Kalcipos-d forte 500 mg800 iu - närimistablett (500mg +800rü) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A12AX80
Toimeaine: kaltsium +kolekaltsiferool
Tootja: Meda AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU, närimistabletid

Kaltsium, kolekaltsiferool (D-vitamiin)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Kalcipos-D forte ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Kalcipos-D forte võtmist
 3. Kuidas Kalcipos-D forte’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Kalcipos-D forte’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Kalcipos-D forte ja milleks seda kasutatakse

Kalcipos-D forte’t kasutatakse eakatel kaltsiumi ja -vitamiiniD vaeguse ärahoidmiseks ja lisaravina osteoporoosi ravis, kui kahtlustatakse kaltsiumi ja -vitamiiniD vaegust.

Kalcipos-D forte sisaldab kaltsiumi ja -vitamiini,D mis on mõlemad olulised ained luude moodustumiseks. -vitamiinD reguleerib kaltsiumi ainevahetust ja ka kaltsiumi ühenemist luukoega.

Kui teil on lisaküsimusi, küsige nõu oma arsti, apteekri või muu tervishoiutöötaja käest ja järgige alati nende juhiseid.

Mida on vaja teada enne Kalcipos-D forte võtmist

Ärge võtke Kalcipos-D forte’t:

 • kui teil on hüperkaltseemia (kõrgenenud kaltsiumisisaldus veres) või hüperkaltsiuuria (kõrgenenud kaltsiumisisaldus uriinis).
 • kui teil on neerukivid.
 • kui kaltsium ladestub teie neeudesse.
 • kui teil on Dhüpervitaminoos (kõrgenenud Dvitamiini sisaldus veres).
 • kui teil on raske neerufunktsiooni kahjustus/neerupuudulikkus.
 • kui olete kaltsiumi, kolekaltsiferooli (Dvitamiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kalcipos-D forte võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on sarkoidoos (teatud liiki sidekoehaigus, mis kahjustab kopse, nahka ja liigeseid).
 • kui te võtate teisi Dvitamiini või kaltsiumi sisaldavaid ravimeid.
 • kui teil on neerufunktsiooni häire või soodumus neerukivide tekkeks.
 • kui te olete osteoporoosi tõttu voodirežiimil.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja noorukitele, kuna ravimil puudub sellele vanuserühmale asjakohane näidustus.

Muud ravimid ja Kalcipos-D forte

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ka ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui seda ravimit võetakse samaaegselt koos teatud teiste ravimitega, võib nende ravitoime muutuda:

 • kõrgvererõhutõve ravimid (tiasiiddiureetikumid)
 • südamehäirete ravimid (südameglükosiidid, nagu nt digoksiin)
 • vere kolesteroolisisaldust langetavad ravimid (kolestüramiin)
 • kõhukinnisuse ravimid (lahtistid, nt vedel vaseliinõli)
 • epilepsiaravimid (fenütoiin või barbituraadid)
 • põletikuliste seisundite ravimid/immunosupressandid (kortikosteroidid).

Palun veenduge, et teie arst teab, kui te võtate mõnda ülalpool nimetatud ravimitest. Teie ravimi annust võib olla tarvis kohandada.

Kuidas võtta samaaegselt koos teiste ravimitega

Kui te võtate samaaegselt teatud ravimit:

 • osteoporoosi raviks (bisfosfonaadid), peate võtma seda vähemalt 1 tund enne KalciposD forte võtmist.
 • infektsiooni raviks (kinoloonid), peate võtma neid 2 tundi enne või 6 tundi pärast KalciposD forte võtmist.
 • infektsiooni raviks (tetratsükliinid), peate võtma neid 2 tundi enne või 4 kuni 6 tundi pärast KalciposD forte võtmist.
 • hambakaariese raviks (naatriumfloriid), peate võtma neid vähemalt 3 tundi enne KalciposD forte võtmist.
 • kilpnäärme alatalitluse (hüpotüreoidism) raviks (levotüroksiin), peab vahe KalciposD forte võtmisega olema vähemalt 4 tundi.

Kui te võtate samaaegselt teatud ravimit, mis sisaldab rauda, tsinki või strontsiumranelaati (raske osteoporoosi raviks) peab vahe Kalcipos-D forte võtmisega olema vähemalt 2 tundi.

Ravi orlistaadiga (ülekaalulisuse ravim) võib tõenäoliselt vähendada rasvalahustuvate vitamiinide imendumist (nt. -vitamiin).D

Kalcipos-D forte koos toidu ja joogiga

Kaltsiumi imendumist võib pärssida oblikhapet (leidub spinatis ja rabarbris) ja fütiinhapet (leidub täisteraviljades) sisaldav toit. Kui te olete söönud suure oblikhappe või fütiinhappe sisaldusega toitu, peate ootama enne Kalcipos-D forte võtmist vähemalt 2 tundi.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal ei tohi tervetel naistel täiendavad kaltsiumi ja D-vitamiini ööpäevased annused ületada 1500 mg kaltsiumi ja 600 RÜ D-vitamiini.

