Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Javlor

ATC Kood: L01CA05
Toimeaine: vinflunine
Tootja: Pierre Fabre Médicament

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Javlor 25 mg/ml kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks

Vinfluniin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Javlor ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Javlor’i kasutamist

3. Kuidas Javlor’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Javlor’i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON JAVLOR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Javlor sisaldab toimeainet vinfluniini, mis kuulub vinka alkaloidide gruppi kuuluvate vähiravimite

hulka. Need ravimid mõjutavad vähirakkude kasvu, peatades rakujagunemise ja põhjustades seega

rakusurma (tsütotoksilisus).

Javlor’i kasutatakse kaugelearenenud või metastaatilise põie- või urotrakti vähi raviks, kui eelnev ravi

plaatina sisaldavate ravimitega pole olnud edukas.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE JAVLOR’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Javlor’i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine (vinfluniini) suhtes või teiste vinka alkaloidide suhtes

- kui teil on hiljuti (viimase 2 nädala jooksul) olnud või on praegu raske nakkus

- kui te toidate last rinnaga.

- kui teie vere valgeliblede ja/või trombotsüütide arv on liiga madal.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Javlor

Öelge oma arstile:

- kui teil on maksa-, neeru- või südamehaigus,

- kui te võtate teisi ravimeid, mida on mainitud lõigus „Kasutamine koos teiste ravimitega“

allpool,

- kui teil on kõhukinnisus või kui te saate valuvaigisteid (opioide) või kui teil on kõhuõõne vähk

või kui teil on olnud kõhuõõne operatsioon,

- kui te soovite eostada last (vt lõik „Rasedus ja rinnaga toitmine“ allpool).

Teie vererakkude hulka jälgitakse regulaarselt enne ravi algust ja ravi ajal, kuna Javlori väga

sagedaseks kõrvaltoimeks on vererakkude hulga vähenemine.

Javlor pole mõeldud kasutamiseks lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ja looduslikke ravimeid.

Kindlasti peate oma arstile rääkima, kui võtate ravimeid, mis sisaldavad ühte või enamat järgmistest

toimeainetest:

- ketokonasool ja itrakonasool, mida kasutatakse seenhaiguste raviks;

- ritonaviir, mida kasutatakse HIV-infektsiooni raviks;

- doksorubitsiin ja pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiin, mida kasutatakse teatud vähkide

raviks;

- rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi või meningiidi raviks;

- naistepuna sisaldavad looduslikud ravimid, mida kasutatakse kerge kuni mõõduka depressiooni

raviks.

Te peaksite oma arstile mainima, kui joote greibimahla.

Teile võidakse anda lahtisteid, et ennetada kõhukinnisust, mis on Javlori väga sage kõrvaltoime. Te

peaksite jooma ka vett ja sööma kiudaineterikast toitu.

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase

Teile ei tohi Javlor’i manustada, kui te olete rase, välja arvatud juhul, kui see on absoluutselt vajalik.

Kui te olete viljakas eas naine või mees, peate ravi ajal ja 3 kuud pärast Javlor’i viimase annuse

saamist kasutama piisavat rasestumisvastast meetodit Kui te soovite eostada last, pidage nõu oma

arstiga. Võimalik, et soovite enne ravi alustamist nõustamist spermapanga poolt.

Te ei tohi Javlor-ravi ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Javlor’i võimalikke toimeid võimele autot juhtida või masinaid kasutada pole uuritud. Kui teil tekivad

sagedased kõrvaltoimed, mis mõjutavad kontsentreerumis- ja reageerimisvõimet (nt pearinglus ja

minestus), ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

3. KUIDAS JAVLOR’I KASUTADA

Annus

Javlor’i tavapärane annus täiskasvanud patsiendil on 320 mg/m² kehapinna kohta (selle arvutab arst

teie kehakaalu ja pikkuse põhjal). Ravi tuleb korrata iga 3 nädala järel.

Teie raviarst kohandab Javlor’i annust vastavalt teie eale ja tervislikule seisundile ning arvestades

konkreetset olukorda:

- kui te olete vaagnapiirkonda eelnevalt saanud kiiritusravi.

- kui teil tekivad teatud kõrvaltoimed

- kui teil on mõõdukas või raske neeruhaigus

- kui teil on maksahaigus.

Kuidas Javlor’i manustatakse

Javlor'i manustab teile kvalifitseeritud meedik veenisisese infusioonina (tilgutiga veeni), mis kestab 20

minutit. Javlor on kontsentraat, mis tuleb enne manustamist lahjendada.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Javlor põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed esinevad teatud sagedusega ning need määratletakse järgmiselt: