Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Locoid - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LOCOID 0,1%, kreem

Hüdrokortisoonbutüraat 1mg/g
INN. Hydrocortisoni butyras

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Locoid ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Locoid"i kasutamist
3.
Kuidas Locoid kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Locoid säilitada
6. Lisainfo1.
MIS RAVIM ON LOCOID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Locoid on saadaval kolme erineva rasvasisaldusega preparaadina, mis kõik sisaldavad ühepalju (1
mg/g) toimeainet hüdrokortisoonbutüraati.

Locoid kasutatakse ekseemi, dermatiidi ja psoriaasi sümptomaatiliseks raviks.

LOCOID kreem on eelistatud ägedate, alaägedate protsesside ja juustega kaetud piirkondade raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOCOID"I KASUTAMIST

Ärge kasutage Locoid"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või Locoid"i mõne koostisosa suhtes.
- viirusinfektsioonidega nahal.
- akne, rosacea, perioraalse dermatiidi, haavandite puhul.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Locoid
- bakteriaalsete ja seeninfektsioonide korral võib lokaalset kortikosteroidravi kasutada ainult koos
antimikroobse raviga.
- laste puhul; alla 1-aastastel lastel ei ole soovitatav kortikosteroide kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Kliiniliselt olulisi koostoimeid pole teada.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.
Kuna ei ole kindlaks tehtud selle ravimi kasutamise ohutust raseduse ajal, ei tohiks seda kasutada
raseduse ajal suurtes annustes ega pikaajaliselt. Ettevaatlik peab olema ka siis, kui toidate last rinnaga.
Informeerige oma arsti, kui olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.
1

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toime puudub.

3. KUIDAS
LOCOID
KASUTADA


Kasutage Locoid"i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.
Väike kogus Locoid"i kantakse ühtlaselt õhukese kihina kahjustatud nahaosadele 1...2 korda päevas
või nii sageli kui arst on soovitanud. Et soodustada ravimi imendumist, võib nahka ettevaatlikult
masseerida. Ravikuuri maksimaalne pikkus on 3...4 nädalat.

Lastele või näonahale manustamisel ei tohi ravikuuri pikkus ületada 5 päeva, oklusioonsidet ei tohi
kasutada.

Vältida ravimi sattumist silma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Locoid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kestval kasutamisel (üle kahe nädala) või koos õhku mitteläbilaskvate sidemetega võib esineda
nahapunetus, naha õhenemine, nahale võivad tekkida triibud (striiad). Informeerige arsti kõigist
häiretest, mis teil ravi käigus tekib.

Parabeenide suhtes ülitundikel patsientidel võib tekkida lokaalne nahaärritus. Ülitundlikkust
hüdrokortisoonbutüraadi suhtes ei ole teada.


Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5.
KUIDAS LOCOID SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Ärge kasutage Locoid"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Locoid sisaldab:

-
Toimeaine on hüdrokortisoonbutüraat 1mg/g
-
Abiained on:
tsetostearüülalkohol, makrogool-25-tsetostearüüleeter, vedel parafiin, valge vaseliin, veevaba
sidrunhape, veevaba naatriumtsitraat, butüülparahüdroksübensoaat,
propüülparahüdroksübensoaat, puhastatud vesi;
2

Kuidas Locoid välja näeb ja pakendi sisu

LOCOID: valge või praktiliselt valge kreem.

Müügiloa hoidja

Astellas Pharma Europe B.V.
Elisabethhof 19
P.O.Box 108
2350 AC Leiderdorp
Holland

Ravimi tootja
Temmler Italia S.R.L.
Via delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Italy
Ja
Astellas Pharma Europe B.V.
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
The Netherlands

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Algol Pharma OÜ
Peterburi mnt 44
11416 Tallinn
Tel: + 372 605 60 14


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2007


3