejäänud osadesse
kaugelearenenud haigusega patsientidel.

Letrosooli võib kasutada ainult
·
östrogeen-retseptor positiivse rinnanäärmevähi puhul ja
·
menopausijärgses eas naistel (st pärast menstruatsioonide lõppemist).


2.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LETROZOLE SANDOZ 2,5 MG VÕTMIST

Ärge võtke Letrozole Sandoz 2,5 mg
·
kui te olete allergiline (ülitundlik) letrosooli või Letrozole Sandoz 2,5 mg mõne koostisosa
suhtes (vt lõik 6);
·
kui teil käivad veel menstruatsioonid, see tähendab, et teil pole veel menopausi;
·
kui te olete rase;
·
kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Letrozole Sandoz 2,5 mg

·
kui teil on maksa või neeruhaigus;
·
kui teil on olnud osteoporoosi või luumurde. Letrosool võib põhjustada luude hõrenemist või
kadu (osteoporoosi), sest östrogeenide sisaldus teie organismis väheneb. Seetõttu võib arst
pidada vajalikuks mõõta teie luude tihedust enne ravi, ravi kestel ning pärast ravi. Teie arst võib
teile määrata ravimi, millega vältida või ravida luuhõrenemist.

Kui teil on mõni neist seisunditest, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)
Lapsed või noorukid ei tohi letrosooli kasutada.

Eakad (65-aastased ja vanemad)
65-aastased ja vanemad inimesed võivad letrosooli võtta samas annuses kui teised täiskasvanud.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Letrosool võib avaldada mõju teiste ravimite toimele. Samamoodi võivad teised ravimid mõjutada
letrosooli toimet.

Palun öelge oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti võtnud teisi ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Letrozole Sandoz 2,5 mg võtmine koos toidu ja joogiga
Toit ja jook ei avalda mõju letrosooli toimele.

Rasedus ja imetamine
Letrosooli ei tohi kasutada raseduse või imetamise ajal, sest see võib kahjustada teie last.
Võtke oma arstiga kohe ühendust, kui kahtlustate endal rasedust.

Letrosooli kasutatakse rinnanäärmevähi raviks ainult postmenopausis naistel.
Kui te olete aga hiljuti jõudnud postmenopausi või olete perimenopausis, peaksite enne letrosooli
kasutamist arstiga nõu pidama rasedustesti tegemise ja raseduse vältimise vajalikkuse osas, sest võite
siiski rasestuda.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui tunnete pearinglust, väsimust, unisust või üldist halba enesetunnet, siis ärge juhtige autot ega
kasutage tööriistu või masinaid enne, kui need nähud mööduvad.

Oluline teave Letrozole Sandoz 2,5 mg mõningate koostisosade suhtes
Letrozole Sandoz 2,5 mg sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid (nt laktoosi), peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.

KUIDAS LETROZOLE SANDOZ 2,5 MG VÕTTA

Võtke letrosooli alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Tablett tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie vee või mõne muu vedelikuga.

Tavaline annus on üks tablett üks kord päevas.
Eakatel ja kerge neeruhaigusega patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Kui te võtate Letrozole Sandoz 2,5 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate liiga palju letrosooli või kui keegi teine kogemata võtab teie tablette, siis võtke kohe
ühendust oma arsti, apteegi või haiglaga.

Kui te unustate Letrozole Sandoz 2,5 mg võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätke unustatud annus vahele ja
võtke järgmine tablett tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Letrozole Sandoz 2,5 mg võtmise
Ärge lõpetage letrosooli võtmist enne, kui arst teile seda ütleb ning seda ka juhul, kui teie enesetunne
on paranenud. Teie arst ütleb kui kaua te peate tablette võtma. Ravi võib kesta kuid või isegi aastaid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD

KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka letrosool põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Enamus kõrvaltoimeid on kerge kuni keskmise raskusega ning kaovad tavaliselt ravi ajal mõne päeva
kuni mõne nädala jooksul. Mõned kõrvaltoimed, nagu kuumahood, juuste väljalangemine või
verejooks tupest, võivad olla põhjustatud östrogeenide puudusest teie organismis.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised.
Neid kõrvaltoimeid tekib harva või aeg-ajalt (st vähemalt ühel patsiendil 10 000st, kuid vähem kui
ühel patsiendil sajast).
·
tunnete jäsemete või keha mõne teise osa nõrkust, halvatust või tundlikkusehäireid,
koordinatsioonihäireid, iiveldust ning kõnelemis- või hingamisraskust (ajuhaiguse nt insuldi
tundemärgid);
·
äkiline pigistav valu rindkeres (südamehaiguse tundemärgid);
·
hingamisraskus, valu rindkeres, minestamine, kiire südamerütm, sinakas nahavärvus või äkki
tekkiv valu käes või jalas (trombi tekkimise tundemärgid);
·
veresoone kohale tekkiv paistetus ja punetus, millega kaasneb suurenenud tundlikkus ning
valulikkus puudutamisel;
·
kõrge palavik, külmavärinad või suuhaavandid infektsioonide tõttu (vere valgeliblede puudus);
·
raske ja püsiv hägune nägemine.

