Kelaprofen - süstelahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QM01AE03
Toimeaine: ketoprofeen
Tootja: Kela N.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Kelaprofen, 100 mg/ml süstelahus veistele, hobustele ja sigadele

 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Kelaprofen, 100 mg/ml süstelahus veistele, hobustele ja sigadele

Ketoprofeen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Ketoprofeen

100 mg

Abiained:

 

Bensüülalkohol (E1519)

10 mg

Selge värvitu või kollakas lahus.

NÄIDUSTUSED

Hobune:

 • luu ja lihaskonna kahjustustega seotud põletiku ja valu leevendamine;
 • koolikutega seotud vistseraalse valu leevendamine.

Veis:

 • poegimishalvatuse toetav ravi;
 • hingamisteede bakteriaalsete haigustega seotud palaviku alandamine ja ebamugavustunde vähendamine kasutamisel koos vastava mikroobivastase raviga;
 • ägedast kliinilisest mastiidist, k.a gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud ägedast endotokseemilisest mastiidist paranemise kiirendamine, kasutamisel koos mikroobivastase raviga;
 • poegimisega seotud udaraturse vähendamine.

Siga:

VASTUNÄIDUSTUSED

 • bakteriaalsete või viiruslike haigustega seotud palaviku alandamine ja hingamissageduse vähendamine, kasutamisel koos vastava mikroobivastase raviga;
 • mastiitmetriitagalaktia sündroomi toetav ravi emistel, kasutamisel koos vastava mikroobivastase raviga.

Mitte kasutada kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Mitte manustada samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVR-ide), kortikosteroidide, diureetikumide või antikoagulantidega, ega 24 tunni jooksul enne või pärast nende kasutamist.

Mitte manustada südame-, maksa- või neeruhaigusi põdevatele loomadele, kui esineb oht mao- sooltrakti haavandumiseks või verejooksuks või kui esineb vere düskraasia tunnuseid.

KÕRVALTOIMED

Väga harvadel võib prostaglandiinide sünteesi inhibeeriva toime tõttu mõnedel isenditel esineda mao või neerude kahjustuse oht. Väga harvadel juhtudel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

 • Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
 • Sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st)
 • Aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
 • Harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10 000st)
 • Väga harv (vähem kui 1l loomal 10 000st, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Paljude loomade samaaegsel ravimisel on soovitatav jätta nõel punnkorki.

Punnkorki võib nõelaga läbistada maksimaalselt 33 korda.

Hobune

Intravenoosne manustamine.

Kasutamine luu- ja lihaskonna kahjustuste puhul:

2,2 mg ketoprofeeni kg kehamassi kohta, st 1 ml preparaati 45 kg kehamassi kohta, manustatuna intravenoosse süstina üks kord päevas 3–5 päeva jooksul.

Kasutamine hobustel koolikute puhul:

2,2 mg kg kehamassi kohta (1 ml/45 kg), manustatuna toime koheseks saabumiseks intravenoosse süstina. Koolikute kordumisel võib teha teistkordse süsti.

Veis

Intravenoosne või intramuskulaarne manustamine.

3 mg ketoprofeeni kg kehamassi kohta, st 1 ml preparaati 33 kg kehamassi kohta, manustatuna intravenoosse või sügava intramuskulaarse süstina üks kord päevas kuni 3 päeva jooksul.

Siga

Intramuskulaarne manustamine.

3 mg ketoprofeeni kg kehamassi kohta, st 1 ml preparaati 33 kg kehamassi kohta, manustatuna ühekordse sügava intramuskulaarse süstina.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

KEELUAEG

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele:

 • Pärast veenisisest manustamist: 1 päev.
 • Pärast intramuskulaarset manustamist: 2 päeva. Piimale: 0 tundi.

Hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.

Piimale: ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Punnkorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (avamisel) tuleb pakendi infolehel toodud kõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev kirjutada etiketil olevasse lünka.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ketoprofeeni kasutamine pole soovitatav alla 15 päeva vanustel varssadel.

Kasutamisel alla 6-nädalastel või eakatel loomadel võib kaasneda täiendavaid riske. Kui selline kasutus on hädavajalik, võib selliste loomadel puhul vajalik olla annuse vähendamine ja loomade hoolikas jälgimine. Vältida kasutamist veetustunud, hüpovoleemilistel või madala vererõhuga loomadel potentsiaalse suurenenud nefrotoksilisuse ohu tõttu. Vältida intraarteriaalset süstimist. Mitte ületada ettenähtud annust ega ravi kestust.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on toimeaine ja/või bensüülalkoholi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed. Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma. Kui see siiski juhtub, pesta ravimiga kokku puutunud piirkonda põhjalikult veega. Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Tiinus ja laktatsioon

Ketoprofeeni ohutust on uuritud tiinetel laboriloomadel (rotid, hiired ja küülikud) ja veistel ning teratogeenset ega embrüotoksilist toimet ei ole täheldatud. Ravimit võib manustada tiinetele ja lakteerivatele veistele ja imetavatele emistele. Kuna ketoprofeeni mõju hobuste viljakusele, tiinusele ja loote tervisele ei ole uuritud, ei tohi ravimit manustada tiinetele märadele. Kuna ketoprofeeni ohutust tiinetel emistel pole hinnatud, tuleb ravimit sellistel juhtudel kasutada vaid vastavalt vastutava veterinaararsti poolt tehtud kasu/riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVR-ide), kortikosteroidide, diureetikumide või antikoagulantidega, ega 24 tunni jooksul enne või pärast nende kasutamist. Mõned MSPVR-id võivad olla plasmaproteiinidega tugevalt seonduvad ja konkureerida teiste tugevalt seonduvate ravimitega, viies toksiliste toimeteni.

Samaaegset manustamist nefrotoksiliste ravimitega tuleb vältida.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kliinilisi sümptomeid ei täheldatud kui ketoprofeeni manustati hobustele 15 päeva jooksul viiekordse soovitatava annusena, veistele 5 päeva jooksul viiekordse soovitatava annusena või sigadele 3 päeva jooksul kolmekordse soovitatava annusena.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit segada samas süstlas teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2016

LISAINFO

Pakendi suurused:

50 ml, 100 ml, 250 ml.

Kliinikupakendid, milles on 6, 10 ja 12 kaupa 50 ml, 100 ml ja 250 ml viaalid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.