Seetõttu ei tohi Kalcipos-D forte’t kasutada kaltsiumi- ja D-vitamiini puudulikkuse ennetamiseks raseduse ajal, kuid võib kasutada rasedatel, kellel on suur risk kaltsiumi ja D-vitamiini puudulikkuse tekkeks või kellel juba on see seisund.

Kalcipos-D forte’t võib kasutada imetamise ajal. Kaltsium ja -vitamiinD erituvad rinnapiima. Seda tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kalcipos-D forte ei oma teadaolevaid toimeid autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Kalcipos-D forte sisaldab glükoosi ja sahharoosi

Üks Kalcipos-D forte närimistablett sisaldab 200 mg glükoosi ja 1,8 mg sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga. Kalcipos-D forte sisaldab glükoosi, mis võib olla kahjulik teie hammastele ja seetõttu on tähtis hoida korralikku suuhügieeni.

Kuidas Kalcipos-D forte’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 tablett ööpäevas.

Närimistablette tuleb närida või lasta suus aeglaselt sulada, mitte kunagi tervelt alla neelata.

Kaltsiumi kogus Kalcipos-D forte’s on väiksem kui soovitatav ööpäevane kogus. Kalcipos-D forte on seetõttu mõeldud patsientidele, kellel on täiendav D-vitamiini vajadus, kuid kelle ööpäevane toiduga saadav kaltsiumi kogus on 500...1000 mg. Toiduga saadavat kaltsiumi kogust peab hindama arst.

Kui te võtate Kalcipos-D forte’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Kalcipos-D forte’t rohkem kui ette nähtud, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Mõned Kalcipos-D forte üleannustamise sümptomid on söögiisu kadumine, janu, uriinierituse suurenemine, iiveldus, oksendamine ja kõhukinnisus.

Kui te unustate Kalcipos-D forte´t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Kalcipos-D forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage koheselt Kalcipos-D forte võtmine ja pöörduge oma arsti poole, kui teil tekivad tõsise allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu:

 • näo, huulte, keele või kõri turse
 • neelamisraskused
 • nõgeslööve ja hingamisraskused.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st): hüperkaltseemia (kõrgenenud kaltsiumisisaldus veres) ja/või hüperkaltsiuuria (kõrgenenud kaltsiumisisaldus uriinis).

Harv (võib mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st): kõhukinnisus, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus, kihelus, nahalööve ja urikaaria.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): tõsised allergilised reaktsioonid.

Erirühmad

Patsientidel, kellel on vähenenud neerufunktsioon on potentsiaalne oht ebanormaalselt kõrgeks fosfaatide sisalduseks veres (tavaliselt sümptomeid ei esine), neerukivide ja kaltsiumi sadestumiseks neerudes (sümptomid võivad hõlmata vere esinemist uriinis, seljavalu või kõhuvalu).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Kalcipos-D forte’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult. Kõlblikkusaeg pärast purgi esmast avamist on 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kalcipos-D forte sisaldab

 • Toimeained on kaltsiumkarbonaat, mis vastab 500 mg kaltsiumile ja 20 mikrogrammi kolekaltsiferooli, mis vastab 800 RÜ Dvitamiinile.
 • Abiained on vedel pihustuskuivatatud glükoos, magneesiumstearaat, naatriumtsitraat, ksülitool, allracalfatokoferool, akaatsiakummi, naatriumlaurüülsulfaat, sahharoos, keskmise ahelapikkusega triglütseriidid, tärklise naatrium oktanüül suktsinaat (E 1450), silikoondioksiid, naatriumaskorbaat.

Kuidas Kalcipos-D forte välja näeb ja pakendi sisu

Kalcipos-D forte on närimistablett, mis on valge/valkjas, ümmargune ja mille ühel küljel on märgistus „R152“.

Pakendi suurused: 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 või 180 närimistabletti plastpurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Meda AB

Box 906

SE-170 09 Solna

Rootsi

Tootja

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

SE-136 50 Jordbro

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmeriikides järgmiste nimetustega:

Rootsi, Ungari: Recikalc-D forte 500 mg/800 IU Saksamaa: Calcipot

Bulgaaria, Küpros, Eesti, Soome, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Island: Kalcipos- D forte 500 mg/800 IU

Malta, Poola, Ühendkuningriik: Kalcipos-D 500 mg/800 IU

Norra: Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IU Slovakkia: Kombi-Kalz

Austria: Calciduran Vit. D3 500 mg/800 I.E. - Kautabletten Belgia: Maxical

Taani: Kalcipos-D

Holland: Kalcipos-D 500 mg/800 IE kauwtablet

Tšehhi Vabariik: Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg/800 IU žvýkací tablety Prantsusmaa: Calcium Vitamine D3 MEDA PHARMA 500 mg/800 UI Rumeenia: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU comprimate masticabile Sloveenia: Kalcipos 500 mg/800 i.e. žvečljive tablete

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.