Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Losartan bmm pharma - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Losartan BMM Pharma 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Losartaankaalium


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Losartan BMM Pharma ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Losartan BMM Pharma võtmist
3. Kuidas Losartan BMM Pharma"t võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Losartan BMM Pharma"t säilitada
6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LOSARTAN BMM PHARMA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Losartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks.
Angiotensiin II on organismis toodetav aine, mis seondub veresoontes paiknevate retseptoritega,
põhjustades nende kokkutõmbumise. See kutsub esile vererõhu tõusu. Losartaan väldib angiotensiin II
seondumist nende retseptoritega, põhjustades veresoonte lõõgastumist, mis omakorda langetab vererõhku.
Losartaan aeglustab neerufunktsiooni halvenemist kõrge vererõhu ja II tüüpi suhkurtõvega patsientidel.

Losartan BMM Pharma"t kasutatakse:
- kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks;
- hüpertensiivsetel II tüüpi diabeediga patsientidel neerude kaitsmiseks, kui patsientidel esinevad
laboratoorsed tõendid neerufunktsiooni kahjustuse ja proteinuuria kohta 0,5 g päevas (seisund, mille
puhul uriin sisaldab ebanormaalselt palju valku);
- kroonilise südamepuudulikkusega patsientide raviks, kui ravi spetsiifiliste ravimitega, mida
nimetatakse angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoriteks (AKE inhibiitorid, kõrge vererõhu
langetamiseks kasutatavad ravimid) ei ole teile arsti arvates sobiv. Kui teie südamepuudulikkus on
stabiliseeritud AKE inhibiitoriga, ei tohi seda vahetada losartaani vastu;
- kõrge vererõhu ja vasaku vatsakese paksenemisega patsientidel on Losartan BMM Pharma vähendanud
insuldi riski (,,LIFE näidustus").


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOSARTAN BMM PHARMA VÕTMIST

Ärge võtke Losartan BMM Pharma"t
- kui te olete allergiline (ülitundlik) losartaani või Losatraan BMM Pharma mõne koostisosa suhtes,
- kui teie maksafunktsioon on tugevalt häiritud,
- kui olete üle 3 kuu rase (Losartan BMM Pharma kasutamisest on parem hoiduda ka raseduse alguses, vt
lõik ,,Rasedus").

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Losartan BMM Pharma
Enne Losartan BMM Pharma võtmist rääkige oma arstile:
· kui teil on varem esinenud angioödeemi (näo, huulte, kõri ja/või keele turse) (vt ka lõik 4),
· kui teil esineb tugev oksendamine või kõhulahtisus, mis põhjustab vedeliku ja/või soolade liigset
kaotust,
· kui te saate diureetikume (ravimid, mis suurendavad neerude kaudu erituva vee hulka) või olete
soolavaesel dieedil, mis põhjustab vedeliku ja soolade liigset kaotust (vt lõik 3 ,,Annustamine
patsientide erirühmades"),
· kui teil esineb teadaolevalt neerudesse viivate veresoonte kitsenemine või blokaad või teile on
hiljuti tehtud neerusiirdamine,
· kui teil esineb maksafunktsiooni häire (vt lõiku 2 ,,Ärge võtke Losartan BMM Pharma"t" ja lõiku
3 ,,Annustamine patsientide erirühmades"),
· kui teil esineb südamepuudulikkus koos neerupuudulikkusega või ilma või kaasuvad
eluohtlikud südame rütmihäired. Eriline ettevaatus on vajalik, kui teid ravitakse samal ajal
beetablokaatoriga,
· kui teil esineb probleeme südameklappide või südamelihasega,
· kui teil esineb südame pärgarterite haigus (mida põhjustab vähenenud verevool südame
veresoontes) või tserebrovaskulaarne haigus (mida põhjustab aju vähenenud verevarustus),
· kui teil esineb primaarne hüperaldosteronism (sündroom, mida seostatakse hormoon aldosterooni
suurenenud eritumisega neerupealistest, mida põhjustab muutus näärmes).
· kui arvate, et olete (või võite olla) rase. Losartan BMM Pharma"t ei soovitata kasutada raseduse
alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui olete üle 3 kuu rase, sest selles raseduse staadiumis
kasutatuna võib ravim tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik ,,Rasedus").

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid preparaate ja loodusravi tooteid.
Olge eriti tähelepanelik, kui võtate ravi ajal Losartan BMM Pharma"ga järgnevaid ravimeid:
· teised vererõhku langetavad ravimid, sest need võivad veelgi langetada teie vererõhku.
Vererõhku võivad samuti langetada järgnevad ravimid/ravimite klassid: tritsüklilised
antidepressandid, antipsühhootikumid, baklofeen, amifostiin,
· ravimid, mis säilitavad kaaliumi või võivad suurendada kaaliumisisaldust (nt kaaliumilisandid,
kaaliumi sisaldavad soolaasendajad või kaaliumi säästvad ravimid, nagu teatud diureetikumid
[amiloriid, triamtereen, spironolaktoon] või hepariin),
· mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, nagu indometatsiin, sealhulgas cox-2-inhibiitorid
(põletikku vähendavad ravimid, mida saab kasutada ka valu vähendamiseks), kuna need võivad
vähendada losartaani vererõhku langetavat toimet.
Kui esinevad neerutalitluse häired, võib nende ravimite samaaegne manustamine viia neerutalitluse
halvenemiseni.
Liitiumi sisaldavaid ravimeid tohib võtta kombinatsioonis losartaaniga arsti tähelepaneliku järelevalve
all. Vajalikud võivad olla spetsiaalsed ettevaatusabinõud (nt vereanalüüsid).

