Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lanobax - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LANOBAX, 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid
Lansoprasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Lanobax ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Lanobax"i võtmist
3.
Kuidas Lanobax"i võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Lanobax"i säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON LANOBAX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lanobax"i toimeaineks on lansoprasool, mis on prootonpumba inhibiitor. Prootonpumba inhibiitorid
vähendavad maos produtseeritava happe hulka.

Teie arst võib määrata Lanobax"i järgmistel näidustustel:
- Kaksteistsõrmiku või maohaavandi ravi
- Söögitorupõletiku (refluksösofagiidi) ravi
- Refluksösofagiidi ennetamine
- Kõrvetiste ja happe regurgitatsiooni (happe tagasivool söögitorusse ja suhu) ravi
- Infektsioonide ravi, mille põhjustajaks on bakter Helicobacter pylori, koos antibiootikumraviga.
- Kaksteistsõrmiku või maohaavandi ravi või ennetamine patsientidel, kes vajavad pikaajalist ravi
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVA-ravi kasutatakse valu või põletiku korral).
- Zollinger-Ellison"i sündroomi ravi.

Teie arst võib teile Lanobax"i määrata teisel põhjusel või teises annuses, kui on toodud selles
infolehes. Kasutage Lanobax"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE LANOBAX"I VÕTMIST

Ärge võtke Lanobax"i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) lansoprasooli või Lanobax"i mõne koostisosa suhtes.
- kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad toimeainena atasanaviiri (kasutatakse HIV-i ravis).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lanobax

Palun rääkige oma arstile, kui teil on raske maksahaigus. Arst võib teie ravimi annust kohandada.

Arst võib teil läbi viia või on läbi viinud lisauuringu, mida nimetatakse endoskoopiaks, kas diagnoosi
kinnitamiseks ja/või pahaloomulise haiguse vältimiseks.


Kui Lanobax"i kasutamise ajal tekib kõhulahtisus, pöörduge otsekohe arsti poole, kuna Lanobax"i on
seostatud põletikulise kõhulahtisuse tekke väikse riskiga.

Kui Lanobax on teile määratud koos teiste ravimitega (antibiootikumidega) Helicobacter pylori
infektsiooni raviks või koos põletikuvastaste ravimitega valu või reumaatilise haiguse raviks, lugege
palun tähelepanelikult ka nende ravimite infolehti.

Kui te kasutate Lanobax"i pikaajaliselt (kauem kui 1 aasta), hoiab teie arst teid regulaarse jälgimise all.
Kui teil on tekkinud uued ja erinevad sümptomid või seisundid, peaksite sellest arsti juurde pöördudes
rääkima.

Eriline ettevaatus patsientide erigruppidel

Alla 18-aastased patsiendid (lapsed):
Lanobax"i ei soovitata lastel kasutada, kuna selles patsiendirühmas on vajalikud lisauuringud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teavitage kindlasti oma arsti, kui te kasutate järgnevaid toimeaineid, kuna Lanobax võib mõjutada
nende ravimite toimet:
- ketokonasool, itrakonasool, rifampitsiin (kasutatakse infektsioonide ravis)
- digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis)
- teofülliin (kasutatakse astma ravis)
- takroliimus (kasutatakse siirdatud organi äratõuke ennetamiseks)
- fluvoksamiin (kasutatakse depressiooni ja teisete psühhiaatriliste haiguste ravis)
- antatsiidid (kasutatakse kõrvetiste või happe tagasivoolu ravis)
- sukralfaat (kasutatakse paraneva haavandi ravis)
- naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis).

Lanobax"i võtmine koos toidu ja joogiga

Parima ravitulemuse saamiseks tuleb Lanobax"i võtta vähemalt 30 minutit enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Lanobax`iga võivad mõnikord esineda kõrvaltoimetena uimasus, pearinglus, väsimus ja
nägemishäired. Kui teil esinevad sellised kõrvaltoimed, on vajalik ettevaatus reaktsioonivõime
vähenemise tõttu.

Ainult teie ise vastutate selle eest, kas te olete võimeline juhtima autot või sooritama kõrgendatud
tähelepanu nõudvaid ülesandeid. Ravimi toime või selle kõrvaltoimete, seega ravimi kasutamise tõttu,
võib olla vähenenud teie võime neid tegevusi ohutult teostada. Kõrvaltoimete kirjeldused leiate teistes
lõikudes. Lugege hoolikalt seda infolehte.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Lanobax"i koostisainete suhtes


Lanobax sisaldab (teiste ainete kõrval) ka abiainet asorubiini (E122). See aine võib põhjustada
allergilisi reaktsioone.
Lanobax sisaldab (teiste ainete kõrval) ka abiainet sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu
teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3.
KUIDAS LANOBAX"I VÕTTA

Neelake kapsel tervelt koos klaasi veega. Kui teil on raskusi kapsli neelamisega, võib arst teile
soovitada teisi ravimi võtmise viise. Ärge purustage ega närige kapsleid või tühjendatud kapsli sisu,
kuna see muudab nende toimet.

Kui te võtate Lanobax"i üks kord ööpäevas, püüdke seda teha iga päev samal ajal. Kõige paremaid
tulemusi võite te saavutada, kui võtate Lanobax"i hommikul vahetult pärast ärkamist tühja kõhuga,
vähemalt 1 tund enne sööki.

Kui te võtate Lanobax"i kaks korda ööpäevas, peaksite te võtma esimese annuse hommikul ja teise
õhtul tühja kõhuga vähemalt 1 tund enne sööki.

Lanobax"i annus sõltub teie seisundist. Tavalised Lanobax"i annused täiskasvanutele on toodud
allpool. Arst võib mõnikord kirjutada teistsuguseid annuseid ning ütleb teile, kui kaua te ravimit võtma
peate.

Kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravi: 15 ... 30 mg lansoprasooli üks kord ööpäevas 4 nädala
jooksul. Sümptomite püsimisel teavitage sellest oma arsti. Kui sümptomid ei parane 4 nädala jooksul,
võtke ühendust oma arstiga.

Kaksteistsõrmikuhaavandi ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 2 nädala jooksul.

Maohaavandi ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Söögitoru põletiku (refluksösofagiidi) ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Pikaajaline refluksösofagiidi ennetamine: 15 mg lansoprasooli üks kord ööpäevas, teie arst võib
kohandada annust ka 30 mg-ni üks kord ööpäevas.

Helicobacter pylori infektsiooni ravi: Tavaline annus on üks 30 mg kapsel koos kahe erineva
antibiootikumiga hommikul ja üks 30 mg kapsel koos kahe erineva antibiootikumiga õhtul. Ravi
kestab tavaliselt 7 päeva.

Soovitatavad antibiootikumikombinatsioonid on:
- Lanobax 30 mg koos 250...500 mg klaritromütsiini ja 1000 mg amoksitsilliiniga.
- Lanobax 30 mg koos 250 mg klaritromütsiini ja 400...500 mg metronidasooliga.
Kui teil ravitakse infektsiooni haavandi tõttu, on ebatõenäoline, et teie haavand taastub pärast
infektsiooni edukat ravi. Ravimi parima toime tagamiseks manustage seda õigel ajal ja ärge jätke
annuseid vahele.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ravi pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel: üks 30
mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi ennetamine pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel:
15 mg lansoprasooli üks kord ööpäevas, teie arst võib kohandada annust ka 30 mg-ni üks kord
ööpäevas.

Zollinger-Ellison"i sündroom: tavaline algannus on kaks 30 mg kapslit üks kord ööpäevas. Edasi
võib arst teie annust kohandada, sõltuvalt teie ravivastusest Lanobax"ile.


Lanobax"i ei tohi kasutada lastel.

Võtke Lanobax"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lanobax"i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Lanobax"i rohkem kui ette nähtud või kui keegi teine on ravimit võtnud rohkem kui ette
nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Lanobax"i võtta

Kui te unustate ühe annuse võtmata, siis võtke see niipea kui see teile meenub, välja arvatud siis, kui
on pea-aegu aeg võtta järgmine annus. Kui nii on juhtunud, jätke vahelejäänud annus võtmata ning
manustage ülejäänud kapslid selleks ette nähtud aegadel.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Lanobax"i võtmise

Ärge katkestage ravi varem ka siis, kui sümptomid on paranenud. Teie seisund ei pruugi olla veel
täiesti paranenud ning võib tagasi tulla, kui te ei lõpeta ravikuuri.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lanobax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad sageli (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 100-st):
- Peavalu, pearinglus
- Kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalud, haiguse tunne või halb enesetunne, kõhupuhitus, suu- või
kurgu kuivus, nahalööve, sügelus
- Maksafunktsiooni näitajate muutused
- Väsimus.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (esinevad vähem kui 1 patsiendil 100-st):
- Depressioon
- Liigese- või lihasvalu
- Vedelikupeetus või tursed
- Vererakkude arvu muutus.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000-st):
- Palavik
- Rahutus, unisus, segasus, hallutsinatsioonid, unetus, nägemishäired, pearinglus
- Maitsetundlikkuse muutus, isutus, keele põletik (glossiit), nahareaktsioonid nagu põletus- või
kipitustunne nahal, sinikate teke, punetus ja liigne higistamine
- Valgustundlikkus
- Juuste väljalangemine
- Sipelgate jooksmise tunne nahal (paresteesia), lihasvärinad
- Aneemia (kahvatus)
- Neerude häired
- Kõhunäärme põletik (pankreatiit)
- Maksapõletik (võib väljenduda naha või silmade kollasusena)
- Meestel rinnanäärme turse, impotentsus
- Kandidoos (seeninfektsioon, mis haarab nahka või limaskesti)

- Angioödeem. Kui teil tekivad angioödeemi esimesed sümptomid, nagu näo, keele või kõri turse,
neelamisraskused, nõgeslööve ja hingamisraskused, pöörduge otsekohe arsti poole.

Järgmised kõrvaltoimed esinevad väga harva (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000-st):
- Rasked ülitundlikkusreaktsioonid, kaasaarvatud sokk. Ülitundlikkusreaktsiooni sümptomid võivad
olla ka palavik, lööve, tursed ja mõnikord ka vererõhu langus.
- Suu limaskesta põletik (stomatiit)
- Koliit (soolepõletik)
- Naatriumi, kolesterooli ja triglütseriidide taseme muutused vereanalüüsis
- Väga rasked nahareaktsioonid koos punetuse, villide tekke, raske põletiku ja naha irdumisega.
- Väga harva võib Lanobax põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist ning seetõttu võib
organismi vastupanu haigustele olla vähenenud. Kui teil tekib infektsioon koos palaviku ja
üldseisundi tõsise halvenemisega või palavik koos paiksete sümptomitega, nagu kurgu/neelu/suu
valulikkus või probleemid urineerimisel, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Võimalikku
valgeverelibledearvu vähenemist (agranulotsütoosi) kontrollitakse vereanalüüsiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS LANOBAX"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Lanobax"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg on märgitud
ka blisterpakendile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lanobax sisaldab

-
Toimeaine on lansoprasool.
Üks Lanobax gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 30 mg lansoprasooli.
-
Abiained on:
Kapsli sisu:
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E464), metakrüülhape/etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), talk
(E553b), titaandioksiid (E171), makrogool 300, kolloidne veevaba ränidioksiid, suhkrusfäärid
(koosneb sahharoosist, tärklisest, talgist ja kaoliinist).
Kapsli kest:
Zelatiin, asorubiin (E122), indigokarmiin (E132), titaandioksiid (E171).
Trükivärv kapslitele trükkimiseks sisaldab sellak-glasuuri, musta raudoksiidi (E172),
propüleenglükooli.

Kuidas Lanobax välja näeb ja pakendi sisu
30 mg kapslid on lillakas-sinist värvi, mõlemale kapsli poolele on trükitud ,,L30". Kapsel sisaldab
valgeid kuni kollakasvalgeid pelleteid, mis on maohappekindlad.

Lanobax on saadaval järgmistes pakendi suurustes:
2, 7, 14, 28, 30, 42, 56, 98 ja 100 kapslit blisterpakendis, mis on pakitud pappkarpi.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja
Ranbaxy (UK) Limited
20 Balderton Street
London W1K 6TL
Ühendkuningriik

Tootja
Ranbaxy Ireland Ltd
Spafield, Cork Road
Cashel, Co-Tipperary
Iirimaa

või

BRIZ SIA,
Rasas iela 5
Riga LV-1057
Läti

või

TERAPIA S.A.
124 Fabricii Street
Cluj-Napoca 400 632
Rumeenia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ KBM Pharma
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 733 8080


Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2008