Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Losartan accord 25mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Losartan Accord 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Losartan Accord 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Losartan Accord 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Losartaankaalium


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Losartan Accord ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Losartan Accord"i võtmist
3.
Kuidas Losartan Accord"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Losartan Accord"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LOSARTAN ACCORD JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Losartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks.
Angiotensiin II on organismis toodetav aine, mis seondub veresoontes paiknevate retseptoritega,
põhjustades nende kokkutõmbumise. Selle tulemusel vererõhk tõuseb. Losartaan takistab
angiotensiin II seondumist nende retseptoritega, põhjustades veresoonte lõõgastumist, mille tulemusel
omakorda alaneb vererõhk. Losartaan aeglustab neerufunktsiooni halvenemist kõrge vererõhu ja II
tüüpi suhkurtõvega patsientidel.

Losartan Accord"i kasutatakse
· kõrge vererõhuga (hüpertensiooniga) patsientide ravimiseks.
· kõrge vererõhu ja II tüüpi suhkurtõvega patsientide neerude kaitsmiseks, kui patsientidel esinevad
laboratoorsed tõendid neerufunktsiooni kahjustuse ja proteinuuria kohta 0,5 g päevas (seisund,
mille puhul uriin sisaldab ebanormaalselt palju valku).
· kõrge vererõhu ja vasaku vatsakese seina paksenemisega patsientidel on losartaan vähendanud
insuldi riski (,,LIFE-uuring").


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LOSARTAN ACCORD"I VÕTMIST

Ärge võtke Losartan Accord"i
· kui te olete allergiline (ülitundlik) losartaani või Losartan Accord"i mõne koostisosa suhtes.
· kui teil esinevad rasked maksafunktsiooni häired.
· kui te olete rase, kahtlustate või planeerite rasedust.
· kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Losartan Accord
Enne Losartan Accord"i võtmist rääkige oma arstile:
· kui teil on varem esinenud angioödeemi (näo, huulte, kõri ja/või keele turse)
· kui teil esineb tugev oksendamine või kõhulahtisus, mis põhjustab vedeliku ja/soolade liigset
kaotust

· kui te saate diureetikume (ravimid, mis suurendavad neerude kaudu erituva vee hulka) või olete
soolavaesel dieedil, mis põhjustab vedeliku ja soolade liigset kaotust
· kui teil esineb teadaolevalt neerudesse viivate veresoonte kitsenemine või blokaad või teile on
hiljuti siirdatud neer
· kui teil esineb maksafunktsiooni häire
· kui teil esineb südamepuudulikkus koos neerukahjustusega või ilma või kaasuvad eluohtlikud
südame rütmihäired. Eriline ettevaatus on vajalik juhul, kui teid ravitakse samal ajal
beetablokaatoriga.
· kui teil esineb probleeme südameklappide või südamelihasega
· kui teil esineb südame pärgarterite haigus (mida põhjustab vähenenud verevool südame
veresoontes) või tserebrovaskulaarne haigus (mida põhjustab aju vähenenud verevarustus)
· kui teil esineb primaarne hüperaldosteronism (sündroom, mida seostatakse hormoon aldosterooni
suurenenud eritumisega neerupealistest, mida põhjustab muutus näärmes).

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid või taimseid preparaate ja loodustooteid. Olge
eriti tähelepanelik, kui te võtate ravi ajal Losartan Accord"iga järgmisi ravimeid:
· teised vererõhku langetavad ravimid, sest need võivad veelgi langetada teie vererõhku. Vererõhku
võivad langetada ka järgmised ravimid/ravimite klassid: tritsüklilised antidepressandid,
antipsühhootikumid, baklofeen, amifostiin,
· ravimid, mis säilitavad kaaliumi või võivad suurendada kaaliumisisaldust (nt kaaliumipreparaadid,
kaaliumi sisaldavad soolaasendajad või kaaliumi säästvad ravimid, nagu teatud diureetikumid
[amiloriid, triamtereen, spironolaktoon] või hepariin),
· mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, nagu indometatsiin, sealhulgas COX-2-inhibiitorid
(põletikku vähendavad ravimid, mida saab kasutada ka valu leevendamiseks), kuna need võivad
vähendada losartaani vererõhku langetavat toimet.

Kui teil esinevad neerutalitluse häired, võib nende ravimite samaaegne manustamine viia
neerutalitluse halvenemiseni.
Liitiumi sisaldavaid ravimeid tohib võtta kombinatsioonis losartaaniga arsti tähelepaneliku järelevalve
all. Vajalikud võivad olla spetsiaalsed ettevaatusabinõud (nt vereanalüüsid).