Losartan BMM Pharma võtmine koos toidu ja joogiga
Losartan BMM Pharma´t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Rasedus
Te peate oma arstile rääkima sellest, kui arvate, et olete (või võite olla) rase. Tavaliselt soovitab arst
lõpetada Losartan BMM Pharma võtmise enne rasestumist või niipea, kui saate teada rasedusest, ning
soovitab teil võtta Losartan BMM Pharma asemel mõnda teist ravimit. Losartan BMM Pharma´t ei
soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui olete üle 3 kuu rase, sest pärast
kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim tõsiselt kahjustada teie last.
Imetamine
Rääkige oma arstile sellest, kui toidate last rinnaga või plaanite seda alustada. Losartan BMM Pharma´t ei
soovitata rinnaga toitvatele naistele ning kui soovite last rinnaga toita, võib arst valida teile mõne muu
ravimi. See kehtib eriti juhul, kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegsena.
Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid
Losartan BMM Pharma mõju lastele on uuritud. Lisateabe saamiseks rääkige oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Losartan BMM Pharma ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet. Ent
sarnaselt paljude teiste kõrgvererõhuravimitega, võib ka losartaan mõnedel inimestel põhjustada
pearinglust või uimasust. Kui teil tekib pearinglus või uimasus, pidage enne nende tegevuste sooritamist
nõu oma arstiga.


3. KUIDAS LOSARTAN BMM PHARMA"t VÕTTA

Võtke Losartan BMM Pharma"t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Teie arst otsustab teie
seisundi ja selle põhjal, kas te võtate teisi ravimeid, milline on sobiv Losartan BMM Pharma annus. Tähtis
on jätkata Losartan BMM Pharma võtmist senikaua, kui arst on määranud, sest see tagab püsiva kontrolli
vererõhu üle.

Näidustuste puhul, kus losartaani päevasteks annusteks on määratud alla 100 mg annused, tuleb kasutada
12,5 mg, 25 mg või 50 mg toimeainet sisaldavaid tablette.

· Kõrge vererõhuga täiskasvanud patsiendid
Ravi algab tavaliselt 50 mg losartaaniga üks kord päevas. Maksimaalne vererõhku alandav toime
saavutatakse 3...6 nädalat pärast ravi algust. Mõnedel patsientidel võib annust hiljem suurendada 100 mg
losartaanini (üks tablett Losartan BMM Pharma 100 mg) üks kord päevas. Kui teil on tunne, et losartaani
toime on liiga tugev või nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

· Kõrge vererõhu ja II tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsiendid
Ravi algab tavaliselt 50 mg losartaaniga üks kord päevas. Annust võib hiljem suurendada 100 mg
losartaanini (üks tablett Losartan BMM Pharma 100 mg) üks kord päevas teie vererõhu
vastuse põhjal.

Losartaani tablette võib võtta koos teiste vererõhku langetavate ravimite (nt diureetikumid,
kaltsiumkanalite blokaatorid, alfa- või beetablokaatorid ja tsentraalselt toimivad ravimid) ning koos
insuliini ja teiste ravimitega, mida tavaliselt kasutatakse glükoosisisalduse vähendamiseks veres (nt
sulfonüüluuread, glitasoonid ja glükosidaasi inhibiitorid).

· Südamepuudulikkusega täiskasvanud patsiendid
Ravi algab tavaliselt 12,5 mg losartaaniga üks kord päevas. Üldiselt tuleb annust suurendada järk-järgult
igal nädalal (nt 12,5 mg päevas esimesel nädalal, 25 mg päevas teisel nädalal, 50 mg päevas kolmandal
nädalal) kuni tavapärase säilitusannuseni 50 mg üks kord päevas vastavalt teie seisundile.

Südamepuudulikkuse ravis kombineeritakse losartaani tavaliselt diureetikumiga (ravim, mis suurendab
teie neerude kaudu erituva vee kogust) ja/või digitaalisega (ravim, mis aitab muuta teie südant tugevamaks
ja tõhusamaks) ja/või beetablokaatoriga.

· Annustamine patsientide erirühmades
Arst võib soovitada, eriti ravi alustamisel, väiksemat annust teatud patsientidele, nagu nendele, kes saavad
suures annuses diureetikume, maksapuudulikkusega patsientidele või üle 75-aastastele patsientidele.
Losartaani ei soovitata raske maksapuudulikkusega patsientidele (vt lõik ,,Ärge võtke
Losartan BMM Pharma"t").

Manustamine
Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie veega. Püüdke manustada oma igapäevane annus iga päev kindlal
kellaajal. Tähtis on jätkata Losartan BMM Pharma võtmist niikaua, kui arst on määranud.

Kui te võtate Losartan BMM Pharma"t rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Üleannustamise
sümptomiteks on madal vererõhk, kiirenenud südametegevus ja võimalik, et ka aeglustunud
südametegevus.

Kui te unustate Losartan BMM Pharma"t võtta
Kui unustate juhuslikult päevase annuse võtta, võtke järgmine annus nagu tavaliselt. Ärge võtke
kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Losartan BMM Pharma põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed, lõpetage losartaani tablettide võtmine ja võtke kohe ühendust
oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:
raske allergiline reaktsioon (lööve, sügelus, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis-
või hingamisraskusi).

See on tõsine, kuid harvaesinev kõrvaltoime, mis mõjutab enam kui ühte patsienti 10 000-st, kuid
vähem kui ühte patsienti 1000-st. Võite vajada kohest meditsiinilist abi või hospitaliseerimist.

Ravimite kõrvaltoimed klassifitseeritakse järgmiselt:
Väga sage: tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st
Sage: tekib 1...10 kasutajal 100st
Aeg-ajalt: tekib 1...100 kasutajal 1000st
Harv: tekib 1...1000 kasutajal 10000st
Väga harv: tekib vähem kui ühel kasutajal 10000st
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

On teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.
Sage:
- pearinglus, liikumine on häiritud (vertiigo)
- madal vererõhk,
- jõuetus,
- väsimus,
- liiga vähe suhkrut veres (hüpoglükeemia),
- liiga palju kaaliumi veres (hüperkaleemia).

Aeg-ajalt:
- unisus,
- peavalu,
- unehäired,
- südamepekslemine (palpitatsioonid),
- tugev valu rinnus (stenokardia),
- madal vererõhk (eriti pärast liigset vedeliku kaotust, nt raske südamepuudulikkusega patsiendid
või suurte diureetikumide annustega ravitavad patsiendid),
- annusega seotud ortostaatilised toimed, nagu vererõhu langus lamavast või istuvast asendist
püstitõusmisel,
- hingeldus (düspnoe),
- kõhuvalu,
- kõhukinnisus,
- kõhulahtisus,
- iiveldus,
- oksendamine,
- nõgestõbi (urtikaaria),
- sügelus (pruritus),
- lööve,
- lokaalne turse (ödeem).

Harv:
- veresoonte põletik (vaskuliit, sh Henochi-Schönleini purpur),
- tuimus või torkimistunne (paresteesia),
- minestamine (sünkoop),
- väga kiire ja ebaregulaarne südametöö (kodade virvendus), ajuinfarkt (insult),
- maksapõletik (hepatiit),
- suurenenud vere alaniinaminotransferaasi (ALAT) tasemed, mis tavaliselt lahenevad ravi
lõpetamisel.

Teadmata:
- punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia),
- trombotsüütide arvu vähenemine,
- migreen,
- köha,
- maksafunktsiooni häired,
- lihas- ja liigesevalud,
- neerufunktsiooni muutused (võivad olla pöörduvad ravi katkestamisel), sealhulgas
neerupuudulikkus,
- gripisarnased sümptomid,
- vere uureasisalduse tõus,
- seerumi kreatiniini- ja seerumi kaaliumisisalduse suurenemine südamepuudulikkusega patsientidel,
- seljavalu ja kuseteede infektsioon,

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LOSARTAN BMM PHARMA"t SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Losartan BMM Pharma"t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või karbil pärast
,,Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Avage blister vahetult enne ravimi võtmist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Losartan BMM Pharma sisaldab

· Toimeaine on losartaankaalium.
Iga tablett sisaldab 100 mg losartaankaaliumi.
· Abiained tableti sisus on maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, talk, kolloidne ränidioksiid,
veevaba, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat.
· Tableti kattes on hüpromelloos, titaandioksiid (E171), talk, makrogool 6000.

Kuidas Losartan BMM Pharma välja näeb ja pakendi sisu
Valged või valkjad mandlikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele
on pressitud ,,100" ja teisele küljele ,,BL".

Pakendi suurused:
7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 98 õhukese polümeerikattega tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
BMM Pharma AB
Blasieholmsgatan 2,
111 48 Stockholm
Rootsi

Tootja:
Bristol Laboratories Limited
Unit 3, Canalside, Northbridge Road,
Berkhamsted, Herts, HP4 1EG
Ühendkuningriik

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Taani: Losartankalium
BMM
Pharma
Rootsi:

Losartan BMM Pharma 100 mg filmdragerad tablett
Norra:
Losartan BMM Pharma 100 mg tabletter, filmdrasjerte
Soome:
Losartan BMM Pharma 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Eesti:
Losartan BMM Pharma
Läti:
Losartan BMM Pharma 100 mg apvalkots tabletes
Leedu:
Losartan BMM Pharma 100 mg plèvele dengtos tabletès
Poola:
Losartan BMM Pharma
Ühendkuningriik:
Losartan Potassium 100 mg film-coated tablets

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2010.