Lasix retard - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (60mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C03CA01
Toimeaine: furosemiid
Tootja: Sanofi-Aventis Estonia OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lasix Retard, 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Furosemiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lasix Retard ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lasix Retard’i võtmist
 3. Kuidas Lasix Retard’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lasix Retard’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lasix Retard ja milleks seda kasutatakse

Lasix Retard sisaldab toimeainena furosemiidi. Furosemiid on tugevatoimeline ravim uriini eritumise suurendamiseks, mis toimub kiiresti ja lühiajaliselt. Furosemiid vähendab neerudes soolade tagasiimendumist, mille tulemusel suureneb uriinieritus.

Lasix Retard kõvakapsleid kasutatakse vedeliku kogunemisel kudedesse (tursed) ja kõrge vererõhu korral.

Mida on vaja teada enne Lasix Retard’i võtmist

Ärge võtke Lasix Retard’i:

 • kui olete furosemiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on neerupuudulikkus, millega kaasneb anuuria (uriinieritus puudub);
 • kui teil on raskekujuline maksapuudulikkus;
 • kui teie vere elektrolüütide (soolade) sisaldus on liiga madal;
 • kui teie ringleva vere maht on vähenenud (hüpovoleemia) või olete kaotanud liiga palju vett (dehüdratatsioon);
 • kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lasix Retard:

 • kui teil on madal vererõhk.
 • kui te põete suhkurtõbe (vajalik on regulaarne vere suhkrusisalduse kontrollimine).
 • kui teil on podagra (on vajalik regulaarselt mõõta kusihappe sisaldust vereseerumis).
 • kui teil on hüpoproteineemia (liiga madal vere valgusisaldus nt nefrootilise sündroomi korral).
 • kui teil on maksatsirroos koos samaaegse neerutalitluse häirega.
 • kui te olete eakas ning te kasutate samaaegselt risperidooni sisaldavat ravimit.

Lasix Retard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid ei sobi lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Enne Lasix Retard’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui olete eakas või kasutate teisi ravimeid, mis võivad põhjustada vererõhu langust, ja kui teil on muid haiguseisundeid, mille korral esineb vererõhu languse oht.

Urineerimishäiretega (tingitud näiteks eesnäärme suurenemisest, hüdronefroosist või kuseteede läbimõõdu ahenemisest) patsiendid võivad furosemiidi võtta ainult juhul, kui on tagatud uriini vaba eritumine, vastasel korral võib äkiline uriiniteke põhjustada uriini peetumise koos põie ületäitumisega.

Muud ravimid ja Lasix Retard

Teiste ravimite samaaegne kasutamine võib mõjutada furosemiidi toimet. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Furosemiid võib tugevdada järgmiste ravimite toksilisi toimeid: antibiootikumid nagu kanamütsiin, gentamütsiin, tsefalosporiinid, aminoglükosiidid; salitsülaadid, liitiumsoolad.

Furosemiid võib tugevdada teiste vererõhku langetavate ravimite toimet. Suukaudsete suhkurtõve ravimite toime võib furosemiidi mõjul nõrgeneda.

Furosemiidi ja risperidooni samaaegne kasutamine eakatel dementsusega patsientidel võib suurendada suremuse tekkeohtu.

Furosemiidi manustamisel koos teiste hüpertensioonivastaste ravimite, diureetikumide või vererõhku potentsiaalselt langetavate ravimitega on oodata vererõhu tugevamat langust.

Levotüroksiin võib põhjustada kilpnäärme hormoonide taseme mööduvat tõusu. Ravi alguses peab jälgima kilpnäärme hormoonide taset.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Furosemiidi võib kasutada raseduse ajal ainult juhul, kui loodetav kasu ületab võimaliku ohu lootele, kuna furosemiid läbib platsentaarbarjääri. Furosemiidi kasutamisel raseduse ajal tuleb jälgida loote kasvu.

Furosemiid eritub rinnapiima, seetõttu ei tohi furosemiidi manustamise ajal last rinnaga toita.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõned ravimi kõrvaltoimed võivad halvendada reaktsiooni- ja kontsentratsioonivõimet ning suurendada riski auto juhtimisel ja masinatega töötamisel. See väljendub enam ravi alguses, ravimi vahetamisel või samaaegsel alkoholi tarbimisel.

Lasix Retard sisaldab sahharoosi

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

Kuidas Lasix Retard’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui ei ole määratud teisiti, kasutatakse täiskasvanutel järgmist annustamist:

Südame-, maksa- või neerude funktsioonihäiretest põhjustatud tursed

Algannus on tavaliselt 1 kõvakapsel ööpäevas, eelistatult hommikul. Rasketel juhtudel võib ravi alustada kahe Lasix Retard’i kõvakapsliga.

Säilitusannus on 1 kõvakapsel päevas või 2...3 päeva järel. Ebapiisava toime korral võib manustada 2 kõvakapslit päevas või 2...3 päeva järel.

Kõrgvererõhutõbi

Tavaliselt manustatakse 1 kõvakapsel 1 kord ööpäevas eraldi või kombineeritult teiste ravimitega. Rasketel juhtudel võib ravi alguses manustada 2 kõvakapslit ööpäevas.

Kõvakapslid tuleb katki närimata alla neelata koos piisava koguse veega (1/2...1 klaasitäit). Lasix Retard’i tuleb võtta tühja kõhuga.