Losartan Accord"i võtmine koos toidu ja joogiga
Losartan Accord"i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Losartaani ei tohi võtta esimese 12 rasedusnädala jooksul ja mitte mingil juhul pärast 13.
rasedusnädalat, sest selle kasutamine raseduse ajal võib olla lapsele kahjulik. Kui te rasestute
losartaani võtmise ajal, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Enne planeeritud rasedust tuleb üle minna
sobivale alternatiivsele ravile.
Losartaani ei tohi võtta rinnaga toitmise ajal.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Losartan Accord"i toimet ei ole lastel uuritud. Lisateabe saamiseks rääkige oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Losartan Accord ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kuid sarnaselt
paljude teiste kõrgvererõhuravimitega võib ka losartaan mõnedel inimestel põhjustada pearinglust või
uimasust. Kui teil tekib pearinglus või uimasus, pidage enne nende tegevuste sooritamist nõu oma
arstiga.

Oluline teave mõningate Losartan Accord"i koostisainete suhtes
See ravim sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (nt laktoos), peate te enne ravimi kasutamist
konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS
LOSARTAN
ACCORD"I VÕTTA

Võtke Losartan Accord"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, milline on Losartan Accord"i sobiv annus teie
seisundi ja selle põhjal, kas te võtate teisi ravimeid. Tähtis on jätkata Losartan Accord"i võtmist
senikaua, kui arst on määranud, sest see tagab püsiva kontrolli vererõhu üle.

Kõrge vererõhuga (hüpertensiooniga) patsiendid
· Ravi algab tavaliselt 50 mg losartaaniga (üks Losartan Accord 50 mg tablett) üks kord päevas.
· Suurim vererõhku langetav toime saavutatakse 3...6 nädalat pärast ravi algust. Mõnedel
patsientidel võib losartaani annust hiljem suurendada 100 mg-ni (kaks Losartan Accord 50 mg
tabletti) üks kord päevas.
Kui teil on tunne, et losartaani toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrge vererõhu ja II tüüpi suhkurtõvega patsiendid
· Ravi algab tavaliselt 50 mg losartaaniga (üks Losartan Accord 50 mg tablett) üks kord päevas.
· Annust võib hiljem suurendada 100 mg-ni (kaks Losartan Accord 50 mg tabletti) üks kord päevas
teie vererõhu vastuse põhjal.
Losartaani tablette võib võtta koos teiste vererõhku langetavate ravimite (nt diureetikumid,
kaltsiumikanali blokaatorid, alfa- või beetablokaatorid ja tsentraalselt toimivad ravimid) ning koos
insuliini ja teiste sageli kasutatavate ravimitega, mis vähendavad vere glükoosisisaldust (nt
sulfonüüluuread, glitasoonid ja glükosidaasi inhibiitorid).

Annustamine patsientide erirühmades
Arst võib eriti ravi alustamisel soovitada väiksemat annust teatud patsientidele, nagu need, kes saavad
suures annuses diureetikume, maksakahjustusega patsiendid või üle 75-aastased patsiendid. Losartaani
ei soovitata kasutada raske maksakahjustusega patsientidel.

Manustamine
Tabletid tuleb neelata koos klaasi veega. Püüdke manustada oma igapäevane annus iga päev kindlal
kellaajal. Tähtis on jätkata Losartan Accord"i võtmist senikaua, kui arst soovitab.

Kui te võtate Losartan Accord"i rohkem kui ette nähtud
Kui te võtate kogemata liiga palju tablette või kui laps neelab tableti alla, võtke otsekohe ühendust
oma arstiga. Üleannustamisnähud on madal vererõhk, kiirenenud südametegevus ja võimalikult ka
aeglustunud südametegevus.

Kui te unustate Losartan Accord"i võtta
Kui unustate kogemata ööpäevase annuse võtmata, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke
kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Losartan Accord"i võtmise
Ärge katkestage ravi ilma arstiga nõu pidamata isegi siis, kui te tunnete ennast paremini. Tähtis on
jätkata Losartan Accord"i võtmist senikaua, kui arst on määranud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Losartan Accord põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


Kui teil tekivad järgmised kõrvaltoimed, lõpetage losartaani tablettide võtmine ja pöörduge otsekohe
oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda:
- Raske allergiline reaktsioon (lööve, sügelus, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada
neelamis- või hingamisraskusi).
See on tõsine, kuid harvaesinev kõrvaltoime, mis tekib rohkem kui ühel patsiendil 10000st, kuid
vähem kui ühel patsiendil 1000st. Võite vajada kohest meditsiinilist abi või haiglaravi.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud esinemissageduse järgi, mis on klassifitseeritud järgmiselt:
väga sage:
tekib rohkem kui ühel kasutajal 10st
sage:
tekib 1...10 kasutajal 100st
aeg-ajalt:
tekib 1...10 kasutajal 1000st
harv:
tekib 1...10 kasutajal 10000st
väga harv:
tekib vähem kui ühel kasutajal 10000st
teadmata
esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sage:
· pearinglus,
· madal vererõhk,
· jõuetus,
· väsimus,
· liiga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia),
· liiga suur kaaliumisisaldus veres (hüperkaleemia).

Aeg-ajalt:
· unisus,
· peavalu,
· unehäired,
· kiirenenud südametegevus (südamepekslemine),
· tugev valu rinnus (stenokardia),
· madal vererõhk (eriti pärast liigset vedeliku kaotust, nt raske südamepuudulikkusega patsientidel
või suurtes annustes diureetikume saavatel patsientidel),
· annusega seotud ortostaatilised toimed, nagu vererõhu langus lamavast või istuvast asendist
püstitõusmisel,
· hingeldus,
· kõhuvalu,
· kõhukinnisus,
· kõhulahtisus,
· iiveldus,
· oksendamine,
· nõgestõbi (urtikaaria),
· sügelus,
· lööve,
· paikne turse (ödeem).

Harv:
· veresoonte põletik (vaskuliit, sh Henochi-Schönleini purpur),
· tuimus või surisemistunne (paresteesia),
· minestus (sünkoop),
· väga kiire ja ebakorrapärane südametegevus (kodade virvendus), ajurabandus (insult),
· maksapõletik (hepatiit),
· vere alaniinaminotransferaasi (ALAT) aktiivsuse suurenemine, mis tavaliselt laheneb ravi
lõpetamisel.

Teadmata:
· punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia),

· trombotsüütide arvu vähenemine,
· migreen,
· köha,
· maksafunktsiooni häired,
· lihas- ja liigesevalu,
· neerufunktsiooni muutused (võivad olla pöörduvad ravi katkestamisel), sealhulgas
neerupuudulikkus,
· gripisarnased sümptomid,
· vere uureasisalduse suurenemine,
· seerumi kreatiniini- ja kaaliumisisalduse suurenemine,
· seljavalu ja kuseteede infektsioon.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS
LOSARTAN
ACCORD"I SÄILITADA

· Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
· Ärge kasutage Losartan Accord"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast ,,Kõlblik
kuni". Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
· Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
· Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Losartan Accord sisaldab
Toimeaine on losartaankaalium.
25 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg losartaankaaliumi, mis vastab 22,9 mg
losartaanile.
50 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg losartaankaaliumi, mis vastab 45,8 mg
losartaanile.
100 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg losartaankaaliumi, mis vastab 91,6 mg
losartaanile.

Abiained on:
Tableti sisu: Laktoos, prezelatiniseeritud maisitärklis, povidoon K-90 (E1201), kolloidne veevaba
ränidioksiid (E551), talk (E553b), magneesiumstearaat (E572).
Tableti kate: Hüproloos (E463), hüpromelloos (E464), polüetüleenglükool 400, titaandioksiid (E171),
talk (E553b).

Kuidas Losartan Accord välja näeb ja pakendi sisu
Losartan Accord 25 mg tabletid: Valged kuni tuhmvalged ümmargused kaksikkumerad õhukese
polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele pressitud ,,25".
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.
Losartan Accord 50 mg tabletid: Valged kuni tuhmvalged ümmargused kaksikkumerad õhukese
polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon ja teisele küljele pressitud ,,50".
Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti
võrdseteks annusteks jagamiseks.
Losartan Accord 100 mg tabletid: Valged kuni tuhmvalged ümmargused kaksikkumerad õhukese
polümeerikattega tabletid, mille üks külg on sile ja teisele küljele on pressitud ,,100".


Losartan Accord on blisterpakendites, milles on 21, 28, 30 või 98 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik

Tootjad
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Ühendkuningriik

Cemelog BRS Ltd
H-2040 Budaors ,
Vasut u. 13
Ungari

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2009