Kui teil tekib mõni ülatoodud kõrvaltoimetest, rääkige sellest otsekohe oma arstile.

Teised kõrvaltoimed võivad olla:

Väga sageli (vähemalt ühel patsiendil kümnest)
·
suurenenud higistamine,
·
valu luudes ja liigestes (artralgia),
·
kuumahood, nõrkus (sh väsimus või jõu kadumine).

Sageli (vähemalt ühel patsiendil sajast, kuid vähem kui ühel kümnest)
·
söögiisu suurenemine või vähenemine, kolesteroolitaseme tõus;
·
kurb meeleolu (depressioon);
·
peavalu, pearinglus;
·
iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhulahtisus;
·
juuste väljalangemine ja nahalööve;
·
lihas- ja luuvalu; luude hõrenemine või lagunemine (osteoporoos), mis põhjustab mõnel juhul
luumurdude teket (vt samuti lõik 2. Mida on vaja teada enne Letrozole Sandoz 2,5 mg võtmist);
·
kehakaalu suurenemine;
·
üldine halb enesetunne, käsivarte, labakäte, jalgade ja pahkluu turse (perifeerne turse).

Aeg-ajalt (tekivad vähemalt ühel patsiendil tuhandest, kuid vähem kui ühel sajast)
·
kuseteede infektsioon;
·
kasvajast tingitud valu;
·
vere valgeliblede hulga vähenemine;
·
keha osade tursumine (üldine ödeem);
·
ärevus, närvilisus, ärritatavus;
·
unisus, unetus, mäluhäired, tundlikkusehäired (eriti puutetundlikkuse häired), maitsetundlikkuse
häired, ajuinfarkt (tserebrovaskulaarne häire);
·
silmaläätse hägusus (katarakt), silmaärritus, hägunenud nägemine;
·
südamepekslemine, kiire südamerütm;
·
veresoone seina põletik, vererõhu tõus, südame probleemid (südame isheemiatõve juhud);
·
hingamisraskus, köha;
·
kõhuvalu, suu limaskesta põletik, suukuivus;
·
maksafunktsiooni näitajate tõus;
·
naha sügelus, nahakuivus, lööve;
·
liigeste jäikus;
·
sagenenud urineerimine;
·
veritsus tupest, tupevoolus või-kuivus, valulikud rinnad;
·
palavik, limaskestade kuivus, janu;
·
kehakaalu langus.

Harva (tekivad vähemalt ühel patsiendil kümnest tuhandest, kuid vähem kui ühel tuhandest)
·
verehüübe tekkimine kopsuarteris (kopsuarteri trombemboolia), verehüübe tekkimine arteris
(arteriaalne tromboos), insult (tserebrovaskulaarne infarkt)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.

KUIDAS LETROZOLE SANDOZ 2,5 MG SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Letrozole Sandoz 2,5 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja
karbil pärast ,,Kõlblik kuni". Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ning viimased neli numbrit
tähistavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Letrozole Sandoz 2,5 mg sisaldab

·
Toimeaine on letrosool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg letrosooli.
·
Abiained tableti sisus on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos (E460),
prezelatiniseeritud maisitärklis, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat (E572), kolloidne
ränidioksiid (E551).
Tableti kattes on makrogool, talk, (E553b), hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), kollane
raudoksiid (E172).

Kuidas Letrozole Sandoz 2,5 mg välja näeb ja pakendi sisu
Letrozole Sandoz 2,5 mg on kollane, õhukese polümeerikattega ümmargune tablett, mille ühel küljel
on kiri ,,L9OO" ja teisel küljel ,,2,5".

Letrosool on saadaval blisterpakenditena, milles on 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 või 100 tabletti
pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Sandoz d.d.
Verovskova 57
1000 Ljubljana
Sloveenia

Tootjad:
Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holland

Synthon Hispania S.L.
Castello 1
Poligono Las Salinas
08830 Sant Boi de llobregat
Hispaania

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder strasse 51-61
59320 Ennigerloh
Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
1526 Ljubljana
Sloveenia

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: +372 665 2400


Infoleht on viimati kooskõlastatud
märtsis 2010