Ravi kestus sõltub näidustusest ja haiguse raskusastmest.

Kui teil on tunne, et Lasix Retard’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lasix Retard’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on vererõhu langus ja kehaasendist sõltuv vererõhu langus.

Kui ravimi suukaudsest manustamisest on möödas vähe aega, on ravimi imendumise piiramiseks soovitatav teostada maoloputus või manustada aktiveeritud sütt.

Üleannustamise korral võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Lasix retard’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Võimaliku kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esitatud, kasutades kõrvaltoimete esinemissageduse jaotust: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100; <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000; <1/100); harv (≥1/10 000; <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: hemokontsentratsioon (vere veesisalduse vähenemine).

Aeg-ajalt: trombotsütopeenia.

Harv: leukopeenia, eosinofiilia.

Väga harv: agranulotsütoos, aplastiline või hemolüütiline aneemia.

Närvisüsteemi häired

Sage: maksapuudulikkusega patsientidel võib esineda hepaatiline entsefalopaatia (teatud ajuhaigus). Harv: paresteesia (tundlikkushäired).

Teadmata: pearinglus, minestamine ja teadvuse kaotus; peavalu.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata: lihaskahjustuse (rabdomüolüüs) juhtumid , sageli kaasuva raske kaaliumi vaegusega veres. Lihaskahjustuse sümptomiteks võivad olla lihasvalu, -hellus, -nõrkus.

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: kuulmishäired (enamasti mööduv), eriti neerupuudulikkuse või hüpoproteineemiaga (nt nefrootilise sündroomi korral) patsientidel ja/või kui intravenoosset furosemiidi on manustatud liiga kiiresti. Furosemiidi suukaudse või intravenoosse manustamise järgselt on teatatud kurtusest (mõnikord pöördumatu)

Harv: kohin kõrvus.

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus.

Harv: oksendamine, kõhulahtisus.

Väga harv: äge kõhunäärmepõletik.

Neerude ja kuseteede häired

Sage: uriini mahu suurenemine.

Harv: tubulointerstitsiaalne nefriit (teatud neerupõletik).

Teadmata: naatriumi sisalduse tõus uriinis, kloriidide sisalduse tõus uriinis, uriinipeetus (kuseteede osalise sulgusega patsientidel), nefrokaltsinoos/nefrolitiaas enneaegsetel imikutel), neerukahjustus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: naha kihelus, nõgestõbi, naha- ja limaskestade reaktsioonid nagu mitmesugune lööve ja sügelus, valgustundlikkus.

Teadmata: Stevens-Johnson’i sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (äge palavikuga ravimilööve), ravimist tingitud lööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega. Lihhenoidsed reaktsioonid, mida iseloomustavad väikesed, sügelevad, punakas-purpurpunased, hulknurksed kahjustused nahal, suguelunditel või suus.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage: elektrolüütide tasakaalu häired (sh sümptomaatilised), dehüdratatsioon ja hüpovoleemia (ringleva vere mahu vähenemine) eriti eakatel patsientidel, kreatiniini sisalduse tõus veres, trigütseriidide sisalduse tõus veres.

Sage: naatriumi, kloori, kaaliumi vaegus veres, kolesterooli sisalduse tõus veres, kusihappe sisalduse tõus veres ja podagra ägenemine.

Aeg-ajalt: glükoosi taluvuse häire. Võib ilmneda seni varjatud olnud suhkurtõbi.

Teadmata: kaltsiumi sisalduselangus veres, magneesiumi sisalduse langus veres, uurea sisalduse tõus veres, metaboolne alkaloos. Furosemiidi väär- ja/või pikaajalisest kasutamisest tekkinud pseudo- Bartter’i sündroom (madal kloriidide sisaldus, madalast kaaliumi sisaldusest tingitud ainevahetuslik vere aluseline reaktsioon ja aldosterooni liigeritus neerupealiste koorest teisese reaktsioonina või normaalne/madal vererõhk, mis on põhjustatud naatriumi kaost neerude kaudu).

Vaskulaarsed häired

Harv: veresoonte põletik.

Teadmata: tromboos.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv: palavik.

Immuunsüsteemi häired

Harv: tõsised anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid (teatud allergilised reaktsioonid). Teadmata: süsteemse erütematoosse luupuse (immuunsüsteemi poolt põhjustatud sidekoe ja veresoonte haigus) ägenemine või aktiveerumine.

Maksa- ja sapiteede häired

Väga harv: sapipais, transaminaaside (teatud ensüümid) aktiivsuse tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lasix Retard’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lasix Retard sisaldab

 • Toimeaine on furosemiid. Üks kõvakapsel sisaldab 60 mg furosemiidi.
 • Teised koostisosad on sahharoos, maisitärklis, povidoon 25000, talk, šellak, steariinhape, alumiiniumhüdroksiid, kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), želatiin.

Kuidas Lasix Retard välja näeb ja pakendi sisu

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit PVC/Al blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn Eesti

Tootja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

või

Famar L’Aigle

ZI No1 Route de Crulai 61303 L’Aigle Prantsusmaa

või

Sanofi Winthrop Industrie 1, rue de la Vierge Ambarès et Lagrave 33565 Carbon Blanc Cedex Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn

Tel 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee